Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 1137

English Translation | XML-Ansicht
θεοί·

I ἐπὶ Ἡλιοδώρου ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς Κεκροπίδος ἑνδεκά–
της πρυτανείας· Θαργηλιῶνος· Λυσίστρατος Φυλαρχί–
δου Οἰ̣ναῖος εἶπεν· ἐπειδὴ Εὐμαρ〚․〛ίδας πρότερόν τε v
5καθ᾽ ὃν καιρὸν συνέβη Βοῦκριν καταδραμόντα τὴν χώ–
ραν καταγαγεῖν εἰς Κρήτην τῶν τε πολιτῶν πλείους κα[ὶ]
τῶν ἄλλων τῶν ἐκ τῆς πόλεως, πολλὰς καὶ μεγάλας χρεί–
ας παρέσχετο τῶι δήμωι καὶ προεισήνεγκε χρήματα ἐ–
κ τῶν ἰδίων εἰς τὰ εἴκοσι τάλαντα τὰ συνφωνηθέντα ὑπὲρ
10τῶν αἰχμαλώτων, ἐδάνεισε δὲ καὶ τοῖς ἁλοῦσιν εἰς ἐφόδια,
καὶ νῦν ἀποστείλαντος τοῦ δήμου πρεσβευτάς, ὅπως τά
τε φιλάνθρωπα διαμένει πρὸς πάντας Κρηταιεῖς καὶ ἵνα,
εἴ που λάφυρον ἀποδέδοται τοῖς καταπλέουσιν, ἀρθεῖ τοῦ–
το, συνηγόρησεν εἰς τὸ πάντα πραχθῆναι τὰ συνφέροντα
15τῶι δήμωι, συνεπρέσβευσεν δὲ καὶ εἰς Κνωσὸν καὶ τοὺς συμμά–
χους, ἔδωκε δὲ καὶ ἐπιστολὰς τοῖς πρεσβευταῖς εἰς Πολύv–
ρηνα πρὸς τοὺς φίλους, ὅπως συνπραγματεύωνται μετ᾽ αὐv
τῶν περὶ τῶν συμφερόντων, ἀναδέχεται δὲ τὴν πᾶσαν ἐπιμέ–
λειαν ποιήσεσθαι τοῦ δια̣μένειν τὰ φιλάνθρωπα τῶι δήμω[ι]
20πρὸς τοὺς οἰκοῦντας ἐγ Κρήτει πάντας· ὅπως ἂν οὖν καὶ ὁ δῆ–
μος φαίνηται τιμῶν τοὺς ἀποδεικνυμένους, ἣν ἔχουσιν αἵ–
ρεσιν ἐμ παντὶ καιρῶι, ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχθαι τῶι δήμωι·
ἐπαινέσαι Εὐμαρίδαν Πανκλέους Κυδωνιάτην καὶ στεφα–
νῶσαι αὐτὸν χρυσῶι στεφάνωι κατὰ τὸν νόμον εὐνοίας ἕ–
25νεκα καὶ φιλοτιμίας τῆς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον τὸ[ν]
Ἀθηναίων, στῆσαι δὲ αὐτοῦ καὶ εἰκόνα χαλκῆν ἐν ἀκροπόv
λει· εἶναι δ᾽ αὐτῶι καὶ εἰς τὸ λοιπὸν χρείας παρεχομένωι
τιμηθῆναι καταξίως, ὧν ἂν εὐεργετήσει· ἀναγράψαι δὲ τό–
δε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τοῦ δήμου εἰς στήλην λιθίv
30νην καὶ στῆσαι παρὰ τὴν εἰκόνα· τὸ δὲ γενόμενον ἀνάλωμα
εἰς τὴν ἀνάθεσιν τῆς εἰκόνος καὶ τῆς στήλης μερίσαι τὸν
ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν καὶ τοὺς ἐπὶ τεῖ διοικήσει. vv
vacat 0,011

