Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 1164

English Translation | XML-Ansicht
ἐπὶ Διοκλέους ἄρχοντο<ς>, ἐπὶ τῆς Ἱπποθωντί–
δος τρίτης καὶ δεκάτης πρυτανείας, ἧι v
Ἀριστοφάνης Στρατοκλέους ΚειριάδηςXI ἐ–
γραμμάτευεν· βουλῆς ψηφίσματα· Σκιροφο–
5ριῶνος τρίτει ἱσταμένου· τρίτει τῆς πρυτα–
νείας· βουλὴ ἐμ βουλευτηρίωι· τῶν προέδρων [ἐ]–
πεψήφιζεν Φανοκλῆς Ἱππομάχου Ἀγγελῆθεν
καὶ συμπρόεδροι·
          ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι·
10Δημοκράτης Σουνιέως Κολωνῆθεν εἶπεν· ἐπειδ[ὴ]
οἱ ἐπιμεληταὶ τῶν Μυστηρίων οἱ χειροτονηθέντες
εἰς τὸν ἐνιαυτὸν τὸν ἐπὶ Διοκλέους ἄρχοντος τάς
τε θυσίας ἔθυσαν, ὅσαι καθῆκον αὐτοῖς ἐν τῶι ἐνιαυ–
τῶι τεῖ τε Δήμητρι καὶ τεῖ Κόρ<η>[ι] κ[α]ὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς,
15οἷς πάτριον ἦν ὑπὲρ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου καὶ πα[ί]–
δων καὶ γυναικῶν, ἔθυσαν δὲ καὶ τὰ προθύματα, ἃ <δ>εῖ
καὶ τὸ ζεῦγος παρεσκεύασαν ἐκ τῶν ἰδίων εἰ[ς]
τὴν κομιδὴν τῶν ἱερῶν, τὸ δὲ μερισθὲν αὐτο[ῖς]
εἰς τὴν τοῦ ζεύγους τιμὴν ἐπέδωκαν τεῖ βο[υ]–
20λεῖ, ἐπεμελήθησαν δὲ καὶ τῆς ἅλαδε ἐλάσεω̣[ς]
καὶ τῆς Ἐλευσῖνι τοῦ Ἰαά̣κχου ὑποδοχῆς, ὡ〚Σ〛σαύ̣–
τως δὲ καὶ τῶν πρὸς Ἄγραν Μυστηρίων γενο–
[μ]ένων δὶς ἐν τῶι ἐνιαυτῶι διὰ τὸ συντελεῖ[σ]–
θαι τὰ Ἐλευσίνια, ἀ[π]έσ[τ]ειλαν δὲ καὶ εἰς τὰ Ἐ̣–
25λευσίνια θῦμα ταῦρον, ἐκρεανόμησαν δὲ κα[ὶ]
τεῖ βουλεῖ τοῖς ἑξακοσίοις καὶ πεντήκοντα
καὶ περὶ τούτων ἁπάντων τούς τε λόγους ἀ–
[π]ενηνόχασιν πρὸς τοὺς λογιστὰς καὶ εἰς [τὸ]
Μητρῶιον καὶ τὰς εὐθύνας δεδώκασιν ἐν
30τῶι δικαστηρίωι κατὰ τοὺς νόμους καὶ τὰ
ἄλλα πάντα, ὅσα προσῆκεν εἰς τὰς θυσίας̣
ἀνηλώκασιν ἐκ τῶν ἰδίων φιλοτιμούμεν[οι]
πρὸς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον· v ὅπως ἂν
οὖν ἐφάμιλλον εἶ τοῖς φιλοτιμουμένοι[ς]
35εἰδόσιν, ὅτι χάριτας ἀξίας κομιοῦντα[ι ὧν]
ἂν εὐεργετήσωσιν, v ἀγαθεῖ τύχει, δε[δό]–
χθαι τεῖ βουλεῖ· τοὺς προέδρους, οἵτινες ἂ[ν λά]–
χωσιν προεδρεύειν εἰς τὴν ἐπιοῦσαν [ἐκ]–
κλησίαν χ̣ρ̣ηματίσαι περὶ τούτων, γν[ώμην]
40δὲ ξυμβάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν [δῆ]–
μον, ὅτι δοκεῖ τεῖ βουλεῖ ἐπαινέσαι τ[οὺς]
ἐπιμελητὰς τῶν Μυστηρίων τοὺς ἐπὶ [Διο]–
κλέους ἄρχοντος v Θρασυκλῆν – – –c.8– – –
Αὐρίδην, v Νικήτην Νικήτου Π– – –c.9– – –,
45καὶ στεφανῶσαι ἑκάτερο[ν αὐτῶν μυρρί]–
νης στεφάνωι εὐσεβείας [ἕνεκα τῆς πρὸς]
τοὺς θεοὺς καὶ φιλοτι[μίας τῆς εἰς τὴν βου]–
λὴν καὶ τὸν δῆμον· ε[ἶναι δὲ αὐτοῖς καὶ εἰς τὰ]
λοιπὰ φιλοτιμο[υ]μ̣έ[νοις καὶ ἄλλο ἀγαθὸν εὑ]–
50ρέσθαι παρὰ τοῦ [δήμου, ὅτου ἂν δοκῶσιν ἄξιοι]
εἶναι· v ἀναγράψ̣[αι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν]
γραμματέα τὸν [κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλαις]
λιθίναις δυσ[ὶν καὶ στῆσαι τὴν μὲν ἐν τεῖ αὐ]–
λεῖ τοῦ ἱερο[ῦ τοῦ ἐν Ἐλευσῖνι, τὴν δὲ – –c.7– –]
55ΟΙΕΙΣΛ– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Unter dem Archon Diokles; die Hippothontis
