Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 1256

English Translation | XML-Ansicht
ἐπὶ Τυχάνδρου ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς Ἀτταλίδος τρίτης πρυτανείας,
εἷ Σωσιγένης ΜαραθώνιοςX ἐγραμμάτευεν· Βοηδρομιῶνος ἐνάτει
ἱ̣στ̣α̣μένου, ὀγδόει τῶν ἐμβολίμων· τριακοστεῖ τῆς πρυτανείας· ἐκ[v]–
[κλησ]ία ἐν τῶι θεάτρωι· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Αἰσχρίων Αἰσχρίω̣–
5[νος] Α̣ὐρίδης καὶ συμπρόεδροι· ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι· v v v
[Εὔ]βουλος Ἀρισταίχμου Ἀχαρνεὺς εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ ἐφηβεύσαντες ἐπ̣[ὶ]
[Σ]ωσιτέλου ἄρχοντος δ̣ι̣ετέλεσαν πειθόμενοι τῶι τε κοσμητεῖ καὶ το̣[ῖς]
[δι]δασκάλοις, ἐλειτούργησαν δὲ τάς τε πομπὰς τὰς καθηκούσας ἑαυv
[το]ῖς ἐν ἀμφοτέραις ταῖς πόλεσιν καὶ τοὺς βοῦς ἤραντο δ̣ι̣’ ἑαυτῶν, ἔδραμο[ν]
10[δὲ] καὶ τὰς λαμπάδας καλῶς καὶ εὐσχημόνως καὶ τοὺς ἄλλους ἀγῶνας
[τοὺς κ]αθήκοντας ἑαυτοῖς πάντας, ἐπεμελήθησαν δὲ καὶ τῆς φυλακῆς v
[τῶ]ν πόλ̣εων πειθόμενοι τῶι τε κοσμητεῖ καὶ τοῖς στρατηγοῖς, καθ’ ἃ ἂν πα–
[ρ]αγγέλλωσιν, καὶ παραδεδώκασιν τοῖς μεθ’ ἑαυτοὺς ἐν εἰρήνει, ἔθυσαν
δὲ καὶ τοῖς θεοῖς τὰς καθηκούσας ἑαυτοῖς θυσίας καὶ Ἐλευσῖνι τοῖς Προη–
15[ροσίοις] ἤραντο τοὺς βοῦς, συ̣ναντελάβοντο δὲ καὶ τῆς ἀνακαθάρσεως
καὶ – –c.6– – τοῦ Λυκείου, συνεξήρχοντο δὲ καὶ μετὰ τῶν στρατηγῶν κα̣[ὶ]
τοῦ κοσμ[ητ]οῦ εἰς τὴν χώραν ἐπὶ τὰς βοηθείας τοῦ πυρός, ἐφήδρευσαν δὲ
[καὶ τ]ὰς ἐκκλησίας πάσας καὶ τοῖς βουλευταῖς συνκαταβαίνοντες εἰς τὸ
[ἄστυ, ἐποι]ήσαντο δὲ καὶ τὴν ἐν τοῖς ὅπλοις ἀπόδειξιν ἔν τε τοῖς Ἐπιτα–
20[φίοις καὶ τεῖ βουλ]εῖ ἀκολούθως τοῖς νόμοις· ὅπως ἂν οὖν ἐφάμιλλον εἶ
[τοῖς ἀεὶ ἐφηβεύουσι]ν εὐτακ[τε]ῖν καὶ πείθεσθαι τοῖς ὑπὸ τοῦ δήμου καθιστα–
[μένοις ἐπὶ τὴν ἑ]αυτῶν εὐ[κο]σμίαν καὶ ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος φαίνωνται τι–
μῶντες τοὺς ἀξίους, ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ· τοὺς λαχόντας
[προέδρους εἰς τ]ὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ τούτων̣, [γνώμ]ην
25[δὲ ξυμβάλλεσθ]αι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον, ὅτι δοκεῖ τεῖ βουλ[εῖ ἐπ]αι–
νέσαι τοὺς ἐφηβεύσαντας ἐπὶ Σωσιτέλου ἄρχοντος καὶ στεφαν̣[ῶσ]αι
αὐτοὺς χρυσῶι στεφάνωι ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐνοίας πρός τε τὴ[ν] βου–
λὴν̣ καὶ τὸν δῆμον, ἐπαινέσαι δὲ καὶ τὸν κοσμητὴν αὐτῶν Χρέμητα Θ̣εο̣–
[. . .]ίδου ἐγ Μυρρινούττης εὐνοίας ἕνεκεν καὶ φιλοτιμίας, ἣν ἔχων δια–
30τελεῖ πρός τε τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον, καὶ ἀνειπεῖν τὸν στέ[φανον τοῦ]–
τ[ο]ν Διονυσίων τῶι καινῶι ἀγῶνι καὶ Παναθηναίων καὶ Ἐλευσιν[ίων καὶ Πτο]–
[λεμαίων] τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν, τῆς δὲ ἀναγορεύσεως τῶν στεφάν[ων ἐπιμε]–
