Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 1313

English Translation | XML-Ansicht

I ἐπὶ Ἱππάκου ἄρχοντος, ἐπ[ὶ] τῆς Κεκροπίδος τετάρτης πρυτανείας, ἧι Πολέμαρχ[ος] Π̣[.]–
[. .]κράτου ἸφιστιάδηςVI ἐγ̣ραμμάτευεν· Πυανοψιῶνος ἑνδεκάτει, κατὰ θεὸν δὲ [τ]ρ[ί]–
[τει] ἐξ̣ιόντος· μιᾶι κα̣ὶ̣ [εἰ]κοστεῖ τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία κυρία ἐν τῶι θεάτρω[ι]· v v
[τῶ]ν προέδρων ἐπε[ψήφι]ζεν Ἀμύντας Ἀμύντου ἐκ Κηδῶν καὶ συμπρόεδροι· ἔδοξεν
5[τεῖ βουλεῖ] καὶ τῶι [δήμ]ω̣ι̣· Ξενότιμος Χαρισάνδρου Δαιδαλίδης εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ ἔφη–
[βοι συντε]λ̣έ̣[σαντες] τάς τε ἐνγραφὰς ἔθυσαν ἐπὶ τῆς κοινῆς ἑστίας ἐν τῶι πρυτανε̣ί̣–
[ωι μετὰ το]ῦ [κοσμ]ητοῦ κατὰ τὴν τοῦ δήμου προαίρεσιν, συνετέλεσαν δὲ καὶ τὰ[ς]
[ἄλλας θυσίας] τοῖς θεοῖς καὶ τοῖς εὐεργέταις ἀκολούθως τοῖς νόμοις καὶ τοῖς τ[ο]ῦ̣
[δήμου ψηφίσ]μασιν, ἐποιήσαντο δὲ καὶ τὴν τῶν βοῶν ἄρσιν δι᾽ ἑαυτῶν τοῖς τε Μυστη–
10[ρίοις τεῖ τε Π]ροηροσίαι καὶ ταῖς ἄλλαις θυσίαις, ἐπόμπευσαν δὲ καὶ τὰς π[ο]μπάς,
[ἔδραμον δὲ] καὶ τὰς λαμπάδας καὶ τοὺς δρόμους τοὺς ἐν τοῖς γυμνασίοις καὶ v
[τοῖς Ἐπιτα]φίοις εὐσχημόνως, ἐφήδρευσαν δὲ καὶ ταῖς ἐκκλησίαις, τοῦ δ[ὲ] κοσv
[μητοῦ βου]ληθέντος αὐτοὺς ἀγαγεῖν εἰς τὴν χώραν, ὅπως ἅμα μὲν ἐν τοῖς [ὅ]πλοις
[ἀσκηθῶσ]ιν, ἅμα δὲ καὶ τῶν ὁρίων ἔμπειροι γίνωνται, φιλοπόνως ἠκολούθη[σ]α̣ν καὶ̣
15[ἀνεστρ]άφησαν εὐτάκτως καὶ ἀνεγκλήτως, παραγενόμενοι δὲ καὶ εἰς Μα[ραθῶ]να
[τό τε] πολυανδρεῖον ἐστεφάνωσαν καὶ ἐπιτάφιον ἀγῶνα ἐποίησαν, καθάπερ ἐ̣[πὶ v v]
[τοῦ] πρὸς τῶι ἄστει πολυανδρείου γίνεσθαι νόμιμόν ἐστιν, καλὸν εἶναι κρίνον[τες ἀξί]–
[ως τ]ιμᾶν τοὺς ἠγωνισμένους ἐνδοξότατα περὶ τῆς ἐλευθερίας, ἦλθον δὲ καὶ ε̣[ἰς Ἀμ]–
[φι]έραον καὶ ἔθυσαν, βουληθέντος δὲ τοῦ κοσμητοῦ μηδὲ τοῦ πλεῖν αὐτοὺς [ἀ]πείρο̣[υς v]
20[γε]νέσθαι καὶ λαβόντες πλοῖα παρὰ τῆς πόλεως ἐμβάντες προθύμως ἐμε[λ]έτησ[αν v]
[κ]α̣ὶ ἔπλευσαν πρὸς τὸ τρόπαιον καὶ στεφανώσαντες ἔθυσαν, ἔπλευσαν δὲ καὶ εἰς Σ[α]–
[λ]α̣μῖνα τοῖς Αἰαντείοις καὶ ἐν τοῖς ὅπλοις ἐπόμπευσαν καὶ ἔθυσαν τῶι τε Αἴαντ̣[ι]
[κ]αὶ τῶι Ἀσκληπιῶι καὶ τῶι Ἑρμεῖ, ἔδραμον δὲ καὶ τὴν λαμπάδα καὶ χωρὶς ἐν ὅπλοις καὶ ἐ–
ποιήσαντο καὶ τοῖς ἐκεῖ κατοικοῦσι τῶν πολιτῶν ἀπόδειξιν τῶν μαθημάτων ἐφ᾽ οἷς καὶ ἐ–
25πῃνέθησαν, ἀπέδωκαν δὲ καὶ τὰ πλοῖα νεωλκύσαντες τῶι ταμίαι τῶν τριηροποιικῶν
καὶ τὰ σκεύη ὅσα καὶ παρέλαβον, ἔθυσαν δὲ καὶ τοῖς θεοῖς ἔν τε τεῖ χώραι ἐφ᾽ οὓς ἂν ἐπιβάλοιεν
τόπους ἱερὰ ἔχοντας καὶ ἐν τοῖς φρουρίοις, κατεσκεύασαν δὲ καὶ καταπάλτην ἐκ τῶν
ἰδίων ἀκολούθως τοῖς ἐψηφισμένοις ὑπὸ τοῦ δήμου, πεπειθαρχηκότες δὲ ἐν τοῖς μαθή̣–
μασιν πεποίηνται τὴν ἀπόδειξιν τοῖς τε Ἐπιταφίοις καὶ τεῖ βουλεῖ πράττοντες ἕ–
30καστα κατὰ τοὺς νόμους ἕνεκα τοῦ καλῶς ἀκούειν καὶ τοὺς πόνους καὶ τὰς κακοπα–
θίας ὑπομείναντες ἀόκνως, καθήκει δὲ τιμᾶν τοὺς ἀξίους καὶ προκαλεῖσθαι τοὺς νεω̣–