hatte die dreizehnte Prytanie inne, für die
Aristophanes S.d. Stratokles aus dem Demos Keiriadai
Sekretär war; Beschlüsse des Rates; im Skiropho-
5rion am dritten, dem dritten (Tag) der Pryta-
nie; Ratsversammlung im Buleuterion; von den Vorsitzenden
leitete die Abstimmung Phanokles S.d. Hippomachos aus dem Demos Angele
und seine Mitvorsitzenden.
Beschluss von Rat und Volk;
10Demokrates S.d. Sounieus aus dem Demos Kolonos stellte den Antrag: Da
die Mitglieder der Kommission für die Mysterien, die gewählt waren
für das Jahr unter dem Archon Diokles, alle die
Opfer geopfert haben, zu denen sie im Jahr verpflichtet waren
an Demeter und Kore und die anderen Götter,
15denen es traditionell Brauch war, für den Rat und das Volk und Kinder
und Frauen; sie auch geopfert haben auch die nötigen Voropfer
und aus eigenen Mitteln das Gespann gestellt haben für
den Transport des Sakralgerätes, den ihnen für das Gespann
beglichenen Preis aber dem Rat übergeben
20haben; sie auch Sorge getragen haben für den Ritt zum Meer
und für den Empfang des Iakchos(-Bildes) in Eleusis, ebenso
auch für die Mysterien in Agrai, die
in diesem Jahr zweimal stattfanden wegen der Veranstaltung
der (Großen) Eleusinien; sie auch als Opfer zu den
25(Großen) Eleusinien einen Stier geschickt haben; sie auch für
den Rat das Fleisch verteilt haben an die sechshundertfünfzig (Ratsmitglieder),
und über all das Rechnung
abgelegt haben gegenüber den Rechnungsprüfent und in
das Metroon, und Rechenschaft gegeben haben im
30Gerichtshof gemäß den Gesetzen, und
alles anderen für die Opfer, wozu sie verpflichtet waren,
aus eigenen Mitteln aufgewendet haben, ehrgeizig bemüht
um Rat und Volk; – Damit nun
ein Wettstreit sei unter den Ehrgeizigen, wenn
35sie wissen, dass sie angemessenen Dank erhalten für das,
was sie an Wohltaten leisten werden, zu Glück und Heil!, möge
beschließen der Rat: dass die Vorsitzenden, die
erlost sein werden für die kommende Volks-
versammlung, hierüber verhandeln lassen und die Beschlussvorlage
40des Rates in die Volksversammlung einbringen,
wonach der Rat es für gut befindet, dass man belobige
die Miglieder der Kommission für die Mysterien unter
dem Archon Diokles: Thrasykles S.d. - - -
aus dem Demos Auridai, Niketes S.d. Niketes aus dem Demos P- - -,
45und bekränze einen jeden von beiden mit einem Myrthen-
Kranz wegen ihrer Frömmigkeit gegenüber
den Göttern und ihres Ehrgeizes für den Rat
und das Volk; dass sie, wenn sie auch
in Zukunft ehrgeizig sind, noch andere Auszeichnung
50finden werden bei dem Volk, deren sie für würdig erachtet
werden; dass diesen Beschluss
der Sekretär, der während der Prytanie amtiert, aufzeichne auf
zwei steinernen Stelen und aufstelle die eine im Vorhof
des Heiligtums in Eleusis, die andere - - -
55- - -
- - -