Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 1285

English Translation | XML-Ansicht
[– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ἔδραμον δὲ καὶ τὴν λαμπάδα καὶ χωρ]ὶ̣[ς]
[ἐν ὅπλοις καὶ ἐποιήσαντο καὶ τοῖς ἐκεῖ κατοικοῦσι τῶν πολιτῶν ἀπόδειξιν τῶν μαθημάτων, ἐφ᾽] οἷς
[καὶ ἐπηινέθησαν, ἀπέδωκαν δὲ καὶ τὰ πλοῖα νεωλκύσαντες τῶι ταμίαι τῶν τριηροποιικῶν καθὼ]ς πα–
[ρέλαβον, ἔθυσαν δὲ καὶ τὰς ἄλλας θυσίας τοῖς θεοῖς ἔν τε τεῖ χώραι καὶ ἐν τοῖς φρουρίοις, κατεσκεύα]σαν
5[δὲ καὶ καταπάλτην ἐκ τῶν ἰδίων ἀκολούθως τοῖς ἐψηφισμένοις ὑπὸ τοῦ δήμου – – –c.9– – –, πεπειθ]α̣ρχη–
[κότες δὲ ἐν τοῖς μαθήμασιν πεποίηνται τὴν ἀπόδειξιν – – – – – –c.15– – – – – – ἔν τε τοῖς Ἐπιταφίοι]ς καὶ
[τεῖ βουλεῖ πράττοντες ἕκαστα κατὰ τοὺς νόμους ἕνεκα τοῦ καλῶς ἀκούειν καὶ τοὺς πόνους καὶ] τὰς κα–
[κοπαθίας ὑπομείναντες ἀόκνως, καθήκει δὲ τιμᾶν τοὺς ἀξίους καὶ προκαλεῖσθαι τοὺς νεωτέ]ρους ἐ–
[πὶ τὴν ὁμοίαν αἵρεσιν ὅπως ἐφάμιλλον εἶ τοῖς ἀεὶ ἐφηβεύουσιν εὐτακτεῖν καὶ πείθεσθαι τοῖς ὑ]πὸ τοῦ
10[δήμου καθισταμένοις ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν εὐκοσμίαν· ἵνα δὲ καὶ ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος φαίνωνται τιμῶντ]ε̣ς τοὺς
[ἀξίους, ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ· τοὺς λαχόντας προέδρους εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκ]λησίαν
[χρηματίσαι περὶ τούτων, γνώμην δὲ ξυμβάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον, ὅτι δοκεῖ τεῖ] βουλεῖ v
[ἐπαινέσαι τοὺς ἐφήβους τοὺς ἐπὶ Ζωπύρου ἄρχοντος καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι εὐ]σεβεία̣[ς].
[ἕνεκεν τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ εὐταξίας, ἣν ἔχοντες διετέλεσαν ἐν ὅλωι τῶι ἐνιαυτῶι, καὶ φιλοτ]ιμίας̣ [τῆς]
15[εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον καὶ ἀνειπεῖν τὸν στέφανον τοῦτον – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –]

lacuna

[ἐπαινέσαι δὲ καὶ τοὺς διδασκάλους αὐτῶν τόν τε ὁπλομ]άχον Περσα̣[ῖον Συμμάχου Κικυννέα καὶ τὸν]
[ἀκοντιστὴν Νικόμαχον Νικομάχου Ἀφιδναῖον καὶ τὸν π]αιδοτρ<ί>βην Ἑ[ρμόδωρον Ἑορτίου Ἀχαρνέα καὶ τὸν]
[καταπαλταφέτην Πεδιέα Νεάνδρου ἐκ Κεραμέων καὶ τὸν τοξ]ότην Σῶσον Π̣[ροξένου Σφήττιον καὶ στεφα]–
[νῶσαι] ἕ[καστον θαλλοῦ στεφάνωι· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν]
20ἐν σ̣τήλει λ[ιθίνει καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἐφήβων κατὰ φυλὰς καὶ στῆσαι ἐν ἀγορᾶι· τὸ δὲ γενόμενον ἀνάλω]–
μα εἴς τε τὴν [στήλην καὶ τὴν ἀνάθεσιν μερίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν].

