Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 1362

English Translation | XML-Ansicht
[– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – καθήκει δὲ]
[τιμᾶν τοὺς ἀξίους καὶ προκαλεῖσθαι τοὺς νεωτέρους ἐπὶ τὴν ὁμοίαν αἵρεσιν, ὅπως ἐφάμιλλον εἶ τοῖς ἐφη]–
[βεύουσιν ἀεὶ πείθεσθαι τοῖς ὑπὸ τοῦ δήμου καθισταμένοις ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν εὐκο]σμίαν, φα[ίνωνται δὲ καὶ]
[ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος τιμῶντες τοὺς ἀξίους, ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ· τ]οὺς λαχόντα[ς προέδρους]
5[εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ τούτων, γνώμην δὲ ξυμβά]λλεσθαι τῆς [βουλῆς εἰς τὸν]
[δῆμον, ὅτι δοκεῖ τεῖ βουλεῖ ἐπαινέσαι τοὺς ἐφήβους τοὺς ἐπὶ – –c.6– – ἄρχοντος] καὶ στε[φανῶσαι αὐτοὺς χρυ]–
[σῶι στεφάνωι εὐσεβείας ἕνεκεν τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ εὐταξίας, ἣν ἔχοντε]ς διατετ[ε]λ[έκασιν ἐν ὅλωι τῶι]
[ἐνιαυτῶι καὶ φιλοτιμίας τῆς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον,καὶ ἀνειπεῖν τὸν στέφαν]ον τοῦτον Δι[ονυσίων τε τῶν]
[ἐν ἄστει καινοῖς τραγωιδοῖς καὶ Παναθηναίων καὶ Ἐλευσινίων καὶ Πτολεμαίω]ν τοῖς γυμνικ[οῖς ἀγῶσιν· τῆς]
10[δὲ ποιήσεως τῶν στεφάνων καὶ τῶν ἀναγορεύσεων ἐπιμεληθῆναι τοὺς στρατ]ηγοὺς κ[α]ὶ̣ τὸν [ταμίαν τῶν]
[στρατιωτικῶν· ὑπάρχειν δὲ αὐτοῖς καὶ προεδρίαν ἐμ πᾶσι τοῖς ἀγῶσιν οἷς ἡ πόλι]ς τίθησιν· [τὸν δὲ ἀρχιτέκτο]–
[να τὸν ἀεὶ χειροτονούμενον κατανέμειν αὐτοῖς τὸν τόπον καθάπερ ἀξιοῦσιν· ἐπ]εὶ δ<ὲ> κα̣ὶ [ὁ κοσμητὴς αὐτῶν]
[ἀπολελόγισται πειθαρχοῦντας ἑαυτῶι πολλὰ καὶ χρήσιμα διατετελέσθαι τῶι δή]μωι πρὸ[ς ἀσφάλειαν καὶ φυ]–
[λακὴν καὶ ἀξιοῖ τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον δοθῆναι αὐτοῖς ἆθλόν τι τῆς κακοπαθίας ἀ]νάθ[ημα, δεδόσθαι αὐτοῖς]
15[καθάπερ ἀξιοῖ ὁ κοσμητὴς ὃ ἂν φαίνηται τῶι δήμωι τιμῆς ἕνεκεν καὶ τούτου τὴν ἀνάθε]σιν ἐ[ν Λυκείωι ὑπάρχειν]
[μνημεῖον τῆς φιλοπονίας καὶ εὐταξίας καὶ ἐπιγράψαι τὰ ὀνόματα αὐτῶν πατρόθεν] κα[ὶ το]ῦ δή[μου καὶ τοῦ κο]–
[σμητοῦ καὶ τῶν διδασκάλων· ἐπαινέσαι δὲ καὶ τὸν κοσμητὴν αὐτῶν – – – – – – – – – – –c.28– – – – – – – – – – –]
[– –c.8– – ἕνεκεν καὶ φιλοτιμίας, ἣν ἔχων διατελεῖ πρὸς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον] Ε–c.2–Ο–1-2–Τ– – – –c.13– – –
[–c.4– καὶ στεφανωθῆναι κατὰ τὸν νόμον· ἐπαινέσαι δὲ καὶ τοὺς διδασκάλους αὐτῶν, τόν τε] παι[δοτρίβην Ἑρμόδω]–
20[ρον Ἑορτίου Ἀχαρνέα καὶ τὸν ὁπλομάχον Περσαῖον Συμμάχου Κικυννέα καὶ τὸν ἀκοντι]στὴν [Νικόμαχον Νικο]–
[μάχου Ἀφιδναῖον καὶ τὸν καταπελταφέτην Πεδιέα Νεάνδρου ἐκ Κεραμέων καὶ τὸν το]ξότην [Σῶσον Προξένου]
[Σφήττιον καὶ τὸν γραμματέα – – – – –c.20– – – – – καὶ στεφανῶσαι ἕκαστον] αὐτῶν [θαλλοῦ στεφάνωι]·
[ἀναγράψαι δὲ τὸ ψήφισμα τόδε τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλει λιθ]ί̣ν̣ει κ[αὶ τὰ ὀνόματα τῶν]
[ἐφήβων κατὰ φυλὰς καὶ στῆσαι ἐν ἀγορᾶι, τὸ δὲ γενόμενον ἀνάλωμα – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –]
