Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 1258

XML-Ansicht
[θε]οί·
[ἐπὶ Τυχάνδρου ἄρχοντ]ος, ἐπὶ τῆς Οἰνεῖδο̣ς ἐνάτης {π}
[πρυτανείας, ἧι Σωσιγέ]ν̣ης Μενεκράτου ΜαραθώνιοςX ἐγραμ–
[μάτευεν· Ἐλαφηβολιῶνο]ς τετράδι ἱσταμένου· ἐνάτει καὶ
5[δεκάτει τῆς πρυτανεί]ας· ἐκκλησία κυρία ἐν τῶι θεάτρωι·
[ vacat? τῶν προέδρων] ἐπεψήφισεν Ἀκταῖος Σίμωνος Ἀ–
[θμονεὺς καὶ συμπρόεδροι· ἔ]δοξεν τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι·
– – – – – – – – – – – – – – – –ν εἶπεν· ἐπειδὴ τῶν προγόνων τ[οῦ]
[βασιλέως Φαρνάκου φίλων] ὑπαρχόντων τοῦ δήμου τοῦ Ἀ[θηναί]–
10[ων – – – – – – – – – – – – – – –]ι τὰ προγεγονότα φιλ̣[άνθρωπα – –]
– – – – – – – – – – – – – – – – – –ν τε τὸν βασιλέα Ι– – – – – – – – –
[– – – – – – – – – – – – – – – – ψήφ]ισμα ἀπο[δοῦναι – – – – – – – –]
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –ΜΒ– – – – – – – – – – – – – –
lacuna
[οὐ μόνον πάντα τὰ καθυστεροῦντα χρήματα ἐ]πηγγείλατο [ἀποδώ]–
15[σειν, ἀλλὰ τὸ μὲν τρίτον μέρος παραχρ]ῆμα, ἔδωκεν τοῖς πρεσβευταῖς,
[τὰ δὲ λοιπὰ κατ’] ὀλίγον ὠιήθη δεῖν παραλαμβάνειν, καὶ πάλιν τ[ὰ]
[γενόμενα το]ῖς ἐλθοῦσιν συνέθηκεν καίπερ οὐκ εὐκαιρῶν, ἀλλὰ
[καὶ το]ὺς ἄλλους παρηιτημένος διὰ τὸ μήπω καθεστηκέναι τὰ πρά–
[γμ]ατα, ἐπήγγελται δὲ καὶ εἰς τὸ λοιπὸν ἐξαποστελεῖν κατὰ τὰ ὡμο–
20λογημένα πρότερον, ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ· τοὺς λαχόν–
τας προέδρους ε[ἰς τὴν] ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ τού–
των, γνώμην δὲ [ξυμβάλ]λεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον, ὅτι δοκεῖ
τεῖ βουλεῖ ἐπαιν[έσαι μὲν] τὸν βασιλέα Φαρνάκην καὶ στεφανῶσαι χρυ–
σῶι στεφάνωι ἀρισ[τε]ίωι κατὰ τὸν νόμον καὶ ἀνειπεῖν τὸν στέφα–
25νον τοῦτον Διονυσίων τε τῶν ἐν ἄστει τραγωιδῶν τῶι καινῶι ἀγῶνι
καὶ Παναθηναίων καὶ Ἐλευσινίων καὶ Πτολεμαίων τοῖς γυμνικοῖς
ἀγῶσιν· ἐπεὶ δὲ καὶ προσήγγελται τὴν βασίλισσαν Νῦσαν βασιλέ–
ως Ἀντιόχου θυγατέρα συνωικηκέναι τῶι βασιλεῖ Φαρνάκει̣, καθῆκον
δ’ ἐστὶν Ἀθηναίους μεμνημένους ἐπ’ ἀγαθῶι καὶ τιμῶντας φαίνεσθαι
30τοὺς εὐεργέτας τοῦ δήμου καὶ τοὺς ἐξ εὐεργετῶν γεγονότας· ἐπαινέσαι