II ἐπὶ Ἀρχελάου· Ἀνθεστηριῶνος ἐμβολίμου· Διονύσιος Θεο–
φίλου Ἐλαιούσιος εἶπεν· ἐπειδὴ διὰ τὴν εὔνοιαν, ἣν ἔχων διαv
35τελεῖ πρὸς τὸν δῆμον Εὐμαρίδας Κυδωνιάτης πρότερον μὲν
ὁ δῆμος ἐψηφίσατο ἀναθεῖναι αὐτοῦ εἰκόνα, νῦν δὲ Εὐρυκλεί–
δης καὶ Μικίων ἐμφανίσαντες περὶ αὐτοῦ τὰς χρείας, ἃς π[α]–
ρέχεται ἀξιοῦσι δοθῆναι τὴν ἀνάθεσιν ἐν τῶι τεμένει το[ῦ]
Δήμου καὶ τῶν Χαρίτων, ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχθαι τῶι δήμωι· δε–
40δόσθαι Εὐμαρίδαι τὴν ἀνάθεσιν τῆς εἰκόνος, ἧς πρότερον ἐv
ψήφισται ὁ δῆμος ἐν τῶι τεμένει τοῦ Δήμου καὶ τῶν Χαρίτων,
κ̣αθάπερ αἰτοῦνται αὐτῶι Εὐρυκλείδης καὶ Μικίων· εἶναι δὲ
καὶ τὰς λοιπὰς τὰς ἐψηφισμένας τιμὰς αὐτῶι κυρίας. vvvvv

in corona oleaginea:
ἡ βου̣λ̣ή
45ὁ δῆμος
Εὐμαρίδαν
Πανκλέους
Κυδωνιάτην.

III ἐπὶ Φαναρχίδου ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς Πανδιονίδος τρίτης
50πρυτανείας· Βοηδρομιῶνος· Νικίας Πολυ[ξ]ένου Πόριος εἶπεν·
ἐπειδὴ Χαρμίων ὑὸς ὢν Εὐμαρίδου τοῦ Κυδωνιάτου προξέ[v]–
νου καὶ εὐεργέτου ὄντος ἄξιον ἑαυτὸν παρασκευάζων τῶ[ν]
δεδομένων τῶι πατρὶ αὐτοῦ τιμῶν καταπλεύσας εἰς τὸν v
Πειραιᾶ θεωρὸς ἀπεσταλμένος εἰς Δελφοὺς ὑπὸ τῶν πολιτῶν
55προσαγαγόντων αὐτὸν τῶν στρατηγῶν ἀπολελόγισται τεῖ
βουλεῖ τήν τε πατρικὴν εὔνοιαν καὶ τὰ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ πεπραvn
γμένα, καὶ εἰς τὸ λοιπὸν ἐπαγγέλλεται χρήσιμος ἔσεσθαι v
καὶ ἰδίαι καὶ κοινεῖ τοῖς παραγινομένοις εἰς Κρήτην Ἀθηναί–
ων· ὅπως ἂν οὖν ἐμ παντὶ καιρῶι τὰ φιλάνθρωπα πρὸς τοὺς ἀξίους
60πράττηται καὶ νῦν καθάπερ καὶ πρότερον, τύχει ἀγαθεῖ, δεδόχθαι
τεῖ βουλεῖ· τοὺς λαχόντας προέδρους εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκ–
κλησίαν χρηματίσαι περὶ τούτων, γνώμην δὲ ξυμβάλλεσθαι
τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον, ὅτι δοκεῖ τεῖ βουλεῖ τοὺς μὲν στρα–
τηγοὺς ἀποστεῖλαι ξένια Χαρμίωνι Εὐμαρίδου καὶ τοῖς πα–
65ραγεγονόσι μετ᾽ αὐτοῦ συνθεώροις καὶ τῶι ὑῶι αὐτοῦ Εὐμαρίδαι,
τὸν δὲ ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν μερίσαι τὸ γενόμενον ἀνά–
[λ]ωμα κατὰ τὴν διάταξιν· ὑπάρχειν δ᾽ αὐτῶι καὶ τὴν πατρικὴν
[π]ροξενίαν καὶ τοῖς ἐκγόνοις· εἶναι <δ᾽> αὐτῶι καὶ εἰς τὸ λοιπὸν τῆ[ς]
[ἰδ]ί̣ας αἱρέσεως ποιουμένωι τὴν ἀπόδειξιν εὑρέσθαι ἀγαθὸν
70παρὰ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου, ὅτου ἂμ φαίνηται ἄξιος εἶναι.
vacat 0,21

Götter!