τέρους ἐπὶ τὴν ὁμοίαν αἵρεσιν, ὅπως ἐφάμιλλον εἶ τοῖς ἀεὶ ἐφηβεύουσιν εὐτακτεῖν
καὶ πείθεσθαι τοῖς ὑπὸ τοῦ δήμου καθισταμένοις ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν εὐκοσμίαν· ἵνα δὲ κα[ὶ]
ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος φαίνωνται τιμῶντες τοὺς ἀξίους, ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχθαι τεῖ βου–
35λεῖ· τοὺς λαχόντας προέδρους εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ τούv
των, γνώμην δὲ ξυμβάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον ὅτι δοκεῖ τεῖ βουλεῖ v v v
ἐπαινέσαι τοὺς ἐφήβους τοὺς ἐπὶ Χαιρίππου ἄρχοντος καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι εὐ–
σεβείας ἕνεκεν τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ εὐταξίας καὶ φιλοτιμίας τῆς πρὸς τὴν βουλὴν καὶ
τὸν δῆμον καὶ ἀνειπεῖν τὸν στέφανον τοῦτον Διονυσίων τε τῶν ἐν ἄστει κ[α]ινοῖς τραγωιv v
40δ̣οῖς καὶ Ἐλευσινίων καὶ Παναθηναίων καὶ Πτολεμαίων τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν· τῆς δὲ ποιή–
σεως τῶν στεφάνων καὶ τῶν ἀναγορεύσεων ἐπιμεληθῆναι τοὺς στρατηγοὺ[ς] καὶ τὸν τα–
μίαν τῶν στρατιωτικῶν· ὑπάρχειν δὲ αὐτοῖς καὶ προεδρίαν ἐμ πᾶσι τοῖς ἀγῶσιν̣ οἷς ἡ πόv
λις τίθησιν· τὸν δὲ ἀρχιτέκτονα τὸν ἀεὶ χειροτονούμενον κατανέμειν αὐτοῖς τὸν τό–
πον· δεδόσθαι δὲ καὶ πίνακος ἀνάθεσιν οὗ ἂν προαιρῶνται, καθάπερ ἀξιοῦσιν· ἐπεὶ δ̣ὲ̣ καὶ ὁ
45[κ]οσμητὴς ἀπολελόγισται πειθαρχοῦντας ἑαυτῶι πολλὰ καὶ χρήσιμα ἐπιτετελέ[σ]θ̣αι v
[τῶ]ι δήμωι πρὸς ἀσφάλειαν καὶ φυλακὴν καὶ ἀξιοῖ̣ τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον δοθῆναι α[ὐ]τ̣[οῖ]ς
[ἆθ]λόν τι τῆς κακοπαθίας εἰς ἀνάθημα, δεδόσθαι αὐτοῖς καθάπερ ἀξιοῖ ὁ κοσμητὴς ὃ ἂμ v v
[φαί]νηται τῶι δήμωι τιμῆς ἕνεκεν καὶ τούτου τὴν ἀνάθεσιν ὑπάρχειν ἐν Λυκείωι ἐπιγρα–
[φὴν] ἔχον «ἆθλον εὐταξίας καὶ φιλοπονίας» καὶ ἐπιγράψαι αὐτῶν τὰ ὀνόματα πατρόθεν v
50[καὶ] τοῦ δήμου καὶ τοῦ κοσμητοῦ καὶ τῶν διδασκάλων· ἐπαινέσαι δὲ καὶ τὸν κοσμητὴν v v
[αὐτ]ῶν Αἰαντίδην Αἰαντίδου Παιανιέα εὐνοίας ἕνεκεν καὶ φιλοτιμίας, ἣν ἔχων διατε–
[λεῖ] πρός τε τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον· ἐπαινέσαι δὲ καὶ τὸν παιδοτρίβην Ἑρμόδωρον Ἑορτίου
[Ἀχ]αρνέα καὶ τὸν ὁπλομάχον Περσαῖον Συμμάχου Κικυννέα καὶ τὸν ἀκοντιστὴν Νικόv
[μα]χον Νικομάχου Ἀφιδναῖον καὶ τὸν τοξότην Σῶσον Προξένου Σφήττιον καὶ τὸν κα–
55[τ]απελταφέτην Πεδιέα Νεάνδρου ἐκ Κεραμέων καὶ τὸν γραμματέα Ὀλυμπιόδωρον Κρω–
[μ]άχου Παλληνέα καὶ στεφανῶσαι ἕκαστον αὐτῶν θαλλοῦ στεφάνωι· ἀναγράψαι δὲ τόδε
[τὸ] ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλει λιθίνει καὶ τὰ ὀνόματα τῶν
[ἐ]φ̣ήβων κατὰ φυλὰς καὶ στῆσαι αὐτὴν ἐν ἀγορᾶι· τὸ δὲ γενόμενον ἀνάλωμα εἴς τε τὴν ποί–
[η]σιν τῆς στήλης καὶ τὴν ἀναγραφὴν καὶ τὴν ἀνάθεσιν μερίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν.
vacat 0,015

