Wörterbuch manichäischer Texte


ʾdwnyy 
ʾdwny, ʾdwnyy, ʾdwnyyẖ  MP n.pr. 

MP ʾ(dw)nyy   M8430 II R 3
MP ʾdwnyy   M8430 I V 9
MP ʾdwnyy   M8430 I V 9
MP ʾdw(n)yy   M8430 I V 9
MP ʾdwnyy   M8430 I V 10
MP ʾdwnyy   M8430 I V 10
MP ʾdwnyy   M8430 I V 10
MP ʾdwnyyẖ   M8430 I V 10