Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 1011

English Translation | XML-Ansicht
[θ] ε [ ο ί]·
   ταμίας στρατιω[τικῶν]
Εὐρυκλείδης Μικίωνος [Κηφισιεύς].
[ἐ]πὶ Διομέδοντος ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς [[[Δημητριάδος]] δεκάτης πρ]–
5υτανείας, ἧι Φορυσκίδης Ἀριστομένου Λ[ευκονοεὺςVI ἐγραμμά]–
[τε]υεν· v Ἐλαφηβολιῶνος ἕνει καὶ νέαι ἐμ[βολίμωι· δευτέραι τ]–
[ῆς] πρυτανείας· ἐκκλησία· τῶν προέδρων [πεψήφισζεν Καλλίσ]–
[τρ]ατος Τελεσίνου Ἐρχιε[ὺ]ς̣ [κ]α̣ὶ̣ συ̣μ[πρόεδροι]·
      vacat       ἔδοξεν τῶι δήμωι·
10[Θ]ε̣όφημος Τιμοκλέους Μαραθώνιος εἶπε[ν· v ὅπως ἂν χρημάτων]
[π]ορισθέντων ἔχει ὁ ταμίας μερίζειν τὰ [δεόμενα, ἵνα κατὰ τὸ]–
[ν] κατάλοιπον χρόνον τοῦ ἐνιαυτοῦ συνκ[ομισθῶσιν οἱ ἐκ γῆς]
[κ]αρποὶ μετ’ ἀσφαλείας, v ἀγαθεῖ τύχει, δε[δόχθαι τῆι βουλεῖ· v]
[τ]οὺς λαχόντας προέδρους εἰς τὴν ἐπιοῦ[σ]αν ἐκκλησίαν χρημ–
15[α]τίσαι περὶ τούτων, γνώμην δὲ ξυμβάλλε[σ]θαι τῆς βουλῆς, ὅτι
δοκεῖ τῆι βουλεῖ v τοὺς βουλομένους τῶ[ν π]ολιτῶν καὶ τῶν ἄλ–
λων τῶν οἰκούντων ἐν τῆι πόλει ἐπιδιδό[να]ι εἰς τὴν σωτηρία–
ν τῆς πόλεως καὶ τὴν φυλακὴν τῆς χώρας ἐ[ν] τῶι δήμωι ἢ ἐν τῆι β–
ουλεῖ ἢ πρὸς τοὺς στρατηγοὺς ἀπογραψα[μ]ένους μέχρι τοῦ Μο–
20υνιχιῶνος· v μὴ ἐξέστω δὲ μηθενὶ ἐπιδοῦνα[ι] πλέον ΗΗ v δραχμῶν
μηδ’ ἔλαττον v 𐅄 v εἶναι δὲ τοῖς ἐπιδοῦσι[ν κ]αὶ κοινεῖ καὶ ἰδία–
ι ἐπαινεθῆναι καὶ τιμηθῆναι ὑπὸ τοῦ δή[μ]ου καθότι ἂν εἶ ἄξι–
ος ἕκαστος αὐτῶν· v τὸν δὲ γραμματέα τοῦ δ[ή]μου ἀναγράψαι τό–
[δ]ε̣ τ̣ὸ ψήφι[σμα] κ̣αὶ τὰ ὀ̣νόματα τῶν ἐπιδόντ[ω]ν ἐν στήλει λι<θ>ίν–
25ει κ[α]ὶ στῆσαι ἐν τῆι ἀγορᾶι, ὅπως ἂν φανερ[ὰ] ἦι ἅπασιν ἡ φιλοτ–
ιμία τῶν βουλομένων εὐεργετεῖν τ[ὸν] δῆμ[ον]· v τὸ δὲ ἀνάλωμα τ–
ὸ γενόμενον εἴς τε τὴν στήλην καὶ τὴν ἀ[ναγ]ραφὴν̣ τῶν ὀνομάτ–
ων μερίσαι τὸν ἐπ̣ὶ τῆι διοικήσει· τ δὲ ψ[ήφι]σμα τόδε, ἐπειδὴ
περὶ πόρου χρημάτων ἐστὶν στρατιωτικῶ[ν, ἅπα]ν εἶναι εἰς φυ̣–
30λακὴν τῆς χώρας.vacat
οἵδε ἐπέδωκαν εἰς τὴν σω[τ]ηρίαν τῆς π[ό]–
λεως καὶ τὴν φυλακὴν τῆς [χ]ώρας κατὰ τ[ὸ]
ψήφισμα τοῦ δήμου·

col.I
Ἀντιφῶν Ἐρχι(εύς)   ΗΗ
