Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 1147

English Translation | XML-Ansicht
θεοί·
ἐπὶ Ἐργοχάρου ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς Ἱπποθωνv–
τίδος τρίτης πρυτανείας, ἧι Ζωΐλος Διφί–
λου ἈλωπεκῆθενXII ἐγραμμάτευεν· Μεταγειτνι–
5ῶνος δευτέραι μετ᾽ εἰκάδας· ἑβδόμει καὶ εἰv
κοστεῖ τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία ἐν τῶι θεά–
τρωι· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Σπουδίας Μέ–
μνωνος Ἀφιδναῖος καὶ συμπρόεδροι· vacat
         ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι·
10Θούκριτος Ἀλκιμάχου Μυρρινούσιος εἶπεν· ἐv
πειδὴ Πρύτανις εὔνους ὢν τῶι δήμωι καὶ πολ–
λάκις τὴν ἀπόδειξιν αὐτοῦ καὶ πρότερον πεπ̣ο–
ημέν<η>ν̣ ἀποφηναμένων τῶν στρατηγῶν, παρα[v]–
κληθεὶς ὑπὸ τοῦ δήμου καὶ δοὺς ἑαυτὸν ἀπροφ[α]–
15σίστως εἰς τὴν κοινὴν χρείαν τῆς πόλεως ἀπ[ε]–
δήμησεν 〚– – – – – – –c.21– – – – – – –〛 οὔτε πόv
νον οὔτε κίνδυνον ὑπολογισάμενος οὐθένα v
τῶν ἐσομένων οὔτε δαπάνης οὐδεμίας φ̣ροντί–
σας, καὶ παραγενόμενος 〚– – –c.9– – –〛 καὶ διαλε̣–
20χθεὶς ὑπὲρ τῶν κοινεῖ v χρησίμων μετὰ παρ<ρ>η–
σίας ὡς ἂν ὑπὲρ ἰδία<ς πατρ>ίδος τὴν πᾶσαν σπ̣ουvv
δὴν ποι<ο>ύμενος, ἀπήγγελκεν τῶι δήμωι περ[ὶ] τού–
των ἐν οὐθενὶ καιρῶι προθυμίας οὐθὲν ἐν[λ]ελοι–
π<ὼς> οὐδὲ τῶν καθηκόντων εἰς τὴν τοῦ δήμο̣υ̣ v
25χρείαν παραλείπων· ὅπως ἂν οὖν ὁ δῆμος ἐμ παν̣–
τὶ καιρῶι μεμνημένος φαίνηται τῶν ἐκτενῶς
τὰς χρείας αὐτῶι παρεσχημένων, vv ἀγαθεῖ τύ–
χει, δεδόχθαι τῆι βουλῆι· τοὺς λαχόντας προ–
έδρους εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρηματί–
30σαι περὶ τούτων, γνώ<μ>ην δὲ ξυμβάλλεσθαι τῆς
βουλῆς εἰς τὸν δῆμον, ὅτι δοκεῖ τῆι βουλῆι vv
ἐπαινέσαι Πρύτανιν Ἀστυλείδου Καρύστιον
καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν χρυσῶι στεφάνωι κατὰ
τὸν νόμον εὐνοίας ἕνεκα καὶ φιλοτιμίας, ἣν ἔ–
35χων διατελεῖ περὶ τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον
τὸν Ἀθηναίων, καὶ ἀνειπεῖν τὸν στέφανον τοῦ–
τον Διονυσίων τῶν ἐν ἄστει τραγωιδοῖ[ς] τῶι
καινῶι ἀγῶνι καὶ Παναθηναίων τῶι γυμν̣ικῶι,
τῆς δὲ ποήσεως τοῦ στεφάνου καὶ τῆς ἀναγοvv
40ρεύσεως ἐπιμεληθῆναι τοὺ[ς] στρατηγοὺς καὶ
〚․〛 τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν· εἶναι δὲ αὐτῶι
διατηροῦντι τὴν αἵρεσιν εὑρέσθαι παρὰ τοῦ
δήμου καὶ ἄλλο ἀγαθόν, ὅτου ἂν̣ δοκῆ̣ι ἄξιος εἶναι·
καλέσαι δὲ αὐτὸν καὶ ἐπὶ δεῖπνον εἰς τὸ πρυτα–
45νεῖον εἰς αὔριον· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισv
μα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στή–
ληι λιθίνηι καὶ στῆσαι ἐν ἀγορᾶι· τὸ δὲ ἀνάλω–
μα τὸ γενόμενον εἰς τὴν ἀνάθεσιν καὶ τὴν ἀνα–
γραφὴν τῆς στήλης μερίσαι τὸν ταμίvvvvvvv
50αν τῶν στρατιωτικῶν.