in corona:
ἡ [βουλὴ]
– – – –
lacuna

vacat 0,036
[οἱ ἐφηβεύσαντες ἐ]πὶ Ζω[πύρου ἄρχοντος]

col.I
    [ἘρεχθεῖδοςI]
lacuna
25    [ΑἰγεῖδοςII]
lacuna

e ἩI – – – – – – – – –
ἘπιI – – – – – – – –
Φιλων– – – – – – – –
Εὔφρων – – – – – – – –
30    [ΠανδιονίδοςIII]
Δημήτριος – – – – – –
Νίκων Ξενο– – – – – –
    Λε[ωντίδοςIV]
[Κ]ράτιππος Κρ– – – –
vacat 0,07

col.II
35– –ιγε– – – – – –
– – – – – – – – –

col.III
– – – – – – – – –

- - - sie auch die Fackelläufe mitgelaufen sind und extra
in Waffen; sie auch vor den dort wohnenden Bürgern eine Probe ihrer Kenntnisse abgelegt haben, wofür sie
auch belobigt worden sind; sie auch die Schiffe wieder ans Land gezogen und abgegeben haben dem Schatzmeister der Werftkasse, wie sie
sie übernommen hatten; sie auch die anderen Opfer den Göttern geopfert haben auf dem Land und in den Festungen; sie auch
5aus eigenen Mitteln ein Katapult angeschafft haben gemäß den Beschlüssen des Volkes - - -; gehorsam
im Unterricht, sie auch hiervon Probe abgelegt haben - - - und bei den Gedenkfeiern für die Gefallenen und
vor dem Rat und alles gemäß den Gesetzen getan haben, weil sie gut gehorcht und die Mühen und Schwierigkeiten
ohne Zaudern auf sich genommen haben; – Da es sich geziemt, verdiente Menschen zu ehren und die jüngeren zu
der gleichen Gesinnung zu veranlassen, damit ein Wettstreit sei unter den jeweiligen Epheben um Disziplin und um Gehorsam gegenüber den vom
10Volk für ihre gute Ordnung eingesetzten (Lehrern); (und) damit auch Rat und Volk öffentlich verdiente Menschen
ehren, zu Glück und Heil!, wolle beschließen der Rat: dass die erlosten Vorsitzenden für die kommende Volksversammlung
hierüber verhandeln lassen und die Beschlussvorlage des Rates in die Volksversammlung einbringen, wonach der Rat es für gut befindet,
dass man belobige die Epheben unter dem Archon Zopyros und sie bekränze mit goldenem Kranz wegen ihrer Frömmigkeit
gegenüber den Göttern und ihrer Disziplin, die sie stets während des gesamten Jahres bewiesen haben, und ihres Ehrgeizes
15für den Rat und das Volk, und verkündige diesen Kranz - - -

Lücke

dass man belobige auch ihre Lehrer und den Waffenausbilder Persaios S.d. Symmachos aus dem Demos Kikynna, und den
Speerwurflehrer Nikomachos S.d. Nikomachos aus dem Demos Aphidna, und den Knabenerzieher Hermodoros S.d. Heortios aus dem Demos Acharnai, und den
Katapultausbilder Pedieus S.d. Neandros aus dem Demos Kerameis, und den Bogenschießtrainer Sosos S.d. Proxenos aus dem Demos Sphettos, und einen
jeden von ihnen bekränze mit einem Olivenkranz; dass diesen Beschluss der Sekretär, der während der Prytanie amtiert, aufzeichne
20auf eine steinerne Stele, und die Namen der Epheben nach Phylen, und aufstelle auf der Agora; dass die entstandenen Kosten
für die Stele und die Weihung der Schatzmeister der Militärkasse begleiche.

im Kranz:
Der Rat
- - -
Lücke

vacat 0,036
Die Ex-Epheben unter dem Archon Zopyros:

col.I
[aus der Erechteïs:]
Lücke
25[aus der Aigeïs:]
Lücke

e He- -
Epi- -
Philon- -
Euphron - - -
30[aus der Pandionis:]
Demetrios - - -
Nikon S.d. Xeno- - -
aus der Leontis:
Kratippos S.d. Kr- - -
vacat 0,07

col.II
35- -ige- - -
- - -

col.III
- - -