35Εὐρυκλείδης Κηφισ(ιεύς)   ΗΗ
Μικίων Κηφισι(εύς)   ΗΗ
[Δ]ρομέας Ἐρχιε(ύς)   ΗΗ
[Δι]ο̣κλῆς [Ἐ]ρχιε(ύς)   ΗΗ
– – – – – – – – –   – –
40– – – – – – – – –   – –
– – – – – – – – –   – –
– – – – – – – – –   – –
lacuna
– – – – – – – – –   – –
– – – – – – – – –   – –
45– – – – – – – – – –υ   ΗΗ
[– – – – – ἐξ] Οἴου   ΗΗ
[– – – – Μα]ρ̣αθώ(νιος)   ΗΗ
[. . .6. . .]ης Μακε(δών)    ΗΗ
[. .5. . .]ων Ἀφιδναῖ(ος)    Η
50[Τηλέ]γνωτος Ἀλωπ(εκῆθεν)    Η
Εὔμαχος Σωκράτου
Εὐπυρίδης    ΗΗ
Φιλίσκος Παμβω(τάδης)   ΗΗ
Ἀριστόλας Ἐρχι(εύς)    ΗΗ
55Θουμόριος Εὐων(υμεύς)   ΗΗ
Ἀρισταγόρας ἐκ Κολ(ωνοῦ)   ΗΗ
[Ξ]ενοκλῆς Σφήττ(ιος)   ΗΗ
[Ξ]άνθιππος Ἐρχι(εύς)   ΗΗ
[Ζ]ώπυρος Συρακ(ούσιος)   ΗΗ
6060[.]ίμων Ὀῆθεν   ΗΗ
[Δ]ημόφιλος ἐξ Οἴ(ου)   ΗΗ
Βοιωτὸς Μελιτ(εύς)   ΗΗ
Νικοκλῆς Φλυε(ύς)   ΗΗ
Νικοσθένης Φλυ(εύς)   ΗΗ
65Φιλ̣οκλῆς Κορίν(θιος)   ΗΗ
Διοπείθης Φυλά(σιος)   ΗΗ
Τίμων Σφήττι(ος)   ΗΗ
Ἀπολλόδωρος Σωγέν–
ου Ὀτρυνεύς   ΗΗ
70Καλλίμαχος   ΗΗ
Λύκων φιλόσο(φος)   ΗΗ
Ἄλε[ξ]ι[ς] Φυλάσι(ος)   ΗΗ
Ἑκαταῖος Μεσημβρι(ανός)   ΗΗ
Νικήτης Περγασῆ(θεν)    Η
75[. .]μοκρά[τ]ης Μελι(τεύς)   ΗΗ
[. . . .] . .[. . .]ς Σφήτ(τιος)    ΗΗ
[. . .]οσθ[έν]ης Σφήτ(τιος)   ΗΗ
Νικήρατος Φλυε(ύς)   – –
[Θρ]άσυλλος Ἐλευσ(ίνιος)   ΗΗ̣
80[Λ]υσιάδης ἐξ Οἴου   Η̣Η
[Λ]υσίμαχος Οἰναῖ(ος)   ΗΗ vacat

col.II
Δρακοντίδης Ἐρχι(εύς)    ΗΗ
Ἀριστοφῶν Ἐρχι(εύς)   ΗΗ
Ἱεροκλῆς Σουνιε(ύς)   Η[Η]
85Μικίων Θριάσι(ος)   ΗΗ
Σπουδίας Τειθρά(σιος)   ΗΗ
[. . . δ]ω̣ρος Θημακ(εύς)   ΗΗ
[. . . αγό]ρας Ἀφιδ(ναῖος)   ΗΗ
– – – – – – Εἰρεσ(ίδης)   Η̣[Η]
90[– – – – – ἐκ Κ]οίλ(ης)   Η[Η]
lacuna
[. . . .]ωνίδης Κολων(ῆθεν)
ὑπὲρ αὑτοῦ καὶ τοῦ ὑοῦ   ΗΗ
Σῶσος Ἁλαιεύς   ΗΗ
Ζήνων Ἁλαιεύς   ΗΗ
95Νικαγόρας Ἐρχι(εύς)   ΗΗ
Λυσίας Κηφισιε(ύς)   ΗΗ
Στράτιος Σφήττ(ιος)   ΗΗ
Παυσίμαχος ἐκ Κολ(ωνοῦ)   ΗΗ
Παυσίας Παιανι(εύς)   ΗΗ
100Σωσίβιος ἰσοτε(λής)    𐅄
καὶ ὑπὲρ τοῦ ὑοῦ
Διο[ν]υσίου    𐅄
Ξέν[ω]ν Ἀσκληπιάδου
Φυλάσιος   [Η]Η
105Ἀσκληπιάδη[ς Ξ]ένω–
νος Φυλ[ά]σιος   ΗΗ
Εὐαγίδης Φιλαί(δης)   ΗΗ
Κηφισοφ[ῶν Ἀθ]μον(εύς)   ΗΗ
Ἄρχανδρος Ἐλευσίν(ιος)   ΗΗ
110Χαιρεφῶν Εἰτεαῖ(ος)   Η
Ἀρίστων Παιανι(εύς)   ΗΗ
