Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG I³ 1032

XML-Ansicht

col.I periit

col.II periit

col.III periit

col.IV saltem 82 vv. desunt
– – – –σχ– – – –
– – – – –χο– – –
[ναῦτ]α̣ι ἀστοί
– – – – . ιος Κοθω
5– – – –οκλῆς Κοθ
– – – – –μαχος Κηφ
[– – Δ]αιδαλί
– – – – –μος <Ἀ>ναφ
– – – – . ης Ἁλιμό
10– – – –ιχος Ἰκαρ
– – – – –ς Πειραι
[– – – Κ]εφαλῆ
– – – – – –. [. . .] .
saltem 53 vv. desunt

col.V saltem 80 vv. desunt
[– – – –] vv
15– – – – – –ις
– – – – –ίδης
– – – – – vacat
– – – – – vacat
– – – – – –ς
20– – – – – vacat
[τριηράρ]χω
. – – – – –ς Κηφι
Γ – – – – –ης Χολ
ἐ[πιβάται]
25Κ[– – – Λα]μπτ
[– – – – – Λ]αμ
– – – – – – Λαμ
– – – – – – –μ
– – – – – – –εκ
30– – – – – – – –
– – – – – – – –
– – – – – – – –
– – – – – – –θ
– – – – – – –ιλ
35[κυβερνήτης]
– – – – – – –νδ
[κελευστής]
– – – – – – –εκ
[πρωιράτης]
40– – – – – – Μελ
[πεντηκόν]ταρχος
– – – – – – . ος Φαλ
[αὐλητή]ς
– – – – – Χῖο
45[ναυπηγός]
– – – – – Χαλ
[τοξόται]
– – – – – Ἐρχ
– – – – –λ̣υ
50[ναῦται ἀστ]οί
– – – – – – –ε̣
[– – – – – Α]ἰξ
– – – – – – –ιτ
– – – – – –ς Ἐρχ
55– – – – – – Ἐρχ
– – – – – – –ος
– – – – – – vacat
– – – – – – ἐξ Οἴ
[– – – – – Ἀ]φιδν
60– – – – – – Σφήτ
– – – – – –ρατος
– – – – – – vacat
– – – – – – –ς Φαλ
– – – – – – –ς Κήτ
65– – – – – – –ς Ἐλευ
[– – – – – Μ]αραθ
[– – – – – Κ]ολλυ
– – – – – – Ἀναφ
lacuna saltem 13 vv., quorum fines vacant

col.VI – – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – – – – vv
70– – – – – – –χος
[ξένο]ι
– – –έκρ̣α̣τος Κήιο
– – –οκράτης Κήι
– –τύαλος Κήι
75– – –ά̣νθης Κήι
– – – – –ων Κήι
– – – – –ν Κήι
– – – – –ν [Κ]ήι
– – – –ιος Κήι
80– – –ονικος Κήι
– – –αντίδης Κήι
–φαντίδης Κήι
Διόδωρος Ἀφυ
Σάτυρος Σαμό
85Ἀρχέδημος Πεπ
Φίλτων Πεπαρ
Ν̣ίκων Κιμων
[Φ]ανόστρατος Κύ
– έδημος Κύθ
90–γων Νάξι
– –υμαρτος Νά
– – –τος Νάξι
– – – – –ης Ῥ̣όδι(ος)
– – – . –ς Ῥόδι
95– – – – – – Κυθ
– – – – – – –η̣ι
– – – – –τος Χῖο
– – – – –ς Χῖο
– – – – – –ς Ἀφυτ
100– – – – – – . ες
– – – – – –
– – – – –
– – – – – – . ρ
– – – – – – . . ο
lacuna

k – – – .
– – –ι
– – –κ
– – – .