60ἡ βουλή,
ὁ δῆμος
Ἑρμόδωρον
Ἀχαρνέα

ἡ βουλή,
65ὁ δῆμος
τὸν κοσμητὴν
Αἰαντίδην
Παιανιέα

ἡ βουλή,
70ὁ δῆμος
τοὺς
ἐφήβους

οἱ ἔφηβοι
τὸν κοσμητὴν
75Αἰαντίδην
Παιανιέα

ἡ βουλή,
ὁ δῆμος
Περσαῖον
80Κικυννέα

vacat 0,035

II ἐπὶ Σωνίκου ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς Ἀτταλίδος πρώτης πρυτανείας, εἷ Λεύκιος Βιοτέλου Περι–
[θ]οίδηςVII ἐγραμμάτευεν· Ἑκατομβαιῶνος ἑνδεκάτει· ἑνδεκάτει τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία
κυρία ἐν τῶι θεάτρωι· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Ἀριστομ̣ένης Ἀριστομένου Αἰξωνεὺς καὶ
συμπρόεδροι· ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι· v Χαρμόστρατος Διοφάνου Πρασιεὺς εἶπεν· ἐπει–
85δὴ Αἰαντίδης χειροτονηθεὶς κοσμητὴς εἰς τὸν ἐπὶ Χαιρίππου ἄρχοντος ἐνιαυτὸν τεῖ τε Ἑσ–
τίαι ἔθυσεν ἐν τῶι πρυτανείωι ταῖς Ἐγγραφαῖς μετὰ τῶν ἐφήβων καὶ τῶν πατέρων αὐτῶν καὶ
τὰς λοιπὰς θυσίας τὰς καθηκούσας ἐν τῶι ἐνιαυτῶι συνετέλεσεν, ἐπεμελήθη δὲ καὶ τῶν δρό–
μων τῶν ἐν τοῖς γυμνασίοις γινομένων καὶ τῶν λαμπάδων, ὅπως εὐσχημόνως συντελεσθῶσιν
καὶ τάς τε πομπὰς 〚– – – –c.13– – – –〛 πάσας καὶ τὰς εἰς τὸ θέατρον εἰσόδους μετ᾽ εὐκοσμί[ας]
90ἐποιήσατο καὶ ἐφρόντισεν ὅπως τοῖς μεγάλοις Μυστηρίοις τὴν τῶν βοῶν ἄρσιν οἱ ἔφηβοι [ποι]–
[ή]σωνται δι᾽ ἑαυτῶν, ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς πρὸς Ἄγραν Μυστηρίοις ἐπεμελήθη τῆς ΕΝΤΗΠΥΛΟ̣[. .]
[. .] εὐσχημοσύνης, καθηκούσης δὲ καὶ τῆς τριετηρίδος τεῖ Παλλάδι παρέπεμψεν εὐ[τάv v]–
κτως καὶ ὅπως τοῖς Διονυσίοις τὸν θεὸν εἰσαγάγωσιν εἰς τὸ θέατρον δαιδοφοροῦντες [ἐπε]–
μελήθη καὶ ἵνα τὴν ἀνάπειραν καὶ τὴν μελέτην ποιήσωνται λαβόντες πλοῖον τοῦ δήμ[ου]
95καὶ ἐπὶ τὸ τρόπαιον πλεύσας μετ᾽ αὐτῶν συνέθυσεν καὶ εἰς Σαλαμ[ῖ]να καταπλεύ[σας]
τήν τε λαμπάδα καὶ τὸν δρόμον καὶ τὸν ἀγῶνα, ὃν ἔθηκεν ὁ στρατηγός, καὶ Σαλαμινίοις σ̣[υν]–
ε̣τέλεσεν τῶν ἐφήβων μετὰ πάσης εὐκοσμίας, καὶ διὰ ταῦτα καὶ αὐτὸς καὶ οἱ ἔφηβοι̣ [ἐστε]–
φ̣ανώθησαν ὑπὸ Σαλαμινίων κατὰ ψήφισμα χρυσῶι στεφάνωι, ἐξήγαγεν δὲ τοὺς ἐφ[ήβους]
[κ]αὶ εἰς τὴν χώραν καθ᾽ ἓν ἐπὶ τὰ ὅρια πάσης τῆς Ἀττικῆς μετὰ τοῦ στρατηγοῦ το[ῦ ἐπὶ τὰ]
100[ὅ]πλα Κιχησίου καὶ τοῦ ὁπλομάχου Περσαίου, ἐποιήσατο δὲ καὶ τὴν ἀπόδειξιν τῶν ἐφήβω[ν τοῖς]
Ἐ̣πιταφίοις καὶ πάλιν ἐν τῶι Παναθηναιικῶι κατὰ τὸν νόμον ταῖς ἐγγραφαῖς καὶ τὰς ἐ[κκλη]–
[σ]ίας πάσας ἐφηδρεύσοντας ἐν τοῖς ὅπλοις ἤγαγεν αὐτοὺς ἐπιμελῶς, ἀνέθηκεν δὲ [με]–
[τ᾽] αὐτῶν καὶ τὸν καταπάλτην κατὰ τὸ ψήφισμα τοῦ δήμου κατασκευασάμενος· ὅπως δὲ v
[οὖ]ν ἐφάμιλλον εἶ πᾶσιν τὸ φιλοτιμεῖσθαι ἐπὶ τὰς ἀρχὰς ὑπακούειν βουλομένοις, ἀγαθεῖ v
105[τ]ύχει, δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ· τοὺς λαχόντας προέδρους εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρηματί–
[σ]αι περὶ τούτων, γνώμην δὲ ξυμβάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον, ὅτι δοκεῖ τεῖ βουλεῖ
ἐπαινέσαι Αἰαντίδην Αἰαντίδου Παιανιέα καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι κατὰ τὸν νόμον ἀρετῆς
[ἕ]νεκεν καὶ καλοκἀγαθίας τῆς περὶ τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων καὶ ἀνειπεῖν τὸν στέφανον Διο–
[ν]υσίων τῶν ἐν ἄστει καινοῖς τραγωιδοῖς· δεδόσθαι δὲ αὐτῶι καὶ προεδρίαν μετὰ τῶν ἐφήβων ἐμ πᾶσι τοῖς ἀγῶσι
110[ο]ἷς ἡ πόλις τίθησιν. v v οἱ ἐφηβεύσαντες ἐπὶ Χαιρίππου ἄρχοντος·

