Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 306

English Translation | XML-Ansicht
latus anticum A

ἡ βουλὴ ἡ ἐπὶ Πυθοδότου [ἄρχοντο]ς ἀν[έ]θ[ηκεν]
Ἡφαίστωι στεφανωθεῖσ[α ὑπὸ] τοῦ δήμου
ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης.

III Δεινόστρατος Δεινιάδου Ἀγκυλῆθεν εἶπεν· ἐπειδὴ ἡ βουλὴ ἡ ἐπὶ Πυθοδότου ἄρχοντος ψηφισαμένη κρίσιν ποιῆσαι τῶν λεγόντων ἐν τεῖ βουλῆι ἐπὶ τῆς ἐνάτης πρυτ[α]–
5νείας καὶ τιμῆσαι, ὃς ἂν δοκεῖ αὐτεῖ ἄριστα λέγων καὶ πράττων καὶ ἀδωροδοκήτως ὑπὲρ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων διατετελεκέναι τὸν ἐνιαυτόν, ἔκρινεν διαχειροτο[νή]–
σασα περὶ τούτων ἡ βουλὴ Φανόδημον Διύλ<λ>ου Θυμαιτάδην, δεδόχθαι τῆι βουλῆι, ἀγαθῆι τύχηι τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων καὶ τῆς βουλῆς· ἐπαινέσαι Φανόδημον Διύλ<λ>ου Θυμαιτάδ[ην]
ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης τῆς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ : 𐅅 : δραχμῶν· τὸ δὲ ἀργύριον εἶναι τὸ εἰς τὸν
[στέ]φανον ἐκ τῶν εἰς τὰ κατὰ ψηφίσματα ἀναλισκομένων τεῖ βουλεῖ· ἀναγ[ρ]άψαι δὲ καὶ ἐπὶ τὸ ἀνάθημα τῆς βουλῆς τόδε τὸ ψήφισμα τοὺς αἱρεθέντας ποήσασθαι τὸ ἀνάθημα· ὅπως δ’ ἂν καὶ ὁ
δῆμος εἰδὼς τὰ ἐψηφισμένα τῆι βουλῆι περὶ Φανοδήμου τιμήσει καὶ αὐτὸς [κ]αὶ στεφανώσει, ἐὰν δοκεῖ τῶι δήμωι καθάπερ τῆι βουλῆι, τοὺς προέδρους, οἳ ἂν λάχωσιν προεδρεύειν ἐν
10τῶι δήμωι εἰς τὴν πρώτην ἐκκλησαν χρηματίσαι περὶ Φανοδήμου, καὶ ἀναγ[νῶ]ναι τόδε τὸ ψήφισμα τὸγ γραμματέα τῶι δήμωι, γνώμην δὲ ξυνβάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆ–
μον ὅτι δοκεῖ τῆι βουλῆι, ἐπειδὴ Φανόδημος Διύλλου Θυμαιτάδης καλ[ῶς κ]αὶ φ[ι]λοτίμως καὶ ἀδωροδοκήτως βεβούλευκεν λέγων καὶ πράττων τὰ ἄριστα ὑπὲρ τῆς βουλῆς καὶ
τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων καὶ τῶν συμμάχων, ἐπαινέσαι αὐτὸν ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης τῆς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων [καὶ τοὺς συμμ]άχους καὶ στεφαν[ῶ]–
σαι χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ : Χ : δραχμῶν, ἐπειδὰν τὰς εὐθύνας δῶι· τὸ δὲ ἀργύριον εἶναι τὸ εἰς τὸν στέφανον, ὁπόθεν ἂν τῶι δήμωι δοκε̣ῖ· ὅ̣πω̣ς̣ ἂν [οὖν καὶ οἱ ἄλλοι ἅπαν]τες εἰδῶσι, ὅτ̣[ι]
ὁ δῆμος καὶ ἡ βουλὴ ἐπίσταται χάριτας ἀποδιδόναι τοῖς ἀεὶ λέγουσιν καὶ πράττου[σιν τὰ ἄρισ]τα ὑπὲρ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου, [ἀναγράψαι τόδε τὸ ψήφισ]μα τὸν γραμμ[α]–
15[τέα] τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήληι λιθ[ίνη]ι καὶ στῆσαι ἐν ἀκροπόλει, εἰς δὲ τὴν ἀναγρ[αφὴν τῆς στ]ήλης δοῦναι τὸν ταμίαν τοῦ δήμου ΔΔ̣[Δ δραχμὰς ἐκ τῶν εἰς τὰ κατὰ ψηφί]σματα
[ἀναλισκο]μένων [τῶι δήμωι]. vacat