c Σ– – – – – – – – –
Φιλόστρατος Σ– –
Φοῖνιξ Ἀλεξίππ– –
Γέτας Ἀλεξίππο
Ἀσσύριος Ἀλεξί
110Εὔτυχος Πραξιβό
Δάμων Χαρισίο
Σωκράτης Χα[ρι]σίο
Ἀρχέφιλος Λιπο
Παυσανίας Ἀριστα– –
115Τρίβαλλος Ἀριστα– –
Γῆρυς Ἀπολλωνίδ– –
Ἡφαιστόδωρος
Ὑπεράνθος
Καρίων Ἀμύντ– –
120Σύρος Ἀμύ[ν]τ– –
Τεῦκρος – – – –
– – – – – – – – –
– – – – – – –
– – – – – – –
125Ἀριστ̣– – – – –
Εὐδημ– – – – – –
Τράλις . . – – – – –
Σκύθης Θεοδώρ̣– –
Σῖμος̣ Εὐθυμάχο
130Γρίσων Ἀριστοδή
Τίβειος Θάμωνος
Σπίνθαρος Παιδέο
[․]υδις Χαίππο
Τ̣ιμαγόρας Ἀρχεδ
135Ἀρτίμας [Ν]αυκλ
Πιστύ̣ρ̣ας Ναυκλ
Κ̣αλλίας Ναυκλ
Χοιρίλος Καλλίο
Ὕλας Χαίρωνος
140Καρίων Ναυτέλος
τριηράρχω
Πυθέας Κηφισι
Χαρίδημος Ξυπε
ἐπιβ[ά]ται
145Ἀπολλόδω̣ρος
Ἀθμον̣εύ̣ς
Ἐπικρά̣[τη]ς Λαμ
Κλέων Λαμ̣π
Ἀριστομένης Κρι
150Ἄνδρων Σουνι
Ἀρχέδημος ἐξ Οἴ
Πλάτων Φ̣ρ[ε]άρ
Ἀριστοτέλης ἐκ Κοί
Καλλίστρατος Ξ̣υπ
155Θεογένης Παλλην
κυβερνήτης
Δίφιλος Ἐλαιόσι
κελευστής
Χαρίας Ἀχαρν
160πεντηκόνταρχος
Ἀντιφάτης Κυθήρ
αὐλητής
Σωγένης Σίφνι
ναυπηγός
165Ἀμύνανδρος μέτοι
πρωιράτης
Καλλικλῆς ἐξ Αἰγι
τοξό̣ται
Ἀ̣μ̣[εινί]ας Κυδαθη
170Φιλ[ώνι]χος Ὠρώπι
Ἐπιχά̣ρ̣ης Ἐλευσί
[ναῦται] ἀ̣σ̣τοί
– – – –

col.VII – – –
– – – –ε– – –
–ομηρος – –
175Μνησιτέλης Φ– –
Πυρράκος Ἀχ
Πεισίλεως Σ̣υπ
Λυσίστρατος Π– –
Εὔδρομος Πειρ
180Πολύχαρμος Π̣ε̣
Μάλιχος Εὐων
Ἀρίτιος ἐξ Οἴο
Σωσιγένης Ἐλευ
Εὔδικος Μαραθ
185Σάτυρος Λακιά
Δημοχάρης Θορί
Μύρμηξ Συπαλή
Ἐπιγένης Ὀῆθ
Πελάγων Ἀθην
190Δημαρχίδης Ἁγν
Ἀπατόριος Περγ
Σωιναύτης Ἀναγ
Νίκανδρος vac.
Ἑλίκων Ἀναφλ
195Ἀμφίας Ἀγρυλ
Εὐφημίδης Κηφ
Αἰσχύλος Δε[κ– –]
Λύκων Φρεά– –
Τρόχιλος Ο̣– –
200Ἀριστοφαν– –
Κυθήρριο[ς]
Ἀνθεμίω[ν– –]
Λύσιππο[ς – –]
Μελήσιπ[π– –]
205Σιμίας . – – –
Πολυχ– – – –
Ἀριστο– – – – –
Μυρρ– – – – –
Σωσ– – – – – –
210Σω– – – – –
Δ̣η– – – – – –
lacuna
– – – – – – – – –
Χαρ– – – – – – –
Ἀρχ– – – – – – –
Bίων – – – – – –
215Γλαυ– – – – – – –
Οἰνο– – – – – – –
Διο– – – – – – –
Πα– – – – – – –
Πι– – – – – – – –
220^ – – – – – – – – –
– – – – – – – – –

