Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 298

English Translation | XML-Ansicht
anaglyphum
Σπαρτόκωι Παιρισάδηι
Ἀπολλωνίωι Λεύκωνος παισί.

spatium vacuum, a. 0,275, olim fortasse pictum

I ἐπὶ Θεμιστοκλέους ἄρχοντο[ς],
ἐπὶ τῆς Αἰγηίδος ὀγδό[η]ς πρυ[τ]–
5ανείας, ἧι Λυσίμα[χ]ος Σωσιδή[μ]–
[ο Ἀχα]ρ[ν]εὺςVI ἐγραμμάτευεν· Θε[ό]–
φιλος [Ἁλι]μούσιος ἐπεστάτει·
Ἀνδροτίων Ἄνδρωνος Γαργήττιος [ε]ἶπεν· π[ε]–
ρὶ ὧν ἐπέστειλε Σπάρτοκος καὶ Παιρ[ισά]δ[η]–
10ς καὶ οἱ πρέσβεις οἱ ἥκοντες π[α]ρ’ αὐτῶν ἀπ[α]–
γγέλουσιν, ἀποκρί[ν]ασθαι αὐτοῖ[ς], ὅτι ὁ [δῆ]–
μος ὁ Ἀθηναίων ἐπαινεῖ Σπάρτ[ο]κον καὶ Παι–
ρισάδην, ὅτι εἰσὶν ἄνδρες [ἀ]γα[θ]οί, καὶ ἐπ[αγ]–
γέλλονται τῶι δήμωι [τ]ῶι Ἀ[θ]ην[α]ίων ἐπιμε[λ]–
15ήσεσθαι τῆς ἐκ[π]ομπῆς τοῦ [σ]ίτ[ο]υ, καθάπερ ὁ
πατὴρ αὐτῶν ἐπεμελεῖτο καὶ ὑ[π]ηρετήσειν π–
ροθύμως, ὅτου ἂν ὁ δῆμ[ος] δ[έη]τα[ι], καὶ ἀπαγγ[έ]–
λλειν αὐτο[ῖ]ς τοὺς π[ρέσβ]εις ὅ[τι] ταῦτα ποι–
οῦντες οὐδενὸ[ς] ἀτυχήσουσιν τοῦ δήμου το–
20ῦ Ἀθηναίων· [ἐπ]ει̣δὴ δὲ τ̣ὰς δωρ̣ε̣ι̣ὰς διδόασι–
ν Ἀθηναίοι[ς, ἅσ]περ Σ[άτ]υ[ρ]ος καὶ Λεύκων ἔδο–
σαν, εἶναι [Σπ]α̣[ρτ]όκ̣ωι [κ]αὶ Παιρισάδει τὰς δ–
ωρειάς, ἃς [ὁ δῆμ]ος ἔδωκε Σατύρωι καὶ Λεύκω–
νι, καὶ στεφ[ανο]ῦ̣ν̣ χρυσῶι στεφάνωι Παναθη–
25ναίοις τοῖς μεγάλοις ἀπὸ χιλίων δραχμῶν
ἑκάτερ[ο]ν· [ποιε]ῖσθαι δὲ τοὺς στεφάνους το–
ὺς ἀθλοθέ[τας] τῶι προτέρωι ἔτει Παναθηνα–
ίων τῶν μεγ[άλ]ων κατὰ τὸ ψήφισμα τοῦ δήμου
τὸ πρότερον ἐψηφισμένον Λεύκωνι καὶ ἀνα–
30γορεύειν, ὅτι «στεφανοῖ ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναίων
Σπάρτοκον καὶ Παιρισάδην τοὺς Λεύκωνος