col.I
    ἘρεχθεῖδοςI
[Δ]ικαιοκράτης Ἐπιγένου Παμβωτάδης
[Χ]αρίδημος Χαριδήμου Λαμπτρεύς
Σώσιππος Αἰσχρωνίδου ἐκ Κηδῶν
115Τ̣ίμων Μικίωνος Κηφισιεύς
Ε̣ὐκράτης Ὀρθοκλέους Περγασῆθεν
    ΑἰγεῖδοςII
Σωκράτης Σωγένου Ἐρχιεύς
Ε̣ὔβουλος Παυσανίου Ἐρχιεύς
120[Ν]ίκων Νίκωνος Ἀγκυλῆθεν
[Θ]άρσυτος Σωσάδου Φιλαίδης
Ἀ̣ρκεσίλαος Ἀντάλλου Τειθράσιος
    ΠανδιονίδοςIII
Μ̣ῆνις Ζήνωνος Κυθήρριος
125[Χ]αιρέας Διοφαίου Κυδαθηναιεύς
Αἰαντίδης Αἰαντίδου Παιανιεύς
[Π]ολύξενος Αἰαντίδου Παιανιεύς
Φιλοκλῆς Θυμοτέλου Παιανιεύς
Ἀ̣λέξανδρος Ἀρίστωνος Κυδαθηναιεύ(ς)
130    ΛεωντίδοςIV
[Ἡ]ρακλέων Ἡρακλέωνος Εὐπυρίδης
[Π]ολύζηλος Φιλοκράτου Χολλείδης
[Κ]ηφισόδωρος Φιλιστίδου Ἁλιμούσιος
[Π]αράμονος Ἱκεσίου Λευκονοιεύς
135    ΠτολεμαΐδοςV
Ἁ̣γνίας Πολυκλείτου Οἰναῖος
Ε̣ὐεργέτης Εὐεργέτου Προσπάλτιος
    ἈκαμαντίδοςVI
[Φ]ιλέας Ἀσκληπιάδου Θορίκιος
140Ε̣ὐκλέων Εὐκλέωνος Χολαργεύς

col.II
Ἡράκλειτος Ἡρακλείδου Σφήττιος
    ΟἰνεῖδοςVII
Τίμαιος Ἡρακλεοδώρου Ἀχαρνεύς
Ἀριστόδημος Ἀρκέσαντος Θριάσιος
145Κλεινίας Δημοσθένου Κοθωκίδης
Ἀγαθοκλῆς Σατύρου Ἀχαρνεύς
    ΚεκροπίδοςVIII
Ὀλυμπιόδωρος Ἀπολλοδώρου Μελιτεύς
Ἀπολλωνίδης Ξενοτίμου Δαιδαλίδης
150    ἹπποθωντίδοςIX
Εὔστροφος Νικομάχου Πειραιεύς
Ἀμμώνιος Διοδώρου Πειραιεύς
    ΑἰαντίδοςX
Σώστρατος Εὐνίκου Μαραθώνιος
155Δίων Δίωνος Τρικορύσιος
Πολυχ̣άρης Ἀριστονίκου Μαραθώνιο[ς]
    ἈντιοχίδοςXI
Ἀνδρέας Εὐαρχίδου Παλληνεύς
Θεόμνηστος Εὐδήμου Εἰτεαῖος
160Πολυκλῆς Ἱππαρμίωνος Ἀλωπεκῆθεν
Φερένικος Ἀλεξ̣ιμάχου Βησαιεύς
    ἈτταλίδοςXII
Ἀλκίστρατος Σωσικράτου Προβαλίσιος
Δημήτριος Δημητρίου Σουνιεύς
165Ἀπολλόδωρος Ἀναξίππου Προβαλίσιος
Ἡφαιστόδωρος Δωροθέου Ἰκαριεύς
Μένης Κράτωνος Ἀτηνεύς
Λάμπων Διοτίμου Ἀπολλωνιεύς
Ἡρώιδης Ἡγησιτέλου Σουνιεύς
170Ἀθήναιος vacat

vacat 0,03

ἡ βουλή,
ὁ δῆμος
Νικόμαχον
Ἀ[φ]ιδναῖ–
175ον

ἡ βουλή,
ὁ δῆμος
Σῶσον
Σφήττι–
180ον

ἡ βουλή,
ὁ δῆμος
Πεδιέα
ἐκ Κερα–
185μέων

ἡ βουλή,
ὁ δῆμος
Ὀλυμπιόδωρον
Παλληνέ–
190α.

