Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 1290

English Translation | XML-Ansicht
[– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ἕνεκα]
τοῦ καλῶς ἀ[κούειν – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –],
καθήκει δὲ [τιμᾶν τοὺς ἀξίους καὶ προκαλεῖσθαι τοὺς νεωτέρους ἐπὶ τὴν ὁμοίαν αἵρεσι]ν, [ὅπως ἐφάμιλλον]
[εἶ] τοῖς ἐφηβεύ̣[ουσιν ἀεὶ πείθεσθαι τοῖς ὑπὸ τοῦ δήμου καθισταμένοις ἐπὶ τὴ]ν̣ εὐκοσμί̣[αν, φαίν]–
[ων]ται δὲ καὶ ἡ βου[λὴ καὶ ὁ δῆμος τιμῶντες τοὺς ἀξίους, ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχθαι] τεῖ βουλεῖ· τ̣[οὺς]
5[λα]χόντας προέδρ[ους εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ τούτων, γν]ώμην δὲ ξυμβά̣[λλε]–
[σ]θ̣αι τῆς βουλῆς εἰς [τὸν δῆμον, ὅτι δοκεῖ τεῖ βουλεῖ ἐπαινέσαι τοὺς ἐφήβου]ς̣ τοὺς ἐπὶ Εὐπολέμ[ου]
[ἄ]ρχοντος καὶ στεφ[ανῶσαι αὐτοὺς χρυσῶι στεφάνωι εὐσεβείας ἕνεκε]ν τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς κ[αὶ]
[ε]ὐταξίας, ἣν ἔχοντε[ς διετέλεσαν ἐν ὅλωι τῶι ἐνιαυτῶι, καὶ φιλοτιμίας τ]ῆς εἰς τὴν βουλὴν κα[ὶ τὸ]ν
δῆμον καὶ ἀνειπεῖν τὸ[ν στέφανον τοῦτον Διονυσίων τε τῶν ἐν ἄστει κα]ινοῖς τραγωιδοῖς καὶ Ἐλευ–
10[σ]ινίων καὶ Παναθηναίων [καὶ Πτολεμαίων τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν· τῆς] δὲ ποιήσεως τῶν στεφάνων κ[αὶ]
[τ]ῶν ἀναγορεύσεων ἐπιμε[ληθῆναι τοὺς στρατηγοὺς καὶ τὸν ταμίαν] τῶν στρατιωτικῶν· ὑπάρχειν δὲ [αὐ]–
[τ]οῖς καὶ προεδρίαν ἐμ πᾶσιν̣ [τοῖς ἀγῶσιν οἷς ἡ πόλις τίθησιν καὶ τ]ὸν ἀρχιτέκτονα τὸν ἀεὶ χειροτονο[ύμε]–
[νο]ν κατανέμειν αὐτοῖς τὸν τό̣[πον· δεδόσθαι δὲ αὐτοῖς καὶ πιν]ά̣κων δυεῖν ἀ[ν]άθεσιν οὗ ἂν αὐτοὶ δ[οκῶσιν]
[ἐπ]εὶ δὲ καὶ ὁ κοσμητὴς αὐτῶν [ἀπολελόγισται πειθαρχοῦντας]{δ} ἑαυτῶ[ι] πολλὰ καὶ χρήσι[μα] διατετελ[έσθαι]
15[τῶ]ι δήμωι πρὸς ἀσφάλει̣[α]ν καὶ φ[υλακὴν καὶ ἀξιοῖ τὴν βουλὴ]ν καὶ τὸν δῆμον δοθῆναι αὐτοῖς ἆθλόν τι [τῆς]
κ̣ακοπαθίας ἀνάθημα, δεδόσθαι [αὐτοῖς καθάπερ ἀξιοῖ ὁ κο]σμητὴς ὃ ἂν φαίνηται τῶι δήμωι τιμῆς ἕνεκ̣[εν]
καὶ τούτου τὴν ἀνάθεσιν ἐν Λυκ[είωι ὑπάρχειν μνημεῖο]ν τῆς φιλοπονίας καὶ εὐταξίας καὶ ἐπιγράψα[ι]
τὰ ὀνόματα αὐτῶν πατρόθεν [καὶ τοῦ δήμου καὶ τοῦ κοσμ]η̣τοῦ καὶ τῶν διδασκάλων· ἐπαινέσαι δὲ καὶ [τὸν]
κοσμητὴν αὐτῶν Θεόβουλον Θ[– – – – – –c.15– – – – – – εὐνοία]ς ἕνεκεν καὶ φιλοτιμίας, ἣν ἔχων διατελεῖ πρ[ὸς]
20τὴμ βουλὴν καὶ τὸν δῆμον Ε– – – – – – –c.22– – – – – – –ιας καὶ στεφ[α]νωθῆνα[ι κατὰ] τὸν νόμον· ἐπαινέσ̣[αι]
δὲ καὶ τοὺς διδασκ[άλους αὐτῶν, τόν τε ὁπλομάχον Περ]σαῖον Συμμάχου Κικυννέα καὶ τὸν παιδοτρίβην [Ἑρμό]–
δ̣ωρον Ἑορτίου Ἀ̣[χαρνέα καὶ τὸν ἀκοντιστὴν Νικόμαχ]ον Νικομάχου Ἀφιδναῖον καὶ τὸν καταπελταφ[έτην Πε]–
[διέα Νεάνδρου ἐκ Κεραμέων καὶ τὸν τοξότη]ν̣ Σῶσον Προξένου Σφήττιον καὶ στεφανῶσαι ἕκ[αστον αὐ]–
[τῶν θαλλοῦ στεφάνωι· ἀναγράψαι δὲ τὸ ψήφισμα] τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυταν[ε]ίαν ἐν στήλει λι[θίνει καὶ]
25[τὰ ὀνόματα τῶν ἐφήβων κατὰ φυλὰς καὶ στῆσα]ι ἐν ἀγορᾶι· τὸ δὲ γενόμενον ἀνάλωμα εἰς τὴν στήλ[ην καὶ τὴν]
[ἀναγραφὴν μερίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρατιω]τικῶν. vacat
vacat

