Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 1284

English Translation | XML-Ansicht
[θ]εο[ί]·

I [ἐπὶ Ζ]ωπύρου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Πτολεμ̣α̣ιΐδος δεκ[ά]της [πρυ]–
[τανε]ίας, ἧι Μεγάριστος Πύρρου Αἰξωνεὺ̣ςVIII ἐγραμμτευεν·
[Ἐλαφ]ηβολιῶνος δεκάτει ὑστέραι· τετάρτει τῆς πρυτανεί–
5[ας· ἐκκ]λησία ἐν Διονύσου· τῶν προέδρ[ω]ν ἐπεψήφιζεν Σώπα–
[τρος Φι]λ̣άγρου Ὑβάδης καὶ συμπρόεδροι·vacat
            ἔδοξεν τῶι δήμωι·
[Ξένω]ν̣ Ἀσκληπιάδου Φυλάσιος εἶπεν· ἐπειδὴ ὁ ἄ̣ρχων Ζώπυρος
[ἀπο]φαίνει τὸν πατέρα τῆς καταλεγ̣είσης κανηφόρου Ζώπυρον
10[π]έμψαι τὴν θυγατέρα τὴν ἑαυτοῦ Τ̣– –c.6– – οἴσουσαν τὸ ἱερὸν
κανοῦν τῶι θεῶι κατὰ τὰ πάτρια, προσαγαγεῖν δὲ αὐτὸν καὶ θῦv
μα ὡς ἠδύνατο κάλλιστον, ἐπιμεμελῆσθαι δὲ καὶ τῶν λοιπῶν v
τῶν καθηκόντων ἑαυτῶι εἰς τὴν πομπὴν καλῶς καὶ φιλοτίv
μως, ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχθαι τῶι δήμωι· ἐπαινέσαι τὸν πατέρα
15τῆς κανηφόρου Ζώπυρον Δικαίου Μελιτέα καὶ στεφανῶσαι v
αὐτὸν κιττοῦ στεφάνωι εὐσεβείας ἕνεκα τῆς πρὸς τοὺς v
θεοὺς καὶ φιλοτιμίας τῆς εἰς τὸν δῆμον τὸν̣ θηναίων· ἀναγρά–
ψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν̣ κατὰ πρυτανείαν
ἐν στήληι λιθίν[ε]ι [κα]ὶ στῆσαι ἐν τῶι τεμένει τοῦ Διονύσου· v
20τὸ δὲ γενόμενον ἀ̣<νά>λωμα μερίσαι τὸν τα[μ]ίαν τῶν στρατιωτι–
κῶν.vacat

vacat 0,065

in corona hederacea :
ὁ δῆμος
τὸν πατέρα
τῆς κανη–
25φόρου
Ζώπυρον
Δικαίου
Μελιτέα

