Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 1323

XML-Ansicht

a – – – – – – – – – – –Λ̣ΕΤΕ– – – – – – – – – – –
[ἐπεὶ βασιλεὺς Εὐμ]έ̣νη̣[ς – – – – – – – – – – –]
lacuna

b – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –ἀρχ̣ο̣–c.3
– – – – – – – – – – – – – – – – –γως ὑπαρξ–c.3
5– – – – – – – – – – – – – – – – ν̣εώτερον φιλε̣[ῖν]
[– – – – – – – – – – – – – – – ἐ]κ̣ τοῦ πατρὸς [. .]
[– – – – – – – – ποιούμ]ενος τὴν ἀναστροφὴ̣[ν]
– – – – – – – – – – –ΩΣ εἰς σύσστασιν ἧι θελ̣[. .]
– – – – – – – – – – καὶ ἀδελφοῦ πέμπτου τὰ Ε[. .]
10[– – – – – – – – μ]ε̣τ̣αλλάξαντος Σελεύκου [καὶ]
[τῆς συμφορ]ᾶς παρακαλούσης θεωροῦντες
[– –c.5– – τ]ὸγ καιρὸμ παραδιδόντα πρὸς τὸ κατα–
[θέσ]θαι χάριγ καὶ εὐεργεσίαν, πάντα πάρεργα
τ̣ἆλλα ποιησάμενοι καὶ ἑαυτοὺς ἐπέχρησαν καὶ
15μέχρι τῶν ὁρίων τῆς ἰδίας βασιλείας συμπρο–
ελθόντες καὶ χρήμασι χορηγήσαντες καὶ
δυνάμεις παρασκευάσαντες καὶ τῶι διαδήματι
μετὰ τῆς ἄλλης κατασκευῆς κοσμήσαντες
ὡς καθῆκεν καὶ βουθ̣υτήσαντες καὶ πίστεις
20ποιησάμενοι πρὸς ἀλλήλους μετὰ πάσης εὐνοίας
καὶ φιλοστοργίας ἀξιολόγως συγκατέστησαν ἐπὶ τὴμ̣
πατρώιαν ἀρχὴν τὸμ βασιλέα Ἀντίοχον. ὅπως ἂν οὖν̣
ὁ δῆμος ἐγ χάριτος ἀποδόσει φαίνηται πρωτεύων̣
καὶ τοὺς ἑαυτὸν καὶ τοὺς φίλους εὐεργετοῦντας̣
25ἀπαρακλήτους φανερὸς εἶ τιμῶν καὶ τὰ καλὰ τῶν̣
ἔργων εἰς ἀΐδιομ μνήμην ἀνάγων καὶ νῦν καθάπερ̣
καὶ πρότερον, ἀγαθεῖ τύχηι, δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ·
τοὺς λαχόντας προέδρους εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν
χρηματίσαι περὶ τούτων, γνώμην δὲ ξυμβάλλεσθαι
30τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον, ὅτι δοκεῖ τεῖ βουλεῖ
ἐπαινέσαι τὸμ βασιλέα Εὐμένη βασιλέως Ἀττά[λου]
καὶ βασιλίσσης Ἀπολλωνίδος καὶ στεφανῶσαι χρυσ[ῶι]
στεφάνωι ἀριστε<ί>ωι κατὰ τὸν νόμον ἀρετῆς ἕνεκεν
καὶ εὐνοίας καὶ καλοκἀγαθίας, ἣν ἀπεδείξατο
35πᾶσιν ἀνθρώποις σπεύσας ὑπὲρ τοῦ βασιλέως Ἀντιόχου
καὶ συγκαταστήσας αὐτὸν εἰς τὴν τῶμ προγόνων ἀ̣ρχ̣ή̣[ν]·
κατὰ ταὐτὰ δὲ στεφανῶσαι καὶ Ἄτταλον, ὅτι μετὰ τοῦ
ἀδελφοῦ Εὐμένους πάντα συνέπραξεν ἀόκνως
καὶ φιλοκινδύνως. ἐπαινέσαι δὲ καὶ τοὺς ἀδελφοὺς
40αὐτῶν Φιλέταιρον καὶ Ἀθ̣ήναιον καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι
στεφάνωι ἑκάτερον αὐτῶν εὐνοίας ἕνεκεν καὶ
φιλοτιμίας, ἣμ παρέσχοντο κατὰ τὴγ κάθοδον τοῦ
βασιλέως Ἀντιόχου. ἐπαινέσαι δὲ καὶ τοὺς γονεῖς
αὐτῶν, τόν τε βασιλέα Ἄτταλον καὶ τὴμ βασίλισσαν
45Ἀπολλωνίδα, καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι
ἀριστείωι ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ καλοκἀγαθίας,
ἣμ περιεποίησαν τοῖς ὑοῖς προστάντες τῆς παιδείας
αὐτῶγ καλῶς καὶ σωφρόνως. ἀναγορεῦσαι δὲ τοὺς
στεφάνους τούτους ἔν τε τοῖς ἀγῶσιν 〚– – –c.12– – –〛,
50ὡσαύτως δὲ καὶ ἐν οἷς ὁ βασιλεὺς Εὐμένης μετά τε τῶν
ἀδελφῶν καὶ τοῦ δήμου τοῦ Περγαμηνῶν, κατὰ ταὐτὰ δὲ
καὶ ἐν οἷς ὁ βασιλεὺς Ἀντίοχος ἐπὶ Δάφνει θ̣ήσει, καθάπε[ρ]
αὐτοῖς ἔθος ἦν. ἵνα δὲ καὶ τὸ ὑπόμνημα διαμένει συμφ̣αν̣ὲ̣[ς]
εἰς τὸν αἰώνιογ χρόνον, ἀναγράψαι τόδε τὸ ψήφισμα εἰς στήλας
55λιθίνας καὶ στῆσαι τὴμ μὲν ἐν ἀγορᾶι παρὰ τὰς εἰκόνας τὰς
τοῦ βασιλέως Ἀντιόχου, τὴν δὲ ἐν τῶι ἱερῶι τῆς Νικηφόρου
Ἀθηνᾶς, τὴν δὲ ἐν τῶι ἐπὶ Δάφνει τοῦ Ἀπόλλωνος ἱερῶι.
τῆς δὲ διαποστολῆς αὐτοῦ πρός τε τὸμ βασιλέα καὶ τὴ[μ]
μητέρα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς ἐπιμεληθῆναι τοὺς στρατηγ[ούς],
60ὅπως ἐπιμελῶς γένηται καὶ τὴν ταχίστην.