I Unter dem Archon Heliodoros; die Kekropis hatte die elfte
Prytanie inne; im Thargelion; Lysistratos S.d. Phylarchi-
des aus dem Demos Oinoë stellte den Antrag: Da Eumaridas schon früher,
5damals nämlich, als es geschah, dass Boukris bei Raubzügen durch das
Land zahlreiche von unseren Bürgern nach Kreta verschleppte und
auch von den sonstigen Leuten aus der Stadt, viele und große Dienste
dem Volk erwiesen und Geld vorgestreckt hat aus
seinem Privatvermögen zu den zwanzig Talenten, die vereinbart waren für
10die Gefangenen; er ferner auch (Geld) geliehen hat den Gefangenen für die Reisekosten,
und jetzt, als das Volk Gesandte schickte an alle Kreter,
damit die Privilegien gültig bleiben und damit,
falls irgendwo den einlaufenden Seefahrern der Beuteverkauf gestattet ist, dies
aufgehoben werde, er überzeugend dafür sprach, dass in allem das Interesse des Volkes
15realisiert werde; er auch teilgenommen hat an der Gesandtschaft nach Knossos und seinen Bundes-
genossen, den Gesandten auch Briefe nach Polyrhen mitgegeben
hat an seine Freunde, damit diese mit ihnen gemeinsam verhandeln
für die Interessen (des Volkes); er es auf sich nahm, seinie ganze Fürsorge
einzusetzen für die Erhaltung der Privilegien des Volkes
20bei allen, die in Kreta wohnen; – Damit nun auch das Volk
in öffentlicher Weise diejenigen ehrt, die die Gesinnung, die sie haben,
zu jedem Zeitpunkt beweisen, zu Glück und Heil!, wolle beschließen das Volk:
dass man belobige Eumaridas S.d. Pankles aus Kydonia und ihn be-
kränze mit goldenem Kranz gemäß dem Gesetz wegen seines Wohlwollens
25und seines Ehrgeizes für den Rat und das Volk der
Athener; dass man auch sein Standbild aus Bronze aufstelle auf der Akropolis;
dass man ihn auch, wenn er in Zukunft Dienste erweist,
ehren werde entsprechend seinen Wohltaten; dass der
Sekretär des Volkes diesen Beschluss auf eine steinerne Stele
30aufzeichne und sie aufstelle neben dem Standbild; dass die entstandenen Kosten
für die Weihung des Standbildes und der Stele der
Schatzmeister der Militärkasse und die Finanzverwalter begleichen.
vacat 0,011

II Unter (dem Archon) Archelaos; im Schaltmonat Anthesterion; Dionysios S.d. Theo-
philos aus dem Demos Elaious stellte den Antrag: Da wegen des Wohlwollens, das
35Eumaridas aus Kydonia stets hegt für das Volk, schon früher
das Volk beschlossen hat, sein Standbild aus Bronze zu weihen; und nun Euryklei-
des und Mikion die Dienste darlegen, die er erweist,
und ersuchen, dass bewilligt werde die Weihung in dem Heiligtum des
Volkes und der Chariten, zu Glück und Heil!, wolle beschließen das Volk:
40dass man Eumaridas gewähre die Weihung des Standbildes, das früher
das Volk beschlossen hat, in dem Heiligtum des Demos und der Chariten,
so wie es für ihn Eurykleides und Mikion erbitten; dass auch die
übrigen für ihn beschlossenen Ehren gültig sein sollen.

im Lorbeerkranz:
Der Rat (und)
45das Volk
für Eumaridas
S.d. Pankles
aus Kydonia.

III Unter dem Archon Phanarchides; die Pandionis hatte die dritte
50Prytanie inne; im Boëdromion; Nikias S.d. Polyxenos aus dem Demos Poros stellte den Antrag:
Da Charmion, Sohn des Eumaridas aus Kydonia, der proxenos
und Wohltäter ist, in der Absicht, sich den seinem Vater verliehenen
Ehrungen würdig zu erweisen, zu Schiff in den Piräus
kam, nachdem er als Festgesandter vom Volk nach Delphi geschickt worden war,
55und als die Generäle ihn (vor den Rat) einführten, er dem Rat
aufzählte das väterliche Wohlwollen und das, was von ihm in die Tat umgesetzt
worden ist, und für die Zukunft ankündigte, nützlich zu sein
speziell und allgemein denjenigen Athenern, die nach Kreta kommen; –
Damit nun zu jedem Zeitpunkt die Privilegien für verdiente Menschen
60realisiert werden, jetzt wie auch schon früher, zu Glück und Heil!, wolle beschließen
der Rat: dass die erlosten Vorsitzenden für die kommende Volks-
versammlung hierüber verhandeln lassen und die Beschlussvorlage des
Rates in die Volksversammlung einbringen, wonach der Rat es für gut befindet, dass die
Strategen Gastgeschenke schicken an Charmion S.d. Eumaridas und seinen
65eingetroffenen Mitgesandten seinen Sohn Eumaridas;
dass der Schatzmeister der Militärkasse die entstehenden Kosten
begleiche gemäß der Liste; dass ihm auch die väterliche
Proxenie sein solle und seinen Nachkommen; dass er, wenn er auch in Zukunft
den Erweis derselben Gesinnung erbringt, Auszeichnung finden wird
70bei dem Rat und dem Volk, deren er öffentlich für würdig erachtet wird.