Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 1153

English Translation | XML-Ansicht

I [θε]ο[ί]·
[ἐπὶ Εὐξένου ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς] Ἱ̣πποθωντίδος ἑβδόμης πρυv
[τανείας, ἧι – – – –c.14– – – – ἐκ Κ]ηδῶνIII ἐγραμμάτευεν· Ποσιδε–
[ῶνος – – – – – –c.18– – – – – – – δ]εκάτει τῆς πρυτανείας· ἐκκλη–
5[σία ἐν τῶι θεάτρωι· τῶν προέ]δρων ἐπεψήφιζεν Ἡρόδωρος Θε–
[– – – – –c.16– – – – – καὶ συμπρό]ε̣δροι· vacat
[          ἔδοξεν τῶι δ]ήμωι· vacat
[– – – – – – – –c.22– – – – – – – –ε]ὺς εἶπεν· ὑπὲρ ὧν ἀπαγγέλλου–
[σιν οἱ πρυτάνεις τῆς Ἀκαμαντί]δος ὑπὲρ τῶν θυσιῶν, ὧν ἔθυv
10[ον τὰ πρὸ τῶν ἐκκλησιῶν τῶι τε] Ἀπόλλωνι̣ τῶι Προστατηρί[ωι]
[καὶ τεῖ Ἀρτέμιδι τεῖ Βουλαίαι κα]ὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς, οἷς πάτ[ριον]
[ἦν, ἐπεμελήθησαν δὲ καὶ τῆς συ]λλογῆς τῆς βουλῆς καὶ τοῦ [δή]–
[μου καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων, ὧ]ν αὐτοῖς προσέταττον οἵ τε̣ [νό]–
[μοι καὶ τὰ ψηφίσματα τοῦ δή]μου, v ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχ[θαι v]
15[τῶι δήμωι· ἐπαινέσαι τοὺς πρυ]τάνεις τῆς Ἀκαμαντ̣[ίδος καὶ v]
[στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι κ]ατὰ τὸν νόμον̣ εὐσ[εβείας ἕνε]–
[κα τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ φιλο]τιμίας [τ]ῆ[ς εἰς τὴν βουλὴν καὶ]
[τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων· ἀναγ]ράψα[ι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν]
[γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανεί]α[ν ἐν στήλει λιθίνει καὶ στῆ]–
20σαι ἐν̣ τ̣ῶι π[ρυτανικῶι· εἰς δὲ τ]ὴν [ἀναγραφὴν τῆς στήλης]
μερίσαι τὸν ἐπ̣[ὶ τῆι διοικήσει τ]ὸ γ[ενόμενον ἀνάλωμα].
vacat 0,023

ἡ βουλὴ
τὸν ταμί–
αν Ἀντιφῶ–
25ντα Ἕρμ–
ειον

ὁ δ[ῆμος]
το[ὺς πρυ]–
τά[νεις]

30[ἡ βου]λὴ
[τὸν γρ]αμ–
[ματέα] Ἀπ–
[ολλόδ]ωρον
[Σφήτ]τι–
35[ον]

