Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 292

English Translation | XML-Ansicht
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –Ι̣
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – . Ε󰂪–
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –οντες π–
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – . εων τῶν κα–
5[. . . . . . . . . . . .23. . . . . . . . . . . ἑλέσθαι τὸν δῆμ]ον δέκα ἄνδρα–
[ς ἐξ Ἀθηναίων ἁπάντων αὐτίκα μάλα, πέντε δὲ] ἐκ τῆς βουλῆς·v
[τοὺς δὲ αἱρεθέντας . . . .8. . . . ἐν τῶι Ἐλευσ]ινίωι τῶι ἐν ἄστ–
[ει . . . . . . . . . . . . . . .29. . . . . . . . . . . . . .] τῆς ἱερᾶς ὀργάδος Ο–
[. . . . . . . . . . . . . .27. . . . . . . . . . . . .] μήτε χάριτος ἕνεκα μὴτ᾿ ἔ–
10[χθρας . . . . . . .14. . . . . . . ὡς δι]καιότατα καὶ εὐσεβέστατα ΤΑ
[. . . . . . . . . .19. . . . . . . . . ἀ]πὸ τῆς ἕκτης ἐπὶ δέκα τοῦ Ποσιδεῶ–
[νος . . . . . . . .16. . . . . . . .] ἐπὶ Ἀριστοδήμου ἄρχοντος· παρεῖν–
[αι δὲ καὶ τὸν βασιλέ]α καὶ τὸν ἱεροφάντην καὶ τὸν δαιδοῦχο–
[ν καὶ Κήρυκας καὶ] Εὐμολπίδας καὶ τῶν ἄλλων Ἀθηναίων τὸν β–
15[ουλόμενον, ὅπως] ἂν [ὡ]ς εὐσεβέστατα καὶ δικαιότατα τοὺς ὅρ–
[ους θῶσιν· ἐπι]μελεῖσθαι [δ]ὲ τῆς ἱερᾶς ὀργάδος καὶ τῶν ἄλλω–
[ν ἱερῶν τεμεν]ῶν τῶν Ἀθήνησιν ἀπὸ τῆσδε τῆς ἡμέρας εἰς τὸν
[ἀεὶ χρόνον οὕ]ς τε ὁ νόμος κελεύει περὶ ἑκάστου αὐτῶν καὶ τ–
[ὴν βουλὴν τὴν] ἐ[ξ] Ἀρείου πάγου καὶ τὸν στρατηγὸν τὸν ἐπὶ τὴ–
20[ν φυλ]ακὴ[ν τῆς χ]ώρας κεχειροτονημένον καὶ τοὺς περιπολά–
[ρχ]ους καὶ τοὺς [δη]μάρχους καὶ τὴν βουλὴν τὴν ἀεὶ βουλεύου–
[σαν] καὶ τῶν ἄλλ[ων Ἀθ]ηναίων τὸμ βουλόμενον τρόπωι ὅτωι ἂν
[ἐπ]ίστω[ν]ται· γρά[ψαι δὲ τὸ]ν γραμματέα τῆς βουλῆς εἰς δύο κα–
[ττ]ιτέρω ἴσω καὶ [ὁμοίω, εἰς μὲν] τὸν ἕτερον «εἰ λῶιον καὶ ἄμει–
25[νό]ν ἐστι τῶι δήμ[ωι τῶι Ἀθηναίων μισ]θοῦν τὸμ βασιλέα τὰ νῦ–
[ν ἐ]νειργασμ[έ]να [τῆς ἱερᾶς ὀργάδος τὰ ἐκ]τὸς τῶν ὅρων εἰς οἰ–