f Μενεκ– – – –
Τύχων Πλ– – –
Μικίων
Φορμίων
225Τελέσιππος Περ
Εὐφρόνιος ἐπὶ Σου
θεράποντες
Ἡρακλείδης
Ἱερομνήμονος
230Ἡρακλείδης δεύτε
Μῦς Πολέμωνος
Λάκων Φυλίππο
Ἀρκέσας Καλλίο
Δᾶος Φάνο
235Ἡρακλείδης
Μελησάνδρο
Παντάρκης
Δημοφίλο
Ἕρμαιος Μικυλίω
240Εὐβολίδης Μνησίπ
Μύρμηξ Εὐξ<ι>θέο
Εὔαινος Εὐξιθέο
Ἀλύπητος Ἀριστάρ
Εὔφρων Εὐφρονίο
245Ἱερόμβροτος
Ἀρίστωνος
Ἀριστόβολος Ἀριστά
Θρᾶιξ Νικοβόλο
Εὐαρχίδης Κηφισοκ
250Ἀπολλωνίδης
Ἀντιφάτος
Ἡγίας Ἀντιφάτος
Ἀρτίμας Ἀντιφάτ
Νομήνιος Πυθέο
255Τίβειος Πυθέο
Σύρος Χαριδήμο
Γέλων Χαριδή
Ἀντιφάνης Ἀριστοτ
Σιμία[ς Κ]λ̣έω̣νος
260Πατι . [․]ς Δ[ιφ]ί̣λ[ο]
Γῆρυς Ἀμυνάν[–]
Γλαυκία[ς] Ἀ . ολ̣[–]
– – – –

col.VIII – – – –
– – – –
– – – Λ . ΟΣ . Ο
–χείδης Ἀμει
265[Γ]ῆρυς Ἀπολλω[– –]
Κτίτας Ἐπικράτ
Εὔφρων Ἀρχεδή
Ἀπολλώνιος
Ἀριστομένος
270Ἡρακλέδης
Φιλωνιχίδο
Στρομβιχίδης
Χαριδήμο
Φοῖνιξ Εὐχέρο
275Ναύσων Θεοφίλο
τριηράρχω
Πρωτόμαχος Κηφι
Π̣αυσίστρατος Στε
[ἐ]πιβάται
280[Χ]αιρήμων Ἀγρυλ
[Μ]νησίας Ἀγρυλῆ
[Φρ]ούραρχος Ἀγρυ
[Ἀμ]φικλῆς Ἀγρυ
[Ἱππ]οδάμας Ἀγρυ
285[Ἰάσ]ων Ἀγρυλῆ
– –στρατος Ἀγρυ
– –ος Κηφισι
– – – – Λαμ
[– – – Τρ]ικο
290[ναυπηγός]
– – – – –ης Στερ
[κυβερνή]της
– – – – –ης Χερρ
[πρωιράτ]ης
295– – – – –δ̣ης ἐκ Κε
[κελευστ]ής
– – – – –νης Πτε
[αὐλητής]
– – – – –ν Πρι
300[πεντηκό]νταρχ
– – – – –λ̣ης Παι
[τοξόται]
– – – – Οἰναῖ
– – – – –ς
305[ναῦται ἀσ]τοί
– – – – – Κηφ[– –]
– – – – – Κηφι
[– – – – – – Κη]φι
[– – – – – – Κ]ηφι
310– – – – – – –ς Κηφ
– – – – – – – Κηφι
– – – – – –σ̣ης Κηφ
– – – – – –ος Κολλ
– – – – – –λης Κολλ
315– – – – –ωρος Παλ
– – – – – –η̣ς Ἀγκυλ
– – – – –λος Ἀγρυ
– – – – – –ο̣ς ἐκ Κερ
[– – – – – – Φ]λ̣υε
lacuna

f Το– – – – – –
Μα– – – – – –
Σῖμος – – – – –
Μάνης – – – –
[․․]τιν– – – –
325Γη̣– – – – – –
Ἀγα– – – – –
Εὐφρ– – – – –
Μάνη[ς – – – –]ιμ
Ἑρμόδ̣– – – – – –α
330Εὐεμπ̣– – – – –λιο
Ἐργοτι̣– – – – –δω
Μάνης – – – – –κλ
Μύρριν– – – – –ν
Σωσίας – – – – –ν
335Σιδάριχ– – – – –
Ἡρακλει– – – –
Ἀρτίμ<α>ς – – –
Ζώπυρος – – –
Πάταικος – – –
340Σιμίας Με . – – – –
Τίμων Ναυ̣– – – –
Εὐκρίνης Να̣[υ– – –]
Χάρων Κηφισ̣– – –
Καρίων Κτησ– – –
345Ἄττας Χαρι– – – –
Ἀρκαδίων Εὐ̣– – –
Πίθηκος Εὐ̣– – –
Εὔβιος Φαν– – –
Μίκος Κα– – –
350Νομήνιος – – –
Ἡγέστρα[τος – –]
Κηφισο– – – –
Ἀμακ– – – – – –
Χαιρ– – – – – –
355Λυ– – – – – – –
Μ– – – – – – –
– – – – – – – –
– – – – – – – –
– – – – – – – –
– – – – – – – –
– – – – – – – –
– – – – – – – –
– – – – – – – –

