Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 1328

XML-Ansicht
[θ]ε[οί]·

I ἐπὶ Ἀλέξιδος ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς Ἀττ[αλίδος δευτέρας πρυ]–
τανείας· v Μεταγειτνιῶνος δεκάτει̣ [ὑστέραι· ἐνάτει καὶ δε]–
κάτει τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία ἐμ [Πειραιεῖ· τῶν προέδρων]
5ἐπεψήφιζεν Εὐβουλίδης Προμηθι[– –c.6– – καὶ συμπρόεδροι]·
Ὀνήσανδρος Ὀνήτορος Κυδαθηναιε̣[ὺς εἶπεν· ὑπὲρ ὧν ἀπαγ]–
γέλλουσιν οἱ πρυτάνεις τῆς Ἀττα[λίδος ὑπὲρ τῶν θυσιῶν],
ὧν ἔθυον τὰ πρὸ τῶν ἐκκλησιῶν τῶ[ι τε Ἀπόλλωνι τῶι Προστα]–
τηρίωι καὶ τεῖ Ἀρτέμιδι τεῖ Βουλα[ίαι καὶ τεῖ Φωσφόρωι καὶ]
10τοῖς ἄλλοις θεοῖς, οἷς πάτρι[ο]ν ἦν, [ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχθαι τῶι]
δήμωι· τὰ μὲν ἀγαθὰ δέχεσθαι τὰ γε[γονότα ἐν τοῖς ἱεροῖς, οἷς]
ἔθυον ἐφ᾽ ὑγιείαι καὶ σωτηρίαι τῆς βο[υλῆς καὶ τοῦ δήμου καὶ]
τῶν συμμάχων· ἐπειδὴ δὲ οἱ πρυτάνε[ις τάς τε θυσίας ἔθυσαν]
ἁπάσας, ὅσαι καθῆκον ἐν τεῖ πρυτανεί̣[αι καλῶς καὶ φιλοτίμως],
15ἐπεμελήθησαν δὲ καὶ τῆς συλλογῆς τ[ῆς τε βουλῆς καὶ τοῦ]
δήμου καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων, ὧν αὐτ[οῖς προσέταττον οἵ τε]
νόμοι καὶ τὰ ψηφίσματα τοῦ δήμου· ἐπαιν[έσαι τοὺς πρυτάνεις]
τῆς Ἀτταλίδος καὶ στεφανῶσαι αὐτὴν χ[ρυσῶι στεφάνωι κατὰ]
τὸν νόμον εὐσεβείας ἕνεκεν τῆς π[ρὸ]ς το[ὺς θεοὺς καὶ φιλοτιμί]–
20ας τῆς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμο̣ν τὸ[ν Ἀθηναίων· ἀναγρά]–
ψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα [τὸν κατὰ πρυτανεί]–
αν ἐν στήλει λιθίνει καὶ στῆσαι ἐν τῶι π[ρυτανικῶι· εἰς δὲ τὴν]
ἀναγραφὴν τῆς στήλης καὶ τὴν ἀνάθεσι[ν μερίσαι τὸν ἐπὶ τεῖ]
διοικήσει τὸ γενόμενον ἀνάλωμα. vacat

vacat 0,022

25ὁ δῆμος
τοὺς
πρυτάνεις

ἡ βουλὴ
τὸν ταμία<ν>
30Κασσαν–
δρίδην
Σουνιέα

ἡ βουλὴ
τὸν γραμ–
35ματέα
Σωκράτην
ἐξ Οἴου

[ἡ βουλὴ]
[Ἀδείμαντον]
40[Ἰκαριέα]