I Unter dem Archon Hippakos; die Kekropis hatte die vierte Prytanie inne, für die Polemarchos S.d. P- -
krates aus dem Demos Iphistiadai Sekretär war; im Pyanopsion am elften, nach dem Gott (= Sonne) am drittletzten (= achtundzwanzigsten),
dem einundzwanzigsten (Tag) der Prytanie; Haupt-Volksversammlung in dem Theater;
von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung Amyntas S.d. Amyntas aus dem Demos Kedoi und seine Mitvorsitzenden. Beschluss
5von Rat und Volk; Xenotimos S.d. Charisandros aus dem Demos Daidalidai stellte den Antrag: Da die
Epheben bei der Feier der Einschreibung geopfert haben auf dem gemeinsamen Alter in dem Prytaneion
zusammen mit dem Kosmeten gemäß den Vorstellungen des Volkes; sie durchgeführt haben auch die
anderen Opfer für die Götter und die Wolhtäter gemäß den Gesetzen und den Beschlüssen
des Volkes; sie auch die Aufrechthaltung der Ochsen aus eigenen Kräften realisiert haben an den Myste-
rien und den Proerosien und den anderen Opferfesten; sie auch paradiert haben;
sie auch die Fackelläufe mitgelaufen sind und die Läufe in den Gymnasien und
an den Gedenkfeiern für die Gefallenen in guter Formation; sie auch beigesessen haben bei den Volksversammlungen; und als
der Kosmete sie in das Umland auszuführen wünschte, damit sie sowohl in den Waffen
sich üben als auch sich Kenntnis der Grenzen erwerben sollten, sie voller Ehrgeiz ihm Folge geleistet und
15in guter Disziplin und tadellos umhergestreift sind; und in Marathon angekommen,
sie das Gefallenenmal bekränzt und Leichenspiele veranstaltet haben, so wie es nach dem
Gesetz bei dem Gefallenenmal in der Stadt zu geschehen hat, da sie es für gut hielten, in würdiger
Weise diejenigen zu ehren, die ruhmvoll für die Freiheit gekämpft hatten; und sie dann auch in das
Amphiaraion kamen und dort opferten; und weil der Kosmete wollte, dass sie nicht unkundig des Segelns
20sein sollten, sie Schiffe von der Stadt empfangen und bestiegen und eifrig geübt haben und dann
hinausgesegelt sind zu dem Siegesmal (auf Salamis) und es bekränzt und dort geopfert haben; und auch nach Salamis
gesegelt sind und bei den Aianteia bewaffnet paradiert und geopfert haben dem Aias und
dem Asklepios und dem Hermes; sie auch den Fackelzug mitgelaufen sind und auch extra in Waffen,
und den dort lebenden Bürgern eine Probe ihrer Kenntnisse abgelegt haben, wofür sie
25auch belobigt worden sind; sie auch die Schiffe wieder ans Land gezogen und abgegeben haben dem Schatzmeister der Werftkasse
und alles Gerät, was sie übernommen hatten; sie auch den Göttern geopfert und im Umland an den Orten,
zu denen sie kamen, Gottesdienst verrichtet haben und ebenso in den Festungen; sie auch aus eigenen Mitteln ein Katapult
angeschafft haben gemäß den Beschlüssen des Volkes; gehorsam im Unterricht, sie hiervon
Probe abgelegt haben bei den Gedenkfeiern für die Gefallenen und vor dem Rat, und alles gemäß den
