Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 1307

XML-Ansicht

I – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
[– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – τῶν προέδρων ἐπεψήφιζ]εν Δ– – – – – – – – – – – –
[– – – – – – – – – καὶ συμπρόερδροι· ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ· – – – –]ν[ί]α̣ς Στησιχόρ̣[ου – –c.6– –]
[– –c.4– – εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ πρυτάνεις τῆς Αἰαντίδος ἐπαινέσ]αντ̣ες καὶ στεφανώ[σαντες ἀπο]–
[φαίνουσιν τεῖ βουλεῖ τὸν ταμίαν, ὃν εἵλοντο ἐξ ἑαυ]τῶν Ἀριστομένην Μαραθ̣[ώνιον τάς]
5[τε θυσίας τεθυκέναι πάσας τὰς καθηκούσας ἐν] τεῖ πρυτανείαι ὑπὲρ τῆς βο[υλῆς καὶ]
[τοῦ δήμου καὶ παίδων καὶ γυναικῶν, ἐπιμεμελῆσθ]α̣ι δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων [καλῶς καὶ]
[φιλοτίμως, ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ· ἐπ]αι[ν]έσαι τὸν ταμίαν καὶ στεφαν[ῶσαι αὐ]–
[τὸν θαλλοῦ στεφάνωι, ἐπαινέσαι δὲ καὶ στεφανῶσ]αι καὶ τὸν γραμματέα ὃν εἵλο[ντο ἐξ]
[ἑαυτῶν – – – – – –c.17– – – – – – Ῥαμνούσιον, ἐπαινέσα]ι δ[ὲ] καὶ στεφανῶσαι καὶ τὸν ἱε[ρέα]
10[τοῦ ἐπωνύμου – – – – –c.15– – – – – καὶ τ]ὸν ταμ[ί]αν τῆς βουλῆς Ἡγήτορα Ἀριστοβούλο[υ Οἰ]–
[ναῖον καὶ τὸν γραμματέα τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου Ε]ὐθύμαχον Ἐργοχάρου ἐκ Κεραμέων κ̣[αὶ]
[τὸν ὑπογραμματέα Δημήτριον Κτήσωνος Προβ]α̣λί̣[σιον] καὶ τὸν κήρυκα τῆς βουλῆς καὶ το[ῦ]
[δήμου Εὐκλῆν Εὐκλέους Βερενικίδην καὶ τ]ὸν αὐλητὴ̣ν [Νεοκλῆν] Βερενικίδην· ἀναγράψαι [v]
[δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτ]αν[είαν] ἐ̣ν̣ στήλει λιθίνει καὶ στῆσα[ι]
15[ἐν τῶι πρυτανικῶι· εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν καὶ τὴν] ἀνά̣[θεσιν] τῆς στήλης μερίσαι τὸν ἐπ[ὶ]
[τεῖ διοικήσει τὸ γενόμενον ἀνάλωμα].

vacat 0,05

[ἡ βουλὴ]
[τὸν ταμίαν]
[Ἀριστομένην]
20[Μαραθώνιον]

[ὁ δῆμος]
[τοὺς πρυ]–
[τάνεις]

ἡ βο[υλὴ]
25τὸν [γραμματέα]
– – – – – –
α̣μ[νούσιον]