vacat 0,032

II ἐπὶ Ἀλέξιδος ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς Πανδ[ιο]νίδο[ς τρίτης πρυτα]–
νείας· Μεταγειτνιῶνος ἐμβολίμου ὀγδόει [ἱσταμένου· τε]–
τάρτει τῆς πρυτανείας· βουλὴ ἐμ βουλευτ[ηρίωι· τῶν προέ]–
δρων ἐπεψήφιζεν Δημοκήδης Ἀρίστωνος Λ[– – –c.9– – – καὶ]
45συμπρόεδροι· v ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ· v Ἀριστω[ν – – –c.10– – –]
Λευκονοεὺς εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ πρυτάνεις τῆς [Ἀτταλίδος]
καὶ οἱ ἀείσιτοι ἐπαινέσαντες καὶ στεφανώ[σαντες ἀπο]–
φαίνουσιν τεῖ βουλεῖ τὸν ταμίαν, ὃν εἵλοντο ἐ[ξ ἑαυτῶν]
Κασσανδρίδην Σουνιέα τάς τε θυσίας τεθυκέ[ναι πάσας]
50τὰς καθηκούσας ἐν τεῖ πρυτανείαι ὑπὲρ τῆς̣ [βουλῆς καὶ]
τοῦ δήμου, ἐπιμεμελῆσθαι δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἁ[πάντων κα]–
λῶς καὶ φιλοτίμως, ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχθαι τεῖ β̣[ουλεῖ· ἐπαι]–
νέσαι τὸν ταμίαν Κασσανδρίδην Μύρωνος Σου̣[νιέα καὶ]
στεφανῶσαι θαλλοῦ στεφάνωι· ἐπαινέσαι δὲ καὶ [τὸν γραμμα]–
55τέα Σωκράτην Ἀπολλοδώρου ἐξ Οἴου καὶ τὸν ἱερέα τ[οῦ ἐπωνύμου]
Ἀδείμαντον Ἰκαριέα καὶ τὸν γραμματέα τῆς βουλῆς̣ [καὶ τοῦ δή]–
μου Χαρίδημον Λαμπτρέα καὶ τὸν ὑπογραμματέα Φιλ[οχάρην]
Ἀχαρνέα καὶ τὸν κήρυκα τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου Φιλοκλ[ῆν Τρι]–
νεμεέα καὶ τὸν αὐλητὴν Καλλικράτην Θορίκιον καὶ τὸν ταμ[ίαν]
60τ<ῆ>ς βουλῆς Νικοσθένην Ποτάμιον καὶ στεφανῶσ̣αι ἕκασ[τον]
αὐτῶν θαλλοῦ στεφάνωι· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τ[ὸν]
γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλει λιθίνει καὶ στῆ[σαι]
ἐν τῶι πρυτανικῶι· εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν καὶ τὴν π[ο]ίησιν τῆ[ς]
στήλης μερίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν. vacat

col.I
65Σουνιεῖς
Κασσανδρίδης
Μενίσκος
Φιλόξενος
Καλλίστρατος
70Σεύθης
Εὐθύμιχος
Ἀσκληπιόδωρ
Ζηνέας
Ἡγίας
75Ἰθυκλῆς
Ἰκαριεῖς
Ἡρόδωρος

col.II
ἐξ Οἴου
Σωκράτης
80Ξενοκλείδης
Θεόφιλος
Οἰναῖοι
Πανδίων
Ἐπιγένης
85Θεόξενος
Διόζοτος
Κορυδαλλεῖ
Ξενοφῶν
Φιλοκράτης
90Ἡρόδωρος

col.III
Ἀπολλωνιεῖς
Τίμαρχος
Εὐπείθης
Κέφαλος
95Ἀγαθίας
Πύθιππος
Ἀγρυλεῖς
Δημοκράτης
Ἀντισθένης
100Τυρμεῖδαι
Διοκλῆς
Ἀντισθένης

col.IV
Ἀθμονεῖς
Φιλιστίδης
105Δαμασίας
Χαιρέας
Λώνικος
Ἡρακλείδης
Ἀσκληπιάδης
110Φανόδημος
Διονυσόδωρος
Προβαλίσιοι
Ἀρχέπολις
Κιλλαῖος

col.V
115Μενε[κ]ράτης
Ἀτην[ε]ῖς
Δημήτρ̣ιος
Ν̣ικήτης
[.]/ – – –
120[Φ]ί̣λων
[Β]ίοττος
Εὔδιος
Ἁγνούσιοι
Ἀρ̣[ι]στόβουλος
125Πυ̣ρρῖνος
Πολ̣[ε]μαῖος
Μεν[έ]μ̣αχος̣

vacat 0,039

ἡ βουλὴ
Χαρίδημον
130Λαμπτρέα

ἡ βουλὴ
Φιλοχάρην
Ἀχαρνέ–
α

135ἡ βουλὴ
Φιλοκλῆν
Τρινεμεέ–
α

ἡ βουλὴ
140Καλλικράτην
Θορίκιον

vacat 0,058

ἡ βουλὴ
Νικοσθένην
Ποτάμιον.
Götter!

I Unter dem Archon Alexis; die Attalis hatte die zweite Prytanie
inne; im Metageitnion am einzundzwanzigsten, dem neun-
zehnten (Tag) der Prytanie; Volksversammlung im Piräus; von den Vorsitzenden
5leitete die Abstimmung Euboulides S.d. Promethi- - - aus dem Demos - - - und seine Mitvorsitzenden.
Beschluss des Volkes;
Onesandros S.d. Onetor aus dem Demos Kydathenaion stellte den Antrag: Worüber Bericht
erstatten die Prytanen der Attalis, nämlich über die Opfer,
die sie opferten vor den Volksversammlungen dem Apollon Prosta-
10terios und der Artemis Boulaia und der Phosphoros und
den anderen Göttern, denen es traditionell Brauch war, zu Glück und Heil!, wolle beschließen das
Volk: dass man das Gute billige, das geschehen ist bei den Opfern, die sie
opferten für das Heil und die Rettung des Rates und des Volkes und
der Bundesgenossen; – Da aber die Prytanen geopfert haben alle die Opfer,
15zu denen sie in der Prytanie verpflichtet waren, in guter und ehrgeiziger Weise;
sie auch Sorge getragen haben für das Zusammentreten des Rates und der
Volksversammlung und für alles andere, was ihnen die
Gesetze vorschrieben und die Beschlüsse des Volkes: dass man belobige die Prytanen
der Attalis und sie (= die Phyle) bekränze mit goldenem Kranz gemäß
20dem Gesetz wegen ihrer Frömmigkeit gegenüber den Göttern und ihres
Ehrgeizes für den Rat und das Volk der Athener; dass diesen
Beschluss der Sekretär, der während der Prytanie amtiert, aufzeichne
auf eine steinerne Stele und aufstelle in dem Prytanikon; dass für die
Aufzeichnung auf die Stele und die Weihung der
25Finanzverwalter die entstandenen Kosten begleiche.