30Gesetzen getan haben, weil sie gut gehorcht und Mühen und Schwierigkeiten ohne Zaudern
auf sich genommen haben; – Da es sich geziemt, verdiente Menschen zu ehren und die jüngeren
zu der gleichen Gesinnung zu veranlassen, damit ein Wettstreit sei unter den jeweiligen Epheben um Disziplin
und um Gehorsam gegenüber den vom Volk für ihre gute Ordnung eingesetzten (Lehrern); (und) damit auch
Rat und Volk öffentlich verdiente Menschen ehren, zu Glück und Heil!, wolle beschließen der Rat:
35dass die erlosten Vorsitzenden für die kommende Volksversammlung hierüber verhandeln lassen
und die Beschlussvorlage des Rates in die Volksversammlung einbringen, wonach der Rat es für gut befindet,
dass man belobige die Epheben unter dem Archon Chairippos und sie bekränze mit goldenem Kranz
wegen ihrer Frömmigkeit gegenüber den Göttern und ihrer Disziplin und ihres Ehrgeizes für den Rat und
das Volk, und verkündige diesen Kranz an den Dionysien bei den Tragödien-Uraufführungen
40und an den Eleusinien und Panathenäen und Ptolemäen bei den Sportwettkämpfen; dass für die
Anfertigung der Kränze und die Verkündigungen Sorge tragen die Generäle und der Schatzmeister
der Militärkasse; dass ihnen auch sein sollen Ehrensitze bei allen Spielen, die die Stadt
veranstaltet; dass der jeweils gewählte Bausachverständige ihnen den Platz dafür zuteile;
dass man ihnen auch gewähre die Weihung einer Bildtafel, wo sie es wünschen; – Da auch
45der Kosmete dargelegt hat, wie sie in Gehorsam zu ihm viel Nützliches bewirkt haben
für das Volk zu seiner Sicherheit und seinem Schutz, und er Rat und Volk bittet, ihnen einen Preis
für ihre Mühen zu gewähren, um ihn zu weihen: dass man ihnen, wie der Kosmete bittet, der Würdigung
halber gebe, was dem Volk (als Preis) geeignet scheint, und dessen Weihung im Lykeion zu gestatten,
mit der Aufschrift: „Preis für Disziplin und Mühe“, und daraufzuschreiben ihre Namen mit Patronym
50und die Namen der Demen und des Kosmeten und der Lehrer; dass man auch belobige ihren Kosmeten
Aiantides S.d. Aiantides aus dem Demos Paiania wegen seines Wohlwollens und seines Ehrgeizes, den er stets
für den Rat und das Volk hegt; dass man auch belobige den Knabentrainer Hermodoros S.d. Heortios
aus dem Demos Acharnai, und den Waffenausbilder Persaios S.d. Symmachos aus dem Demos Kikynna und den Speerwurflehrer Niko-
machos S.d. Nikomachos aus dem Demos Aphidna, und den Bogenschießtrainer Sosos S.d. Proxenos aus dem Demos Sphettos, und den
55Katapultausbilder Pedieus S.d. Neandros aus dem Demos Kerameis, und den Olympiodoros S.d. Kro-
machos aus dem Demos Pallene, und einen jeden von ihnen bekränze mit einem Olivenkranz; dass
diesen Beschluss der Sekretär, der während der Prytanie amtiert, aufzeichne auf eine steinerne Stele und die Namen der
Epheben nach Phylen, und aufstelle auf der Agora; dass die entstandenen Kosten für die Anfertigung
der Stele und die Aufzeichnung und die Weihung der Schatzmeister der Militärkasse begleiche.


