Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 1310

English Translation | XML-Ansicht

I [ἐπὶ Φίλω]νο̣ς ἄρχοντος τοῦ μετὰ Μενέδημον, ἐπὶ τῆς Ἱπποθωντίδος τετάρτης πρυτανείας, ἧι Φιλιστί–
[ων Φιλ]ιστίωνος ΠοτάμιοςIV ἐγραμμάτευεν· v Πυανοψιῶνος ἐνάτει μετ᾽ εἰκάδας, τριακοστεῖ τῆς πρυ–
[τανε]ίας· ἐκκλ̣ησία ἐν τῶι θεάτρωι· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Ἡρακλείδης Τηλεμάχου ἐκ Κεραμέ–
[ων κ]αὶ συμπρόεδροι · ἔδοξεν τῶι δήμωι· v Καλλιάδης Παυσιμάχου Λακιάδης εἶπεν· ὑπὲρ ὧν ἀπαγv
5[γέλ]λουσιν οἱ πρυτάν̣εις τῆ̣ς Ἱπποθωντίδος ὑπὲρ τῶν θυσιῶν ὧν ἔθυον τὰ πρὸ τῶν ἐκκλησιῶν τῶι
[τε] Ἀ̣πόλλωνι τῶι Προστα̣τηρίωι καὶ τεῖ Ἀρτέμιδι τεῖ Βουλαίαι καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς, οἷς πάτριον ἦν, v
[ἀγ]αθεῖ τύχει, δεδόχθαι τ̣ῶι δήμ̣ωι· τὰ μὲν ἀγαθὰ δέχεσθαι τὰ γεγονότα ἐν τοῖς ἱεροῖς, οἷς ἔθυον vv
[ἐ]φ᾽ ὑγιείαι vvvvvv καὶ σωτηρίαι̣ τ̣ῆς τε βουλῆς καὶ τοῦ δήμου καὶ τῶν συμμάχων· ἐπειδὴ δὲ οἱ πρυ–
[τ]ά̣νεις τάς τε θυσίας ἔθυσαν ἁπάσας, ὅσαι καθῆκον ἐν τεῖ πρυτανείαι καλῶς καὶ φιλοτίμως, ἐπεμε–
10[λ]ήθησαν δὲ καὶ τῆς συλλογῆς τῆς τε βουλῆς καὶ τοῦ δήμου καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ὧν αὐτοῖς προ–
σ̣έταττον οἵ τε νόμοι καὶ τὰ ψηφίσματα τοῦ δήμου· ἐπαινέσαι τοὺς πρυτάνεις τῆς Ἱπποθωντίδος
καὶ στεφανῶσαι χρ̣υ̣σῶι στεφάνωι κατ̣ὰ τὸν νόμον εὐσεβείας ἕνεκεν τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ φιλο–
τιμίας τῆς εἰς [τ]ὴ̣ν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον τ̣ὸν Ἀθηναίων· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸγ γραμματέ̣–
α τὸν κατὰ πρυτανε̣ίαν ἐν στήλει λιθίνει κ̣αὶ̣ στῆσαι ἐν τῶι πρυτανικῶι· εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν τῆς v
15στ[ή]λης καὶ τὴν ἀνάθεσιν μερ̣[ί]σαι τὸν ἐπὶ τεῖ διοικήσει τὸ γενόμενον ἀνάλωμα.