τὴν βασί〚. .〛λισσαν Νῦσαν βασιλέως Ἀντιόχου καὶ βασιλίσσης Λαοδί–
κης καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι κατὰ τὸν νόμον καὶ ἀναγορεῦ–
σαι καὶ τοῦτον τὸν στέφανον Διονυσίων τε τῶν ἐν ἄστει τραγωιδῶν
τῶι καινῶι ἀγῶνι καὶ Παναθηναίων καὶ Ἐλευσινίων καὶ Πτολεμαίων
35τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν, στῆσαι δὲ τοῦ βασιλέως Φαρνάκου καὶ τῆς βα–
σιλίσσης Νύσης ἑκατέρου εἰκόνα χαλκῆν καὶ ἀναθεῖναι ἐν Δή–
λωι· τῆς δὲ ἀναγορεύσεως τῶν στεφάνων καὶ τῶν εἰκόνων ἐπιμελη–
θῆναι τοὺς στρατηγοὺς καὶ τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν· χειρο–
τονῆσαι δὲ τὸν δῆμον ἤδη τρεῖς ἄνδρας ἐξ Ἀθηναίων ἁπάντων, οἵτι–
40νες ἐπιμελήσονται τῆς κατασκευῆς καὶ τῆς ἀναθέσεως τῶν εἰκό–
νων· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτα–
νείαν ἐν στήλει λιθίνει καὶ στῆσαι παρὰ τὰς εἰκόνας· εἰς δὲ τὴν ἀ[να]–
γραφὴν καὶ τὴν ἀνάθεσιν τῆς στήλης τὸ γενόμενον ἀνάλωμα μ[ερίσαι]
τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν· ὅπως δ’ ἂν καὶ νῦν καθήκοντος τοῦ καιροῦ
45πενφθεῖ ὁ ἀποκομιῶν τὰ ἐπιβάλλοντα δοθῆναι ἀκολούθως τεῖ [τ]οῦ βασιλέ–
ως αἱρέσει καὶ τοῖς γεγονόσιν ὑπ’ αὐτοῦ προστάγμασιν, χειροτονῆσαι
τὸν δῆμον ἤδη ἕνα ἄνδρα ἐξ Ἀθηναίων ἁπάντων, ὅστις ἀφικόμενος
πρὸς τὸν βασιλέα Φαρνάκην τό τε ψήφισμα ἀποδώσει καὶ προσαγορεύσει
[καὶ] αὐτὸν καὶ τὴν βασίλισσαν ὑπὲρ τοῦ δήμου καὶ, ἐὰν ἐν δυνατῶι εἶ, πα[ρα]–
50[λ]ήψεται τὰ γινόμενα μέρη τῶι ἐνιαυτῶι· ἀναγγέλλειν δὲ τῶι βασιλεῖ τὸν κ[ε]–
[χ]ειροτονημένον, ὅτι ὁ δῆμ[ος π]ειράσεται μηθενὸς καταδεέστερον πρ[ο]–
[άγ]εσθαι τ[ῶ]ν ἄλλων [βασι]λέων, ἀλλὰ πάντα τὰ πρὸς δόξαν καὶ μνήμην
[αὐτῶι ἀνήκο]ντα συνκατασκευάσει καθάπερ καὶ τοῖς ἄλλοις εὐεργέταις
[τῆς πό]λεως· τῶι δὲ χειροτονηθέντι ἀνδρὶ μερίσαι τὸ ἐφόδιον τὸν ταμίαν
55[τῶ]ν στρατιωτικῶν· ὁ ἀποδημήσων πρὸς τὸν βασιλέα Φαρνάκην κατὰ τὸ ψή–
[φι]σμα κεχειροτόνηται Φιλόξενος Πειραιεύς· οἱ ἐπιμελησόμενοι τῆς κατα–
[σκ]ευῆς καὶ τῆς ἀναθέσεως τῶν εἰκόνων κατὰ τὸ ψήφισμα οἵδε κεχειροτόνην–
ται· Λέων Αἰξωνεύς, Φιλόξενος Πειραιεύς, Διονύσιος ἐγ Μυρρινούττης.