vacat 0,015


60Der Rat (und)
das Volk
für Hermodoros
aus dem Demos Acharnai.

Der Rat (und)
65das Volk
für den Kosmeten
Aiantides
aus Paiania.

Der Rat (und)
70das Volk
für die
Epheben.

Die Epheben
für den Kosmeten
75Aiantides
aus dem Demos Paiania.

Der Rat
(und) das Volk
für Persaios
80aus dem Demos Kikynna.
vacat 0,035

II Unter dem Archon Sonikos; die Attalis hatte die erste Prytanie inne, für die Leukios S.d. Bioteles aus dem Demos Peri-
thoidai Sekretär war; im Hekatombaion am elften, dem elften (Tag) der Prytanie; Haupt-
Volksversammlung in dem Theater; von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung Aristomenes S.d. Aristomenes aus dem Demos Aixone
und seine Mitvorsitzenden. Beschluss von Rat und Volk; Charmostratos S.d. Diophanes aus dem Demos Prasiai stellte den Antrag: Da
85Aiantides, der gewählte Kosmete für das Jahr des Archon Chairippos, der Hestia
geopfert hat in dem Prytaneion bei den Einschreibungs-Feiern zusammen mit den Epheben und ihren Vätern, und
die übrigen ihn betreffenden Opfer in dem Jahr vollzogen hat; er auch Sorge getragen hat um die
in den Gymnasien stattfindenden Läufe und die Fackelläufe, damit sie in guter Formation ausgeführt
werden, und er alle die Paraden - - - und die Einmärsche in das Theater in guter
90Ordnung ausgerichtet und darauf geachtet hat, dass die Epheben an den Großen Mysterien die
Aufrechthaltung der Rinder aus eigenen Kräften bewerkstelligten; ähnlich auch an den Mysterien in Agrai Sorge getragen hat für die - - -
Disziplin; und als die Trieteris für Pallas anstand, er sie in guter Disziplin hingeschickt hat;
er auch Sorge getragen hat, dass sie an den Dionysien fackeltragend den Gott in das Theater hineinbringen;
und um sie Übung und Erfahrung lernen zu lassen, nachdem sie ein Schiff vom Volk übernommen
95und er zum Siegesmal gesegelt war, er mit ihnen gemeinsam geopfert hat und nach Salamis weitergesegelt ist
und dort den Fackellauf und den Lauf und das Festspiel, das der General veranstaltet hat, auch für die Salaminier
ausgerichtet hat unter völliger Disziplin der Epheben, und deshalb er selbst und die Epheben be-
kränzt worden sind von den Salaminiern gemäß Beschluss mit goldenem Kranz; er die Epheben auch
in das Umland geführt in einem Ritt zu den Grenzen von ganz Attika zusammen mit dem Waffen-General
100Kichesios, und dem Waffenausbilder Persaios; er auch die Schau der Epheben geleitet hat bei den
Gedenkfeiern für die Gefallenen und nochmals im Panathenäen-(Stadion) gemäß dem Gesetz bei der Feier der Einschreibung,
und sie in Waffen sorgsam hingeführt hat, damit sie allen Volksversammlungen beisäßen; er mit ihnen
zusammen auch das gemäß dem Beschluss des Volkes angeschaffte Katapult geweiht hat; – Damit
nun ein Wettstreit sei bei allen, die (ihm) nachfolgen wollen, um das Geehrt-werden für ihre Amtsführung, zu Glück
105und Heil!, wolle beschließen der Rat: dass die erlosten Vorsitzenden für die kommende Volksversammlung
hierüber verhandeln lassen und die Beschlussvorlage des Rates in die Volksversammlung einbringen, wonach der Rat es für gut befindet,
dass man belobige Aiantides S.d. Aiantides aus dem Demos Paiania und bekränze mit goldenem Kranz gemäß dem Gesetz wegen seiner
Leistung und seiner Hochherzigkeit gegenüber dem Rat und dem Volk der Athener, und den Kranz verkündige
an den Dionysien bei den Tragödien-Uraufführungen; dass man ihm auch einen Ehrensitz gemeinsam mit den Epheben bei allen Spielen
110gebe, die die Stadt ausrichtet. – Die Ex-Epheben unter dem Archon Chairippos:col.I
aus der Phyle Erechteïs:
Dikaiokrates S.d. Epigenes aus dem Demos Pambotadai,
Charidemos S.d. Charidemos aus dem Demos Lamptrai,
Sosippos S.d. Aischronides aus dem Demos Kedoi,
115Timon S.d. Minion aus dem Demos Kephisia,
Eukrates S.d. Orthokles aus dem Demos Pergase.
aus der Phyle Aigeïs:
Sokrates S.d. Sogenes aus dem Demos Erchia,
Euboulos S.d. Pausanias aus dem Demos Erchia,
120Nikon S.d. Nikon aus dem Demos Ankyle,
Tharsytos S.d. Sosades aus dem Demos Philaidai,
Arkesilaos S.d. Antallos aus dem Demos Teithras.
aus der Phyle Pandionis:
Menis S.d. Zenon aus dem Demos Kytheros,
125Chaireas S.d. Diophaies aus dem Demos Kydathenaion,
Aiantides S.d. Aiantides aus dem Demos Paiania,
Polyxenos S.d. Aiantides aus dem Demos Paiania,
Philokles S.d. Thymoteles aus dem Demos Paiania,
Alexandros S.d. Ariston aus dem Demos Kydathenaion.
130aus der Phyle Leontis:
Herakleon S.d. Herakleon aus dem Demos Eupyridai,
Polyzelos S.d. Philokrates aus dem Demos Cholleidai,
Kephisodoros S.d. Philistides aus dem Demos Halimous,
Paramonos S.d. Hikesias aus dem Demos Leukonoion.
135aus der Phyle Ptolemaïs:
Hagnias S.d. Polykleitos aus dem Demos Oinoë,
Euergetes S.d. Euergetes aus dem Demos Prospalta.
aus der Phyle Akamantis:
Phileas S.d. Asklepiades aus dem Demos Thorikos,
140Eukleon S.d. Eukleon aus dem Demos Cholagros,