[κ]οδομίαν τοῦ προ[στώιου καὶ ἐπισκευὴν το]ῦ ἱεροῦ τοῖν θεο–
ῖν», εἰς δὲ τὸν ἕτερον κ[α]ττίτ[ερον «εἰ λῶιον καὶ ἄμει]νόν ἐστι
τῶι δήμωι τῶι Ἀθηναίων τὰ ν[ῦν ἐκτὸς τῶ]ν ὅ[ρων ἐ]νειργ[α]σμέν–
30α τῆς ἱερᾶς ὀργάδος ἐᾶν ἄνετα [τοῖν θ]εοῖν»· ἐπειδὰν δὲ ὁ γραν–
ματεὺς γράψηι, λαβὼν ὁ ἐ[π]ιστάτης ὁ ἐκ τῶν προέδρων συνειλ–
ιξάτω [τ]ὸν καττί[τε]ρον ἑ[κάτ]ερον καὶ κατειλίξας ἐρίοις εἰ–
ς ὑδρ[ί]αν [ἐμ]β[α]λ[έ]τω [χαλ]κῆν ἐναντίον τοῦ δήμου· παρασκευασ–
άντων [δ]ὲ τ[α]ῦ[τ]α οἱ π[ρ]υτάνεις· οἱ δὲ ταμίαι τῆς θεοῦ κατενεν–
35[κόν]των ὑ[δ]ρία[ς] χ[ρ]υ[σ]ῆν καὶ ἀργυρᾶν αὐτ[ί]κα μάλ[α] εἰς τὸν δῆμ–
ον· ὁ δ’ ἐπ[ι]σ[τ]ά[τη]ς [διασ]είσας τ[ὴ]ν ὑδρίαν τὴν χαλκῆν ἑλκέτω τ–
ὸν καττ[ί]τ[ε]ρον ἑκάτερον ἐμ μέρει· καὶ τὸμ μὲμ πρότερον εἰς
τὴν [ὑδ]ρ[ίαν τὴν] χρυσῆν ἐμβαλέτω, τὸν δὲ ὕστερον εἰς τὴν ἀργ–
υρᾶν καὶ [κα]τα[δ]ησ[ά]τω· ὁ δὲ ἐπιστάτης τ[ῶ]μ πρυτάνεων καταση–
40μη[νά]σθω τ[ῆ]ι [δημ]οσίαι σφραγῖδι· παρασημηνάσθω δὲ καὶ τῶν
ἄ̣λλ[ω]ν [Ἀ]θ[ηνα]ίων ὁ βου[λ]όμενος· ἐπει[δ]ὰν δὲ κατασημανθῶσιν,
ἀνεν[εγ]κ[ό]ντω[ν] οἱ [ταμ]ίαι τὰς ὑδ[ρ]ίας εἰς ἀκρόπολιν· ἑλέσθω
δὲ ὁ δ[ῆμ]ος [τρ]εῖς ἄνδρας, ἕν[α] μ[ὲ]ν ἐκ τῆς βουλῆς, δύο δὲ ἐξ Ἀθην–
αίω[ν ἁ]πάντων, οἵτ[ιν]ες εἰ[ς Δ]ελφοὺς ἀφικόμενοι τὸν θεὸν ἐπ–
45ερ[ήσ]ο[ν]τ[α]ι, [κα]θ’ ὁ[π]ότερα τὰ γρ[άμ]ματα ποιῶ[σ]ιν Ἀθηναῖοι περ–
ὶ τῆ[ς ἱ]ερ[ᾶ]ς ὀρ[γάδ]ος, ε[ἴ]τ[ε] τ[ὰ] ἐκ τῆς [χ]ρυσῆς ὑδρίας εἴτε τὰ ἐκ
τῆ[ς ἀ]ρ[γ]υρ[ᾶς· ἐπειδ]ὰν [δ]ὲ [ἥκ]ωσιν παρὰ τοῦ θεοῦ, καθελόντωσα–
ν τὰ[ς] ὑδ[ρί]α[ς καὶ] ἀνα[γ]νωσθ[ήτ]ω τῶι δήμωι ἥ τε μαντεία καὶ τὰ
[ἐ]κ τῶ[ν κα]ττ[ι]τέρω[ν] γρ[ά]μματα· καθ’ ὁπότερα δ’ ἂν τὰ γράμματα ὁ
50θεὸ[ς] ἀ[ν]έ[ληι] λῶιον [καὶ ἄμειν]ον εἶναι τῶι δήμωι τῶι Ἀθηναί–
ω[ν] κα[τὰ ταῦτα π]οι[εῖν, ὅπ]ω[ς] ἂ[ν] ὡς εὐσεβέστατα ἔχει τὰ πρὸς τ–
ὼ θεὼ [καὶ μηδέποτ’ εἰς τὸν λοιπ]ὸ[ν] χρόνον μηδὲν ἀσεβὲς γίγν–
ητ[αι περὶ τῆς ἱερᾶς] ὀ[ργάδος καὶ] περὶ τῶν ἄλλων ἱερῶν τῶν Ἀ–