ἡ βουλή, ὁ δῆμ̣ος
60τὸν βασιλέα
Φαρνάκην

ἡ βουλή, ὁ δῆμος
τὴν βασίλισσαν
Νῦσαν.
Götter!
Unter dem Archon Tychandros; die Oineïs hatte die neunte
Prytanie inne, für die Sosigenes S.d. Menekrates aus dem Demos Marathon
Sekretär war; im Elaphebolion am vierten, dem neun-
5zehnten (Tag) der Prytanie; Haupt-Volksversammlung in dem Theater;
von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung Aktaios S.d. Simon aus dem Demos
Athmonon, und seine Mitvorsitzenden. Beschluss von Rat und Volk;
- - - stellte den Antrag: Da bereits die Vorfahren des
Königs Pharnakes Freunde des Volkes der Athener waren
10- - - die früheren Privilegien - - -
- - - und den König - - -
- - - Beschluss übergeben - - -
- - -
Lücke
da - - - nicht nur alle rückständigen Gelder zu zahlen verkündete,
15sondern den dritten Teil sogleich, er (diesen) den Gesandten übergab,
das Übrige aber, wie er meinte, wir in kleinen Raten in Empfang nehmen müssten; und wiederum
er den fälligen Betrag den eingetroffenen (Gesandten) übergab, obwohl der Zeitpunkt ungünstig war und er deshalb auch die anderen (Bittsteller) vertröstet hat, weil der Staat noch in Unordnung wäre;
und er verkündete, auch in Zukunft (die Raten) zu überweisen gemäß der früheren
Übereinkunft, zu Glück und Heil!, wolle beschließen der Rat: dass die
20erlosten Vorsitzenden für die kommende Volksversammlung hierüber verhandeln
lassen und die Beschlussvorlage des Rates in die Volksversammlung einbringen, wonach der Rat
es für gut befindet, dass man belobige den König Pharnakes und bekränze mit
goldenem Kranz der höchsten Kategorie gemäß dem Gesetz und verkündige diesen
Kranz an den Dionysien in der Stadt bei der Tragödien-Uraufführung
25und an den Panathenäen und Eleusinien und Ptolemäen bei den
Sportwettkämpfen; – Da noch dazu vermeldet wurde, dass die Könign Nysa,
die Tochter des Königs Antiochos, den König Pharnakes geheiratet habe, und
es sich ziemt, dass die Athener sich ihrer im Guten erinnern und in öffentlicher
Weise die Wohltäter des Volkes und die Nachkommen von Wohltätern ehren: dass man belobige
30die König Nysa, die Tochter des Königs Antiochos und der Königin Laodike
und bekränze mit goldenem Kranz gemäß dem Gesetz und verkündige
auch diesen Kranz an den Dionysien in der Stadt bei der Tragödien-
Uraufführung und an den Panathenäen und Eleusinien und Ptolemäen
bei den Sportwettkämpfen; dass man von beiden, dem König Pharnakes und der
35Königin Nysa, je ein Standbild aus Bronze aufstelle und weihe auf
Delos; dass für die Verkündigung der Kränze und der Standbilder Sorge tragen
die Generäle und der Schatzmeister der Militärkasse; dass das Volk
sogleich drei Männer unter allen Athener wähle, die
Sorge tragen werden für die Herstellung und die Weihung der
40Statuen; dass diesen Beschluss der Sekretär, der während der Prytanie amtiert,
aufzeichne auf eine steinerne Stele und aufstelle neben den Standbildern; dass die für die
Aufzeichnung auf die Stele entstandenen Kosten der Schatzmeister
der Militärkasse begleiche. – Damit nun auch jetzt, da der Zeitpunkt passt,
einer abgeordnet wird, um die fällige Rate zu holen entsprechend der Absicht
45des Königs und den von ihn erlassenen Anordnungen: dass
das Volk sogleich einen Mann unter allen Athenern wähle, der nach seiner
Ankunft bei dem König Pharnakes den Beschluss übergibt und ihn
und die Königin vom Volk grüßt und, wenn es möglich ist, die
fälligen Raten für dieses Jahr in Empfang nimmt; dass der Gewählte
50auch dem König vermeldet, dass das Volk versucht, ihn in keiner Weise weniger
zu ehren als die anderen Könige, sondern alles, was der Ehre und dem Ruhm
förderlich ist, ins Werk zu setzen wie auch für die anderen Wohltäter
der Stadt; dass dem gewählten Mann der Schatzmeister der Militärkasse
das Reisegeld begleiche. Als Gesandter zu dem König Pharnakes wurde gemäß
55dem Beschluss gewählt Philoxenos aus dem Demos Peiraieus. Als Verantwortliche
für die Anfertigung und die Weihung der Standbilder gemäß dem Beschluss wurden folgende gewählt:
Leon aus dem Demos Aixone, Philoxenos aus dem Demos Peiraieus, Dionysios aus dem Demos Myrrhinoutta.


Der Rat (und) das Volk für
den König
60Pharnakes.

Der Rat (und) das Volk für
die Königin
Nysa.