Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 1168

English Translation | XML-Ansicht

I ἐπ᾽ Ἀρχ[ελάου ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς Λεω]ντίδος τρίτης πρυτανεί–
ας, εἷ [Μόσ]χ̣ος [Μοσχίωνος ἈνκυλῆθενI ἐγραμμ]άτευεν· Βοιηδρο–
μ̣ιῶ[νο]ς [– – – – – – – – – – – – – – – – – ε]ἰκοστ[εῖ τῆς] πρυτανεί–
α̣[ς· ἐκκλησία κυρία · τῶν προέδρων ἐπεψήφιζε]ν Καλλίστρατος
5[Κα]λ̣λ̣ι̣[– – – – καὶ συμπρόεδροι· vacat ]
[             ἔδοξεν τῶι δήμωι· ]
[Ἔκ]φα̣[ντος Εὐφάνου Θριάσιος εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ πρυτ]άνεις τῆς Λεωντί–
δος [ἔθυσαν τὰς θυσίας τὰ πρὸ τῶν ἐκκλησιῶν] τῶι τε Ἀπόλλωνι τῶι Προ–
[σ]τατ[ηρίωι καὶ τεῖ Ἀρτέμιδι τεῖ Βουλαίαι] κα[ὶ τοῖς ἄ]λλοις θεοῖς, οἷς πά–
10τ̣ριον ἦ[ν, ἐπεμελήθησαν δὲ καὶ τῆς συλλογῆς τῆς τε] βουλῆς καὶ τοῦ̣
δήμου [καὶ τῶν ἄλλων, ὧν αὐτοῖς προσέταττον οἱ νόμοι], ἀγαθεῖ τύ–
χει, δεδόχ̣θα[ι τῶι δήμωι· τὰ μὲν ἀγαθὰ δέχεσθ]αι τὰ̣ γεγονότα
ἐν τοῖς [ἱεροῖς, οἷς ἔθυον ἐφ᾽ ὑγιείαι καὶ σωτηρ]ίαι τῆ[ς] βουλῆς
[κ]αὶ το[ῦ δήμ]ου κ[αὶ παίδων καὶ γυναικῶν, ἐπ]αινέσαι δὲ τοὺς πρυ–
15τά[νεις τῆς] Λεω[ντίδος καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι] στεφάνωι κατὰ
τὸ[ν] νό[μον ε]ὐσ[εβεί]ας [ἕνεκα τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς] καὶ φιλοτιμίας
τῆς [εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων· ἀνα]γράψαι δὲ τόδε τὸ ψή–
φισ[μα] τ̣ὸν γ̣[ραμματέα τὸν κατὰ πρ]υ[τ]α[νε]ίαν ἐν στήλει
[λιθί]νε[ι καὶ στῆσαι ἐν τῶι πρυτανικῶι· εἰ]ς δὲ τὴν ἀναγρα–
20[φὴν] τῆ[ς στήλης μερίσαι τὸν ἐπὶ τεῖ διο]ικ̣ή̣σει τὸ γενό–
[μ]ενον ἀν[άλωμα].

vacat 0,03

ἡ̣ β̣ουλὴ
τὸν ταμί–
αν Πατρο–
25κλῆν Σου–
νιέα

[ὁ δῆμος]
τοὺς πρυ–
τάνεις

30ἡ βουλὴ
τὸν γραμ–
ματέα Ἀπ–
ολλοφάνην
Κήττιον.