vacat 0,03

ἡ βουλὴ
τὸν ταμίαν
Θεόδοτον
ἐκ Κοίλης

20ὁ δῆμος
τοὺς πρυτάνεις

ἡ βουλὴ
τὸγ γραμμα–
τέα
25Ἀρχέστρατον
Ἐλευσίνιον

vacat 0,047–0,06

II ἐ̣πὶ [Φ]ί̣λ̣ωνος ἄρχοντος τοῦ [μ]ε̣τ̣ὰ̣ Μενέδημον, ἐπὶ τῆς [Ἀ]κ̣α̣[μ]αντίδος πέμπτης πρυτανείας, ἧι Φιλ̣[ι]–
στίων Φιλιστίωνος ΠοτάμιοςIV ἐγραμμάτευεν· Μαιμακτηριῶνος ἕκτει ἱσταμένου, δεκάτει τῆς πρ[υ]–
τ̣[α]ν̣είας· βουλὴ ἐμ βουλευτηρίωι· τῶν προέδρων [ἐ]πεψήφιζεν Πυθέας Πυθοκλέους Ἀχαρνεὺς καὶ συμ–
30πρόεδροι· v ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ· v Προ[κ]λ̣ῆς Προκ̣λ̣έους Θυμαιτάδης εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ πρυτάνεις τῆς Ἱπποv
θωντίδος καὶ οἱ ἀείσιτοι ἐπαινέσαντες καὶ στεφανώσαντες ἀποφαίνουσιν τεῖ βουλεῖ τὸν ταμίαν ὃν v
εἵλοντο ἐξ ἑαυτῶν Θεόδοτον Θεοδότου ἐκ Κοίλης τάς τε θυσίας τεθυκέναι πάσας τὰς̣ καθηκούσας [ἐν]
τεῖ πρυτανείαι ὑπὲρ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου, ἐπιμεμελῆσθαι δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων̣ καλῶς κα[ὶ φι]–
λοτίμως, v ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ· ἐπαινέσαι τὸν ταμίαν Θεόδοτον Θεοδότου ἐκ Κοίλης κα[ὶ]
35στεφανῶσαι θαλλοῦ στεφάνωι, v ἐπαι[νέ]σαι δὲ καὶ τὸν γραμματέα Ἀρχέστρατον Φανίου Ἐλευσίνιον vv
καὶ τὸν ἱερέα τοῦ ἐ̣πωνύμου Θράσιππον Καλλίου Γαργήττιον καὶ τὸν γραμματέα τῆς βουλῆς καὶ v
τοῦ δήμου Πρωτόμαχον Πρωτομάχου Παιανιέα καὶ τὸν ὑπογραμματέα Δημοκράτην Διφίλου Χο–
λαργέα καὶ τὸν κήρυκα τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου Ε̣ὐκλ̣ῆν Εὐκλέους Βερενικίδην καὶ τὸν αὐλη–
τὴν Καλλικράτην Θορίκιον καὶ τὸν ταμίαν τ̣ῆ̣ς βουλῆς Κάλλιππον Λέοντος Αἰξωνέα καὶ στεφαν[ῶ]–
40σ̣αι καὶ τούτων ἕκαστον θαλλοῦ στεφάνωι· v ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸγ vacat
[γ]ραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλει λιθίνει καὶ στῆσαι ἐν τῶι πρυτανικῶι· εἰς δὲ τὴν ἀνα–
[γ]ραφὴν τῆς στήλης καὶ τὴν ἀνάθεσιν μερίσαι τὸν ἐπὶ τεῖ διοικήσει τὸ γενόμενον ἀνάλωμα.
vacat 0,02

col.I
ἐκ Κοίλης
Θεόδοτος Θεοδότου
45Πα[ρά]μονος Εὐμοίρου
Σ̣ημ̣ω̣νίδης
Κλέων
Ἐλευσίνιοι
Ἀρχέστρατος
50Κλεόφαντος
Θέωρος
Τιμοκράτης
Ἁγνόθεος Εὐφ[ά]ντου
Σωσικράτης
55 Ἁμαξαντεῖς
Διόδοτος
Ἡράκλειος
Ἀπολλώνιος
Νικόδημος

col.II
60Σιμύλος
Ἀχερδούσιοι
Εὔνικος
Εὐθύκριτος
Δημήτριος Μενεκλέ
65Σιμίας
Λεοντομένης
Μενίσκος
Ἀμύντας
Ἀριστοκλῆς
70 Δεκελεεῖς
Ἱεροκλῆς
Πειραιεῖς
Θεόβουλος
Θεόδωρος
75Θεόδοτος