a - - -
Da König Eumenes - - -
Lücke

b - - - Archon- - -
- - - verhielt
5- - - jüngeren liebt
- - - aus des Vaters
- - - gestaltete seine Lebensführung
- - - in den Zustand, den
- - - und des fünften Bruders
10- - -; als Seleukos hinüberging (= starb) und
dieses Unglück (sie) dazu aufforderte, sahen sie
- - - den günstigen Augenblick Veranlassung geben für
das Erweisen von Gunst und Wohltaten, und alles andere als
Nebensache (hintan)setzend, stellten sie sich zur Verfügung,
15indem sie ihn bis zu den Grenzen seines eigenen Königreiches begleiteten
und ihn mit Geld versorgten und
Truppen bereitstellten und ihn nach dem übrigen
Ornat auch mit dem Diadem schmückten,
wie es sich ziemte, und indem sie Opfer darbrachten und untereinander
20Treuebündnisse austauschten mit allem Wohlwollen
und großer Liebe, haben sie in rühmenswerter Weise gemeinsam den König
Antiochos in seine von den Vätern ererbte Herschaft eingesetzt. ‒ Damit nun
das Volk in sichtbarer Weise der erste ist beim Abstatten des Dankes
und diejenigen, die ihm und seinen Freunden unaufgefordert Wohltaten
25erweisen, öffentlich ehrt und das Gute ihrer
Taten zu ewigem Gedächtnis hervorhebt, jetzt wie
auch früher, zu Glück und Heil!, wolle beschließen der Rat:
dass die erlosten Vorsitzenden für die kommende Volksversammlung
hierüber verhandeln lassen und die Beschlussvorlage
30des Rates in die Volksversammlung einbringen, wonach der Rat es für gut befindet,
dass man belobige König Eumenes, den Sohn des Königs Attalos
und der Königin Apollonis, und bekränze mit goldenem
Kranz der höchsten Kategorie gemäß dem Gesetz wegen seiner Leistung
und seins Wohlwollens und seiner Hochherzigkeit, die er erwiesen hat
35allen Menschen, da er sich für König Antiochos engagiert
und ihn wieder eingesetzt hat in die Herrschaft seiner Ahnen;
dass man in gleicher Weise bekränze auch Attalos, weil er mit dem
Bruder Eumenes alles zusammen in die Tat umgesetzt hat, ohne
Zaudern der Gefahren nicht achtend; dass man belobige auch seine
40Brüder Philetairos und Athenaios und bekränze mit goldenem
Kranz einen jeden von beiden wegen ihres Wohlwollens und
ihres Ehrgeizes, den sie bewiesen haben bei der Rückkehr des
Königs Antiochos; dass man belobige auch ihre
Eltern, den König Attalos und die Königin
45Apollonis, und bekränze mit goldenem Kranz
der höchsten Kategorie wegen ihrer Leistung und ihrer Hochherzigkeit,
die sie ihren Söhnen mitgegeben haben, indem sie deren
Erziehung in guter und kluger Weise leiteten; dass man verkündige
diese Kränze in den Festspielen, [die das Volk veranstaltet],
50ebenso wie bei denen, die König Eumenes mit seinen
Brüdern und dem Volk der Pergamener (veranstaltet), und dergleichen
auch bei denen, die König Attalos in Daphne geben wird, so wie
es bei ihnen Brauch war; ‒ Damit nun auch ein Denkmal öffentlich
bleibe für alle Zeit: dass man diesen Beschluss aufzeichne
55auf steinerne Stelen und aufstelle die eine auf der Agora bei den Standbildern
des Königs Antiochos, die andere in dem Heiligtum der Athene
Nikophoros, die dritte in dem Heiligtum des Apollon in Daphne;
dass für seine briefliche Überbringung an den König und seine
Mutter und seine Brüder Sorge tragen die Generäle,
60damit dies sorgfältig und auf das Schnellste geschehe.