Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 1263

XML-Ansicht
θε[οί]·

I ἐπὶ Διοδότου ἄρχον[τος τοῦ μετὰ Φαναρχίδην],
ἐπὶ τῆς Πτολεμαιΐδ[ος δωδεκάτης πρυτανείας],
ἧι Προκλῆς Περικλέ[ους ἉλαιεὺςII ἐγραμμάτευεν]·
5Σκιροφοριῶνος τετ[ράδι μετ᾽ εἰκάδας· ἑβδόμει]
καὶ εἰκοστεῖ τῆς πρ̣[υτανείας· βουλὴ ἐν τῶι Πανα]–
θηναιικῶι σταδί[ωι· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν]
Λυσικλῆς Ἀπολλω[– – –c.9– – – καὶ συμπρόεδροι]·
ἔδοξεν τεῖ βουλ[εῖ· vvv Ξενοφῶν Εὐφάντου Βερε]–
10νικίδης εἶπεν· ἐ[πει]δ̣ὴ̣ [οἱ πρυτάνεις τῆς Πτολεμαι]–
ΐδος καὶ οἱ ἀίσιτ[ο]ι ἐπα̣[ινέσαντες καὶ στεφανώσαν]–
τες ἀποφαίνουσιν τεῖ βο[υλεῖ τὸν ταμίαν, ὃν εἵλον]–
το ἐξ ἑαυτῶν Ἡγήτορα Οἰ̣[ναῖον τάς τε θυσίας τε]–
θυκέναι πάσας τὰς καθηκ[ούσας ἐν τεῖ πρυτανεί]–
15αι, ἐπιμεμελῆσθαι δὲ καὶ τῶν̣ [ἄλλων ἁπάντων κα]–
λῶς καὶ φιλοτίμως, ἀγαθεῖ τ[ύχει, δεδόχθαι τεῖ]
βουλεῖ· ἐπαινέσαι τὸν ταμί[αν Ἡγήτορα Ἀριστο]–
[βού]λου [v]vv Οἰναῖον εὐσεβεί[ας ἕνεκα τῆς πρὸς]
[τοὺς θεοὺ]ς̣ καὶ φιλοτιμίας τ̣[ῆς εἰς τὸν δῆμον],
20[ἐπαινέσαι δ]ὲ καὶ τὸν γραμμ[ατέα Διόδωρον Ἀνδρο]–
[κλέους Ἀφιδνα]ῖον καὶ τὸν γ[ραμματέα τῆς βουλῆς]
[καὶ τοῦ δήμου Ἀν]τ̣ίμαχον Αρ– – – – –c.17– – – – –
[. . καὶ τὸν ὑπογραμμ]ατέα Αρ– – – – –c.17– – – – –
[– –c.8– – καὶ τὸν κήρυ]κ̣α τῆς̣ [βουλῆς καὶ τοῦ δήμου]
25[Εὐκλῆν Βερενικίδην καὶ τὸν αὐλητὴ]ν Ν̣ε̣οκλῆ[ν Βε]–
[ρενικίδην καὶ στεφανῶσαι ἕκασ]τον θαλλοῦ στεφ[ά]–
[νωι· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφι]σμα τὸν γραμματέα
[τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλ]ει λιθίνει καὶ στῆσαι
[ἐν τῶι πρυτανικῶι· εἰς δὲ τὴν] ἀναγραφὴν καὶ τὴν ποίη–
30[σιν τῆς στήλης μερίσαι τοὺς ἐ]πὶ τεῖ διοικήσει τὸ γε–
[νόμενον ἀνάλωμα]. vacat