Ἀντίπατρος Παιαν(ιεύς)   ΗΗ
[. .]νοκ[ράτ]ης Ἁλαι(εύς)   ΗΗ
Φυρόμ[αχ]ος Στε<ι>ρι(εύς)   ΗΗ
115Αἴσχρων Παιανι(εύς)   ΗΗ
Ἀπολλοφάνης Ἀλωπ(εκῆθεν)   ΗΗ
Σωσιγένης Παιαν(ιεύς)    Η
Θυμοχάρης Σφήττι(ος)   ΗΗ
Θεόπομπος Λαμπτρ(εύς)   ΗΗ
120Αὐτίας Ἀχαρνε(ύς)   ΗΗ
Θεόπομπος Αἰγιλ(ιεύς)   ΗΗ
Λυσιθείδης Ἐρχι(εύς)   ΗΗ
Φιλόθεος Φρεάρρι(ος)   ΗΗ
Δημόφιλος Φρεάρρι(ος)   ΗΗ
125Σώφιλος Κολλυτ(εύς)    Η
Ἀριστίων Θημακ(εύς)    Η
– – – –ος Φλυεύ(ς)   ΗΗ
Κ[.]λ[– – – Εἰ]ρεσί(δης)   Η
Ἱππόλοχο[ς – – – –]    Η
vacat

col.III
130Ἀ̣νδ̣ρο̣κλῆς̣ [Σ]φήτ(τιος)   – –
[. .4. .]όμαχος Ὀῆθ– –   – –
[Θ]εόγνη̣τος Ἀχαρ– –   – –
[. . .]σω[ν]ίδης Πρ– –
ὑπὲρ αὑτοῦ καὶ [τοῦ ὑοῦ    – –]
135Ὀν[ή]τωρ Ἰω̣ν̣[ίδης]   – –
Διοκλῆς Ἀζ[ην – – –   – –]
Ἀ[ν]τ̣ιφάτης – – – –   – –
[Μελάν]ωπος – – –   – –
lacuna
– – – – – – – – –   – –
140Ὑ– – – – – – – –   – –
Λυ– – – – – – – –   – –
Θε– – – – – – – –   – –
Κα– – – – – – – –   – –
Φιλ– – – – – – – –   – –
145Αἰ– – – – – – – –   – –
Κτ– – – – – – – –   – –
Δ– – – – – – – –   – –
Ἱερ– – – – – – – –   – –
Ἱερ– – – – – – – –   – –
150Τιμ– – – – – – – –   – –
Τι[μ– – – – – – –   – –]
Αἰ– – – – – – – –   – –
Ἀλκ– – – – – – – –   – –
Δημ– – – – – – – –   – –
155Φυστ̣[εὺς – – – – –   – –]
Κηφι[σ– – – – – –   – –]
Φειδ– – – – – – – –   – –
Διογ– – – – – – – –   – –
Φιλι– – – – – – – –   – –
160Πυθο– – – – – – – –   – –
Ἀμοί[βιχος– – – – –   – –]
Ἀριστ– – – – – – – –   – –
Θεαίτ[ητος– – – – –   – –]
Ἐπι[.]α– – – – – – – –   – –
165Πραξιτ[έλης Τιμάρχου]
Εἰρεσ[ίδης   – –]
Θουκρ[ιτ– – – – – –   – –]
Δωρίων– – – – – – –   – –
Λαχάρ[ης – – – – – –   – –]
170Σιμίας Δ– – – – – – –   – –
Θ[ε]μ[ι]στο– – – – –   – –
Νικόμα[χος– – – – –   – –]
vacat

Götter!
Schatzmeister der Militärkasse:
Eurykleides S.d. Mikion aus dem Demos Kephisia.
Unter dem Archon Diomedon; die [[Demetrias]] hatte die zehnte
5Prytanie inne, für die Phoryskides S.d. Aristomenes aus dem Demos Leukonoion Sekretär
war; im Elaphebolion am alten und neuen Schalttag, dem zweiten