col.III
Πολύμνηστος
Νίκων
Νικοκλῆς
Πατροκλῆς
80Σώφιλος
Θυμαιτάδαι
Ἀνδρέας
Προκλῆς
Φιλόθεος
85 Ἐλαιούσιοι
Φιλωνίδης
Χαιρίων
Ἄτταλος
Καλλίστρατος
90Ἡρακλείδης Μήνιδ(ος)

col.IV
Κειριάδαι
Πολύων
Ἀζηνιεῖς
Σωγένης
95Νουμήνιος
Αὐρίδαι
Ἐπίνικος
Φιλωνίδης
Αἰσχίνης
100Πρώταρχος
Ἀνακαιεῖς
Λαμψικράτης
Ἐροιάδαι
Νικοκράτης
105 Κόπρειοι
Ὀνησίκριτος

vacat 0,06

ἡ βουλὴ
Θράσιππον
Γαργήττιον
110ἡ βουλὴ
Πρωτόμαχον
Παιανιέα

ἡ βουλὴ
Δημοκράτην
115Χολαργέα

ἡ βουλὴ
Εὐκλῆν
Βερενικίδην

vacat 0,095

[ἡ] βουλή
120[Καλλι]κράτην
[Θορίκιον]

ἡ βουλή
Κάλλιππον
Αἰξωνέα

I Unter dem Archon Philon, der auf Menedemos folgte; die Hippothontis hatte die vierte Prytanie inne, für die Philistion
S.d. Philistion aus dem Demos Potamos Sekretär war; im Pyanopsion am neunundzwanzigsten, dem dreißigsten (Tag) der
Prytanie; Volksversammlung in dem Theater; von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung Herakleides S.d. Telemachos aus dem Demos Kerameis
und seine Mitvorsitzenden. Beschluss des Volkes; Kalliades S.d. Pausimachos aus dem Demos Lakiadai stellte den Antrag: Worüber Bericht
5erstatten die Prytanen der Hippothontis, nämlich über die Opfer, die sie opferten vor den Volksversammlungen dem
Apollon Prostaterios und der Artemis Boulaia und den anderen Göttern, denen es traditionell Brauch war,
zu Glück und Heil!, wolle beschließen das Volk: dass man das Gute billige, das geschehen ist bei den Opfern, die sie opferten
für das Heil und die Rettung des Rates und des Volkes und der Bundesgenossen; – Da aber die Pry-
tanen geopfert haben alle die Opfer, zu denen sie in der Prytanie verpflichtet waren, in guter und ehrgeiziger Weise; sie auch
10Sorge getragen haben für das Zusammentreten des Rates und der Volksversammlung und für alles andere, was ihnen
die Gesetze vorschrieben und die Beschlüsse des Volkes: dass man belobige die Prytanen der Hippothontis
und bekränze mit goldenem Kranz gemäß dem Gesetz wegen ihrer Frömmigkeit gegenüber den Göttern und ihres
Ehrgeizes für den Rat und das Volk der Athener; dass diesen Beschluss der Sekretär, der
während der Prytanie amtiert, aufzeichne auf eine steinerne Stele und aufstelle in dem Prytanikon; dass für die Aufzeichnung auf die
15Stele und die Weihung der Finanzverwalter die entstandenen Kosten begleiche.

vacat 0,03

Der Rat für
den Schatzmeister
Theodotos
aus dem Demos Koile.

20Das Volk für
die Prytanen.