II [ἐπὶ Διοδότου ἄρχοντος τοῦ μετ]ὰ Φαναρχίδην, ἐπὶ τῆς v
[Πτολεμαιΐδος δωδεκάτης πρυτ]ανείας, ἧι Προκλῆς Περιv
[κλέους ἉλαιεὺςII ἐγραμμάτευεν]· Σκιροφοριῶνος ἕνει καὶ νέ–
35[αι, τριακοστεῖ τῆς πρυτανείας· ἐκ]κλησία ἐν τῶι θεάτρωι· vv
[τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν – –c.5– –]τος Κράτητος Ἐλευσίνιος
[καὶ συμπρόεδροι· ἔδοξεν τῶι δήμωι]· vvvvvvv Ξενοφῶν Εὐφάντ[ου]
[Βερενικίδης εἶπεν· ὑπὲρ ὧν ἀπαγγέλλ]ουσιν οἱ πρυτάνεις τῆς Π[το]–
[λεμαιΐδος ὑπὲρ τῶν θυσιῶν, ὧν ἔθ]υον τὰ πρὸ τῶν ἐκκλησιῶ[ν]
40[τῶι τε Ἀπόλλωνι τῶι Προστατηρίωι καὶ τ]εῖ Ἀρτέμιδι τεῖ Βουλαίαι̣ [καὶ]
[τοῖς ἄλλοις θεοῖς, οἷς πάτριον ἦν, vvv] ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχθαι̣ τῶ[ι δή]–
[μωι· τὰ μὲν ἀγαθὰ δέχεσθαι τὰ γεγονό]τα ἐν τοῖς ἱεροῖς, οἷς ἔθυον [ἐφ᾽]
[ὑγιείαι καὶ σωτηρίαι τῆς βουλῆς καὶ τ]οῦ δήμ[ου κ]αὶ παί[δων] καὶ γ[υναι]–
[κῶν· ἐπειδὴ δὲ οἱ πρυτάνεις τάς τε θυσί]ας ἔθ[υσαν ἁπάσας, ὅ]σ̣αι κα[θῆ]–
45[κον ἐν τεῖ πρυτανείαι καλῶς καὶ φιλοτίμως, ἐπιμεμέληνται]ι δὲ κα[ὶ]
[τῆς συλλογῆς τῆς τε βουλῆς καὶ τοῦ δήμου κ]α[ὶ] τ̣[ῶν ἄλλων ἁπ]άντων
[ὧν αὐτοῖς προσέταττον οἵ τε νόμοι κα]ὶ̣ τὰ [ψ]ηφίσ[ματα· ἐπα]ινέσαι
[τοὺς πρυτάνεις τῆς Πτολεμαιΐ]δ̣ος καὶ στεφαν[ῶσαι χρυσῶι στε]–
[φάνωι κατὰ τὸν νόμον εὐσεβεί]α̣ς ἕνεκα τῆς εἰ[ς τοὺς θεοὺς καὶ φιλο]–
50[τιμίας τῆς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τ]ὸν δῆμον τὸν Ἀθ̣[η]ναίω̣ν· ἀν̣[αγράψαι]
[δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμμα]τέα τὸν κατὰ π[ρ]υτανείαν ἐ[ν στή]–
[λει λιθίνει καὶ στῆσαι ἐν τῶι] πρυταν̣ικῶι· εἰ̣ς δὲ τὴν ἀναγ̣[ραφὴν]
[καὶ τὴν ποίησιν τῆς στήλης μερί]σαι τοὺς ἐπὶ τεῖ διοικήσε[ι] τὸ
[γενόμενον ἀνάλωμα].
vacat


55[ἡ βουλὴ]
[Ἡγήτορα]
[Ἀριστοβού]–
[λου Οἰναῖ]–
[ον]

60[ὁ δῆμος]
[τοὺς πρυ]–
[τάνεις]

ἡ βουλὴ
Διόδωρον
65Ἀνδροκλέ–
ους Ἀφιδναῖ–
ον
vacat

col.I
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –

col.II
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –

col.III
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –

col.IV
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –

col.V
– – – –κος
– – – – –ο̣ς
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –

col.VI
70Καλλικράτης
Προσπάλτιοι
[Σω]σ̣ίστρατος
2–3–κ̣λείδη[ς]
– – – – – – –

Götter!