(Tag) der Prytanie; Volksversammlung; von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung Kallistratos
S.d. Telesinos aus dem Demos Erchia und seine Mitvorsitzenden.
Beschluss des Volkes;
10Theophemos S.d. Timokles aus dem Demos Marathon stellte den Antrag: Damit nach Beschaffung
des Geldes der Schatzmeister in der Lage ist, die erforderlichen Beträge zu begleichen, damit während
der restlichen Zeit des Jahres die Früchte vom Feld
sicher eingebracht werden können, zu Glück und Heil!, wolle beschließen der Rat:
dass die erlosten Vorsitzenden für die kommende Volksversammlung hierüber verhandeln
15lassen und die Beschlussvorlage des Rates einbringen, wonach
der Rat es für gut befindet, dass diejenigen der Bürger und der anderen Einwohner
in der Stadt, die bereit sind, zu spenden für die Rettung
der Stadt und den Schutz des Umlandes, sich in der Volksversammlung oder im
Rat oder bei den Generälen registrieren lassen bis zum
20Mounichion; keinem soll es erlaubt sein, mehr als 200 Drachmen zu spenden
oder weniger als 50; dass es den Spendern erlaubt sei, sowohl insgesamt als auch
einzeln belobigt und von Volk geehrt zu werden, so wie es jeder einzelne
von ihnen wert ist; dass der Sekretär des Volkes aufzeichne
diesen Beschluss und die Namen der Spender auf eine steinerne Stele
25und aufstelle auf der Agora, damit allen sichtbar werde der
Ehrgeiz derer, die dem Volk Wohltaten erweisen wollen; dass die
entstandenen Kosten für die Stele und die Aufzeichnung der Namen
der Finanzverwalter begleiche; dass dieser Beschluss, da
er über die Beschaffung von Geld für Militärzwecke geht, zur Gänze in die
30Kategorie „Zum Schutz des Landes“ gehöre.
Folgende haben gespendet zur Rettung der
Stadt und zum Schutz des Landes gemäß dem
Beschluss des Volkes:


col.I
Antiphon aus dem Demos Erchia: 200 Dr.,
35Eurykleides aus dem Demos Kephisia: 200 Dr.,
Mikion aus dem Demos Kephisia: 200 Dr.,
Dromeas aus dem Demos Erchia: 200 Dr.,
Diokles aus dem Demos Erchia: 200 Dr.,
- - -
40- - -
- - -
- - -
Lücke
- - -
- - -
45- - -: 200 Dr.
