Wörterbuch manichäischer Texte


mʾrδnyy 
mʾrδnyy  So n. 

So mʾrδnyy   M172 I V 16