Wörterbuch manichäischer Texte


ʿstym 
ʿstym, ʿsṯym  Pa adv. 

Pa ʿstym   M741 V 10b = Otani6208+ V 2