Wörterbuch manichäischer Texte


jwndyẖ 
jwndyẖ  So a. 

So jwndyẖ   M172 I V 15