θ[ήνησιν· νῦν δὲ ἀν]αγράψα[ι] τόδε τὸ ψήφισμα καὶ τὸ πρότερον τὸ
55Φι[λ]ο[κ]ράτο[υς τὸ περὶ τῶν] ἱ[ερῶν] τὸν γραμματέα τῆς βουλῆς ἐ–
ν στ[ήλαιν λιθίναιν καὶ στῆσαι τὴν] μὲν Ἐλευσῖνι πρὸς τῶι π–
ρο[πύλωι τοῦ ἱεροῦ, τὴν δὲ ἐν τῶι] Ἐ̣[λε]υσινίωι τῶι ἐν ἄστει· θῦ–
[σαι δὲ καὶ ἀρεστήριον] το[ῖν θεοῖν] τὸν ἱ[ε]ροφάντην καὶ τὴν ἱέ–
[ρειαν τῆς Δήμητρος . . . . .10. . . . .]Ο[. . .] τὸν ταμίαν τοῦ δήμου το
60[. . . . . . . . .17. . . . . . . . δραχμάς]· δοῦ[ν]αι [δ]ὲ καὶ εἰς τὴν ἀναγρα–
φ[ὴν . . . . . . .15. . . . . . . δραχμὰς εἰς] ἑκ[α]τέραν ἐκ τῶν κατὰ ψη–
φ[ίσματα ἀναλισκομένων τῶι δή]μωι· [δ]οῦναι δὲ καὶ τῶν αἱρεθ–
έ[ντων εἰς Δελφοὺς ἑκάστωι . . .] δρ[α]χμὰς εἰς ἐφόδια· δναι δὲ κα[ὶ]
το[ῖς αἱρεθεῖσιν ἐπὶ τὴν ἱε]ρ̣ὰν ὀργάδα : 𐅃 : δραχμὰς : ἑκάστ–
65[ωι ἐκ τῶν εἰς τὰ κατὰ ψηφίσμα]τα ἀναλισκομένων τῶι δήμωι· π–
[αρασχεῖν δὲ ὅρους λιθίνους], ὁπόσων ἂν προσδέηι, τοὺς πωλη–
[τὰς . . . . . . . . .17. . . . . . . .] βουλη[. μ]ίσθωμα τούς τε προέδρος
[. . . . . . . . . . .22. . . . . . . . . . .] σ̣υ̣γ̣γράψαι, καθότι ἐξεργασθήσ–
[ονται . . . . . . . . .17. . . . . . . . ἐπι]σταθήσονται τῆς ἱερᾶς ὀργ–
70[άδος . . . . . . . .16. . . . . . . .]σιν οἱ αἱρεθέντες· τὸ δὲ ἀργύριον
[. . . . . . . . . .20. . . . . . . . . .]ΣΟ[. .] λίθ[ο]ις τοὺς ὅρους δοῦναι τὸ–
[ν ταμίαν τοῦ δήμου ἐκ] τῶν κατὰ ψηφί[σ]ματα ἀναλισκομένων [τ]–
[ῶι δήμωι]. vacat
[οἵδε ἡιρέθησαν ἐπὶ τὴν ἱερὰν] ὀργά[δ]α ἀντὶ τῶν ἐκπεπτωκό[τ]–
75[ων νέους ὅρους θεῖναι : ἐκ τῆς β]ο[υλῆ]ς : Ἀρκεφῶν : Ἁ̣λ̣α̣ι̣εύς v
[. . . . . . . . . . . . . . .29. . . . . . . . . . . . . .]ης : Θριάσ̣ιος vacat
[. . . . . . . . . . . . .25. . . . . . . . . . . . . :] Ἁγνούσιος vacat
[ἐξ ἰδιωτῶν : . . . . . . . .16. . . . . . . .]ιος [:] Ἱπποκράτης : ἐκ Κερ[α]–
[μέων : . . . . .9. . . .]ος : [. . . .]ε[.]ω[ν :] ἐκ [Κ]ηδῶν : Ἐμμενίδης : Ε[. .]