[ἡ βουλὴ]
[τὸν – – –]
– – – – –
– – – –
40– – –
– –

vacat 0,036

II Ποσιδεῶνος δευτέ[ρ– – – –c.10– – – –]· δευτέρ[αι τῆς πρυτανείας]·
βουλὴ ἐν βουλευτη[ρίωι· τῶν προέδρ]ων ἐπεψ[ήφιζεν – – –c.8– – –]
Φανοστράτου Φηγ[ούσιος καὶ συμπ]ρόεδρο[ι· ἔδοξεν τῆι βουλῆι]·
45Ἀρκεσίλας Σωστρά̣[του – – –c.8– – – ε]ἶπεν· ἐ[πειδὴ οἱ πρυτάνεις]
τῆς Ἀκαμαντίδος ἐ[παινέσαντες κα]ὶ στ[εφανώσαντες ἀποφαί]–
νουσιν τεῖ βουλεῖ τὸν̣ [ταμίαν, ὃν εἵλοντο ἐξ ἑαυτῶν Ἀντιφῶντα καὶ]
τὸν γραμματέ̣α Ἀπολ[λόδωρον τάς τε θυσίας τεθυκέναι πάσας]
τὰς καθηκούσας ἐν τ[εῖ πρυτανείαι] ὑπὲρ τ̣ῆ̣ς̣ β̣[ουλῆς καὶ τοῦ δή]–
50μου, ἐπιμεμελῆσθαι δ̣[ὲ καὶ τῶν ἄλλ]ω̣ν ἁπάντων [καλῶς καὶ φιλοτί]–
μως· v ἀγαθεῖ τύ[χ]ε[ι, δεδόχθαι τῆι βο]υλῆι· ἐπαινέ[σαι τὸν ταμίαν]
[Ἀ]ντιφῶντα Ερ[– –c.6– – Ἕρμειον καὶ] τὸν γραμματ[έα Ἀπολλόδωρον]
[Ἀπ]ολλοδώρου [Σφήττιον εὐσεβεία]ς ἕνεκα τῆς πρ[ὸς τοὺς θεοὺς]
[καὶ] φι[λοτιμίας τῆς εἰς τοὺς φυλ]έ̣τας, ἐπαινέσα[ι δὲ καὶ τὸν –c.2–]
55 – – – – – – – – –c.23– – – – – – – – – δος Σφήττιον κα̣[ὶ τὸν ταμίαν]
[τῆς βουλῆς Πρόξενον – –c.5– – Ἀφι]δναῖον καὶ τὸν κ[ήρυκα τῆς βου]–
[λῆς καὶ τοῦ δήμου Εὐκλῆν Φιλοκ]λέους Τρινεμεέα [καὶ τὸν γραμ]–
[ματέα τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου Φι]λ̣ίσκον Ἱππίου ἐκ Κ[– –c.7– – καὶ]
[τὸν ὑπογραμματέα Τιμοκρά]τ̣ην Τιμοκράτου Κυ[δαθηναι]έ̣α κα[ὶ]
60[τὸν αὐλητὴν Δεξίλαον Ἁλαιέα]· v ἀναγράψαι δὲ τόδε [τὸ ψήφισ]μα τὸν
[γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανεί]αν ἐν στήληι λιθίν[ηι καὶ στ]ῆσαι v
[ἐν τῶι πρυτανικῶι· εἰς δὲ τὴν ἀν]αγραφὴν τῆς στήλη[ς μερίσα]ι τὸν
[ἐπὶ τεῖ διοικήσει τὸ γενόμενον] ἀνάλωμα. vacat

col.I
    [Ἕρμειοι]
65[Ἀντιφῶν Ερ– –]
– – – – – –
    [Σφήττιοι]
[Ἀπολλόδωρος Ἀπο]
– – – – – –
70 – – – – – –
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –
75    [Κεφαλῆθεν]
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –

col.II
– – – – –α
80– – – –οκ
– – – –νεο
– – – –κλε
– – – –λ̣οκ
– – – – –ρ̣ι
85– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –
    [Χολαργεῖς]
90– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –

col.III
Ἀπολλοφάνης Ἀπολλο
95Ἀσκληπιάδης Πολεμ
    Κεραμεῖς
Καλλίστρατος Στεφ̣
Στέφ<α>νος Καλλισ[τρ]
Τιμόβιος Παρμε[ν– –]
100Ἀριστοκ̣ράτης Ι– –
[Ξ]ενοκλῆς Ξε– –
[Ἑστ]ιαῖος Π– –
    Κικυν̣[νεῖς]
– – – – – –
105– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –

col.IV
    [Εἰρεσί]δαι
ΟΙ– –c.8– –ρ̣ισι̣–
Σ– – –c.10– – –ξι–
110    [Θορίκιοι]
– – – – –
– – – – –
– – – – –
– – – – –
115– – – – –
– – – – –
– – – – –
– – – – –
– – – – –
120    [Ἰφιστιάδαι]
– – – – –