col.IX saltem 8 vv. desunt
Συ̣– – – – – – – –
Πύρρος Τ– – – –
Ἀρτέμω̣[ν– – –]
360Ἡρακλείδ[ης – – –]
Εὐρεσ– – – – – – –
Σαρπη[δὼν]
Παυσιστράτ[ο]
Ἀριστόδημ[ος]
365Λυσιστράτ[–]
Καρίων Κηφ– – –
Ἑρμάφιλος
Κτησικλε– – –
Ἐπιμέλης
370Παυσιστρ[άτο]
Μάρων Με– – – –
Ἀρτίμας
Διονυσί[ο]
Ἀγάθων
375Λάκωνο[ς]
Εὐ̣ξ̣ε– – – – – –
Δεξίθε[ος – –]
Ἕρμων– – –ο
Δημήτ[ριος]
380Κτησι[φῶντ]ος
Ἑρμαῖο̣[ς] Φιλοκλέ
Σάτυρ[ο]ς Πειθαγό
Θρᾶιξ [Π]ειθαγό
Πα[ρμ]ένων
385Ἀ[γαθ]οκλέος
. – – –νιος Εὐκλείδ
– – – – –ς̣ Κτησικλ
– – –ων Μνησίο
[Ν]ο̣μήνιος Φρουρά
390 Θρᾶιξ Ἀμφικλ
Θρᾶιξ Ἱπποδάμα
Καλλίστρατος
Ἰάσονος
Καλλίας Ἱπποσ
395Θρᾶιξ Μίκο
Ἀπολλώνιος Ναυ<κρ>
Αἴσωπος Λυσιμαχ
Ἡραῖος Ὀνησίμο
Σύρος Χαιρήμο
400Ἕρμων Θεοφράσ
Ἡρακλείδης Καλ
Ἀρτίμας Ἀρχεσ
Καρίων Εὐάρχο
Γῆρυς Εὐάρχο
405Μάνης Ἀρχίο
Θρᾶιξ Ἀρχίο
τριηράρχω
Ποσείδιππος Περγ
[Μ]όρυχος Θριάσι
410[ἐπιβ]ά̣ται
– – – –ς Ἀχαρν
– – – – – –
lacuna

e – – – –ο– – –
– – – –ηθ
415– – –ς Φηγαι
– – –είδης Τειθ
[ξένο]ι̣
– – – – . . ΡΑΙ
– – – – – vacat
salten 2 vv. desunt

g [․․]ινο– – – –
Διόδωρος ἐκ Περ
Καρίων ἐξ Αἰγ
Ἀλκιμένης ἐκ Πε
Εὔγας ἐγ Μελι
425Κέρκων ἐγ Μελι
Τύννων Φαληρ
Σωσίστρατος ἐγ Μ
Νικόβολος ἐγ Με
Δέξιος ἐξ Αἰγι
430Βωτύλος ἐκ Περ
Σῖμος Θάσι
Φίλων ἐκ Π̣ερα̣
Εὐκλῆς ἐμ Πε– –
Λύκων ἐς Σκ– –
435Μελάντης ἐ . – –
Δέξιος ἐμ . – –
Ἵππος ἐγ Κο– –
Ἀπολλόδω[ρος – –]
Παντακλῆ[ς – –]
440Δᾶος ἐν Ὤ– –
Εὐωπίδης – – –
Νίκων ἐμ̣ – –
[․]ιντης . – –
– – . οτέλη̣[ς – –]
445– –ων ἐμ – –
[Ἀ]ντίδοτ[ος – –]
[Ἀ]ν̣θίας – –
– –ν ἐμ̣– –
saltem 14 vv. desunt

col.X – – –
vacat 0,08
Σύρος Πρωτάρχο
450Ἐργόφιλος Εὐαρ
Μάνης Εὐμαρ
Μάνης Κυδιστρά
Νάδος Ἀσωποδ
Καλλίστρατος Ὀν
455Ἕρμων Πυρρίχο
Ὠφελίων Ὀνήτο
Ἔμπορος Ξενοκ[–]
Εὔαρχος Λυσίπ
Γῆρυς Θεαρίω
460Ἀγάθων Εὐδίκ
Χιωνίδης Εὐθυ
Γέλων Θεοδότο
Σῖμος Ξενοδ[–]
Ἑκατώνυμος [– –]
465Εὔαρχος Νικομ
Θραικυλίων Νικο
Εὔαινὸς Νικομά
Παρμένων Ἐκφω
Σύρος Πολίτο
470Κυλίκων Θοτίμο
Λυσανίας Θοτίμο
Μάνης Πλάτων
Ἰατροκλῆς Ποσει
Θρασύλας Εὐτυχ
475Σύρος Φιλλίδ
Ταυροσθένης Καλ
Κύρσας Εὐθορι
Ξάνθιππος Εὐξε
Μάνης Χρυσο
480Ἀρτεμίδωρος Φιλ
– –α̣ντίδης Κ[.]λ
– – – –υ̣θεο
– – – – – Λ̣οκρ
– – – – – – – –

