Wörterbuch manichäischer Texte


ʿzgryfṯ  pp.I
ʿzgyrw-  Pa v.tr. 

Pa ʿzgryfṯ   M741 V 17b