vacat 0,022

Das Volk für
die
Prytanen.

Der Rat für
30den Schatzmeister
Kassan-
drides
aus dem Demos Sounion.

Der Rat für
35den Sekre-
tär
Sokrates
aus dem Demos Oion.

Der Rat für
40Adeimantos
aus dem Demos Ikaria.

vacat 0,032

II Unter dem Archon Alexis; die Pandionis hatte die dritte Prytanie
inne; im Schaltmonat Metageitnion am achten, den
vierten (Tag) der Prytanie; Ratsversammlung im Buleuterion; von den
45Vorsitzenden leitete die Abstimmung Demokedes S.d. Ariston aus dem Demos L- - - und
seine Mitvorsitzenden. Beschluss des Rates; Ariston- - S.d. - - -
aus dem Demos Leukonoion stellte den Antrag: Da die Prytanen der Attalis
und die ständigen Ehrengäste belobigt und bekränzt und
dem Rat dargelegt haben, dass der Schatzmeister, den sie aus ihren Reihen wählten,
50Kassandrides aus dem Demos Sounion, alle die Opfer geopfert habe,
die er in der Prytanie verpflichtet war für den Rat und
das Volk; er auch Sorge getragen habe für alles andere in
guter und ehrgeiziger Weise, zu Glück und Heil!, wolle beschließen der Rat: dass man
belobige den Schatzmeister Kassandrides S.d. Myton aus dem Demos Sounion und
55bekränze mit einem Olivenkranz; dass man belobige auch den Sekretär
Sokrates S.d. Apollodoros aus dem Demos Oion, und den Priester der eponymen Gottheit
Adeimantos aus dem Demos Ikaria, und den Sekretär des Rates und des Volkes
Charidemos aus dem Demos Lamptrai, und den Untersekretär Philochares
aus dem Demos Acharnai, und den Herold des Rates und des Volkes Philokles
60aus dem Demos Trinemeia, und den Flötenbläser Kallikrates aus dem Demos Thorikos, und den
Schatzmeister des Rates Nikosthenes aus dem Demos Potamos, und bekränze einen jeden
von ihnen mit einem Olivenkranz; dass diesen Beschluss der
Sekretär, der während der Prytanie amtiert, aufzeichne auf eine steinerne Stele und aufstelle
in dem Prytanikon; dass für die Aufzeichnung und die Anfertigung der
65Stele der Schatzmeister der Militärkasse begleiche.

col.I
aus dem Demos Sounion:
Kassandrides,
Meniskos,
Philoxenos,
70Kallistratos,
Seuthes,
Euthymichos,
Asklepiodor(os),
Zeneas,
75Hegias,
Ithykles.
aus dem Demos Ikaria:
Herodoros.

col.II
aus dem Demos Oion:
80Sokrates,
Xenokleides,
Theophilos.
aus dem Demos Oinoë:
Pandion,
85Epigenes,
Theoxenos,
Diozotos.
aus dem Demos Korydallos:
Xenophon,
90Philokrates.

col.III
aus dem Demos Apollonia:
Timarchos,
Eupeithes,
Kephalos,
95Agathias,
Pythippos.
aus dem Demos Agryle:
Demochares,
Antisthenes.
100aus dem Demos Tyrmeidai:
Diokles,
Antisthenes.

col.IV
aus dem Demos Athmonon:
Philistides,
105Damasias,
Chaireas,
Lonikos,
Herakleides,
Asklepiades,
110Phanodemos,
Dionysiodoros.
aus dem Demos Probalinthos:
Archepolis,
Killaios,

col.V
115Menekrates.
aus dem Demos Atene:
Demetrios,
Niketes,
- - -
120Philon,
Biottos,
Eudios.
aus dem Demos Hagnous:
Aristoboulos,
125Pyrrinos,
Polemaios,
Menemachos.

vacat 0,039

Der Rat für
Charidemos
130aus dem Demos Lamptrai.

Der Rat für
Philochares
aus dem Demos
Archarnai.

135Der Rat für
Philokles
aus dem Demos
Trinemeia.

Der Rat für
140Kallikrates
aus dem Demos Thorikos.

vacat 0,058

Der Rat für
Nikosthenes
aus dem Demos Potamos.