in corona
ἡ βουλή,
ὁ δῆμος
Πρύτανιν.
Götter!
Unter dem Archon Ergochares; die Hippothontis
hatte die dritte Prytanie inne, für die Zoïlos S.d. Diphi-
los aus dem Demos Alopeke Sekretär war; im Metageitnion
5am neunundzwanzigsten, dem siebenund-
zwanzigsten (Tag) der Prytanie; Volksversammlung in dem
Theater; von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung Spoudias S.d. Mem-
non aus dem Demos Aphidna und seine Mitvorsitzenden.
Beschluss von Rat und Volk;
10Thoukritos S.d. Alkimachos aus dem Demos Myrrhinous stellte den Antrag:
Da Prytanis wohlwollend ist gegenüber dem Volk und oft
auch schon die Generäle seine früher getätigte
Demonstration (dieses Wohlwollens) aufgezeigt haben, und da er,
von dem Volk gebeten, sich selbst bereitwillig
15eingebracht hat für den gemeinsamen Nutzen der Stadt und bei seinem
Aufenthalt in der Fremde - - - weder Mühe
noch irgendeine Gefahr höher veranschlagt hat
und auf kein Vermögen und keinen Aufwand Rücksicht nahm,
und angekommen bei - - -, er Vortrag
20hielt über das gemeinsam Nützliche mit der Kraft seiner
Rede und gleichsam wie für seine eigene Heimatstadt allen
Eifer zeigte, und er dem Volk hierüber Nachricht gab
und es dabei zu keiner Zeit fehlen ließ an Bereitwilligkeit
und keinen Gebrauch darin, was dem Volk gebührt,
25unterließ; – Damit nun auch das Volk zu jedem
Zeitpunkt öffentlich sich derer erinnert, die eifrig
ihm Dienste erwiesen haben, zu Glück
und Heil!, wolle beschließen der Rat: dass die erlosten
Vorsitzenden für die kommende Volksversammlung hierüber
30verhandeln lassen und die Beschlussvorlage des
Rates in die Volksversammlung einbringen, wonach der Rat es für gut befindet,
dass man belobige Prytanis S.d. Astyleides aus Karystos
und ihn bekränze mit goldenem Kranz gemäß
dem Gesetz wegen seines Wohlwollens und seines Ehrgeizes, den
35er stets hegt für den Rat und das Volk
der Athener, und diesen Kranz verkündige
an den Dionysien in der Stadt bei der Tragödien-
Uraufführung und an den Panathenäen bei dem Sportwettkampf;
dass für die Anfertigung des Kranzes und die Verkündigung
40Sorge tragen die Generäle
und der Schatzmeister der Militärkasse; dass er,
wenn er diese Gesinnung bewahrt, noch andere Auszeichnung
finden wird bei dem Rat und dem Volk, deren er für würdig erachtet wird;
dass man ihn auch zum Bankett in das Prytaneion lade
45für morgen; dass diesen Beschluss der Sekretär,
der während der Prytanie amtiert, aufzeichne auf
eine steinerne Stele und aufstelle auf der Agora; dass die
entstandenen Kosten für die Weihung und die
Aufzeichnung auf die Stele der Schatzmeister
50der Militärkasse begleiche.

im Kranz:
Der Rat (und)
das Volk für
Prytanis.