latus sinistrum B

II [Φα]νό[δημος Δι]ύλλου Θυμαιτάδης εἶπεν· – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
1–2–Ν̣ΑΝΑ– – – – –c.17– – – – –ο̣ν ἑλέσθαι τὴν βουλὴν αὐτίκ[α μάλα – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –]Λ̣Ε̣Λ̣[. .]Λ̣– – – –
– – – – – – – –c.20– – – – – – –σ̣τον, καθότι ἂν αὐτοῖς δοκῆι ἀρισ[τ– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –] ἀναθεῖναι τό τε ἄγα–
20[λμα – – – –c.9– – – – τῶι Ἡφ]α̣ί̣σ̣τωι καὶ τῆι Ἀθηνᾶι τῆι Ἡφαιστίαι· ἐπιγρ[άψαι δὲ – – – – – –c.16– – – – – – τοὺς βουλ]ε̣υ̣τ̣ὰς πατρόθεν καὶ τοῦ δήμ–
[ου – – – –c.9– – – –] ἐφ̣’ ὑγι[εί]αι καὶ σωτηρίαι τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου [τοῦ Ἀθηναίων· ἐπιγράψαι δὲ καὶ τὸ ψήφισ]μα καθ’ ὃ ἐστεφανώθη ἡ βουλὴ
[ὑπὸ τοῦ δήμου ἐν] τῆι ἐν Διονύσου ἐκκλησίαι δόξασα καλῶς ἐπιμεμ̣[ελῆσθαι τῆς εὐκοσμίας τῆς περὶ] τὴν ἑορτὴν τοῦ Διονύσου το[ῦ]
[ἐν ἄστει. vac.] vacat
vacat 0,28

I [Κηφι]σο̣φ̣ῶ̣ν̣ Καλλιβίου Παιανιεὺς εἶπεν· ἐπειδὴ ἡ βουλὴ ἡ ἐ[πὶ Πυθοδ]ότο[υ ἄρχ]οντος καλῶς καὶ δικαίως ἐπε–
25[μελή]θη τῆς εὐκοσμίας τοῦ θεάτρου, ἐπαινέσαι αὐτὴν καὶ στεφα[νῶ]σαι χρυσῶι [στεφ]άνωι ἀπὸ : 𐅅 : δραχμῶν· δοῦναι δὲ αὐτ[ί]–
[κα εἰς] θυσίαν 𐅄 δραχμὰς τοὺς ταμίας, οὓς εἴρηται ἐκ τοῦ νόμου τοῖς δ[ό]ξασιν ἄριστα τῶν βουλευτῶν ἐπιμεμελῆσθαι τῆς εὐκοσ[μίας].
vacat 0,13

IV [– –c.6– –ω]ν Ἀντικράτους Παμβωτάδης εἶπεν· τύχηι ἀγαθῆι, ἐψηφίσθαι τῆι βουλῆι, ἐπειδὴ Εὔδοξος Θεαγγ̣[έλου]
[Συπα]λήττιος καλῶς καὶ δικαίως ἐπεμελήθη τῆς διοικήσεως ὑπὸ τῆς βουλῆς, {φ}ἐφ᾿ ἣν εἱρέθη καὶ τῆς ἄλλης [εὐ]–
[κοσμί]ας τῆς βουλῆς μετὰ τῶν πρυτάνεων τῶν ἀεὶ πρυτανευόντων, ἐπαινέσαι αὐτὸν καὶ στεφανῶσαι χρυ–
30[σῶι στε]φάνωι ἀπὸ : 𐅅 : δραχμῶν, ἐπειδὰν τὰς εὐθύνας δῶι· ὅπ[ως] δ’ ἂν ποηθῆι ὁ στέφανος καὶ ἦι φανερὰ ἡ δωρεὰ ἡ πα[ρὰ]
[τῆς βουλῆ]ς, ἑλέσθαι πέντε ἄνδρας τὴν βουλὴν αὐτίκα μάλα, οἵτινες ποήσονται τὸν στέφανον· τοὺς δὲ ταμί–
[ας δοῦναι τ]ὸ ἀργύριον ἐκ τῶν κατὰ ψηφίσματα ἀναλ[ισκο]μένων τῆι βουλῆι· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα
[ἐπὶ τὸ ἀνά]θημα τῆς βουλῆς τῆς ἐπὶ Πυθοδότο[υ ἄρχ]οντος. vacat
vacat 0,13

latus dextrum C

[γραμματ]ε[ὺ]ς κατὰ π[ρυτα]νείαν·
35Κλεόστρατος Τιμοσθένους Αἰγιλιεύς
vacat
ἐπὶ τὰ ψηφίσματα·
Δημόφιλος Πανταλέοντος Ἀγρυλῆθεν
vacat
ἐπὶ τὸ θεωρικόν·
Κηφισοφῶν Κεφαλίωνος Ἀφιδναῖος
vacat
40βουλῆς ταμίαι·
Ἀντικλῆς Ἀριστοκράτους Κυδαθηναιεύς
Δρομοκλείδης Θρασυμήδους Ἁγνούσιος

