Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 1333

XML-Ansicht

I [ἐ]πὶ Εὐνίκου ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς Οἰνεῖδος 〚. . . . .ς〛 ἑ[β]δόμης πρ̣[υ]τ̣[α]–
[ν]είας, ἧι Ἱερώνυμος Βοήθου ΚηφισιεὺςI ἐγραμμάτευεν· Γαμηλιῶ̣[νος]
[ἕ]κτει μετ᾽ εἰκάδας· δευτέραι καὶ̣ [εἰκο]σ[τεῖ] τῆ[ς πρυτανείας· vv]
ἐκκλησία ἐμ Πειραιεῖ· τῶν προέ[δρ]ω[ν ἐπεψήφιζεν – – –c.9– – –]
5Ἑρμίο̣[υ Ἀ]πολλωνιεὺς καὶ συμπρ[ό]ε[δροι· ἔδοξεν τῶι δήμωι]·
Ξενοκράτης Ξενοκράτου Ἐλευσ[ίνιος εἶπεν· ὑπὲρ ὧν ἀπαγγέλ]–
λουσιν οἱ πρυτάνεις τῆς Ἀντ[ιοχίδος ὑπὲρ τῶν θυσιῶν, ὧν ἔθυον]
τὰ πρὸ τῶν ἐκκλησιῶν τ[ῶι τε Ἀπόλλωνι τῶι Προστατηρίωι καὶ τῆι]
Ἀρτέμιδι τεῖ Βουλαί[αι καὶ τεῖ Φωσφόρωι καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς, οἷς]
10πάτριον ἦν, v ἀγαθε̣[ῖ τύχει, δεδόχθαι τῶι δήμωι· τὰ μὲν ἀγαθὰ δέ]–
χεσθ̣αι τὰ [γεγονότα ἐν τοῖς ἱεροῖς, οἷς ἔθυον ἐφ᾽ ὑγιείαι καὶ σωτη]–
ρ̣ί[αι τῆ]ς τ[ε βουλῆς καὶ τοῦ δήμου – – – – – – – – – – – – – – – – – –]
lacuna

II – – – –c.11– – – –Κ̣Κ̣– – – – – – – – – – – –c.33– – – – – – – – – – – –
– – – –c.10– – – – ἐ̣παιν[έσαντες καὶ στεφανώσαντες ἀποφαίνου]–
15[σιν τεῖ β]ουλεῖ τὸν ταμ[ίαν, ὃν εἵλοντο ἐξ ἑαυτῶν Χαίριππον Ἀμ]–
[φιτροπ]ῆ̣θεν τάς τε θυ[σίας τεθυκέναι ἁπάσας – – – –c.11– – – –]
[–c.4–, ὅσ]αι καθῆκον ἐν τ[ῆι πρυτανείαι ὑπὲρ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ]
[δήμου], ἐπιμεμελῆσθαι δὲ κ[αὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων καλῶς καὶ]
[φιλοτί]μως, ἀγαθεῖ τύχει, δε̣[δόχθαι τεῖ βουλεῖ· ἐπαινέσαι τὸν]
20[ταμία]ν Χαίριππον Θεοφίλου [Ἀμφιτροπῆθεν, ἐπαινέσαι δὲ καὶ]
[τὸν γρ]α̣μματέα Εὔδημον Π[αλληνέα καὶ τὸν ἱερέα τοῦ ἐπωνύ]–
[μου . .]σ̣ικλῆν Παλληνέα καὶ [τὸν γραμματέα τῆς β]ο̣υλῆ̣[ς καὶ]
τ̣οῦ δήμο̣υ Ἀρχένεω Κυδαθ̣[ηναιέα καὶ] τ̣[ὸ]ν̣ ὑ̣πογραμματέα / [. .]–
ον Ἁλαιέα [κ]αὶ τ̣ὸν̣ κήρυκα τ̣ῆ̣ς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου Φιλοκλῆν Τρ̣[ι]–
25νεμεέα καὶ τὸν αὐλητὴν Καλλικράτην Θορίκιον καὶ τὸν ταμί–
αν τῆς βουλῆς Σώπατρον ἐγ Μυρρινούττης καὶ στεφαν<ῶ>σαι ἕ–
καστον αὐτῶν θαλλοῦ στεφάνωι· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψή–
φισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν <ἐ>ν στήλει λιθί–
νει καὶ στῆσαι ἐν τῶι πρυτανικῶι· εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν καὶ
30τὴν ποίησιν τῆς στήλης μερίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρατιωv
τικῶν τὸ γενόμενον ἀνάλωμα.

vacat 0,015

col.I
Ἀ̣μφιτροπῆθεν
[Χ]αίριππος
Εὐθύδικος
35[Ὀ]λυμπιόδωρος
[. .]α̣νδρος
Παλληνεῖς
Εὔδημος
Ἀντικλῆς
40[Σ]ω̣γένης
Μενεκράτης
[Σ]ωσίβιος
3–4–μ̣ας̣
– –c.5– –ο[ς]
45[Ἵπ]παρχος
[Εἰτ]εαῖο[ι]

col.II
Στασίοικος
Κτησιφῶν
Ἀναφλύστιοι
50Ὀφέλας
Καρπόδωρος
Φύσκος
Ἀνδρόνι̣κος
Πρα[ξιτ]έλη̣ς
55Ἀλωπεκῆθεν
Τ̣η[λ]ε[φ]ά̣νης
Ἀντιγ̣ένης
Δ̣ημήτριος
c.4–εστος
603–4–ύλος̣
– – – – –

col.III
Μενέστρατος
Τίμων
Ζωΐλος
65Ἀντικράτης
Εὔανδρος
Τίμων
Νικόφαντος
Ἀπολλώνιος
70Βησαιεῖς
Ἀλεξίμαχος
Κριωεῖς
Μενίσκος
Δ̣ιογένης
75Ἀγαθ̣οκλῆς
Ποσειδώνιος

col.IV
Σημαχίδαι
Φίλων
Εὐκράτης
80Σ<ω>κράτης
Ἀριστίων
Παπύλος
Ἀριστοκράτης
Ἄλεξις
85Πολύκων
Αἰσχρωνίδης
Ἐροιάδαι
Θεοκλῆς
Θοραιεῖς
90Ἀριστοκράτης
[Ε]ὐάκης

vacat 0,022

[ἡ βουλὴ]
[. . σ̣ικλῆν]
[Παλλη]–
95[νέα]