[ληθ]ῆ̣ναι τοὺς στρατηγούς, δοῦναι δὲ αὐτοῖς καὶ πίνακος ἀνάθεσι[ν ἐν ὧι ἂν αὐ]–
[τοὶ] αἱρῶνται τόπωι, ἐ[παιν]έσαι δὲ καὶ τὸν παιδοτρίβην Ἑρμόδωρον Ἑορτίου
35[Ἀχαρν]έα καὶ τὸν ὁπλομάχον Νικόμαχον Νικομάχου Ἀφιδναῖον, καὶ τὸν κ[αταπαλ]–
[ταφέ]την Νέανδρον Πεδιέως ἐκ Κεραμέων καὶ τὸν τοξότην Φάρον Π̣ε– –c.6– –
[Φιλ]αίδην καὶ τὸν γραμματέα Κρίτωνα Πολεμαίου Ἀθμονέα καὶ [στεφανῶσαι]
[ἕκασ]τον αὐτῶν θαλλοῦ στεφάνωι· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα [τὸν γρα]μ–
[ματέ]α τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλει λιθίνει καὶ στῆσαι – – – –c.12– – – –·
40[τὸ] δὲ γ̣ενόμενον ἀνάλωμα μερίσαι τὸν ἐπὶ τεῖ διοικήσει. vacat
vacat 0,011
[ἐ]π[ὶ] Ἀ[ρ]χίππο<υ> ἄρχοντος, ἐ[π]ὶ τῆς [Πτολε]μαιΐδος ἑνδεκάτης πρυτανείας, εἷ [Ἀ]ρ̣–
[χ]ωνίδης̣ ΣουνιεὺςXII ἐγραμμά[τ]ε[υεν]· δήμου ψηφίσματα· Θαργηλιῶνος δευτέ–
[ραι μετ᾽] εἰ[κ]άδας, ἐνάτει [κ]α[ὶ εἰκοστεῖ τ]ῆς πρυτα[νείας· ἐκ]κλησία ἐμ Πειραι–
[εῖ· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζε]ν – –c.4– –ος Νικαινέτου Λαμπτρεὺς καὶ συμπρό–
45ε[δ]ροι· [ἔδοξ]εν τεῖ βουλεῖ καὶ τ[ῶ]ι δ[ήμ]ωι· –1-2–αρος Δειν̣ί̣ο̣υ̣ [Φιλ]αίδης εἶπεν· ἐπειδὴ
ὁ κ̣[οσμητὴς] ὁ ἐπὶ Σωσιτέλου [ἄρ]χ[οντος Χρέμης ἦρξε]ν τὴν ἀρχὴν καλῶς
[καὶ] κα[τὰ τοὺς νόμ]ους – – – – – – –c.22– – – – – – – – τῶν ἐφήβων πᾶσι διε[τε]–
[λ– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – τοῖς] ὑπὸ τῶν στρατηγῶν
[παραγγελλομένοις – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –] τῶν ἄλλων ἁπάντων
50[– – – –c.12– – – – π]ρόνοια[ν π]ο[ι– – – –c.12– – – – τ]ῆς τε βουλῆς καὶ τοῦ δήμου ἐ–
– – – –c.10– – – – τούτων λόγους – – – – –c.15– – – – – κατὰ τοὺς νόμους· ὅπως ἂν
[οὖν ἐφάμιλλ]ο[ν] εἶ [πᾶσιν τ]οῖς ὑ[πὸ τοῦ δήμου καθισταμένοις] ἐπὶ τὴν [ἀρχὴν ταύ]–
[την – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –], ἀ[γα]θεῖ τύχει, δεδόχθαι
[τεῖ βουλεῖ]· τοὺς λαχόντας προέδρους εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρηματί–
55[σαι περὶ τούτων, γνώμην δὲ ξυμβάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς] τὸν δῆμον, ὅτι δοκεῖ
[τεῖ βουλεῖ] ἐπαι[νέσαι τὸν κοσμητὴν τῶν ἐφήβων τὸν ἐπὶ Σωσιτέλου ἄρχοντος]
[Χρέμητα Θ̣εο̣ . . . ίδου ἐγ Μυρρινούττης ἀρετῆς ἕνεκεν] καὶ στεφανῶσαι χ̣[ρυ]–
[σῶι σ]τεφάν[ωι] κα[τὰ τὸν] νόμον [καὶ ἀνειπεῖν τὸν] στέφανον τοῦτον Διονυ[σί]–
[ων τε τῶ]ν ἐν ἄστει καινοῖς τραγ[ω]ιδ[οῖς καὶ Παναθη]ν̣αίων καὶ Ἐλευσινίων [καὶ]
60[Πτολεμαίων – – – –c.12– – – –] καὶ τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψή[φι]–
[σμα] τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλει λιθίνει καὶ στῆσαι ἐν
[ἀγορᾶι]· τὸ δὲ ἀνάλωμα τὸ γενόμενον εἰς τὴν ἀναγραφὴν μερίσαι τὸν ἐπὶ τεῖ δι[οι]–
[κήσει].