[ἡ βουλή],
[ὁ δῆμος]
– – – – –ν

30[ἡ βουλή],
[ὁ δῆμος]
[τοὺ]ς ἐφήβο[υς]
vacat 0,04
- - - weil sie
gut gehorcht - - -; (und) da es sich
geziemt, verdiente Menschen zu ehren und die jüngeren zu der gleichen Gesinnung zu veranlassen, damit ein Wettstreit
sei unter den jeweiligen Epheben um Disziplin und um Gehorsam gegenüber den vom Volk für ihre gute Ordnung eingesetzten (Lehrern); – Damit auch
Rat und Volk öffentlich verdiente Menschen ehren, zu Glück und Heil!, wolle beschließen der Rat: dass die
5erlosten Vorsitzenden für die kommende Volksversammlung hierüber verhandeln lassen und die Beschlussvorlage
des Rates in die Volksversammlung einbringen, wonach der Rat es für gut befindet, dass man belobige die Epheben unter dem Archon Eupolemos
und sie bekränze mit goldenem Kranz wegen ihrer Frömmigkeit gegenüber den Göttern und
ihrer Disziplin, die sie stets das ganze Jahr über gezeigt haben, und ihres Ehrgeizes für den Rat und das
Volk, und verkündige diesen Kranz an den Dionysien in der Stadt bei den Tragödien-Uraufführungen und an den
10Eleusinien und Panathenäen und Ptolemäen bei den Sportwettkämpfen; dass für die Anfertigung der Kränze und
die Verkündigungen Sorge tragen die Generäle und der Schatzmeister der Militärkasse; dass ihnen auch
sein sollen Ehrensitze bei allen Spielen, die die Stadt veranstaltet; dass der jeweils gewählte Bausachverständige
ihnen den Platz dafür zuteile; dass man ihnen auch gewähre die Weihung von zwei Bildtafeln, wo sie es beschließen;
– Da auch ihr Kosmete dargelegt hat, wie sie in Gehorsam zu ihm viel Nützliches bewirkt haben
15für das Volk zu seiner Sicherheit und seinen Schutz, und er Rat und Volk bittet, ihnen einen Preis für ihre
Mühen zu gewähren, um ihn zu weihen: dass man ihnen, wie der Kosmete bittet, der Würdigung halber gebe, was dem Volk (als Preis) geeignet scheint,
und dessen Weihung im Lykeion zu gestatten als ein Denkmal ihrer Mühe und ihrer Disziplin, und daraufzuschreiben
ihre Namen mit Patronym und die Namen der Demen und des Kosmeten und der Lehrer; dass man belobige auch
ihren Kosmeten Theoboulos S.d. Th- - - aus dem Demos - - - wegen seines Wohlwollens und seines Ehrgeizes, den er stets für
20den Rat und das Volk hegt, - - -, und bekränze gemäß dem Gesetz; dass man auch
belobige ihre Lehrer, den Waffenausbilder Persaios S.d. Symmachos aus dem Demos Kikynna, und den Knabentrainer Hermo-
doros S.d. Heortios aus dem Demos Acharnai, und den Speerwurflehrer Nikomachos S.d. Nikomachos aus dem Demos Aphidna, und den Katapultausbilder Pe-
dieus S.d. Neandros aus dem Demos Kerameis, und den Bogenschießtrainer Sosos S.d. Proxenos aus dem Demos Sphettos, und einen jeden von ihnen
bekränze mit einem Olivenkranz; dass diesen Beschluss der Sekretär, der während der Prytanie amtiert, aufzeichne auf eine steinerne Stele und
25die Namen der Epheben nach Phylen, und aufstelle auf der Agora; dass die entstandenen Kosten für die Stele und die
Aufzeichnung der Schatzmeister der Militärkasse begleiche.
vacat

Der Rat (und)
das Volk für
- - -.

30Der Rat (und)
das Volk für
die Epheben.
vacat