Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 1162

English Translation | XML-Ansicht
θεο[ί]·

I ἐπὶ Διοκλέους ἄρχοντος· Βοηδρομιῶνος· ἐπὶ τῆς Αἰαν–
τίδος τετάρτης πρυτανείας, εἷ Ἀριστοφάνης Στρα–
τοκλέους ΚειριάδηςXI ἐγραμμάτευεν· δήμου ψηφίσ–
ματα· Βοηδρομιῶνος ὀγδόει ἐπὶ δέκα· τρίτει καὶ εἰ–
5κ̣οστεῖ τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία κυρία ἐν τῶι θεά–
τρωι· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Πιστοκλῆς Δήμωνος
Ἀνακα̣ιεὺς [κ]α̣[ὶ] σ̣υμπρόεδροι· vacat
         ἔδοξεν τῶι δήμωι·
10Ἀριστίων Ἀριστοκλέους Ξυπεταιὼν εἶπεν· ὑπὲρ ὧν ἀv
παγγέλλουσιν οἱ πρυτάνεις τῆς Αἰαντίδος ὑπὲρ τῶν
θυσιῶν, ὧν ἔθυον τὰ πρὸ τῶν ἐκκλησιῶν τῶι τε Ἀπόλλωv
νι τῶι Προστατηρίωι καὶ τεῖ Ἀρτέμιδι τεῖ Βουλαίαι καὶ v
τοῖς ἄλλοις θεοῖς, οἷς πάτριον ἦν, v ἀγαθεῖ τύχει, δεδόv
15χθαι τῶι δήμωι· τ̣ὰ μὲν ἀγαθὰ δέχεσθαι τὰ γεγονότα
ἐν τοῖς ἱεροῖς, οἷς ἔθυον ἐφ᾽ ὑγιείαι καὶ σωτηρίαι τῆς βου–
λῆς καὶ τοῦ δήμου· ἐπειδὴ δὲ οἱ πρυτάνεις τά̣ς τε θυσίας
ἔθυσαν ἁπάσας, ὅσαι καθῆκον ἐν τεῖ πρυτανείαι καλῶς v
καὶ φιλοτίμως, ἐπιμεμέληνται δὲ v τῆς συλλογῆς τῆς τε
20βουλῆς καὶ τοῦ δήμου καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων, ὧν αὐτοῖς προ–
σέταττον οἵ τε νόμοι καὶ τὰ ψηφίσματα τοῦ δήμου· ἐπαινέv
σαι τοὺς πρυτάνεις τῆς Αἰαντίδος καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι
στεφάνωι κατὰ τὸν νόμον εὐσεβείας ἕνεκα τῆς πρὸς τοὺς v
θεοὺς καὶ φιλοτιμίας τῆς εἰς τὴν βουλῆν καὶ τὸν δῆμον τὸν
25Ἀθηναίων· v ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν
κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλει λιθίνει καὶ στῆσαι ἐν τῶι πρυτα–
νικῶι· εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν τῆς στήλης καὶ τὴν ἀνάθεσιν με–
ρίσαι τὸν ἐπὶ τεῖ διοικήσει τὸ γενόμενο[ν] ἀνάλωμα.

vacat 0,035

ἡ βουλὴ
30τὸν ταμί–
αν Δωρό–
θεον Μα–
ραθώνι–
ον

35ὁ δῆμος
τοὺς πρυ–
τάνεις

[ἡ β]ου[λὴ]
[τ]ὸν γραμ–
40[μ]ατέα Ἡρ[ό]–
[δ]ωρον Ῥα–
μνούσι–
ον.