col.II
Herakleitos S.d. Herakleides aus dem Demos Sphettos.
aus der Phyle Oineïs:
Timaios S.d. Herakleodoros aus dem Demos Acharnai,
Aristodemos S.d. Arkesas aus dem Demos Thria,
145Kleinias S.d. Demosthenes aus dem Demos Kothokidai,
Agathokles S.d. Satyros aus dem Demos Acharnai.
aus der Phyle Kekropis:
Olympiodoros S.d. Apollodoros aus dem Demos Melite,
Apollonides S.d. Xenotimos aus dem Demos Daidalidai.
150aus der Phyle Hippothontis:
Eustrophos S.d. Nikomachos aus dem Demos Peiraieus,
Ammonios S.d. Diodoros aus dem Demos Peiraieus.
aus der Phyle Aiantis:
Sostratos S.d. Eunikos aus dem Demos Marathon,
155Dion S.d. Dion aus dem Demos Trikorynthos,
Polychares S.d. Aristonikos aus dem Demos Marathon.
aus der Phyle Antiochis
Andreas S.d. Euarchides aus dem Demos Pallene,
Theomnestos S.d. Eudemos aus dem Demos Eitea,
160Polykles S.d. Hipparmion aus dem Demos Alopeke,
Pherenikos S.d. Aleximachos aus dem Demos Besa.
aus der Attalis:
Alkistratos S.d. Sosikrates aus dem Demos Probalinthos,
Demetrios S.d. Demetrios aus dem Demos Sounion,
165Apollodoros S.d. Anaxippos aus dem Demos Probalinthos,
Hephaistodoros S.d. Dorotheos aus dem Demos Ikaria,
Menes S.d. Kraton aus dem Demos Atene,
Lampon S.d. Diotimos aus dem Demos Apollonia,
Herodes S.d. Hegesiteles aus dem Demos Sounion.
170Athenaios

vacat 0,03

Der Rat (und)
das Volk
für Nikomachos
aus dem Demos Aphid-
175nai.

Der Rat (und)
das Volk
für Sosos
aus dem Demos Sphet-
180tos.

Der Rat (und)
das Volk
für Pedieus
aus dem Demos Kera-
185meis.

Der Rat (und)
das Volk
für Olympiodoros
aus dem Demos Palle-
190ne.