80[. . . . . . .14. . . . . . . : Σ]ουν[ιεύς : Ἀ]ριστείδης : Οἰῆθεν vvv[vvv]
[. . . . . . . . .17. . . . . . . .]ιος : Γλαύκων : Περιθοίδης : Φαῖδρος
[. . . . 7. . . : ἐπὶ τὸ μαν]τεῖον εἰς Δελφούς : ἐξ ἰδιωτῶν· vacat
[. . . . . . . .16. . . . . . . .]εύς : Εὐδίδακτος : ΛαμπτρεύςI· vacat
[ἐκ τῆς βουλῆς : . . .6. . .]ος : ΛαμπτρεύςI : [τ]άδε ἐπαν[ο]ρθοῦται·
85[ἐὰν δέ του προσδέηι τόδ]ε τὸ ψήφισμα, τὴν βουλὴν κυρίαν εἶνα–
[ι ψηφίζεσθαι, ὅ τι ἂν αὐτῆι δ]οκῆι ἄριστον εἶναι. vacat
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - der
5- - - wählen soll das Volk zehn Männer
aus allen Athenern auf der Stelle, dazu fünf aus dem Rat.
Die Gewählten - - - in dem Eleusinion in der Stadt
- - - der heiligen Au,
- - - weder aus Gunst noch aus
10Hass - - - auf gerechteste und gottesfürchtigste Weise
- - - vom sechzehnten des (Monats) Posideon
- - - unter dem Archon Aristodemos. Anwesend sollen
sein auch der (Archon) Basileus und der Hierophant und der Dadouchos
und die Kerykes und Eumolpiden und von den übrigen Athenern wer
15will, damit sie auf gottesfürchtigste und gerechteste Weise die Grenzsteine
setzen. Sorge sollen tragen für die heilige Au und die anderen
Heiligtümer in Athen vom heutigen Tage an bis auf
alle Zeit diejenigen, die das jeweils sie betreffende Gesetz damit beauftragt, und
der Rat vom Areiopag und der General, der für den
20Schutz des Landes gewählt ist, und die Peripol-
archen und die Demarchen und der jeweils amtierende
Rat und von den übrigen Athenern jeder, der will, auf die Art, wie
sie es vermögen. Schreiben soll der Sekretär des Rates auf zwei
völlig gleiche Zinntäfelchen, auf das eine: „Ob es günstiger und vorteil-
25hafter ist für das Volk der Athener, dass der (Archon) Basileus verpachte die der-
zeit in Bearbeitung befindlichen Teile der heiligen Au ausserhalb der Grenzsteine zum
Bau der Säulenhalle und zur Instandsetzung des Heiligtums der beiden
Göttinnen?“; auf das andere Zinntäfelchen: „Ob es günstiger und vorteilhafter ist
für das Volk der Athener, die derzeit ausserhalb der Grenzsteine in Bearbeitung
30befindlichen Teile der heiligen Au brach liegen zu lassen für die beiden Göttinnen?“ Sobald der
Sekretär geschrieben hat, soll der Vorsitzende aus den Reihen der Prohedroi nehmen und
aufrollen jedes der beiden Zinntäfelchen und mit Wollfäden umwickeln und in
eine bronzene Hydria werfen in Gegenwart des Volkes; vorbereiten sollen
das die Prytanen; die Schatzmeister der Göttin sollen hinein-
35bringen eine goldene Hydria und eine silberne alsbald in die Volk(sversammlung);
der Vorsitzende soll die bronzene Hydria schütteln und die beiden
Zinntäfelchen der Reihe nach herausnehmen und das erste in
die goldene Hydria legen, das zweite in die silberne,
und sie zubinden. Der Vorsitzende der Prytanen soll sie ver-
40siegeln mit dem öffentlichen Siegel, daneben kann siegeln auch von den
übrigen Athenern jeder, der will. Sobald sie versiegelt haben,