vacat 0,035

II ἐπὶ Ζωπύρου ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς Πτολεμαιΐδος δεκάτης πρυτανεί–
30ας, ἧι Μεγάριστος Πύρρου ΑἰξωνεὺςVIII ἐγραμμάτευεν· Ἐλαφηβολιῶ–
νος δεκάτει ὑστέραι· τετάρτει τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία ἐν Διο–
νύσου· τῶν προέδρ̣ων ἐπεψ[ή]φιζεν Σώπατρος Φιλάγρου Ὑβάδης κα[ὶ]
συμπρόεδροι· vacat    ἔδοξεν τῶι δήμωι·    vacat
Ξένων Ἀσκληπιάδου Φυλάσιος εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ χειροτονηθέντες
35ἐπιμεληταὶ τῆς πομπῆς ἐπὶ Ζωπύρου ἄρχοντος τάς τε θυσίας ἔθυ–
σαν τοῖς θεοῖς, οἷς πάτριον ἦν, ἔπεμψαν̣ δὲ καὶ τὴν πομπὴν μετὰ
τοῦ ἄρχοντος ὡς ἠδύναντο φιλοτιμότατα, ἐπεμελήθησαν δὲ καὶ
τῶν ἄλλων ὧν καθῆκεν αὐτοῖς, ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχθαι τῶι δήμωι· v
ἐπαινέσαι τοὺς ἐπιμελητὰς τῆς πομπῆς καὶ στεφανῶσαι ἕκαστον̣
40[α]ὐτῶν χρυσῶι στεφάνωι εὐσεβε[ί]ας ἕνεκα τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ
[φ]ιλοτιμίας τῆς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων vvv
[Π]υρρῖνον Θεοπόμπου ΓαργήττιονII Ἀγαθοκλῆν Λυσιάδου̣ Βερενικίv
δ̣ηνV Ἀριστόμαχον Σθενέλου ΜελιτέαVIII Ἀλκίμαχον Θεοδότου Τρικορ[ύ]–
σιονX Ἀριστείδην Προξένου ΛαμπτρέαI Εὔξενον Ἀρχίππου Εἰρεσίδη̣[ν]VI
45Ἡράκωντα Εὐβίου ΦυλάσιονVII Μενέμαχον Ἀνθεστηρίου ἐγ Μυρρινο[ύτ]–
τηςII Γόργιν Ξανθίππου ΦιλαίδηνII Ἀ̣ριστείδην Ζωΐλου ΚηφισιέαI
Νουμήνιον Μενάνδρου ἉλαιέαII Ἀλέξανδρον Ἀντιγόνου ὈτρυνέαII vv
Τιμοκράτην Τιμοκράτου ΘορίκιονVI Θάρσυτον Σωσάδου ΦιλαίδηνII
Μένανδρον Ξένωνος ὈῆθενVII Βάκχιον Βακχίου ΘριάσιονVII Δάφνιν Φανο[δί]–
50κου ἈφιδναῖονV Θεόδωρον Δημητρίου ΚυδαθηναιέαIII Ἀθηνά[δ]ην Κρατέ[ρ]–
μου ῬαμνούσιονX Μενέδαμον Ἀνδροσθένου ΦιλαίδηνII Διονύσιον Ξέν[ω]–
νος ἉμαξαντέαIX Φιλόπολιν [Μ]ικκέου ΠοτάμιονIV Ἴωνα Ἀριστοβούλ̣ου Ἀμφ[ι]–
τροπῆθενXI Νέαρχον Χαίρωνος ΘριάσιονVII· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφι[σ]–
μα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήληι λιθίνει καὶ στῆσ[αι]
55ἐν τῶι τεμένει τοῦ Διονύσου· τὸ δὲ γενόμενον ἀνάλωμα εἰς ταῦτα μ[ερί]–
σαι τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν.vacat

vacat 0,085

in corona hederacea:
[ἡ] βουλή,
ὁ δῆμος
τοὺς παῖδας
60τοὺς ἐλευθέ–
ρους καὶ τὸν
διδάσκαλον
αὐτῶ[ν . .]ΙΟ
Σ– – –

in corona oleaginea:
65 ὁ δῆ[μος]
τοὺς [ἐπιμε]–
λητὰ[ς τῆς]
πομ[πῆς].
Götter!

I Unter dem Archon Zopyros; die Ptolemaiïs hatte die zehnte
Prytanie inne, für die Megaristos S.d. Pyrros aus dem Demos Aixone Sekretär war;
im Elaphebolion am einundzwanzigsten, dem vierten (Tag) der Prytanie;
5Volksversammlung im (Theater) des Dionysos; von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung Sopatros
S.d. Philagros aus dem Demos Hybadai und seine Mitvorsitzenden.
Beschluss des Volkes;
Xenon S.d. Asklepiades aus dem Demos Phyle stellte den Antrag: Da der Archon Zopyros
dargelegt hat, dass der Vater der erwählten Kanephore, Zopyros,
10seine Tochter T- - - zur Prozession geschickt hat, um den heiligen Korb
für die Göttin gemäß dem traditionellen Brauch zu tragen; er auch das bestmögliche
Weihrauch dazugegeben hat; er auch Sorge um alles übrige getragen hat,
wozu er für die Prozession verpflichtet war, in guter und ehrgeiziger
Weise, zu Glück und Heil!, wolle beschließen das Volk: dass man belobige den Vater
15der Kanephore, Zopyros S.d. Dikaios aus dem Demos Melite, und ihn bekränze
mit einem Efeukranz wegen seiner Frömmigkeit gegenüber den
Göttern und seines Ehrgeizes für das Volk der Athener; dass
diesen Beschluss der Sekretär, der während der Prytanie amtiert, aufzeichne
auf eine steinerne Stele und aufstelle im Heiligtum des Dionysos;
20dass die entstandenen Kosten der Schatzmeister der Militärkasse
begleiche.