col.I fehlt

col.II fehlt

col.III fehlt

col.IV es fehlen 82 Zeilen
- - -
- - -
Bürger-Matrosen:
- - -ios aus Kotho(kidai),
5- - -okles aus Koth(okidai),
- - -machos aus Keph(isia),
- - - aus Daidali(dai),
- - -mos aus Anaph(lystos),
- - - aus Halimous,
10- - -ichos aus Ikar(ion),
- - - aus Peirai(eus),
- - - aus Kephale,
- - -
es fehlen 53 Zeilen

col.V es fehlen 80 Zeilen
- - -
15- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
20- - -
die beiden Trierarchen:
- - -s aus Keph(isia),
- - -es aus Chol(argos).
Soldaten zur See:
25K- - - aus Lampt(rai),
- - - aus Lam(ptrai),
- - - aus Lam(ptrai),
- - -
- - -
30- - -
- - -
- - -
- - -
- - -.
35Steuermann:
- - -.
Taktschläger:
- - -.
Untersteuermann:
40- - - aus Mel(ite).
Fünfzigschaftsführer:
- - -os aus Phal(eron).
Flötenspieler:
- - - von Chios.
45Schiffbauer:
- - - aus Chal(kis).
Bogenschützen:
- - - aus Erch(ia),
- - -.
50Bürger-Matrosen:
- - -,
- - - aus Aix(one),
- - -,
- - - aus Erch(ia),
55- - - aus Erch(ia),
- - -,
- - -,
- - - aus Oion,
- - - aus Aphidn(a),
60- - - aus Sphet(tos),
- - -ratos
- - -,
- - - aus Phal(eron),
- - - aus Ket(tos),
65- - - aus Eleu(sis),
- - - aus Marath(on),
- - - aus Kolly(tos),
- - - aus Anaph(lystos),
es fehlen 13 Zeilen

col.VI - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
70- - -chos.
Fremde:
- - -ekratos von Keos,
- - -okrates von Keos,
- - -tyalos von Keos,
75- - -anthes von Keos,
- - - von Keos,
- - - von Keos,
- - - von Keos,
- - -ios von Keos,
80- - -onikos von Keos,
- - -antides von Keos,
- - -phantides von Keos,
Diodoros aus Aphy(tis),
Satyros von Samos,
85Archedemos aus Pep(arethos),
Philton aus Pepar(ethos),
Nikon (Sklave des) Kimon,
Phanostratos von Ky(thnos),
- - -chedemos von Kyth(nos),
90- - -gon von Naxos,
- - -ymartos von Na(xos),
- - -tos von Naxos,
- - -es von Rhodos,
- - -s von Rhodos,
95- - - von Kyth(nos),
- - -
- - -tos von Chios,
- - -s von Chios,
- - -s aus Aphyt(is),
100- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Lücke