- - -; – Da es sich geziemt,
verdiente Menschen zu ehren und die jüngeren zu der gleichen Gesinnung zu veranlassen, damit ein Wettstreit sei unter den
jeweiligen Epheben um Disziplin und um Gehorsam gegenüber den vom Volk für ihre gute Ordnung eingesetzten (Lehrern); (und) damit auch
Rat und Volk öffentlich verdiente Menschen ehren, zu Glück und Heil!, wolle beschließen der Rat: dass die erlosten Vorsitzenden
5für die kommende Volksversammlung hierüber verhandeln lassen und die Beschlussvorlage des Rates in die Volksversammlung einbringen,
wonach der Rat es für gut befindet, dass man belobige die Epheben unter dem Archon - - - und sie bekränze mit
goldenem Kranz wegen ihrer Frömmigkeit gegenüber den Göttern und ihrer Disziplin, die sie stets während des gesamten Jahres
bewiesen haben, und ihres Ehrgeizes für den Rat und das Volk, und verkündige diesen Kranz an den Dionysien in der
Stadt bei den Tragödien-Uraufführungen und an den Panathenäen und Eleusinien und Ptolemäen bei den Sportwettkämpfen; dass
10für die Anfertigung der Kränze und die Verkündigungen Sorge tragen die Generäle und der Schatzmeister der
Militärkasse; dass ihnen auch sein soll ein Ehrensitz bei allen Spielen, die die Stadt veranstaltet; dass der jeweils gewählte
Bausachverständige ihnen den Platz dafür zuteile, wie sie es erbitten; – Da auch ihr Kosmete
dargelegt hat, wie sie in Gehorsam zu ihm viel Nützliches bewirkt haben für das Volk zu seiner Sicherheit und seinen Schutz,
und er Rat und Volk bittet, ihnen einen Preis für ihre Mühen zu gewähren, um ihn zu weihen: dass man ihnen,
15wie der Kosmete bittet, der Würdigung halber gebe, was dem Volk (als Preis) geeignet scheint, und dessen Weihung im Lykeion zu gestatten, um ein Denkmal
für ihre Mühe und Ordnung zu haben, und daraufzuschreiben ihre Namen mit Patronym und die Namen der Demen und des
Kosmeten und der Lehrer; dass man auch belobige ihren Kosmeten - - - S.d. - - - aus dem Demos - - -,
wegen - - - und seines Ehrgeizes, den er stets für den Rat und das Volk hegt; - - -
- - - und zu bekränzen gemäß dem Gesetz; dass man auch belobige ihre Lehrer: den Knabentrainer Hermodoros
20S.d. Heortios aus dem Demos Acharnai, und den Waffenausbilder Persaios S.d. Symmachos aus dem Demos Kikynna, und den Speerwurflehrer Nikomachos S.d. Niko-
machos aus dem Demos Aphidna, und den Katapultausbilder Pedieus S.d. Neandros aus dem Demos Kerameis, und den Bogenschießtrainer Sosos S.d. Proxenos
aus dem Demos Sphettos, und den Sekretär - - - S.d. - - - aus dem Demos - - -, und bekränze einen jeden von ihnen mit einem Olivenkranz;
dass diesen Beschluss der Sekretär, der während der Prytanie amtiert, aufzeichne auf eine steinerne Stele und die Namen der
Epheben nach Phylen, und aufstelle auf der Agora; dass die entstandenen Kosten - - -