vacat 0,065

im Efeukranz:
Das Volk
für den Vater
der Kane-
25phore,
Zopyros
S.d. Dikaios
aus dem Demos Melite.

vacat 0,035

II Unter dem Archon Zopyros; die Ptolemaiïs hatte die zehnte Prytanie
30inne, für die Megaristos S.d. Pyrros aus dem Demos Aixone Sekretär war; im Elaphebolion
am zwanzigsten, dem vierten (Tag) der Prytanie; Volksversammlung im (Theater)
des Dionysos; von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung Sopatros S.d. Philagros aus dem Demos Hybadai und
seine Mitvorsitzenden. Beschluss des Volkes;
Xenon S.d. Asklepiades aus dem Demos Phyle stellte den Antrag: Da die gewählten
35Verantwortlichen für die Prozession unter dem Archon Zopyros die Opfer geopfert
haben den Göttern, denen es traditionell Brauch war; sie auch die Prozession zusammen mit
dem Archon auf die ehrgeizigste Weise veranstaltet haben; sie auch Sorge getragen haben
für alles andere, wozu sie verpflichtet waren, zu Glück und Heil!, wolle beschließen das Volk:
dass man belobige die Verantwortlichen für die Prozession und bekränze einen jeden
40von ihnen mit goldenem Kranz wegen ihrer Frömmigkeit gegenüber den Göttern und
ihres Ehrgeizes für den Rat und das Volk der Athener:
Pyrrinos S.d. Theopompos aus dem Demos GargettosII, Agathokles S.d. Lysiades aus dem Demos Berenikidaiv,
Aristomachos S.d. Sthenelos aus dem Demos MeliteVIII, Alkimachos S.d. Theodotos aus dem Demos TrikorynthosX,
Aristeides S.d.Proxenos aus dem Demos LamptraiI, Euxenos S.d. Archippos aus dem Demos EiresidaiVI,
45Herakon S.d. Eubios aus dem Demos PhyleVII, Menemachos S.d. Anthesterios aus dem Demos MyrrhinouttaII,
Gorgis S.d. Xanthippos aus dem Demos PhilaidaiII, Aristeides S.d. Zoïlos aus dem Demos KephisiaI,
Noumenios S.d. Menandros aus dem Demos HalaiII, Alexandros S.d. Antigonos aus dem Demos OtryneII,
Timokrates S.d. Timokrates aus dem Demos ThorikosVI, Tharsytos S.d. Sotades aus dem Demos PhilaidaiII,
Menandros S.d. Xenon aus dem Demos OëVII, Bakchios S.d. Bakchios aus dem Demos ThriaVII, Daphnis S.d. Phanodikos
50aus dem Demos Aphidnav, Theodoros S.d. Demetrios aus dem Demos KydathenaionIII, Athenades S.d. Kratermos
aus dem Demos RhamnousX, Menedamos S.d. Androsthenes aus dem Demos PhilaidaiIII, Dionysios S.d.
Xenon aus dem Demos HamaxanteiaIX, Philopolis S.d. Mikkeas aus dem Demos PotamosIV, Ion S.d. Aristoboulos
aus dem Demos AmphitropeXI, Nearchos S.d. Chairon aus dem Demos Thria; dass diesen Beschluss
der Sekretär, der während der Prytanie amtiert, aufzeichne auf eine steinerne Stele und aufstelle
55im Heiligtum des Dionysos; dass die entstandenen Kosten hierfür der
Schatzmeister der Militärkasse begleiche.

vacat 0,085

in einem Efeukranz:
Der Rat (und)
das Volk für
die freien
60Knaben
und ihren
Lehrer
- - -
- - -

in einem Olivenkranz:
65Das Volk für
die Verant-
wortlichen der
Prozession.