vacat 0,05

II ἐπ᾽ Ἀρχελάου ἄρχο̣[ν]τος, [ἐπὶ τῆς] Αἰαντίδος τ[ετ]άρτης πρυτα–
νείας, ἧι Μόσχος Μοσ̣[χίωνος Ἀ]ν̣κυλῆθενI ἐγραμμάτευεν· Βο–
ηδρομιῶνος̣ ἑβδ[ό]μ[ε]ι [μετ᾽ ε]ἰκ[άδα]ς· [τρί]τει τῆς πρυτανείας·
βουλὴ ἐν̣ [βο]υ[λε]υτ[ηρίωι καὶ ἐκ] τ̣οῦ βουλευτηρίου ἐν τῶι Ἐλευ–
σινίωι· τῶ[ν προέ]δρων [ἐ]πε[ψήφιζε]ν̣ Λυσικλῆς Ἀπολλοδώρου Κε–
40φαλῆθεν κ̣[αὶ συμπρόεδροι]· vacat
            ἔδοξε[ν] τ̣εῖ β̣ο̣υλεῖ·
Ἔκφαντος Εὐφά[νο]υ Θριάσιος εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ πρυτάνεις τῆς Λεων–
τίδος ἐπαινέσα[ν]τε[ς] καὶ̣ στεφανώσαντες ἀποφαίνουσι τεῖ v
βουλεῖ τὸν [τ]αμί[α]ν, ὃν εἵλοντο ἐξ [ἑ]αυτ[ῶ]ν Πατροκλῆν Σουνιέv
45α καὶ τὸν γ̣ρα[μμα]τέα Ἀπολλοφάν[ην Κήττι]ον τὰς θυσίας τεθυ–
κέναι πάσ[ας τὰς κ]α̣θηκούσας ἐν τεῖ [πρυ]τανείαι ὑπέρ τε τῆς βου–
λῆς καὶ τ[οῦ δήμ]ου, [ἐπιμε]μελῆσθα̣ι̣ δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων
καλῶς [καὶ φιλοτίμως, ἀγ]αθεῖ τ[ύχει, δεδόχ]θαι τεῖ βουλεῖ· ἐπαινέ–
[σ]αι τὸν τ[αμία]ν Π[α]τρο[κλῆν] Κ̣αλ̣[λι–c.4– Σο]υν̣ιέα καὶ τὸν γραμμ̣[α]–
50[τ]έα Ἀπ[ο]λλοφάν[ην Ἀπο]λλοφάνο[υς Κήττι]ον καὶ τὸν τα̣[μίαν]
[τ]ῆς βουλῆς Ἔκφαντον Θριά[σ]ιον κ[αὶ τὸν ἱ]ερέα τοῦ ἐπ[ωνύμου Εὐ]–
[βο]υλίδ̣ην Π̣ο̣τάμιον καὶ τὸν κήρυκα τ̣[ῆς β]ουλῆς καὶ̣ [τοῦ δήμου]
[Εὐκλῆν Τρινεμεέα] καὶ τὸν γραμματέα τῆς βουλῆ[ς καὶ τοῦ δήμου]
[Ἐπ– – – – – – –c.19– – – – – – – καὶ τ]ὸν ὑπογραμ[ματέα Λάνομον]
55[Βερενικίδην· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν]
[κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλει λιθίνει καὶ στῆσαι ἐν τῶι πρυτανι]–
[κῶι· εἰς δὲ τὴν ἀνάθεσιν καὶ τὴν ἀναγραφὴν τῆς στήλης μερίσαι]
[τὸ]ν̣ ἐ̣π̣ὶ̣ τ̣ε̣[ῖ] διο[ικήσει τὸ γενόμενον ἀνάλωμα].

col.I
[Σου]νιεῖς
60 [Πατρ]οκλ̣ῆ̣ς̣
Διομέδων
Σ̣ώ[νι]κος
[.]Ι[. .]θ̣– –
Κλειτοφῶ̣[ν]
65[Φ]ρ̣εά̣ρρι[ο]ι
–2–3–οι̣π̣– –
Φιλ[ῖ]ν̣[ο]ς
[Ὀ]λυμπιόδωρος
[.]σ– – – –ος
70 – – –c.7– – –ης
– –c.5– –Ο̣– –
[Ε]ὐβίοτος
[Ἐ]πιγέ̣[νης]
Φίλων