k - - -
- - -
- - -
- - -

c S- - -
Philostratos, (Sklave) des - - -,
Phoinix, (Sklave) des Alexipp(os),
Getas, (Sklave) des Alexippos,
Assyrios, (Sklave) des Alexi(ppos),
110Eutychos, (Sklave) des Praxibou(los),
Damon, (Sklave) des Charisios,
Sokrates, (Sklave) des Charisios,
Archephilos, (Sklave) des Lippo( ),
Pausanias, (Sklave) des Arista- - -,
115Triballos, (Sklave) des Arista- - -,
Gerus, (Sklave) des Apollonid(es),
Hephaistodoros,
(Sklave) des Hyperanthes,
Karion, (Sklave) des Amynt- - -,
120Syros, (Sklave) des Amynt- - -,
Teukros, (Sklave) des - - -,
- - -,
- - -,
- - -,
125Arist- - -,
Eudme- - -,
Tralis, (Sklave des) - - -,
Skythes, (Sklave) des Theodor(os),
Simos, (Sklave) des Eutymachos,
130Grison, (Sklave) des Aristode(mos),
Tibeios, (Sklave) des Thamon,
Spintharos, (Sklave) des Paideas,
- - -ydis, (Sklave) des Chaippos,
Timagoras, (Sklave) des Arched( ),
135Artimas, (Sklave) des Naukl(es),
Pistyras, (Sklave) des Naukl(es),
Kallias, (Sklave) des Naukl(es),
Choirilos, (Sklave) des Kallias,
Hylas, (Sklave) des Chairon,
140Karion, (Sklave) des Nauteles,
Die beiden Trierarchen:
Pytheas aus Kephis(ia),
Charidemos aus Xype(te).
Soldaten zur See:
145Apollodoros
aus Athmonon,
Epikrates aus Lam(ptrai),
Kleon aus Lamp(trai),
Aristomenes aus Kri(oa),
150Andron aus Souni(on),
Archedemos aus Oi(on),
Platon aus Phrear(rhioi),
Aristoteles aus Koi(le),
Kallistratos aus Xyp(pete),
155Theogenes aus Pallen(e).
Steuermann:
Diphilos aus Elaious.
Taktschläger:
Charias aus Archarn(ai).
160Fünfzigschaftsführer:
Antiphanes aus Kyther(os).
Flötenspieler:
Sogenes von Siphnos.
Schiffbauer:
165Amynandros, Metöke.
Untersteuermann:
Kallikles aus Aigi( ).
Bogenschützen:
Ameinidas aus Kydathe(naion),
170Philonichos aus Oropos,
Epichares aus Eleusi(s).
Bürger-Besatzung:
- - -

col.VII - - -
- - -,
- - -omeros aus - - -,
175Mnesiteles aus Ph- - -,
Pyrrakos aus Ach- - -,
Peisileos aus Syp(alettos),
Lysistratos aus P- - -,
Eudromos aus Peir(aieus),
180Polycharmos aus Pe- - -,
Malichos aus Euon(ymon),
Aritios aus Oio(n),
Sosigenes aus Eleu(sis),
Eudikos aus Marath(on),
185Satyros aus Lakia(dai),
Demochares aus Thori(kos),
Myrmex aus Sypale(ttos),
Epigenes aus Oe,
Pelagon aus Athen,
190Demarchides aus Hagn(ous),
Apatourios aus Perg(ase),
Soinautes aus Anag(yrous),
Nikandros,
Helikon aus Anaphl(ystos),
195Amphias aus Agryl(e),
Euphemides aus Keph(isia),
Aischylos aus Dek(eleia),
Lykon aus Phrea(rrhioi),
Trochilos aus O- - -,
200Aristophan- -
aus Kytheros,
Anthemion aus - - -,
Lysippos aus - - -,
Melesipp- - -,
205Simias aus - - -,
Polych- - -,
Aristo- - -,
Myrr- - -,
Sos- - -,
210So- -,
De- -,
Lücke
- - -,
Char- - -,
Arch- - -,
Bion aus - - -,
215Glau- - -,
Oino- - -,
Dio- - -,
- - -,
- - -,
220- - -,
- - -,

f Menek- - -,
Tychon aus Pl- -,
Mikion,
Phormion,
225Telesippos aus Per(gase),
Euphronios, wohnhaft in Sun(nion).
Rudersklaven:
Herakleides,
(Sklave) des Hieromnemon,
230Herakleides, zweiter (Sklave),
Mys, (Sklave) des Polemon,
Lakon, (Sklave) des Phylippos,
Arkesas, (Sklave) des Kallias,
Daos, (Sklave) des Pano( ),
235Herakleides
(Sklave) des Melesandros
Pantakres,
(Sklave) des Demophilos,
Hermaios, (der Sklave) des Mikylio(n),
240Eubolides, (Sklave) des Mnesip( ),
Myrmex, (Sklave) des Euxitheos,
Euainos, (Sklave) des Euxitheos,
Alypetos, (Sklave) des Aristar(chos),
Euphron, (Sklave) des Euphronios,
245Hierombrotos,
(Sklave) des Ariston,
Aristobolos, (Sklave) des Arista( ),
Thraix, (Sklave) des Nikoboulos,
Euarchides, (Sklave) des Kephisok(les),
250Apollonides,
(Sklave) des Antiphates,
Hegias, (Sklave) des Antiphates,
Artimas, (Sklave) des Antiphat(es),
Nomenios, (Sklave) des Pytheas,
255Tibeios, (Sklave) des Pytheas,
Syros, (Sklave) des Charidemos,
Gelon, (Sklave) des Charide(mos),
Antiphanes, (Sklave) des Aristot(eles),
Simias, (Sklave) des Kleon,
260Pati- - -, (Sklave) des Diphilos,
Gerys, (Sklave) des Amynan(dros),
Glaukias, (Sklave) des A(p)ol(lodoros),
- - -