I Unter dem Archon Diodotos, der auf Phanarchides folgte;
die Ptolemaiïs hatte die zwölfte Prytanie inne,
für die Prokles S.d. Perikles aus dem Demos Halai Sekretär war;
5im Skirophorion am siebenundzwanzigsten, dem sieben-
undzwanzigsten (Tag) der Prytanie; Ratsversammlung in dem
Panathenäischen Stadion; von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung
Lysikles S.d. Apollo- - aus dem Demos - - - und seine Mitvorsitzenden.
Beschluss des Volkes; Xenophon S.d. Euphantos aus dem Demos Bere-
10nikidai stellte den Antrag: Da die Prytanen der Ptolemai-
ïs und die ständigen Ehrengäste belobigt und bekränzt
und dem Rat dargelegt haben, dass der Schatzmeister, den
sie aus ihren Reihen gewählt haben, Hegetor aus dem Demos Oine alle Opfer
geopfert habe, die er in der Prytanie verpflichtet war;
15er auch Sorge getragen habe für alles andere in
guter und ehrgeiziger Weise, zu Glück und Heil!, wolle beschließen
der Rat: dass man belobige den Schatzmeister Hegetor S.d. Aristo-
boulos dem Demos Oine wegen seiner Frömmigkeit gegenüber
den Göttern und seines Ehrgeizes für das Volk;
20dass man belobige auch den Sekretär Diodoros S.d. Andro-
kles aus dem Demos Aphidna, und den Sekretär des Rates
und des Volkes Antimachos S.d. Ar- - - aus dem Demos - - -,
und den Untersekretär Ar- - - S.d. - - - aus dem Demos
- - -, und den Herold des Rates und des Volkes
25Eukles aus dem Demos Berenikidai, und den Flötenbläser Neokles aus dem Demos
Berenikidai, und bekränze einen jeden mit einem Oliven-
kranz; dass diesen Beschluss der Sekretär,
der während der Prytanie amtiert, aufzeichne auf eine steinerne Stele und aufstelle
in dem Prytanikon; dass für die Aufzeichnung und die Anfertigung
30der Stele der Finanzverwalter die entstandenen
Kosten begleiche.

II Unter dem Archon Diodotos, der auf Phanarchides folgte;
die Ptolemaiïs hatte die zwölfte Prytanie inne, für die Prokles S.d. Peri-
kles aus Halai Sekretär war; im Skirophorion am alten und neuen,
35dem dreißigsten (Tag) der Prytanie; Ratsversammlung in dem Theater;
von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung - -tos S.d. Krates aus dem Demos Eleusis
und seine Mitvorsitzenden. Beschluss des Volkes; Xenophon S.d. Euphantos
aus dem Demos Berenikidai stellte den Antrag: Worüber die Prytanen der
Ptolemaiïs Bericht erstatten, nämlich über die Opfer, die sie geopfert haben vor den Volksversammlungen
40dem Apollon Prostaterios und der Artemis Boulaia und
den anderen Göttern, denen es traditionell Brauch war, zu Glück und Heil!, wolle beschließen das
Volk: dass man das Gute billige, das geschehen ist bei den Opfern, die sie opferten für
das Heil und die Rettung des Rates und des Volkes und der Kinder und der
Frauen; – Da aber die Prytanen alle die Opfer geopfert haben, zu denen sie
45in der Prytanie verpflichtet waren, in guter und ehrgeiziger Weise; sie auch Sorge getragen
haben für das Zusammentreten des Rates und der Volksversammlung und für alles andere,
was ihnen die Gesetze vorschrieben und die Beschlüsse des Volkes: dass man
belobige die Prytanen der Ptolemaiïs und bekränze mit goldenem Kranz
gemäß dem Gesetz wegen ihrer Frömmigkeit gegenüber den Göttern und ihres Ehrgeizes
50für den Rat und das Volk der Athener; dass diesen Beschluss
der Sekretär, der während der Prytanie amtiert, aufzeichne auf eine
steinerne Stele und aufstelle in dem Prytanikon; dass für die Aufzeichnung
und die Anfertigung der Stele der Finanzverwalter die entstandenen
Kosten begleiche.

vacat


55Der Rat für
Hegetor
S.d. Aristobou-
los aus dem Demos
Oine.

60Das Volk für
die Pry-
tanen.

Der Rat für
Diodoros
65S.d. Androkles
aus dem Demos
Aphidna.
vacat

col.I
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

col.II
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

col.III
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

col.IV
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

col.V
- -kos
- -os
- - -
- - -
- - -

col.VI
70Kallikrates.
aus dem Demos Prospalta:
Sosistratos,
- -kleides,
- - -