col.II
75 Ν[ικ]όδω[ρος]
Χο̣λλεῖδαι
Διονύσιο[ς]
Σ̣τ̣η̣[σ]αγόρας
[Μ]ε̣νέφ[ρ]ων Με
80 Ζώπυρος Ξ̣ε̣ν̣
Φ̣ίλων Φ̣ιλο[θ]έ(ου)
Λ̣ευκονοεῖς
Π̣ά̣νδιος
Ἡφα̣[ι]στόδω[ρος]
85 Θεογένης
Σ̣τ[ρ]ά̣των
Ἀθηνογένης
Ἁλιμούσιοι
Διόδω[ρ]ος Ἐπισ( )
90 [Ἑρ]μ̣ίας

col.III
– – – – –
[Κήττιοι]
– – – –ος
[Ἀπολ]λοφ̣ά̣νης
95 [Εὔξ]ενος
Παιονίδαι
Τίμων Τιμο
Θεοφάνης
Καλλίξενος
100[Σκ]αμβ̣[ω]νίδαι
Ν̣ικήτης Λεο
Ἰθυγιτονίδης
Λυσίμαχος
Δέ[ξα]νδρος
105Ὑβάδαι
Διονυσόδωρος

col.IV
[Πήληκες]
– – – – –
. [.]Λ– –
110Εὐπυρίδαι
Μαλάκων
Νικοσθένης
Ποτάμιοι
Μόσχος
115 Ὀλυμπιόδωρος
Κο̣λω̣νεῖς
Ἑρμόλυκος
Κρωπίδαι
Πρωταγόρας
vacat
vacat
vacat


120ἡ̣ [βουλὴ]
Ἔκ[φαντον]
Θρι̣[άσι]–
ον

ἡ βουλὴ
125Εὐβουλί–
δην Ποτά–
μιον

ἡ βουλὴ
Εὐκλῆν
130Τρινεμέ

vacat

ἡ βου[λὴ]
Ἐπ – – –
– – – –
– – – –

ἡ βουλὴ
135Λάνομον
Βερενικί–
δην

I Unter dem Archon Archelaos; die Leontis hatte die dritte Prytanie
inne, für die Moschos S.d. Moschion aus dem Demos Ankyle Sekretär war; im Boëdro-
mion am - - -, dem - - -zwanzigsten (Tag) der Prytanie;
Haupt-Volksversammlung; von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung Kallistratos
5S.d. Kalli- - - aus dem Demos - - - und seine Mitvorsitzenden.
Beschluss des Volkes;
Ekphantos S.d. Ekphantos aus dem Demos Thria stellte den Antrag: Da die Prytanen der Leontis
geopfert haben die Opfer vor den Volksversammlungen dem Apollon Pro-
staterios und der Artemis Boulaia und den anderen Göttern, denen es
10traditionell Brauch war; sie auch Sorge getragen haben für das Zusammentreten des Rates und der
Volksversammlung und für alles andere, was ihnen die Gesetze vorschrieben, zu Glück und
Heil!, wolle beschließen das Volk: dass man das Gute billige, das geschehen ist
bei den Opfern, die sie opferten für das Heil und die Rettung des Rates
und des Volkes und der Kinder und Frauen; dass man belobige die
15Prytanen der Leontis und bekränze mit goldenem Kranz gemäß
dem Gesetz wegen ihrer Frömmigkeit gegenüber den Göttern und ihres Ehrgeizes
für den Rat und das Volk der Athener; dass diesen Beschluss
der Sekretär, der während der Prytanie amtiert, aufzeichne auf eine steinerne
Stele und aufstelle in dem Prytanikon; dass für die Aufzeichnung
20auf die Stele der Finanzverwalter die entstandenen
Kosten begleiche.

vacat 0,03

Der Rat für
den Schatz-
meister Patro-
25kles aus dem Demos Sou-
nion.

Das Volk für
die Pry-
tanen.