vacat 0,035

II ἐπὶ Διοκλέους ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς Ἀκαμαντίδος πέμπτης πρυ–
45τανείας, ἧι Ἀριστοφάνης Στρατοκλέους ΚειριάδηςXI ἐγραμ–
μάτευεν· βουλῆς ψηφίσματα· Πυανοψιῶνος δευτέραι ἱσταμέv
νου· ὀγδόει τῆς πρυτανείας· βουλὴ ἐμ βουλευτηρίωι· τῶν προέδρων
ἐπεψήφιζεν Πε[. .]κλῆς Ἀντιπά[τρου Λ]αμπτρεὺς κ̣[αὶ συμπρό]εδροι· vv
         ἔδοξεν [τεῖ βου]λεῖ·
50Ἀριστίων Ἀριστοκλέου[ς Ξ]υπ[εταιὼν εἶ]πεν· [ἐπ]ε[ιδὴ οἱ πρυτάνεις] τῆ[ς]
Αἰαντίδος ἀποφαίνουσιν τεῖ βουλεῖ τὸν ταμίαν̣, [ὃν εἵλοντο ἐξ ἑαυ]–
τῶν Δωρόθεον Δωρίωνος Μαραθώνιον τάς τε θυσ̣[ίας τεθυκέναι τὰς]
καθηκούσας ὑπὲρ τῆς βουλῆς κ<α>ὶ τοῦ δήμου [καὶ παίδων καὶ γυναικῶν],
ἐπιμεμελῆσθαι̣ δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάν̣[των καλῶς καὶ φιλοτίμως],
55ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ· ἐπ̣[αινέσαι τὸν ταμίαν Δωρόθεον]
Δωροθέο<υ> Μαραθώνιον καὶ τὸν γραμμ[ατέα] Ἡρ̣ό̣[δωρον –c.5–]ου Ῥαv–
μνούσιον καὶ τὸν ταμίαν τῆς βουλῆ[ς] Νικόμαχον Π̣αιανιέα καὶ τὸν
κήρυκα τῆς βουλῆς Εὐκλῆν Τρινεμ̣εέα καὶ τὸν γραμματέα τῆς βου–
λῆς καὶ τοῦ δήμου Ν[ικόδωρον] Νικοδώρου Φρεάρριον v καὶ τὸν ὑπογραμ–
60ματέα Φιλοκράτην Ἀ– –c.7– –ου Παιανιέα v καὶ τὸν αὐλητὴν Δεξίλαv–
ον Ἁλαιέα· v ἀναγράψαι δ̣[ὲ τόδε] τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτα–
νείαν ἐν στήλει λιθίνει κ̣[αὶ σ]τῆσαι ἐν τῶι πρυτανικῶι· εἰς δὲ τὴν ἀναγ<ρ>αv
φὴν τῆς στήλης μερίσα[ι] τὸν ἐπὶ τεῖ [δι]οικήσει τὸ γενόμενον ἀνάλωμα.

col.I
    Μαραθώνιοι
65[Δωρόθεο]ς
Δημο[φῶ]ν̣
Σωσιγέν[ης]
Φαίνιππος
Ἕλλην
70Μυρτίλος
Ἀλέξανδρος
Δημήτριος
Διοφάνης
Ἀντήνωρ
75Εὔβιος

col.II
Ἀριστόνικος
Ν̣[ί]κων
    [Φαλ]ηρεῖς
Φίλων
80[.]έων
Σ . . . – –
Νικόδημος
Πλάτων
Ἡράκλειτος
85Διονύσιος
Καλλίστρατος

col.III
Τίμαρχος
Ζώανδρος
Ἐπαινέας
90Δεξίοχος
Μνασέας
    Οἰναῖοι
Θεογένης
Φιλωνίδης
95Παρμένων
Ξεννέας
Ἀρ̣ισ̣τόκριτος

col.IV
Ἐπιγένης
    Τρικορύσιοι
100Μοσχίων
Ζωΐλος
Αἴθων
Ἐρσίας
Διονύσιος
105Ζώπυρος
    Ῥαμνούσιοι
Ἀρχέστρατος
Ἡρόδωρος

col.V
Σωκ[λ]ῆς
110Διονύσιος
Ἀλέξανδρος
Δημόξενος
Στράτιππος
Ὀνησίκριτος
115Πίνδαρος
Παυσανίας
Πυθέας
Ἀντίπατρος

ἡ βουλὴ
120Νικόμα–
χον Παια–
νιέα

ἡ βουλὴ
Εὐκλῆν
125Τρινεμ–
εέα

ἡ βουλὴ
Νικόδω–
ρον Φρε–
130 άρριον

ἡ βουλὴ
Φιλοκρά–
την Παλ–
ληνέα

135ἡ βουλὴ
Δεξίλα–
ον Ἁλαι–
έα.
Götter!

I Unter dem Archon Diokles; im Boëdromion; die Aiantis hatte
die vierte Prytanie inne, für die Aristophanes S.d. Stra-
tokles aus dem Demos Keiriadai Sekretär war; Beschlüsse
5des Volkes; im Boëdromion am achtzehnten, dem dreiund-
zwanzigsten (Tag) der Prytanie; Haupt-Volksversammlung in dem Thea-
ter; von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung Pistokles S.d. Demon
aus dem Demos Anakaia und seine Mitvorsitzenden.
Beschluss von Rat und Volk;
10Aristion S.d. Aristokles aus dem Demos Xypete stellte den Antrag: Worüber Bericht
erstatten die Prytanen der Aiantis, nämlich über die
Opfer, die sie opferten vor den Volksversammlungen dem Apollon
Prostaterios und der Artemis Boulaia und
den anderen Göttern, denen es traditionell Brauch war, zu Glück und Heil!,
15wolle beschließen das Volk: dass man das Gute billige, das geschehen ist
bei den Opfern, die sie opferten für das Heil und die Rettung des Rates
und des Volkes; – Da aber die Prytanen geopfert haben
alle die Opfer, zu denen sie in der Prytanie verpflichtet waren, in guter
und ehrgeiziger Weise; sie auch Sorge getragen haben für das Zusammentreten des
20Rates und der Volksversammlung und für alles andere, was ihnen
die Gesetze vorschrieben und die Beschlüsse des Volkes: dass man
belobige die Prytanen der Aiantis und bekränze mit goldenem
Kranz gemäß dem Gesetz wegen ihrer Frömmigkeit gegenüber den
Göttern und ihres Ehrgeizes für den Rat und das Volk der
25Athener; dass diesen Beschluss der Sekretär, der während
der Prytanie amtiert, aufzeichne auf eine steinerne Stele und aufstelle in dem Pryta-
nikon; dass für die Aufzeichnung auf die Stele und die Aufstellung
der Finanzverwalter die entstandenen Kosten begleiche.

