Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 1292

English Translation | XML-Ansicht
ἐπὶ Χαρικλέους ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς Αἰγεῖδος ἐνάτης πρυτανείας, ἧι vv
Αἰσχρίων Εὐαινέτου ῬαμνούσιοςX ἐγραμμάτευεν· δήμου ψηφίσματα·
Ἐλαφηβολιῶνος τρίτει ἐπὶ δέκα, κατὰ θεὸν δὲ ὀγδόει <ἐπὶ δέκα, ὀγδόει> καὶ εἰκοστεῖ vv
τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία κυρία ἐμ Πειραιεῖ· τῶν προέδρων ἐπεψή–
5φιζεν Ἀντίπατρος Ποτάμωνος Λαμπτρεὺς καὶ συμπρόεδροι· vvv
ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι·
Σώδαμος Τιμασιθέου ἐξ Οἴου εἶπεν· v ἐπειδὴ Κηφισόδωρος ἐκτενῆ v
προσενηνεγμένος τὴν πρὸς τὸν δῆμον εὔνοιαν ἐμ παντὶ καιρῶι vvv
καὶ πεπολιτευμένος μὲν πρὸς τὰ τριάκοντα ἔτη καθαρῶς καὶ ἀδωρο–
10δοκήτως, v οὐθένα δὲ οὔτε πόνον οὔτε κίνδυνον ἐκκεκλικὼς ἕνεκεν
τοῦ κοινεῖ συμφέροντος v καὶ τάς τε ἄλλας λειτουργίας ὑπομεμενη–
κὼς πάσας ἐφ᾽ ἃς αὐτὸν κατέστησεν ὁ δῆμος, v γεγονὼς δὲ καὶ ταμίας
σ̣τρατιωτικῶν καλῶς καὶ φιλοδόξως καὶ τὴν τῶν σιτωνικῶν vv
ταμιείαν συνδιεξηχὼς τρίτος ἔν τε τῶι ἐπὶ Ἀπολλοδώρου καὶ
15Προξενίδου ἐνιαυτῶι, v τεθηκὼς δὲ καὶ νόμους συμφέροντας
ἐφ᾽ ὁμονοίαι πάντων Ἀθηναίων v καὶ πόρους χρημάτων ἴσους καὶ
δικαίους συμβεβουλευκώς, v εἰσηγημένος δὲ καὶ δι᾽ οὗ τρόπου vv
τούς τε ὄντας φίλους ὁ δῆμος διατηρήσει βεβαίους ἐν τεῖ πίστε[ι]
μένοντας καὶ ἑτέρους προσκτήσεται v καὶ τὰς γινομένας ἐπιβου̣–
20λὰς ὑπὸ τῶν ἔξωθεν προεωραμένος καὶ ἀντιστῆνα[ι] προ[σ]τεταγ–
μένος v καὶ συμμαχίας συμβεβουλευκὼς καλὰς καὶ σ[υν]ενηνο–
χείας τῶι δήμωι v καὶ πρεσβείας πεπρεσβευκὼς ὑπὲρ [τῶ]ν μεγί–
στων εἰς σωτηρίαν ταῖς πόλεσιν καὶ τῆι χώραι v καὶ χρήματα ἠχὼς
καὶ σῖτον καὶ ἄλλας δωρεὰς οὐκ ὀλίγας, v εἰσενηνοχὼς δὲ καὶ ψη–
25φίσματα πολλὰ καὶ χρήσιμα καὶ δόξαν ἔχοντα καὶ πρᾶξιν καὶ εὐ–
σχημοσύνην τῶι δήμωι v καὶ διαμεμενηκὼς ἐπὶ τῆς αὐτῆς
αἱρέσεως ἅπαντα τὸν χρόνον μισοπονήρως vv καὶ διὰ τὴν συνέ–
χειαν τῶν πραττομένων καὶ ἐπινοουμένων μάλιστα αἴτιος γεγο–
νὼς μετὰ τῆς τῶν θεῶν εὐμενείας τοῦ διατηρῆσαι τὸν δῆμον
30[τ]ὴ̣ν αὐτονομίαν v οὐκ ὀλίγοις δὲ καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων περιπε–
[ποηκέ]ναι τὰ μέγιστα τῶν ἀγαθῶν vv καὶ διὰ ταῦτα πάντα δίκαι–
[ον ἀποφαί]νων ἑαυτὸν τυχεῖν τιμῆς κατὰ τὸν νόμον, vv αἰτεῖvv
[ται νῦν στῆσ]α̣ι ἑαυτοῦ τὸν δῆμον εἰκόνα χαλκῆν ἐν ἀγορᾶι καὶ
