Wörterbuch manichäischer Texte


wnyy  G sg.
xw  So pron.3.sg.m. 

So wnyy   M172 I R 4
So wnyẖ   M172 I R 10
So wnyy   M172 I V 7
So wnyy   M172 I V 13
So wnyy   M172 I V 14
So wnyy   M172 I V 14
So wnyy   M172 I V 15