Wörterbuch manichäischer Texte


ʿyg) 
ʿyg  MP izafet 

MP ʿyg   M3 R 2
MP ʿyg   M3 R 13
MP ʿyg] Šbrg.fm  M8256 R 1
MP ʿyg Šbrg(6)  M473a+ I R 6
MP ʿyg Šbrg(39)  M473a+ I V 15
MP ʿyg Šbrg(69)  M475a I R 21
MP (ʿyg) Šbrg(73)  M475a I V 1
MP ʿyg) Šbrg(76)  M475a I V 4
MP ʿyg Šbrg(174)  M482+ I V 6
MP ʿyg Šbrg(223)  M472+ I V 7
MP ʿyg Šbrg(292)  M470a+ R 4
MP ʿyg Šbrg(538)  M472 II R 10
MP ʿyg) Šbrg  (M477 II R mirrored)
MP ʿyg Šbrg(710)  M475a II V 14
MP ʿyg)   M389 R 8
MP ʿyg Šbrg.a(47)  M537a+ I V 23
MP ʿyg   M17 V i 13
MP ʿyg]   M644 V 5