παῖδας ἀρετῆς καὶ εὐνοίας ἕνεκα τῆς εἰς τ–
ὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων»· ἐπειδὴ δὲ τοὺς στεφ–
άνους ἀνατιθέασι τῆι Ἀθηνᾶι τῆι Πολιάδι
35τοὺς ἀθλοθέτας εἰς τὸν νεὼ ἀνατιθέναι το–
ὺς στεφάνους ἐπιγράψαντας, «Σπάρτοκος vv
καὶ Παιρισάδης Λεύκωνος παῖδες ἀνέθεσα–
ν τῆι Ἀθηναίαι στεφανωθέντες ὑπὸ τοῦ δήμ–
ου τοῦ Ἀθηναίων»· τὸ δὲ ἀργύριον διδόναι το–
40ῖς ἀθλοθέταις εἰς τοὺς στεφάνους τὸν τοῦ
δήμου ταμίαν ἐκ τῶν εἰς τὰ κατὰ ψηφίσματα
τῶι δήμωι μερ[ι]ζομένων· τὸ δὲ νῦν εἶναι παρ–
αδοῦναι τοὺς ἀποδέκτας τὸ εἰς τοὺς στεφά–
νους ἐκ τῶν στρατιωτικῶν χρημάτων· ἀναγ[ρ]–
45άψαι δὲ τὸ ψήφισμα τόδε τὸγ γραμματέα τῆ[ς]
βουλῆς ἐν στήληι λιθίνει καὶ στῆσαι πλη[σ]–
ίον τῆς Σατύρου καὶ Λεύκωνος· ἐς δὲ τὴν ἀν[α]–
γραφὴν δοῦναι τὸν ταμίαν τοῦ δήμου τριά[κ]–
οντα δραχμάς· ἐπαινέσαι δὲ τοὺς πρέσβει[ς]
50Σῶσιν καὶ Θεοδόσιον, ὅτι ἐπιμελοῦνται τ[ῶ]–
ν ἀφικ[ν]ουμένων Ἀθήνηθεν εἰς Βόσπορον [κα]–
ὶ καλέσαι αὐτοὺς ἐπὶ ξένια εἰς τὸ πρυτα[νε]–
ῖον εἰς αὔριον· περὶ δὲ τῶν χρημάτων τῶν [ὀφ]–
[ε]ι̣λο̣μένων τοῖς παισὶ τοῖς Λεύκωνος, ὅπ[ως]
55[ἂ]ν ἀπολάβωσιν, χρηματίσαι τοὺς προέδ[ρος],
[οἳ] ἂν λάχωσι προεδρεύειν ἐν τῶι δήμωι [τῆι]
[ὀγ]δόηι ἐπὶ δέκα πρῶτον μετὰ τὰ ἱερά, ὅπ[ως ἂ]–
[ν] ἀπολα[β]όντες τὰ χρήματα μὴ ἐγκαλῶσ[ι τῶι]
[δ]ήμωι τῶι Ἀθηναίων· δοῦναι δ[ὲ τὰ]ς ὑπηρ̣[εσί]–
60[α]ς, ἃς αἰτοῦσι Σπάρτοκος καὶ Παιρισ[άδης· τ]–
[οὺ]ς δὲ πρ[έ]σβεις ἀπογράψαι τὰ ὀνόμα[τα τῶν]
[ὑπ]ηρε̣σ̣ι̣ῶν, ὧν ἂν λάβωσιν, τῶι γραμμα[τεῖ τῆ]–
[ς β]ουλῆς· οὓς δ’ ἂν ἀπογράψωσιν, εἶνα[ι ἐν τῶι]
τ[ε]ταγμένωι ποιοῦντας ἀγαθόν, ὅ τι [ἂν δύνω]–