- - - aus dem Demos Oion: 200 Dr.,
- - - aus dem Demos Marathon: 200 Dr.,
- -es aus Makedonien: 200 Dr.,
- -on aus dem Demos Aphidna: 100 Dr.,
50Telegnotos aus dem Demos Alopeke: 100 Dr.,
Eumachos S.d. Sokrates
aus dem Demos Eupyridai: 200 Dr.,
Philiskos aus dem Demos Pambotadai: 200 Dr.,
Aristolas aus dem Demos Erchia: 200 Dr.,
55Thoumorios aus dem Demos Euonymon: 200 Dr.,
Aristagoras aus dem Demos Kolonos: 200 Dr.,
Xenokles aus dem Demos Sphettos: 200 Dr.,
Xanthippos aus dem Demos Erchia: 200 Dr.,
Zopyros aus Syrakus: 200 Dr.,
60[.]imon aus dem Demos Oë: 200 Dr.,
Demophilos aus dem Demos Oion: 200 Dr.,
Boiotos aus dem Demos Melite: 200 Dr.,
Nikokles aus dem Demos Phlya: 200 Dr.,
Nikosthenes aus dem Demos Phlya: 200 Dr.,
65Philokles aus Korinth: 200 Dr.,
Diopeithes aus dem Demos Phyle: 200 Dr.,
Timon aus dem Demos Sphettos: 200 Dr.,
Apollodoros S.d. Sogenes
aus dem Demos Otryne: 200 Dr.,
70Kallimachos: 200 Dr.,
Lykon, Philosoph: 200 Dr.,
Alexis aus dem Demos Phyle: 200 Dr.,
Hekataios aus Mesembria: 200 Dr.,
Niketes aus dem Demos Pergase: 100 Dr.,
75[..]mokrates aus dem Demos Melite: 200 Dr.,
- - - aus dem Demos Sphettos: 200 Dr.,
[...]osthenes aus dem Demos Sphettos: 200 Dr.,
Nikeratos aus dem Demos Phlya: - - Dr.,
Thrasyllos aus dem Demos Eleusis: 200 Dr.,
80Lysiades aus den Demos Oion: 200 Dr.,
Lysimachos aus dem Demos Oinoë: 200 Dr.

col.II
Drakontides aus dem Demos Erchia: 200 Dr.,
Aristophon aus dem Demos Erchia: 200 Dr.,
Hierokles aus dem Demos Sounion: 200 Dr.,
85Mikion aus dem Demos Thria: 200 Dr.,
Spoudias aus dem Demos Theithras: 200 Dr.,
[...]doros aus dem Demos Themakos: 200 Dr.,
[...]agoras aus dem Demos Aphidna: 200 Dr.,
- - - aus dem Demos Eiresidai: 200 Dr.,
90- - - aus dem Demos Koile: 200 Dr.,
Lücke
[....]onides aus dem Demos Kolonos
für sich selbst und seinen Sohn: 200 Dr.,
Sosos aus dem Demos Halai: 200 Dr.,
Zenon aus dem Demos Halai: 200 Dr.,
95Nikagoras aus dem Demos Erchia: 200 Dr.,
Lysias aus dem Demos Kephisia: 200 Dr.,
Stratios aus dem Demos Sphettos: 200 Dr.,
Pausimachos aus aus dem Demos Kolonos: 200 Dr.,
Pausias aus dem Demos Paiania: 200 Dr.,
100Sosibios, Isolete: 50 Dr.,
und für seinen Sohn
Dionysios: 50 Dr.,
Xenon S.d. Asklepiades
aus dem Demos Phyle: 200 Dr.,
105Asklepiades S.d. Xenon
aus dem Demos Phyle: 200 Dr.,
Euagides aus dem Demos Philaidai: 200 Dr.,
Kephisophon aus dem Demos Athmonon: 200 Dr.,
Archandros aus dem Demos Eleusis: 200 Dr.,
110Chairephon aus dem Demos Eitea: 200 Dr.,
