Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III² 13249

XML-Ansicht


– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –. .– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –ΙΑΚΡΙΟ– –Ν– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –Η[.]Τ[.]ΧΙ– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –ΙΑΝ– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
5– – – – – – – – – – – – – – – – – – –ΙΙΟ󰀺 [τ]ῷ ἀνθ[ρ]ώ̣π̣ῳ̣ – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –τε[. .] ατῶν μ– – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – –ΝΑΓΡΓ[. . .] προτ[ρ]ου Μ– – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – –ΛΑΙ[. .]ΑΝ [ἡ]μέρᾳ ΚΑΘΕΙ– – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – –ιω[.] π̣αραδύvσεσθ̣αι· εἰ γ̣ὰρ – – – – – – – – – – – – – –
10– – – – – – – – – – – – – – – – –ΤΗ󰀺ΗΙΤΤ󰀱[. .]ς εὐποιείας Ι󰃂Ο– – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – –Τ ε[ὐ]φροσύνη χε[. . .] γεινάμεναι ΑΛΑΡΟ[.]󰃂– – – – – – – – – –
– – – – –c.14– – – –ω [μετὰ] φροντίδο[ς] σταθ[μ]ίζοντες μή τι κατὰ τ̣ύ̣χην – – – – – – – –
[– – – – –c.15– – – – β]εβο[υ]λευμένου ὑφ’ ἡμῶν λάθοι, δι’ οὗ πρόφ[ασ]ις τῇ προπετείᾳ τῶ[ν]
[προδηλ]ο[υ]μ[έν]ων [τοῦ ἐπι]βουλεύειν τοῖς πρχουσιν τῶν ἀναιτίων τινὰ π[αράσχ]ο[ι]
15[ἐξουσίαν], τοῖς ἐ[πιβ]άλλουσιν ἰήμασιν ᾠήθημεν δεῖν διορθωθῆναι. vac. ἀρέσκ[ει]
[οὖν ὅπως, ὅσο]ι εἰς τ[ὴν] πρὸ ιγʹ Καλ(ανδῶν) Ὀκτωβρίων τῆς ἡμετέρας δηλαδ ὑπατείας
[Κωνσταντ]ίου <καὶ> Μαξιμ[ι]ανοῦ τῶν Σεβαστῶν τὸ πέμπτον ἀπὸ παρασημιώσεων [ἐκεί]-
νων, [οἵτιν]ες ναντίας τύχης κρίσεσιν ποβληθέντες τόπον τῷ ταμιείῳ ἐποίησα[ν],
συκοφ[αν]τίας ὑπήν[εγκ]ον, ο[ὗ]τοι τῆς μετέρας εὐσεβείας ταῖς εὐεργεσίαις ἐλευθ[ε]-
20 ρωθῶσιν καὶ τοῦ λοιποῦ δ[ὲ] μηδεμία̣ν̣ καθόλου τοιουτότροπον ταμιακὴν δι-
χλησ[ι]ν ε[ὐ]λαβῶνται, αἰ[ὰ]ν γὰρ ἀδικῖν τ διανοίᾳ τῆς ἡμετέρας φιλανθρωπίας
[κ]ατα̣πέ[φ]ηνεν ἀπὸ τούτων τῶν γραμμάτων διοχληθῆναί τινας, ἅπερ ἢ ἐκ-
χθρὸς ἀ[νήρ], ὅπως ἑαυτν καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν ἐκδικήσει ἐσπουδακώς, ἀπε-
χθὴς ὢν προσέγραψεν ἢ [ὥ]σπερ εἰς σπορὰν κέρδους ἢ καὶ διαρπαγῶν ἡ ἀμέτρ[η]-
25τος τῶν Καισαριανῶν κακοήθεια καὶ ἐπάρατος ἐπλάσατο. ἵνα δὲ τῶν τοιου-
τοτρόπων διοχλήσεων οἱ ττλοι ἐκ ῥιζῶν ἐκκοπέντες ἀεὶ ἂν κατακοιμισθῶσιν,
γιγνώσκετε τοῦ ἡμετέρου θεσμοῦ προκεχωρηκέναι τὰς ἐντολάς, ὥστε ἁπάσας μὲν
παντελῶς τὰς παρασημιώσεις τὰς εἰς τὴν προειρημένην ἡμέραν ἐν ταῖς τοῦ τα-
μιείου τάξεσιν ἀπομεμενηκυίας ἐν βιβλείοις εἴται διφθέρες ἢ καὶ χάρταις ἢ ἐ-
30ν οἱ<οι>σδηποτοῦν γραμματείοις εὐθέως εἰς τὸ στρατόπαιδον ἀποσταλῆναι, δηλα-
δὴ καὶ μετὰ ταύτας τὰς τῆς ἡμετέρας εὐσεβίας φιλανθρωπίας ὡ[ς] ἂν μή, ἀπο-
μενόντων τῶν τοιουτοτρόπων γραμμ[α]τίων παρὰ ταῖς προειρημέναις τάξεσιν,
τῷ συνήθει τρόπῳ τοῦ ἀεὶ ἀ[δι]κ̣εῖν τοὺς ἡμετέρους ἐπαρχικοὺς το[ῖ]ς Καισαρια-
νοῖς πρόφασεις μεταδο[θεί]η, μετὰ ταῦτα δὲ οὐκ ἄλλως εἰ μὴ ἐκ φανερῶν
35ἀποδείξεων καὶ γραμματ[είω]ν ὀρθῶς ἐπιγεγραμμέν<ω>ν εἰς τὸ ταμιακὸν
καλεῖσθαι δικαστήριον, [κεί]νων δὲ τῶν ἡμετέρων δηλώσεων τῇ διδασκαλεί–
ᾳ ἐντεταλμένων, ἵν’ εἴ τ[ινες] τοῦ λοιποῦ ὁμοίῳ τρόπῳ τοῦ ἡμετέρου ταμιεί<ου>
τοῖς λογισμοῖς παρασημιώσ[ει]ς προσπορισ<θ>εῖεν, μηδενὸς ἐξ ὀνόματος αὐτῶν διο-
χληθέντος ἅπασ<α>ι εἰς τὸ ἡμέτερον στρατόπαιδον εὐθέως ἀποσταλῶσιν. ὅθεν ἀκο-
40λούθως τῷ θεσμῷ τῆς ἡμετέρας φιλανθρωπίας κατασκοπεῖται, ἐάν τινι ἀπὸ τού-
του τοῦ τίτλου τῶν παρασημισεων διόχλησις συνκεινηθῇ, δεῖν αὐτὸν ἐντυχεῖν
τῷ τοῦ ἡγεμόνος ἢ καὶ τῶν ἐπάρχων δικαστηρίῳ, ὧν τῆς ἀποφάσεως ἐξε-
νεχθείσης καὶ τοῦ ἀδικείαν <ὑ>φισταμένου πρόνοια γίγνοιτο, καὶ κατὰ τούτω[ν],
οὕσπερ ἂν ἐν τῇ προτέρᾳ αὐθαδίᾳ διαμένειν συνστέη, εὐτ̣ονίᾳ τῇ προσηκ[ού]-
45σῃ ἡ ἐκδικία γίγνοιτο.