II νται τοὺς παῖδας τοὺς Λεύκωνος. Π[ολύευκτ]–
ος Τιμοκράτους Κριωεὺς εἶπε· τὰ [μὲν ἄλλα κ]–
αθάπερ Ἀνδροτίων, στεφανῶσα[ι δὲ καὶ Ἀπολ]–
λώνιον τὸν Λεύκωνος ὑὸν ἐκ τῶ[ν αὐτῶν. vacat]

Relief
Für Spartokos, Pairisades,
Apollonios, Söhne des Leukon.

0,275 frei

I Unter dem Archon Themistokles;
die Aigeis hatte die achte Prytanie
5inne; Lysimachos S.d. Sosidemos
aus dem Demos Acharnai war Sekretär; Theo-
philos aus dem Demos Halimous hatte den Vorsitz;
Androtion S.d. Andron aus dem Demos Gargettos stellte den Antrag:
Worüber Spartokos und Pairisades geschrieben haben
10und die von ihnen gekommenen Gesandten
vermelden, dass man ihnen antworte: dass das Volk
der Athener Spartokos und Pairisades
belobigt, weil sie treffliche Männer sind und
dem Volk der Athener ankündigen, sorgen
15zu wollen für die Ausfuhr des Getreides, so wie
ihr Vater dafür Sorge trug, und bereitwillig
bereitzustellen, wessen das Volk bedarf; und dass
ihnen die Gesandten vermelden, dass es, wenn sie dies
tun, ihnen an nichts fehlen wird von seiten des Volkes
20der Athener; und, da sie dieselben Privilegien geben
den Athenern, die schon Satyros und Leukon
gegeben haben, dass auch Spartokos und Pairisades die
Privilegien erhalten, die das Volk Satyros und Leukon verliehen hat;
und dass man sie bekränze mit goldenem Kranz an den
25Großen Panathenäen im Wert von tausend Drachmen,
jeden von ihnen; dass die Kränze herstellen lassen
die Athlotheten im Jahr vor den Großen
Panathenäen gemäß dem Volksbeschluß,
der früher beschlossen worden ist für Leukon; und
30dass man verkünde: „Das Volk der Athener
bekränzt Spartokos und Pairisades, die Söhne des Leukon,
wegen ihrer Leistung und ihres Wohlwollens gegenüber
dem Volk der Athener“; und dass, wenn sie die
Kränze der Athene Polias weihen,
35die Athlotheten im Tempel die
Kränze weihen mit der Aufschrift: „Spartokos
und Pairisades, die Söhne des Leukon, haben (sie)
geweiht der Athena, bekränzt vom Volk
der Athener“; dass das Geld den
40Athlotheten für die Kränze gebe der
Schatzmeister des Volkes aus den für Volksbeschlüsse
bestimmten Fonds; dass vorerst
auszahlen die Apodektai das Geld für die Kränze
aus dem Militär-Fonds; dass den
45Beschluss aufzeichne der Sekretär des
Rates auf einer Marmorstele und aufstelle nahe
bei der (Stele) für Satyros und Leukon; dass für die
Aufzeichnung der Schatzmeister des Volkes dreißig
Drachmen auszahle; dass man belobige die Gesandten
50Sosis und Theodosios, weil sie sich derjenigen annehmen,
die aus Athen zum Bosporos kommen, und
sie zum Festbankett lade ins Prytaneion
für morgen; und dass hinsichtlich des Geldes,
das den Söhnen des Leukon geschuldet wird, damit
55sie es zurückerhalten, darüber verhandeln lassen die Vorsitzenden,
die ausgelost werden zum Vorsitz im Volk am
achtzehnten (des Monats), als erstes nach den religiösen Angelegenheiten, damit
sie nach Erhalt des Geldes nichts vorzuwerfen haben dem Volk
der Athener; dass man ihnen gebe die Schiffsbemannung,
60um die Spartokos und Pairisades gebeten haben;
dass die Gesandten auflisten die Namen der
Schiffsbesatzung, die zur Verfügung gestellt wird, beim Sekretär des
Rates; und dass die aufgelistete (Besatzung) in der
Pflicht stehe, Gutes zu tun nach Kräften

II für die Söhne des Leukon. – Polyeuktos
S.d. Timokrates aus dem Demos Krioa stellte den Antrag: das andere,
wie Androtion (beantragt hat); dass man bekränze auch Apol-
lonios, den Sohn des Leukon, in derselben Weise.