Ariston aus dem Demos Paiania: 200 Dr.,
Antipatros aus dem Demos Paiania: 200 Dr.,
[..]nokrates aus dem Demos Halai: 200 Dr.,
Phyromachos aus dem Demos Steiria: 200 Dr.,
115Aischron aus dem Demos Paiania: 200 Dr.,
Apollophanes aus dem Demos Alopeke: 200 Dr.,
Sosigenes aus dem Demos Paiania: 200 Dr.,
Thymochares aus dem Demos Sphettos: 200 Dr.,
Theopompos aus dem Demos Lamptrai: 200 Dr.,
120Autias aus dem Demos Acharnai: 200 Dr.,
Theopompos aus dem Demos Aigilia: 200 Dr.,
Lysitheides aus dem Demos Erchia: 200 Dr.,
Philotheos aus dem Demos Phrearrioi: 200 Dr.,
Demophilos aus dem Demos Phrearrioi: 200 Dr.,
125Sophilos aus dem Demos Kollyte: 100 Dr.,
Aristion aus dem Demos Themakos: 100 Dr.,
- -os aus dem Demos Phlya: 200 Dr.,
K- - aus dem Demos Eiresidai: 100 Dr.,
Hippolochos aus dem Demos - - -: 100 Dr.,

col.III
130Androkles aus dem Demos Sphettos: - - Dr.,
[....]omachos aus dem Demos Oë: - - Dr.,
Theognetos aus dem Demos Acharnai: - - Dr.,
[...]sonides S.d. Pr- -
für sich und seinen Sohn: - - Dr.,
135Onetor aus dem Demos Ionidai: - - Dr.,
Diokles aus dem Demos Azenia: - - Dr.,
Antiphates aus dem Demos - - -: - - Dr.,
Melanopos aus dem Demos - - -: - - Dr.,
Lücke
- - -
140Hy- - aus dem Demos - - -: - - Dr.,
Ly- - aus dem Demos - - -: - - Dr.,
The- - aus dem Demos - - -: - - Dr.,
Ka- - aus dem Demos - - -: - - Dr.,
Phil- - aus dem Demos - - -: - - Dr.,
145Ai- - aus dem Demos - - -: - - Dr.,
Kt- - aus dem Demos - - -: - - Dr.,
D- - aus dem Demos - - -: - - Dr.,
Hier- - aus dem Demos - - -: - - Dr.,
Hier- - aus dem Demos - - -: - - Dr.,
150Tim- - aus dem Demos - - -: - - Dr.,
Tim- - aus dem Demos - - -: - - Dr.,
Ai- - aus dem Demos - - -: - - Dr.,
Alk- - aus dem Demos - - -: - - Dr.,
Dem- - aus dem Demos - - -: - - Dr.,
155Physteus aus dem Demos - - -: - - Dr.,
Kephis- - aus dem Demos - - -: - - Dr.,
Pheid- - aus dem Demos - - -: - - Dr.,
Diog- - aus dem Demos - - -: - - Dr.,
Phili- - aus dem Demos - - -: - - Dr.,
160Pytho- - aus dem Demos - - -: - - Dr.,
Amoibichos aus dem Demos - - -: - - Dr.,
Arist- - aus dem Demos - - -: - - Dr.,
Theaitetos aus dem Demos - - -: - - Dr.,
Epi[.]a- - aus dem Demos - - -: - - Dr.,
165Praxiteles S.d. Timachros
aus dem Demos Eiresidai: - - Dr.,
Thoukrit- - aus dem Demos - - -: - - Dr.,
Dorion aus dem Demos - - -: - - Dr.,
Lachares aus dem Demos - - -: - - Dr.,
170Simias aus dem Demos D- -: - - Dr.,
Themisto- - aus dem Demos - - -: - - Dr.,
Nikomachos aus dem Demos - - -: - - Dr.,