vacat 0,035

Der Rat für
30den Schatzmeister
Doro-
theos aus dem Demos
Mara-
thon.

35Das Volk für
die Pry-
tanen.

Der Rat
für den Sekre-
40tär Hero-
doros aus dem Demos
Rham-
nous.

vacat 0,035

II Unter dem Archon Diokles; die Akamantis hatte die fünfte Pry-
45tanie inne, für die Aristophanes S.d. Stratokles aus dem Demos Keiriadai
Sekretär war; Beschlüsse des Rates; im Pyanopsion am zweiten,
dem achten (Tag) der Prytanie; Ratsversammlung im Buleuterion; von den Vorsitzenden
leitete die Abstimmung Pe..kles S.d. Antipatros aus dem Demos Lamptrai und seine Mitvorsitzenden.
Beschluss des Rates;
50Aristion S.d. Aristokles aus dem Demos Xypete stellte den Antrag: Da die Prytanen der
Aiantis dem Rat dargelegt haben, dass der Schatzmeister, den sie aus ihren
Reihen gewählt haben, Dorotheos S.d. Dorion aus dem Demos Marathon, die betreffenden Opfer
geopfert habe für den Rat und das Volk und die Kinder und die Frauen;
er auch Sorge getragen habe für alles andere in guter und schöner Weise,
55zu Glück und Heil!, wolle beschließen der Rat: dass man belobige den Schatzmeister Dorotheos
S.d. Dorotheos aus dem Demos Marathon, und den Sekretär Herodoros S.d. - - aus dem Demos
Rhamnous, und den Schatzmeister des Rates Nikomachos aus dem Demos Paiania, und den
Herold des Rates Eukles aus dem Demos Trinemeia, und den Sekretär des Rates
und des Volkes Nikodoros S.d. Nikodoros aus dem Demos Phrearrioi, und den Untersekretär
60Philokrates S.d. A- - - aus dem Demos Paiania, und den Flötenbläser Dexilaos
aus dem Demos Halai; dass diesen Beschluss der Sekretär, der während der Prytanie
amtiert, aufzeichne auf eine steinerne Stele und aufstelle in dem Prytanikon; dass für die Aufzeichnung
der Stele der Finanzverwalter die entstandenen Kosten begleiche.

col.I
aus dem Demos Marathon:
65Dorotheos,
Demophon,
Sosigenes,
Phainippos,
Hellen,
70Myrtilos,
Alexandros,
Demetrios,
Diophanes,
Antenor,
75Eubios,

col.II
Aristonikos,
Nikon.
aus dem Demos Phaleron:
Philon,
80[.]eon,
S- -,
Nikodemos,
Platon,
Herakleitos,
85Dionysios,
Kallistratos,

col.III
Timarchos,
Zoandros,
Epaineas,
90Dexiochos,
Mnaseas.
aus dem Demos Oine:
Theogenes,
Philonides,
95Parmenon,
Xenneas,
Aristokritos,

col.IV
Epigenes.
aus dem Demos Trikorynthos:
100Moschion,
Zoïlos,
Aithon,
Ersias,
Dionysios,
105Zopyros.
aus dem Demos Rhamnous:
Archestratos,
Herodoros,

col.V
Sokles,
110Dionysios,
Alexandros,
Demoxenos,
Stratippos,
Onesikritos,
115Pindaros,
Pausanias,
Pytheas,
Antipatros.

Der Rat für
120Nikomachos aus dem
Demos Paia-
nia.

Der Rat für
Eukles
125aus dem Demos Trine-
meia.

Der Rat für
Nikodo-
ros aus dem Demos Phre-
130arrioi.

Der Rat für
Philokra-
tes aus dem Demos Pal-
lene.

135Der Rat für
Dexila-
os aus dem Demos
Halai.