[ἡ βο]υλή,
65ὁ δῆμος
τοὺς ἐφήβους

ἡ βουλή,
ὁ δῆμος
τὸν κοσμητὴν
70Χρέμητα
ἐγ Μυρρινούττης.

οἱ ἔφηβοι
τὸν κοσμητὴν
Χρέμητα ἐγ
75Μυρρινούττης.

ο ἱ     ἐ φ η β ε ύ σ α ν τ ε ς    ἐ π ὶ     Σ ω σ ι τ έ λ ο υ     ἄ ρ χ ο ν τ ο [ς]·

col.I
    ἘρεχθεῖδοςI
c.3–δοτος –2-3–ησίωνος Κηφισιεύς
    ΑἰγεῖδοςII
80[. . .]κλῆς Ἁγνοθέου Ἁλαιεύς
    ΠανδιονίδοςIII
– –c.5– –ης Δίου Στειριεύς
– –c.6– –ος Μουσαίου Παιανιεύς
    ΛεωντίδοςIV
85    ΠτολεμαιΐδοςV
[Θεόδο]τος Τιμη[σ]ίωνος Φλυεύς
    ἈκαμαντίδοςVI
– –c.6– –της Τιμοκλέους Κικυννεύς
    ΟἰνεῖδοςVII
90– –c.5– –ης Μνησιθέου Πτελεάσιος
    ΚεκροπίδοςVIII
– – – – – – – – – – – –

col.II
Ζώπυρος Δικαίου Μελιτεύς
Δίων Μνησιθέου Συπαλήττιος
95Καλλίμαχος Καλλιστράτου Αἰξωνεύς
    ἹπποθωντίδοςIX
Κηφισόδωρος Κηφισοδώρου Ἁμαξαντεύ[ς]
Σιμωνίδης Ἡρακλείδου ἐκ Κοίλης
Λεύκων Θέωνος Θυμαιτάδης
100Ἀλεξικράτης Ἀλ[εξ]ίωνος Ἐλευσίνιος
    ΑἰαντίδοςX
    ἈντιοχίδοςXI
Κλέων [– – – – Ἀναφλ]ύστιος
Βρύων Μ[–c.4–ου Ἀλωπεκ]ῆθεν
105Πατροκλ[– – – – Ἀμφι]τροπῆθεν
    [Ἀτταλίδος]XII
– – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – –


[ἡ βουλή],
110[ὁ δῆμος]
[Ἑρμόδωρον]
παι[δοτρίβην]

ἡ βουλή,
ὁ δῆμος
115Νικόμαχον
ὁπλομάχον

[ἡ] βουλή,
[ὁ] δῆμος
Νέανδρον
120καταπάλτην

ἡ β[ουλή],
ὁ [δῆμος]
Φά[ρον]
το[ξότην]