vacat 0,065

II [ἐπὶ – – – – – – – – – ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς – – – – –ίδ]ος δεκά[τ]η[ς] πρυ[τα]ν̣[είας, ἧι – – –c.10 – – –]
[– – – – – – – – – – – ἐγραμμάτευεν· – – – – – – – –ῶ]νο[ς – – – – – – – – – –c.28– – – – – – – – – –]
30[– – – – – – – – – –c.25– – – – – – – – – τῆς πρυτανείας· ἐκκλ]η[σία κυρία ἐ]ν τ[ῶι θεάτρωι· τῶν]
[προέδρων ἐπεψήφιζεν – – – – – – – –c.22– – – – – – – – καὶ] συμ[πρόεδ]ροι· ἔδοξ[εν τῶι δήμωι]·
[– – – – – – – – – –c.26– – – – – – – – – – εἶπεν· ὑπὲρ ὧν ἀπαγγέλλουσ]ιν οἱ πρυτάνε[ις τῆς Αἰ]–
[αντίδος ὑπὲρ τῶν θυσιῶν, ὧν ἔθυον τὰ πρὸ τῶν ἐκκλησιῶν τῶι τε Ἀπ]όλλωνι τῶι Π[ροστατηρί]–
[ωι καὶ τεῖ Ἀρτέμιδι τεῖ Βουλαίαι καὶ – – – – – – –c.19– – – – – – –] I –2–3–ασιν καὶ τοῖς ἄ̣[λλοις θε]–
35[οῖς, οἷς πάτριον ἦν, ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχθαι τῶ]ι δήμωι· τὰ μ̣ὲν ἀγαθὰ δέχεσθαι τὰ [γεγονότα]
[ἐν τοῖς ἱεροῖς, οἷς ἔθυον ἐφ᾽ ὑγιείαι καὶ σω]τηρίαι τῆς τε βουλῆς καὶ τοῦ δήμου καὶ [τῶν συμ]–
[μάχων· ἐπειδὴ δὲ οἱ πρυτάνεις τάς τε] θ̣υσίας ἔθυσαν ἁπάσας, ὅσαι καθῆκον ἐν τ̣[εῖ πρυτα]–
[νείαι καλῶς καὶ φιλοτίμως, ἐπεμελή]θησαν δὲ καὶ τῆς συλλογῆς τῆς τε βουλῆς [καὶ τοῦ]
[δήμου καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων, ὧν αὐτοῖ]ς̣ προσέταττον οἵ τε νόμοι καὶ τὰ ψηφίσματ[α τοῦ δήμου]·
40[ἐπαινέσαι τοὺ]ς̣πρυτάνεις [τῆς Αἰα]ντίδος καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι κατ[ὰ τὸν νό]–
[μον εὐσεβ]είας ἕνεκεν τῆ[ς πρὸς τ]οὺς θεοὺς καὶ φιλοτιμίας τῆς εἰς τὴν βουλὴν [καὶ τὸν δῆ]–
[μον τὸν Ἀθ]ηναίων· ἀναγρ̣[άψ]α[ι δὲ] τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρ[υτανείαν]
[ἐν στήλει] λιθίνει καὶ στῆσαι ἐν τῶι πρυτανικῶι· εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν τῆς στήλ̣[ης καὶ τὴν]
[ἀνάθεσιν] μ̣ερίσαι τὸν ἐπὶ τε[ῖ] διοικήσει τὸ γενόμενον ἀνάλωμα.

col.I
45[Μαραθώνι]οι
[Ἀριστομέ]ν̣ης
– – – –
– – – –
– – – –
50– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
[Ῥαμνούσιοι]
55– – – –

col.II
Θεότιμος Θεοδώ
Φίλων̣
Ἑρμίας
Ἀρίστιππος
60Σῶσος Δημητρί
Μήτρων
Διοσκουρίδης
Νικέας
[Ἀ]λέξανδρος
65[Π]οτάμων
[Φ]ιλοξενίδης

col.III
Ζηνόθεμις
Λύσων
Ἀρίστων Δημη
70Δημόξενος
Ἀφθόνητος
Φαληρεῖς
Μενέδημος
Ἄτταλος
75Τιμαρχίδης
Ἕρμιππος
Ἕλιξος

col.IV
Ἱππίας
Δημήτριος Τιμέ
80Πίνδαρος
Πυθέας
Δημήτριος Δ[ημ]η
Ἀσκληπιάδης
Ζώανδρος
85Ἴων
Ἐπαινέας
Ὀλυμπιόδωρος
Φιλοκράτης

col.V
Ζην– – –
90Τρικο[ρύσιοι]
Δαμ̣– – –
Ἀστί[ας]
Θεόδω[ρος]
Ἀριστ– – –
95Ἀριστ– – –
Πυθίω[ν]
Διονυ̣[σ– –]
Φιλω̣– –
vacat

vacat 0,025

[ἡ βουλὴ]
100– – – – –
– – – – –

ἡ βουλὴ
[Ἡ]γήτορα
[Ο]ἰναῖον

105ἡ βουλὴ
τὸν γραμματέα
Εὐθύμαχον
ἐκ Κεραμέων

ἡ βουλὴ
110τὸν ὑπογραμματέα
Δημήτριον
Προβαλίσιον

ἡ βουλὴ
Εὐκλῆν
115Βερενικίδην

[ἡ βουλὴ]
[Νεοκλῆν]
Βε[ρενικίδην]