[ἄλλην ἐμ Πειραιε]ῖ ἐν τῶι ἐμπορίωι καὶ σίτησιν ἑαυτῶι ἐν πρυ–
35[τανείωι καὶ ἐγγόνων ἀ]εὶ τῶι πρεσβυτάτωι καὶ προεδρίαν ἐν πᾶσι
[τοῖς ἀγῶσιν οἷς ἡ πόλις τί]θησιν vv καὶ τὴν αἴτησιν δέδωκεν πρὸς v
[τὴν βουλὴν περιέχουσαν τὰ] κατὰ μέρος τῶν πεπραγμένων· vvvvv
[ὅπως ἂν οὖν ὁ δῆμος φαίνη]τ̣αι τιμῶν τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας καὶ
[ἀξίους, γίνωνται δὲ καὶ ἄλλοι ζη]λωταὶ τῆς τοιαύτης αἱρέσεως ὅτι
40[ἀεὶ παρὰ τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναί]ων τῆς προσηκούσης τυγχάνου̣–
[σιν τιμῆς, vvvvvv ἀγαθεῖ τύχει, δε]δ̣όχθαι τεῖ βουλεῖ· τοὺς προέv
[δρους, οἵτινες ἂν λάχωσιν προεδρεύειν εἰς τ]ὴ̣ν κυρίαν ἐκκλ[ησίαν],
[προσαγαγεῖν αὐτὸν εἰς τὸν δῆμον καὶ χρηματίσαι π]ερὶ τού[των, vv]
[γνώμην δὲ ξ]υμ[βάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον, ὅτι δοκεῖ τεῖ]
45[βουλεῖ] ἐπαινέσ[αι Κηφισόδωρον – – – – – – –c.20– – – – – – – καὶ στε]–
[φανῶσα]ι χρυσῶι [στεφάνωι κατὰ τὸν νόμον ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐνοί]–
[ας, ἣν ἔχω]ν διατελ[εῖ πρὸς τὸν δῆμον τ][ν Ἀθηναίων, καὶ ἀνειπεῖν τὸν]
[στέφανο]ν̣ τοῦτον [Διονυσίων τε τῶν ἐ]ν̣ ἄσ[τει καινοῖς τραγωιδοῖς]
[καὶ Παναθ]ηναίων κ̣[αὶ Ἐλευσινίων κα]ὶ Πτολ[εμαίων τοῖς γυμνικοῖς]
50[ἀγῶσιν]· vv τῆς δὲ [ποιήσεως τοῦ] στεφάνο[υ καὶ τῆς ἀναγορεύσεως]
[ἐπιμελ]ηθῆναι τοὺς [στρατηγοὺ]ς καὶ τὸν τα[μίαν τῶν στρατιωτι vv]–
[κῶν· vv] στῆσαι δὲ [αὐτοῦ κα]ὶ εἰκόνα χαλκῆ[ν ἐν ἀγορᾶι καὶ ἄλλην ἐμ]
[Πειραι]εῖ ἐν τῶ[ι ἐμπορίω]ι· vv εἶναι δὲ αὐτῶ[ι καὶ σίτησιν ἐν πρυτα v]–
[νείωι κα]ὶ ἐγ[γόνων ἀ]εὶ τῶι πρεσβυτάτωι [καὶ προεδρίαν ἐν πᾶσι τοῖς]
55[ἀγῶσιν οἷς ἡ πόλις] τ̣ίθησιν· vv τοὺς [δ]ὲ θεσ[μοθέτας εἰσαγαγεῖν τὴν]
[δοκιμασίαν αὐτῶι, ὅ]ταν ἐξέλθωσιν [αἱ] ἐκ τ[οῦ νόμου ἡμέραι – –c.7– –]
– – – – – – –c.18– – – – – – – – – . – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Unter dem Archon Charikles; die Aigeïs hatte die neunte Prytanie inne, für die
Aischrion S.d. Euainetos aus dem Demos Rhamnous Sekretär war; Beschlüsse des Volkes;
im Elaphebolion am dreizehnten, gemäß dem Gott (= Sonne) am achtzehnten, dem achtundzwanzigsten
(Tag) der Prytanie; Haupt-Volksversammlung im Piräus; von den Vorsitzenden leitete
5die Abstimmung Antipatros S.d. Potamon aus dem Demos Lamptrai und seine Mitvorsitzenden.