Der Rat für
den Sekre-
tär
25Archestratos
aus dem Demos Eleusis.

vacat 0,047–0,06

II Unter dem Archon Philon, der auf Menedemos folgte; die Akamantis hatte die fünfte Prytanie inne, für die Phili-
stion S.d. Philistion aus dem Demos Potamos Sekretär war; im Maimakterion am sechsten, dem zehnten (Tag) der
Prytanie; Ratsversammlung im Buleuterion; von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung Pytheas S.d. Pythokles aus dem Demos Acharnai und seine
30Mitvorsitzenden. Beschluss des Rates; Prokles S.d. Prokles aus dem Demos Thymaitadai stellte den Antrag: Da die Prytanen der Hippo-
thontis und die ständigen Ehrengäste belobigt und bekränzt und dem Rat dargelegt haben, dass der Schatzmeister, den
sie aus ihren Reihen wählten, Theodotos S.d. Theodotos aus dem Demos Koile, alle die Opfer geopfert habe, die er
in der Prytanie verpflichtet war für den Rat und das Volk; er auch Sorge getragen habe für alles andere in guter und
ehrgeiziger Weise, zu Glück und Heil!, wolle beschließen der Rat: dass man belobige den Schatzmeister Theodotos S.d. Theodotos aus dem Demos Koile und
35ihn bekränze mit einem Olivenkranz; dass man belobige und bekränze auch den Sekretär Archestratos S.d. Phanias aus dem Demos Eleusis,
und den Priester der eponymen Gottheit Thrasippos S.d. Kallias aus dem Demos Gargettos, und den Sekretär des Rates und
des Volkes Protomachos S.d. Protomachos aus dem Demos Paiania, und den Untersekretär Demokrates S.d. Diphilos aus dem Demos
Cholargos, und den Herold des Rates und des Volkes Eukles S.d. Eukles aus dem Demos Berenikidai, und den Flötenbläser
Kallikrates aus dem Demos Thorikos, und den Schatzmeister des Rates Kallippos S.d. Leon aus dem Demos Aixone, und bekränze
40auch von ihnen einen jeden mit einem Olivenkranz; dass diesen Beschluss der
Sekretär, der während der Prytanie amtiert, aufzeichne auf eine steinerne Stele und aufstelle in dem Prytanikon; dass für die
Aufzeichnung auf die Stele und die Weihung der Finanzverwalter die entstandenen Kosten begleiche.
vacat 0,02

col.I
aus dem Demos Koile:
Theodotos S.d. Theodotos,
45Paramonos S.d. Eumoiros,
Semonides,
Kleon.
aus dem Demos Eleusis:
Archestratos,
50Kleophantos,
Theoros,
Timokrates,
Hagnotheos S.d. Euphantos,
Sosikrates.
55aus dem Demos Hamaxanteia:
Diodotos,
Herakleios,
Apollonios,
Nikodemos,

col.II
60Simylos.
aus dem Demos Acherdous:
Eunikos,
Euthykritos,
Demetrios S.d. Menekles,
65Simias,
Leontomenes,
Meniskos,
Amyntas,
Aristokles.
70aus dem Demos Dekeleia:
Hierokles.
aus dem Demos Peiraieus:
Theoboulos,
Theodoros,
75Theodotos,

col.III
Polymnestos,
Nikon,
Nikokles,
Patrokles,
80Sophilos.
aus dem Demos Thymaitadai:
Andreas,
Prokles,
Philotheos.
85aus dem Demos Elaious:
Philonides,
Chairion,
Attalos,
Kallistratos,
90Herakleides S.d. Menis.

col.IV
aus dem Demos Keiriadai:
Polyon.
aus dem Demos Azenia:
Sogenes,
95Noumenios.
aus dem Demos Auridai:
Epinikos,
Philonides,
Aischines,
100Protarchos.
aus dem Demos Anakaia:
Lampsikrates.
aus dem Demos Eroiadai:
Nikokrates.
105aus dem Demos Kopros:
Onesikritoes.

vacat 0,06

Der Rat für
Thrasippos
aus dem Demos Gargettos.

110Der Rat für
Protomachos
aus dem Demos Paiania.

Der Rat für
Demokrates
115aus dem Demos Cholargos.

Der Rat für
Eukles
aus dem Demos Berenikidai.

vacat 0,095

Der Rat für
120Kallikrates
aus dem Demos Thorikos.

Der Rat für
Kallippos
aus dem Demos Aixone.