Wörterbuch manichäischer Texte


pṯfryy 
ptfryy  So n. 

So pṯfryy   M172 I V 13