125[ἡ βουλή],
[ὁ δῆμος]
[Κρίτωνα]
[γραμματέα].
Unter dem Archon Tychandros; die Attalis hatte die dritte Prytanie inne,
für die Sosigenes aus dem Demos Marathon Sekretär war; im Boëdromion am
neunten (und) dem eingeschalteten achten, dem dreißigsten (Tag) der Prytanie; Volks-
versammlung in dem Theater; von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung Aischrion S.d. Aischrion
5aus dem Demos Auridai und seine Mitvorsitzenden. Beschluss von Rat und Volk;
Euboulos S.d. Aristaichmos aus dem Demos Acharnai stellte den Antrag: Da die Ex-Epheben unter
dem Archon Sositeles stets gehorsam waren dem Kosmeten und den
Lehrern; ihren Dienst verrichtet haben bei den sie betreffenden Paraden
in beiden Städten, und aus eigenen Kräften die Ochsen aufrechthielten, sie auch
10die Fackelzüge schön und in guter Formation mitgelaufen sind und alle anderen sie
betreffenden Spiele; sie sich auch gesorgt haben für die Bewachung
der Städte, gehorsam dem Kosmeten und den Generälen in allem, wozu man sie
rief, und den (Epheben) nach ihnen in Frieden übergeben haben; sie auch geopfert
haben die sie betreffenden Opfer den Göttern, und in Eleusis bei den Proe-
15rosiai die Ochsen aufrechtgehalten haben; sie auch übernommen haben die Reinigung
und - - - des Lykeions; sie auch gemeinsam ausgerückt sind zusammen mit den Generälen und
dem Kosmeten in das Umland zur Hilfe gegen das Feuer; sie auch beigesessen haben
bei allen Volksversammlungen, und zusammen mit den Ratsmitgliedern hinabgezogen sind in
die Stadt; sie auch eine Parade in Waffen durchgeführt haben bei den Gedenkfeiern für die Gefallenen
20und vor dem Rat gemäß den Gesetzen; – Damit nun ein Wettstreit sei unter
den jeweiligen Epheben um Disziplin und um Gehorsam gegenüber den vom Volk
für ihre gute Ordnung eingesetzten (Lehrern), und damit Rat und Volk öffentlich
die verdienten Menschen ehren, zu Glück und Heil!, wolle beschließen der Rat: dass die erlosten
Vorsitzenden für die kommende Volksversammlung hierüber verhandeln lassen und die Beschlussvorlage
25des Rates in die Volksversammlung einbringen, wonach der Rat es für gut befindet, dass man
belobige die Ex-Epheben unter dem Archon Soteles und sie bekränze
mit goldenem Kranz wegen ihrer Leistung und ihres Wohlwollens gegenüber dem Rat
und dem Volk; dass man belobige auch ihren Kosmeten Chremes S.d. Theo-
- -ides aus dem Demos Myrrhinoutta wegen seines Wohlwollens und seines Ehrgeizes, den er stets
30für den Rat und das Volk hegt, und verkündige diesen Kranz
an den Dionysien bei der Uraufführung und an den Panathenäen und Eleusinien und Pto-
lemäen bei den Sportwettkämpfen; dass für die Verkündigung der Kränze Sorge tragen
die Generäle; dass man ihnen auch gewähre die Weihung einer Bildtafel an einer Stelle ihrer Wahl;
dass man auch belobige den Knabentrainer Hermodoros S.d. Heortios aus dem Demos
35Acharnai und den Waffenausbilder Nikomachos S.d. Nikomachos aus dem Demos Aphidna und den
Katapultausbilder Neandros S.d. Pedieus aus dem Demos Kerameis und den Bogenschießtrainer Pharos S.d. Pe- - -
aus dem Demos Philaidai und den Sekretär Kriton S.d. Polemaios aus dem Demos Athmonon, und einen
jeden von ihnen bekränze mit einem Olivenkranz; dass diesen Beschluss der Sekretär,
der während der Prytanie amtiert, aufzeichne auf eine steinerne Stele und aufstelle - - -;
40dass die entstandenen Kosten der Finanzverwalter begleiche.
vacat 0,011