Beschluss von Rat und Volk;
Sodamos S.d. Timasitheos aus dem Demos Oion stellte den Antrag: Da Kephisodoros unablässig
sein Wohlwollen gegenüber dem Volk erzeigt hat in jedem Moment,
und ungefähr gegen dreißig Jahre Ämter ausgeübt hat in reiner und unbestechlicher
10Weise; er weder Mühe noch Gefahr vermieden hat um
des allgemeinen Nutzens willen; er alle anderen Pflichten auf sich genommen
hat, zu denen ihn das Volk bestimmt hat; er auch Schatzmeister
der Militärkasse gewesen ist in schöner und ehrgeiziger Weise, und die
Verwaltung der Getreidekasse dreimal hintereinander (?) in den Jahren unter Apollodoros
15und Proxenides übernommen hat; er auch Gesetze eingebracht hat zum Nutzen
für die Eintracht aller Athener, und Ratschläge gegeben hat für gleiche
und gerechte Geldeinnahmen; er gezeigt hat, auf welche Weise
das Volk seine bisherigen Freunde sicher erhalten wird und sie in Treue
verbleiben und andere hinzugewonnen werden; er die drohenden
20Anschläge von außerhalb vorausah und ihnen zu wehren gedrängt
hat; er schöne und dem Volk nützende Bündnisse mitberaten
hat; er auch Gesandtschaften geführt hat über die wichtigsten Angelegenheiten
zur Rettung für die Städte und für das Umland; er auch Geld und
Getreide und andere Geschenke in nicht geringer Zahl besorgt hat; er auch
25viele und nützliche Beschlüsse beantragt hat, die Ehre und Ansehen und
Ordnung dem Volke brachten; er auch, alles Böse verabscheuend, geblieben ist
bei ein und derselben Haltung die ganze Zeit über; er durch die Kontinuität
seiner Handlungen und Überlegungen ganz besonders Ursache geworden ist
- zusammen mit der Gewogenheit der Götter -, dass einerseits das Volk seine Autonomie
30bewahrt hat, andererseits auch nicht wenige von den anderen Griechen
Gutes in größtem Maße erhielten; und er durch das alles offenbart hat,
dass er zu Recht Ehrung gemäß dem Gesetz erfährt, und nunmehr bittet,
dass das Volk von ihm ein Standbild aus Bronze auf der Agora und
ein anderes im Piräus in dem Handelskontor aufstelle, ferner Speisung im Prytaneion
35für sich und den jeweils ältesten seiner Nachkommen, und Ehrensitz bei allen
Festspielen, die die Stadt veranstaltet, und diese Bitte an den Rat
übergab, die eine detaillierte Aufstellung seiner Taten umfasste;
– Damit nun auch das Volk in öffentlicher Weise die guten und verdienten
Männer ehrt, und damit auch andere Nacheiferer werden einer solchen Haltung, weil
40sie stets bei dem Volk der Athener die ihnen zukommende Ehre
finden werden, zu Glück und Heil!, wolle beschließen der Rat: dass die
Vorsitzenden, die zum Vorsitz für die kommende Haupt-Volksversammlung erlost sein werden,
ihn einführen in die Volksversammlung und hierüber verhandeln lassen
und die Beschlussvorlage des Rates in die Volksversammlung einbringen, wonach der Rat es
45für gut befindet, dass man belobige Kephisodoros S.d. - - - aus dem Demos - - - und be-
kränze mit goldenem Kranz gemäß dem Gesetz wegen seiner Leistung und seines
Wohlwollens, das er stets gegenüber dem Volk der Athener hegt, und verkündige
diesen Kranz an den Dionysien in der Stadt bei den Tragödien-Uraufführungen
und an den Panathenäen und Eleusinien und Ptolemäen bei den Sport-
50wettkämpfen; dass für die Anfertigung des Kranzes und die Verkündigungen
Sorge tragen die Generäle und der Schatzmeister der Militärkasse;
dass man auch sein Standbild aus Bronze aufstelle auf der Agora und ein anderes im
Piräus in dem Handelskontor; dass ihm auch sein solle Speisung im Prytaneion
und dem jeweils ältesten seiner Nachkommen, und ein Ehrensitz bei allen Festspielen,
55die die Stadt veranstaltet; dass die Thesmotheten die Prüfung
für ihn einleiten, sobald die gesetzlich vorgeschriebenen Tage verstrichen sind, - - -
- - -
- - -