[ἡ βουλὴ]
[Ἀρχένεω]
[Κυδαθη]–
[ναιέα]

100[ἡ βουλὴ]
[/ . . ον]
[Ἁλαιέ]–
[α]

ἡ βουλὴ
105[Φ]ιλοκλῆν
Τρινεμ–
ε̣έα

vacat 0,055

[ἡ βουλὴ]
Καλλικράτ̣η̣ν̣
110Θορ[ίκι]–
ον

[ἡ] βουλὴ
[Σώπα]τρο[ν]
[ἐγ Μυ]ρριν–
115ούτ̣[της]

I Unter dem Archon Eunikos; die Oineïs hatte die siebte Prytanie
inne, für die Hieronymos S.d. Boëthos aus dem Demos Kephisia Sekretär war; im Gamelion
am fünfundzwanzigsten, dem zweiundzwanzigsten (Tag) der Prytanie;
Volksversammlung im Piräus; von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung - - -
5S.d. Hermias aus dem Demos Apollonia und seine Mitvorsitzenden. Beschluss des Volkes;
Xenokrates S.d. Xenokrates aus dem Demos Eleusis stellte den Antrag: Worüber Bericht
erstatten die Prytanen der Antiochis, nämlich über die Opfer, die sie
opferten vor den Volksversammlungen dem Apollon Prostaterios und der
Artemis Boulaia und der Phosphoros und den anderen Göttern, denen
10es traditionell Brauch war, zu Glück und Heil!, wolle beschließen das Volk: dass man das Gute
billige, das geschehen ist bei den Opfern, die sie opferten für das Heil und die Rettung
des Rates und des Volkes und - - -

Lücke

II - - -
- - - belobigt und bekränzt und dem Rat
15dargelegt haben, dass der Schatzmeister, den sie aus ihren Reihen wählten, Chairippos aus dem Demos
Amphitrope alle die Opfer geopfert habe - - -,
- - -, die er in der Prytanie verpflichtet war für den Rat und das
Volk; er auch Sorge getragen habe für alles andere in guter und
ehrgeiziger Weise, zu Glück und Heil!, wolle beschließen der Rat: dass man belobige
20den Schatzmeister Chairippos S.d. Theophilos aus dem Demos Amphitrope; dass man belobige auch
den Sekretär Eudemos aus dem Demos Pallene, und den Priester der eponymen
Gottheit [..]sikles aus dem Demos Pallene, und den Sekretär des Rates und
des Volkes Archeneos aus dem Demos Kydathenaion, und den Untersekretär
- -os aus dem Demos Halai, und den Herold des Rates und des Volkes Philokles aus dem Demos
25Trinemeia, und den Flötenbläser Kallikrates aus dem Demos Thorikos, und den Schatz-
meister des Rates Sopatros aus dem Demos Myrrhinoutta, und bekränze
einen jeden von ihnen mit einem Olivenkranz; dass diesen Beschluss
der Sekretär, der während der Prytanie amtiert, aufzeichne auf eine steinerne
Stele und aufstelle in dem Prytanikon; dass für die Aufzeichnung und
30die Anfertigung der Stele der Schatzmeister der
Militärkasse die entstandenen Kosten begleiche.

vacat 0,015

col.I
aus dem Demos Amphitrope:
Chairippos,
Euthydikos,
35Olympiodoros,
[..]andros.
aus dem Demos Pallene:
Eudemos,
Antikles,
40Sogenes,
Menekrates,
Sosibios,
- -mas,
- -os,
45Hipparchos.
aus dem Demos Eiteaion:

col.II
Stasioikos,
Ktesophon.
aus dem Demos Anaphlystos:
50Ophelas,
Karpodoros,
Physkos,
Andronikos,
Praxiteles.
55aus dem Demos Alopeke:
Telephanes,
Antigenes,
Demetrios,
- -estos,
60- -ylos,
- - -

col.III
Menestratos,
Timon,
Zoïlos,
65Antikrates,
Euandros,
Timon,
Nikophantos,
Apollonios.
70aus dem Demos Besa:
Aleximachos.
aus dem Demos Krioa:
Meniskos,
Diogenes,
75Agathokles,
Poseidonios.

col.IV
aus dem Demos Semachidai:
Philon,
Eukrates,
80Sokrates,
Aristion,
Papylos,
Aristokrates,
Alexis,
85Polykon,
Aischronides.
aus dem Demos Eroiadai:
Theokles.
aus dem Demos Thorai:
90Aristokrates,
Euakes.

vacat 0,022


Der Rat für
[..]sikles
aus dem Demos
95Pallene.

Der Rat für
Archeneos
aus dem Demos
Kydathenaion.

100Der Rat für
- -os
aus dem Demos
Halai.

Der Rat für
105Philokles
aus dem Demos
Trinemeia.

vacat 0,022

Der Rat für
Kallikrates
110aus dem Demos
Thorikos.

Der Rat für
Sopatros
aus dem Demos
115Myrrhinoutta.