col.VIII - - -
- - -
- - -
- - -cheides, (Sklave) des Amei(nias),
265Gerys, (Sklave) des Apollo- - -,
Ktitas, (Sklave) des Epikrat(es),
Euphron, (Sklave) des Archede(mos),
Apollonios,
(Sklave) des Aristomenes,
270Herakleides,
(Sklave) des Philonichides,
Strombichides,
(Sklave) des Charidemos,
Phoinix, (Sklave) des Eucheir,
275Nauson, (Sklave) des Theophilos.
die beiden Trierarchen:
Protomachos aus Kephi(sia),
Pausistratos aus Ste(iria).
Soldaten zur See:
280Chairemon aus Agryl(e),
Mnesias aus Agryle,
Phrourarchos aus Agry(le),
Amphikles aus Agry(le),
Hippodamas aus Agry(le),
285Iason aus Agryle,
- - -stratos aus Agry(le),
- - - os aus Kephisi(a),
- - - aus Lam(ptrai),
- - - aus Triko(rynthos).
290Schiffbauer:
- - - aus Steir(ia).
Steuermann:
- - - von der Chers(ones).
Untersteuermann:
295- - -des aus Ker(ameis).
Taktschläger:
- - -nes aus Pte(lea).
Flötenspieler:
- - - aus Pri(ene).
300Fünfzigschaftsführer:
- - -les aus Pai(ania).
Bogenschützen:
- - - aus Oinoe,
- - -.
305Bürger-Besatzung:
- - - aus Keph(isia),
- - - aus Kephi(sia),
- - - aus Kephi(sia),
- - - aus Kephi(sia),
310- - -s aus Keph(isia),
- - - aus Kephi(sia),
- - -ses aus Keph(isia),
- - -os aus Koll(ytos),
- - -les aus Koll(ytos),
315- - -oros aus Pal(lene),
- - -es aus Ankyl(e),
- - -los aus Agry(le),
- - -os aus Ker(ameis),
- - - aus Phlya,
Lücke

f To- - -,
Ma- - -,
Simos, (Sklave) des - - -,
Manes, (Sklave) des - - -,
[..]tin- - -,
325Ge- - -,
Aga- - -,
Euphr- - -,
Manes, (Sklave) des - - -,
Hermod- - -,
330Euemp- - - (Sklave) des - -lios,
Ergoti- - -, (Sklave) des - -do( ),
Manes, (Sklave) des - - -,
Myrrin- - -,
Sosias, (Sklave) des - - -,
335Sidarich- - -,
Heraklei- -, (Sklave) des - - -,
Artimas, (Sklave) des - - -,
Sopyros, (Sklave) des - - -,
Pataikos, (Sklave) des - - -,
340Simias, (Sklave) des Me- - -,
Timon, (Sklave) des Nau- - -,
Eukrines, (Sklave) des Nau- - -,
Charon, (Sklave) des Kephis- - -,
Karion, (Sklave) des Ktes- - -,
345Attas, (Sklave) des Chari- - -,
Arkadion, (Sklave) des - - -,
Pithekos, (Sklave) des - - -,
Eubios, (Sklave) des Phan- - -,
Mikos, (Sklave) des - - -,
350Nomenios, (Sklave) des - - -,
Hegestratos, (Sklave) des - - -,
Kephiso- - -,
Amak- - -,
Chair- - -,
355Ly- - -,
M- - -,
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