I Götter!
Unter dem Archon Euxenos; die Hippothontis hatte die siebte Pry-
tanie inne, für die - - - aus dem Demos Kedoi Sekretär war; im Poside-
on am - - -, dem - -zehnten (Tag) der Prytanie; Volks-
5versammlung in dem Theater; von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung Herodoros S.d. The-
- - - aus dem Demos - - - und seine Mitvorsitzenden.
Beschluss des Volkes,
- - - stellte den Antrag: Worüber Bericht erstatten
die Prytanen der Akamantis, nämlich über die Opfer, die sie
10opferten vor den Volksversammlungen dem Apollon Prostaterios
und der Artemis Boulaia und den anderen Göttern, denen es traditionell Brauch
ist; sie auch Sorge getragen haben für das Zusammentreten des Rates und der Volks-
versammlung und für alles andere, was ihnen die Gesetze vorschrieben
und die Beschlüsse des Volkes, zu Glück und Heil!, wolle beschließen
15das Volk: dass man belobige die Prytanen der Akamantis und
bekränze mit goldenem Kranz gemäß dem Gesetz wegen ihrer Frömmigkeit
gegenüber den Göttern und ihres Ehrgeizes für den Rat und
das Volk der Athener; dass diesen Beschluss der
Sekretär, der während der Prytanie amtiert, aufzeichne auf eine steinerne Stele und auf-
20stelle in dem Prytanikon; dass für die Aufzeichnung auf die Stele
der Finanzverwalter die entstandenen Kosten begleiche.
vacat 0,023

Der Rat für
den Schatzmeister
Antiphon
25aus dem Demos
Hermos.

Das Volk für
die Pry-
tanen.

30Der Rat für
den Sekre-
tär A-
pollodoros
aus dem Demos
35Sphettos.

Der Rat für
den - - -
- - -
- - -
40- - -
- - -.

vacat 0,036

II Im Posideon am zweiten - - -, dem zweiten (Tag) der Prytanie;
Ratsversammlung im Buleuterion; von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung - - -
S.d. Phanostratos aus dem Demos Phegous und seine Mitvorsitzenden. Beschluss des Rates;
45Arkesilas S.d. Sostratos aus dem Demos - - - stellte den Antrag: Da die Prytanen
der Akamantis belobigt und bekränzt und dem Rat
dargelegt haben, dass der Schatzmeister, den sie aus ihren Reihen wählten, Antiphon, und
der Sekretär Apollodoros alle die Opfer geopfert haben,
die sie in der Prytanie verpflichtet waren für den Rat und das
50Volk; sie auch Sorge getragen haben für alles andere in guter und ehrgeiziger
Weise, zu Glück und Heil!, wolle beschließen der Rat: dass man belobige den Schatzmeister
Antiphon S.d. Her- - aus dem Demos Hermos, und den Sekretär Apollodoros
S.d. Apollodoros aus dem Demos Sphettos, wegen ihrer Frömmigkeit gegenüber den Göttern
und ihres Ehrgeizes für die Phylengenossen; dass man belobige auch den - - -
55- - - aus dem Demos Sphettos, und den Schatzmeister
des Rates Proxenos S.d. - - - aus dem Demos Aphidna, und den Herold des
Rates und des Volkes Eukles S.d. Philokles aus dem Demos Trinemeia, und den
Sekretär des Rates und des Volkes Philiskos S.d. Hippias aus dem Demos K- -, und
den Untersekretär Timokrates S.d. Timokrates aus dem Demos Kydathenaion, und
60den Flötenbläser Dexilaos aus dem Demos Halai; dass diesen Beschluss der
Sekretär, der während der Prytanie amtiert, aufzeichne auf eine steinerne Stele und aufstelle
in dem Prytanikon; dass für die Aufzeichnung auf die Stele der
Finanzverwalter die entstandenen Kosten begleiche.

col.I
aus dem Demos Hermos:
65Antiphon S.d. Her- -,
- - -
aus dem Demos Sphettos:
Apollodoros S.d. Apo(),
- - -,
70- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
75aus dem Demos Kephale:
- - -
- - -
- - -

col.II
- - -
80- - -
- - -neo(),
- - -kle(),
- - -lok(),
- - -
85- - -
- - -
- - -
- - -
aus dem Demos Cholargos:
90- - -
- - -
- - -
- - -

col.III
Apollophanes S.d. Apollo(),
95Asklepiades S.d. Polem().
aus dem Demos Kerameis:
Kallistratos S.d. Steph(),
Stephanos S.d. Kallistr(atos),
Timobios S.d. Parmen- -,
100Aristokrates S.d. I- -,
Xenokles S.d. Xe- -,
Hestiaios S.d. P- -.
aus dem Demos Kikynna:
- - -
105- - -
- - -
- - -

col.IV
aus dem Demos Eiresidai:
OI- - -risi- -
S- - -
110aus dem Demos Thorikos:
- - -
- - -
- - -
- - -
115- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
120aus dem Demos Iphistiadai:
- - -.