Eure Zustimmung; die wir zum Zeugen haben, setzt in unsere Taten die Zuversicht,
dass in den Augen unserer Milde dies die höchste Sorge immer war
und ist, dass das Glück der römischen Welt, das unserem Wirken
anvertraut ist, gegen absolut alle Betrügereien, die der vergebliche
Wahn der Caesarianer gegen das ganze menschliche Geschlecht ins Werk
setzt, durch die größten Sicherheiten gestärkt und sicher sei
wenn auch von anderen
die jüngst
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
5- - - dem Menschen - - -
- - - ihrer - - -
- - - der früheren - - -
- - - am Tag - - -
- - - sich einzuschleichen. Wenn nämlich - - -
10- - - der Wohltätigkeit - - -
- - - Freude - - - entstanden - - -
- - - mit Bedacht abwiegend, dass nichts durch Zufall - - -
- - - von unserem Beschluss unbekannt bliebe, wodurch die Gelegenheit dem blinden Wahn
der genannten Personen eine Möglichkeit böte, nach dem Besitz unschuldiger Menschen zu
15trachten, haben wir es für nötig befunden, dies durch Gegenmaßnahmen zu korrigieren. Es
beliebt uns also, dass alle, die bis zum 19. September, d. h. im Jahr des 5. Konsulats der
Augusti Constantius und Maximianus, wegen der Anzeigen jener, die
unter dem Zwang von unglücklichen Ereignissen den Fiskus an ihre Stelle treten liessen,
Betrügereien erdulden mußten, dass diese durch einen wohltätigen Akt unserer Frömmigkeit
20befreit werden und sie auch zukünftig absolut keine solche Belästigung seitens des Fiskus
fürchten müssen, wie es nämlich in den Augen unserer Menschenliebe als Unrecht erschien,
daß Menschen bedrückt wurden wegen dieser Schriftstücke, die entweder ein persönlicher
Gegner, eifrig bemüht, auch nach dem Tod noch sich zu rächen, aus Feindschaft
verfaßt oder, um Gewinn zu machen oder auch Beute, die unermeßliche und
25verfluchte Boshaftigkeit der Caesariani erfunden hat. – Und damit die Schriftstücke
mit derartigen Belästigungen, mit der Wurzel ausgerottet und für immer vergessen
werden, so sollt ihr wissen, dass die Verordnungen unseres Edikts erlassen wurden, damit
ausnahmslos alle Anzeigen, die an dem oben genannten Tag in den Büros
des Fiskus verblieben sind, ob in Büchern oder Pergament oder Papyri oder
30in Urkunden von welcher Art auch immer, unverzüglich an den Kaiserhof geschickt werden,
damit nämlich nach diesem wohltätigen Akt unserer Frömmigkeit nicht,
wenn Urkunden solcher Art bei den vorher erwähnten Büros verbleiben,
den Caesariani die Gelegenheit geboten wird, in üblicher Weise unseren Provinzialen
Unrecht anzutun, und künftig nicht anders als aufgrund von öffentlichen
35Beweisstücken und rechtmäßig verfaßten (Kautions)Urkunden vor den Fiskal-
Gerichtshof geladen wird, wobei jene durch die Kenntnis unserer Anweisungen
so unterrichtet sind, daß, falls künftig in bisheriger Weise den Kassen unseres Fiskus
Anzeigen eingereicht werden sollten, sie alle, ohne daß ein Bürger in ihrem
Namen belästigt wird, sofort an unseren Kaiserhof geschickt werden. – Daraus ist
40gemäß der Verordnung unserer Menschenliebe zu erkennen, daß, wenn jemandem wegen
dieses aus Anzeigen herrührenden Rechtsanspruchs Belästigungen enstanden, er sich an den
Gerichtshof des Statthaltes oder der Präfekten wenden muß; aus deren Urteil soll
für denjenigen, der dem Unrecht ausgesetzt war, Fürsorge entstehen, und gegen diejenigen,
die als in dem früheren Ungehorsam verharrend sich herausstellen, durch angemessene
45Strenge Bestrafung entstehen.