vacat 0,20

I - - -
- - -; von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung D- - - S.d. - - -
aus dem Demos - - - und seine Mitvorsitzenden. Beschluss des Rates; - -nias S.d. Stesichoros aus dem Demos - - -
stellte den Antrag: Da die Prytanen der Aiantis belobigt und bekränzt und
dem Rat dargelegt haben, dass der Schatzmeister, den sie aus ihren Reihen wählten, Aristomenes aus dem Demos Marathon, alle
5die Opfer geopfert habe, die er in der Prytanie verpflichtet war für den Rat und
das Volk und die Kinder und Frauen; er auch Sorge getragen habe für alles andere in guter und
ehrgeiziger Weise, zu Glück und Heil!, wolle beschließen der Rat: dass man belobige den Schatzmeister und ihn bekränze
mit einem Olivenkranz; dass man belobige und bekränze auch den Sekretär, den sie aus
ihren Reihen wählten, - - - S.d - - - aus dem Demos Rhamnous; dass man belobige und bekränze auch den Priester
10der eponymen Gottheit - - -, und den Schatzmeister des Rates Hegetor S.d. Aristoboulos aus dem Demos
Oinoë, und den Sekretär des Rates und des Volkes Euthymachos S.d. Ergochares aus dem Demos Kerameis, und
den Untersekretär Demetrios S.d. Kteson aus dem Demos Probalinthos, und den Herold des Rates und des
Volkes Eukles S.d. Eukles aus dem Demos Berenikidai, und den Flötenbläser Neokles aus dem Demos Berenikidai; dass diesen Beschluss
der Sekretär, der während der Prytanie amtiert, aufzeichne auf eine steinerne Stele und aufstelle
15in dem Prytanikon; dass für die Aufzeichnung und die Weihung der Stele der Finanzverwalter
die entstandenen Kosten begleiche.

vacat 0,05

Der Rat für
den Schatzmeister
Aristomenes
20aus dem Demos Marathon.

Das Volk für
die Pry-
tanen.

Der Rat für
25den Sekretär
- - -
aus dem Demos Rhamnous.

vacat 0,065

II Unter dem Archon - - -; die - -is hatte die zehnte Prytanie inne, für die - - -
- - - Sekretär war; im - -on am - - -, - - -,
30dem - - - (Tag) der Prytanie; Haupt-Volksversammlung in dem Theater; von den
Vorsitzenden leitete die Abstimmung - - - S.d. - - - aus dem Demos - - - und seine Mitvorsitzenden. Beschluss des Volkes;
- - - S.d. - - - aus dem Demos - - - stellte den Antrag: Worüber Bericht erstatten die Prytanen der Ai-
antis, nämlich über die Opfer, die sie opferten vor den Volksversammlungen dem Apollon Prostaterios
und der Artemis Boulaia und - - - geopfert haben, und den anderen Göttern,
35denen es traditionell Brauch war, zu Glück und Heil!, wolle beschließen das Volk: dass man das Gute billige, das geschehen
ist bei den Opfern, die sie opferten für das Heil und die Rettung des Rates und des Volkes und der
Bundesgenossen; – Da aber die Prytanen geopfert haben alle die Opfer, zu denen sie in der Prytanie verpflichtet waren,
in guter und ehrgeiziger Weise; sie auch Sorge getragen haben für das Zusammentreten des Rates und der
Volksversammlung und für alles andere, was ihnen die Gesetze vorschrieben und die Beschlüsse des Volkes:
40dass man belobige die Prytanen der Aiantis und sie bekränze mit goldenem Kranz gemäß dem Gesetz
wegen ihrer Frömmigkeit gegenüber den Göttern und ihres Ehrgeizes für den Rat und das
Volk der Athener; dass diesen Beschluss der Sekretär, der während der Prytanie amtiert, aufzeichne
auf eine steinerne Stele und aufstelle in dem Prytanikon; dass für die Aufzeichnung auf die Stele und die
Weihung der Finanzverwalter die entstandenen Kosten begleiche.col.I
45aus dem Demos Marathon:
Aristomenes,
- - -
- - -
- - -
50- - -
- - -
- - -
- - -
aus dem Demos Rhamnous:
55- - -

col.II
Theotimos S.d. Theodo(ros),
Philon,
Hermias,
Aristippos,
60Sosos S.d. Demetri(os),
Metron,
Dioskourides,
Nikeas,
Alexandros,
65Potamon,
Philoxenides,

col.III
Zenothemis,
Lyson,
Ariston S.d. Deme(trios),
70Demoxenos,
Aphthonetos.
aus dem Demos Phaleron:
Menedemos,
Attalos,
75Timarchides,
Hermippos,
Helixos,

col.IV
Hippias,
Demetrios S.d. Time(),
80Pindaros,
Pytheas,
Demetrios S.d. Deme(trios),
Asklepiades,
Zoandros,
85Ion,
Epaineas,
Olympiodoros,
Philokrates,

col.V
Zen- -.
90aus dem Demos Trikorynthos:
Dam- -,
Astias,
Theodoros,
Arist- -,
95Arist- -,
Pythion,
Dionys- -,
Philo- -.
vacat

vacat 0,025

Der Rat für
100- - -
- - -.

Der Rat für
Hegetor
aus dem Demos Oinoë.

105Der Rat für
den Sekretär
Demetrios
aus dem Demos Kerameis.

Der Rat für
110den Untersekretär
Demetrios
aus dem Demos Probalinthos.

Der Rat für
Eukles
115aus dem Demos Berenikidai.

Der Rat für
Neokles
aus dem Demos Berenikidai.

vacat 0,20