col.IX es fehlen 8 Zeilen
Sy- - -,
Pyrros, (Sklave) des - - -,
Artemon, (Sklave des) - - -,
360Herakleides, (Sklave des) - - -,
Eures- - -,
Sarpedon,
(Sklave) des Pausistratos,
Aristodemos,
365(Sklave) des Lysistrat- - -,
Karion, (Sklave) des Keph- - -,
Hermaphilos,
(Sklave) des Ktesikle- - -,
Epimeles,
370(Sklave) des Pausistratos,
Maron, (Sklave) des Me- - -,
Artimas,
(Sklave) des Dionysios,
Agathon,
375(Sklave) des Lakon,
Euxe- - -,
Dexitheos, (Sklave) des - - -,
Hermon, (Sklave) des - - -,
Demetrios,
380(Sklave) des Ktesiphon,
Hermaios, (Sklave) des Philokle(s),
Satyros, (Sklave) des Peithago(ras),
Thraix, (Sklave) des Peithago(ras),
Parmenon,
385(Sklave) des Agathokles,
- - -nios, (Sklave) des Eukleid(es),
- - -, (Sklave) des Ktesikl( ),
- - -, (Sklave) des Mnesias,
Nomenios, (Sklave) des Phroura(rchos),
390Thraix, (Sklave) des Amphikl(es),
Thraix, (Sklave) des Hippodamas,
Kallistratos,
(Sklave) des Iason,
Kallias, (Sklave) des Hippos(tratos),
395Thraix, (Sklave) des Mikos,
Apollonios, (Sklave) des Naukr( ),
Aisopos, (Sklave) des Lysimach( ),
Heraios, (Sklave) des Onesimos,
Syros, (Sklave) des Chairemon,
400Hermon, (Sklave) des Theophras(tos),
Herakleides, (Sklave) des Kal- - -,
Artimas, (Sklave) des Arches(tratos),
Karion, (Sklave) des Euarchos,
Gerys, (Sklave) des Euarchos,
405Manes, (Sklave) des Archias,
Thraix, (Sklave) des Archias.
die beiden Trierarchen:
Poseidippos aus Perg(ase),
Morychos aus Thria.
410Soldaten zur See:
- - -s aus Acharn(ai),
- - -
Lücke

e - - -
- - -
415- - -es aus Phegai(a),
- - -eides aus Teith(ras).
Fremde:
- - -
- - -
es fehlen 2 Zeilen

g [..]ino- - -
Diodoros aus Per( ),
Karion von Aig(ina),
Alkimenes aus Pe( ),
Eugas, wohnhaft in Meli(te),
425Kerkon, wohnhaft in Meli(te),
Tynnon aus Phaler(on),
Sosistratos, wohnhaft in Me(lite)
Nikobolos, wohnhaft in Me(lite),
Dexios von Aigi(na),
430Botylos aus Per( ),
Simos von Thasos,
Philon aus Per( ),
Eukles, wohnhaft im Pei(raieus),
Lykon, wohnhaft in Sk(ambonidai),
435Melantes - - -,
Dexios, wohnhaft in - - -,
Hippos, wohnhaft in Ko- - -,
Apollodoros - - -,
Pantakles - - -,
440Daos, wohnhaft in O(ropos),
Euopides - - -,
Nikon, wohnhaft in - - -,
- - -,
- - -,
445- - -, wohnhaft in - - -,
Antidotos - - -,
Anthias - - -,
- - -, wohnhaft in - - -,
es fehlen 14 Zeilen

col.X - - -
vacat 0,08
Syros, (Sklave) des Protarchos,
450Ergophilos, (Sklave) des Euar( ),
Manes, (Sklave) des Eumar( ),
Manes, (Sklave) des Kydistra(tos),
Nados, (Sklave) des Asopod(oros),
Kallistratos, (Sklave) des On( ),
455Hermon, (Sklave) des Pyrrichos,
Ophelion, (Sklave) des Oneto( ),
Emporos, (Sklave) des Xenok( ),
Euarchos, (Sklave) des Lysip( ),
Gerys, (Sklave) des Thearion,
460Agathon, (Sklave) des Eudik( ),
Chionides, (Sklave) des Euthy( ),
Gelon, (Sklave) des Theodotos,
Simos, (Sklave) des Xenod( ),
Hekatonymos, (Sklave) des - - -,
465Euarchos, (Sklave) des Nikom(achos),
Thraikylion, (Sklave) des Niko(machos),
Euainos, (Sklave) des Nikoma(chos),
Parmenon, (Sklave) des Ekpho( ),
Syros, (Sklave) des Polites,
470Kylikon, (Sklave) des Thoutimos,
Lysanias, (Sklave) des Thoutimos,
Manes, (Sklave) des Platon,
Iatrokles, (Sklave) des Posei(dippos),
Thrasylas, (Sklave) des Eutych( ),
475Syros, (Sklave) des Phillid(es),
Taurosthenes, (Sklave) des Kal( ),
Kyrsas, (Sklave) des Euthori( ),
Xanthippos, (Sklave) des Euxe( ),
Manes, (Sklave) des Chryso( ),
480Artemidoros, (Sklave) des Phil( ).
- - -antides, (Sklave) des K[.]l( ),
- - -, (Sklave) des - - -ytheos,
- - -, (Sklave) des Lokr( ),
- - -