Unter dem Archon Archippos; die Ptolemaïs hatte die elfte Prytanie inne, für die Ar-
chonides aus dem Demos Sounion Sekretär war; Beschlüsse des Volkes; im Thargelion am neun-
undzwanzigsten, dem neunundzwanzigsten (Tag) der Prytanie; Volksversammlung im Piräus;
von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung - -os S.d. Nikainetos aus dem Demos Lamptrai und seine
45Mitvorsitzenden. Beschluss von Rat und Volk; - -aros S.d. Deinias aus dem Demos Philaidai stellte den Antrag: Da
der Kosmete unter dem Archon Sositeles, Chremes, sein Amt gut ausgeführt hat
und gemäß den Gesetzen - - - allen von den Epheben stets
- - - dem, was von den Generälen
befohlen worden ist - - - und aller anderen
50- - - Vorbedacht - - - des Rates und des Volkes
- - - Reden - - - gemäß den Gesetzen; – Damit nun
ein Wettstreit sei unter allen, die vom Volk in dieses Amt eingesetzt sind,
- - -, zu Glück und Heil!, wolle beschließen
der Rat: dass die erlosten Vorsitzenden für die kommende Volksversammlung hierüber verhandeln
55lassen und die Beschlussvorlage des Rates in die Volksversammlung einbringen, wonach der
Rat es für gut befindet, dass man belobige den Kosmeten der Epheben unter dem Archon Sositeles,
Chremes S.d. Theo- -ides aus dem Demos Myrrhinoutta, wegen seiner Leistung und bekränze mit
goldenem Kranz gemäß dem Gesetz, und verkündige diesen Kranz an den Dionysien
in der Stadt bei den Tragödien-Uraufführungen und an den Panathenäen und Eleusinien und
60Ptolemäen - - - und bei den Sportwettkämpfen; dass diesen Beschluss der Sekretär,
der während der Prytanie amtiert, aufzeichne auf eine steinerne Stele und aufstelle auf der
Agora; dass die entstandenen Kosten für die Aufzeichnung der Finanzverwalter
begleiche.


Der Rat (und)
65das Volk für
die Epheben.

Der Rat (und)
das Volk für
den Kosmeten
70Chremes
aus dem Demos Myrrhinoutta.

Die Epheben für
den Kosmeten
Chremes aus dem
75Demos Myrrhinoutta.


Die Ex-Epheben unter dem Archon Sositeles:

col.I
aus der Erechtheïs:
- -dotos S.d. - -esion aus dem Demos Kephisia.
aus der Aigeïs:
80- -kles S.d. Hagnostheos aus dem Demos Halai.
aus der Pandionis:
- - -es S.d. Dias aus dem Demos Steiria,
- - -os S.d. Mousaios aus dem Demos Paiania.
aus den Leontis:
85aus der Ptolemaiïs:
Theodotos S.d. Timesion aus dem Demos Phlya.
aus der Akamantis:
- -tes S.d. Timokles aus dem Demos Kikynna.
aus der Oineïs:
90- -es S.d. Mnesitheos aus dem Demos Ptelea.
aus der Kekropis:
- - -

col.II
Zopyros S.d. Dikaios aus dem Demos Melite,
Dion S.d. Mnesitheos aus dem Demos Sypalettos,
Kallimachos S.d. Kallistratos aus dem Demos Aixone.
95aus der Hippothontis:
Kephisodoros S.d. Kephisodoros aus dem Demos Hamaxanteia,
Simonides S.d. Herakleides aus dem Demos Koile,
Leukon S.d. Theon aus dem Demos Thymaitadai,
100Alexikrates S.d. Alexion aus dem Demos Eleusis.
aus der Aiantis:
aus der Antiochis:
Kleon S.d. - - aus dem Demos Anaphlystos,
Bryon S.d. M- -os aus dem Demos Alopeke,
105Patrokl- - S.d. - - - aus dem Demos Amphitrope,
aus der Attalis:
- - -,
- - -.


Der Rat (und)
110das Volk für
Hermodoros,
den Knabentrainer.

Der Rat (und)
das Volk für
115Nikomachos,
den Waffenausbilder.

Der Rat (und)
das Volk für
Neandros,
120den Katapultausbilder.

Der Rat (und)
das Volk für
Pharos,
den Bogenschießtrainer.

125Der Rat (und)
das Volk für
Kriton,
den Sekretär.