30Der Rat
für den Sekre-
tär Apol-
lophanes aus dem Demos
Kettos.

vacat 0,05

II Unter dem Archon Archelaos; die Aiantis hatte die vierte Pryta-
nie inne, für die Moschos S.d. Moschion aus dem Demos Ankyle Sekretär war; im Bo-
ëdromion am vierundzwanzigsten, dem dritten (Tag) der Prytanie;
Ratsversammlung im Buleuterion und (nach Verlegung) aus dem Buleuterion in dem Eleu-
sinion; von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung Lysikles S.d. Apollodoros aus dem Demos
40Kephale und seine Mitvorsitzenden.
Beschluss des Rates;
Ekphantos S.d. Ekphantos aus dem Demos Thria stellte den Antrag: Da die Prytanen der Leon-
tis belobigt und bekränzt und dem Rat dargelegt
haben, dass der Schatzmeister, den sie aus ihren Reihen gewählt haben, Patrokles aus dem Demos
45Sunion, und der Sekretär Apollophanes aus dem Demos Kettos, alle Opfer
geopfert haben, die sie in der Prytanie verpflichtet waren für den Rat
und das Volk; sie auch Sorge getragen haben für alles andere
in guter und ehrgeiziger Weise, zu Glück und Heil!, wolle beschließen der Rat: dass man belobige
den Schatzmeister Patrokles S.d. Kalli- - aus dem Demos Sunion, und den Sekretär
50Apollophanes S.d. Apollophanes aus dem Demos Kettos, und den Schatzmeister
des Rates Ekphantos aus dem Demos Thria, und den Priester der eponymen Gottheit Eu-
boulides aus dem Demos Potamos, und den Herold des Rates und des Volkes
Eukles aus dem Demos Trinemeia, und den Sekretär des Rates und des Volkes
Ep- - - aus dem Demos - - -, und den Untersekretär Lanomos
55aus dem Demos Berenikidai; dass diesen Beschluss der Sekretär, der während
der Prytanie amtiert, aufzeichne auf eine steinerne Stele und aufstelle in dem Prytanikon;
dass für die Weihung und die Aufzeichnung auf die Stele der
Finanzverwalter die entstandenen Kosten begleiche.

col.I
aus dem Demos Sounion:
60Patrokles,
Diomedon,
Sonikos,
- - -
Kleitophon.
65aus dem Demos Phrearrioi:
- -oip- -,
Philinos,
Olympiodoros,
- -os,
70- -es,
- - -,
Eubiotos,
Epigenes,
Philon,

col.II
75Nikodoros.
aus dem Demos Cholleidai:
Dionysios,
Stesagoras,
Menephron S.d. Me( ),
80Zopyros S.d. Xen( ),
Philon S.d. Philotheos.
aus dem Demos Leukonoion:
Pandios,
Hephastodoros,
85Theogenes,
Straton,
Athenogenes.
aus dem Demos Halimous:
Diodoros S.d. Epis( ),
90Hermias,

col.III
- - -.
aus dem Demos Kettos:
- - -os,
Apollophanes,
95Euxenos.
aus dem Demos Paionidai:
Timon S.d. Timo( ),
Theophanes,
Kallixenos.
100aus dem Demos Skambonidai:
Niketes S.d. Leo( ),
Ithygitonides,
Lysimachos,
Dexandros.
105aus dem Demos Hybadai:
Dionysodoros.

col.IV
aus dem Demos Pelekes:
- - -,
- - -.
110aus dem Demos Eupyridai:
Malakon,
Nikosthenes.
aus dem Demos Potamos:
Moschos,
115Olympiodoros.
aus dem Demos Kolonai:
Hermolykos.
aus dem Demos Kropidai:
Protagoras.
vacat
vacat
vacat


120Der Rat für
Ekphantos
aus dem Demos
Thria.

Der Rat
125für Eubouli-
des aus dem Demos Po-
tamos.

Der Rat für
Eukles aus dem Demos
130Trinemeia.

vacat

Der Rat für
Ep- - -
- - -
- -.

Der Rat
135für Lanomos
aus dem Demos Bere-
nikidai.