sollen die Schatzmeister die Hydrien auf die Akropolis tragen. Wählen soll
das Volk drei Männer, einen aus dem Rat, zwei aus allen
Athenern, die nach Delphi reisen und den Gott be-
45fragen, gemäss welcher der beiden Schriften die Athener verfahren sollen
mit der heiligen Au, ob gemäss der aus der goldenen Hydria oder der aus
der silbernen. Sobald sie aber zurückkehren vom Gott, sollen sie herunter-
tragen die Hydrien, und verlesen werden sollen dem Volk der Orakelspruch und die
Schriften von den Zinntäfelchen; welche der beiden Schriften der
50Gott bezeichnet hat, dass sie günstiger und vorteilhafter für das Volk der Athener ist,
dieser gemäss soll verfahren werden, damit es aufs gottesfürchtigste geschehe gegenüber
den beiden Göttinnen und niemals in den künftigen Zeit ein Frevel geschehe
hinsichtlich der heiligen Au und hinsichtlich der anderen Heiligtümer in
Athen. Jetzt aber soll aufzeichnen diesen Volksbeschluss und den früheren
55des Philokrates über die Heiligtümer der Sekretär des Rates auf
zwei steinerne Stelen und sie aufstellen, die eine in Eleusis beim
Propylon des Heiligtums, die andere im Eleusinion in der Stadt.
Opfern sollen ein günstig stimmendes Opfer den beiden Göttinnen der Hierophant und die
Priesterin der Demeter; - - - der Schatzmeister des Volkes
60- - - Drachmen. Geben soll er ferner für die Aufzeichnung
- - - Drachmen für jede der beiden (Stelen) aus dem Dekret-Fonds
des Volkes. Geben soll er ferner von den Gewählten
nach Delphi einem jeden - - Drachmen als Reisegeld. Geben soll er auch
den Gewählten für die heilige Au 5 Drachmen einem
65jeden aus dem Dekret-Fonds des Volkes.
Bereitstellen sollen marmorne Grenzsteine, so viele wie nötig, die Poleten,
- - - Rat - - - Verdingung; die Vorsitzenden
- - - sollen schriftlich festlegen, wie sie gearbeitet
werden - - - und aufgestellt werden sollen (auf) der heiligen Au,
70- - - die Gewählten. Das Geld
- - - mit Steinen die Grenzen (abzumarken), soll geben der
Schatzmeister des Volkes aus dem Dekret-Fonds
des Volkes.
Folgende wurden gewählt für die heilige Au, um anstelle der ausgeschiedenen
75neue Grenzsteine zu setzen: Aus dem Rat: Arkephon aus dem Demos Halai,
- - - aus dem Demos - - -, - - - aus dem Demos Thria,
- - - aus dem Demos - - -, - - - aus dem Demos Hagnous;
aus den Privatleuten: - - - aus dem Demos - - -, Hippokrates aus dem Demos Kera-
meis, - - - aus dem Demos - - -, - - - aus dem Demos Kedoi, Emmenides aus dem Demos E- -
80- - - aus dem Demos Sounion, Aristeides aus dem Demos Oe,
- - -, aus dem Demos - - -, Glaukon aus dem Demos Perithoidai, Phaidros
aus dem Demos - - -; für das Orakel nach Delphi: aus den Privatleuten:
- - - aus dem Demos - - -, Eudidaktos aus dem Demos Lamptrai;
aus dem Rat: - - - aus dem Demos Lamptrai. Folgendes wird (an dem Beschluss) verbessert:
85Wenn eines Zusatzes bedarf dieser Beschluss, soll der Rat berechtigt sein
zu beschließen, was ihm das beste zu sein scheint.