V Βράχυλλος Βαθύλλου Ἐρχιεὺς εἶπεν· ἐπειδὴ Εὔδοξος καλ ῶς καὶ δικαίως ἐπεμελήθη, ὧν αὐτῶι ἡ βουλὴ προσ[έταξεν],
τῆς τε διοικήσεως τῆι βουλῆι καὶ τῆς εὐκοσμίας μετὰ τῶν πρυτάνεων τῶν ἀεὶ πρυτανευόντων καὶ διετ[έλεσεν τὰ]
45βέλτιστα συμβουλεύων, [δ]εδόχθαι τῆι βουλῆι· ἐπαινέσαι Εὔδοξον Θεαγγέλου Συπαλήττιον ἀρετῆς ἕ[νεκα καὶ δικαι]–
οσύνης τῆς εἰς τὴν βουλὴν καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ : 𐅅 : δραχμῶν, ἐπειδὰν τὰς εὐ[θύνας δῶι· τὸ δὲ ἀρ]–
γύριον εἶναι εἰς τὸν στέφανον π[α]ρ’ ἑκάστου τῶν βουλευτῶν· εἶνα[ι δ’] αὐτῶι καὶ παρὰ τοῦ δ[ήμο]υ [εὑρέσθαι ἀγαθὸν ὅ τι ἂν]
[δ]ύνηται· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψή[φισμα ἐπὶ τὸ] ἀνάθημα τῆς βουλῆ[ς τῆς ἐπ]ὶ̣ Π̣[υθοδ]ότου ἄρχοντος· [εἰ]ς [δὲ τὴν ἀναγραφὴν καὶ τὴν]
[πο]ίη̣σιν τ– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Seite A

Der Rat unter dem Archon Pythodoros hat (dies) geweiht
dem Hephaistos, mit Kranz geehrt vom Volk
wegen seiner Leistung und Gerechtigkeit.

III Deinostratos S.d. Deiniades aus dem Demos Ankyle stellte den Antrag: Da der Rat unter dem Archon Pythodoros beschlossen hat, die Redner im Rat zu beurteilen in der neunten Prytanie
5und denjenigen zu ehren, der am besten in Wort und Tat und unbestechlich für Rat und Volk der Athener das ganze Jahr hindurch gewirkt hat; und da der Rat nach Abstimmung hierüber gewählt
hat Phanodemos S.d. Diyllos aus dem Demos Thymaitadai, wolle beschließen der Rat, zu Glück und Heil des Volkes der Athener und ihres Rates: dass man belobige Phanodemos S.d. Diyllos aus dem Demos Thymaitadai
für seine Leistung und seine Gerechtigkeit gegenüber Rat und Volk der Athener und ihn bekränze mit goldenen Kranz im Wert von 500 Drachmen; dass das Geld für den
Kranz aus dem Dekret-Fonds des Rates komme; dass auf die Weihung des Rates auch diesen Beschluss aufschreibe die gewählte Kommission für die Anfertigung der Weihung; dass, damit auch
das Volk die Beschlüsse des Rates über Phanodemos erfahre und auch selbst ihn ehre und bekränze, indem das Volk dieselben Beschlüsse fasst wie der Rat, die Vorsitzenden, die ausgelost werden
10zum Vorsitz im Volk bei der ersten Volksversammlung, verhandeln lassen über Phanodemos und dass der Sekretär dem Volk diesen Beschluss vorlese und die Beschlussvorlage des Rates im Volk einbringe,
wonach der Rat beschließt: Da Phanodemos S.d. Diyllos aus dem Demos Thymaitadai gut und ehrenvoll und unbestechlich als Ratsmitglied tätig war und in Wort und Tat das Beste für den Rat
und das Volk der Athener und seine Verbündeten wirkte, dass man ihn belobige wegen seiner Leistung und Gerechtigkeit gegenüber dem Rat und dem Volk der Athener und seine Verbündeten, und bekränze
mit goldenem Kranz im Wert von 1000 Drachmen, sobald er Rechenschaft abgelegt hat; dass das Geld für den Kranz aus dem Fonds komme, den das Volk beschließt; und dass, damit nun auch alle anderen erfahren, dass
Volk und Rat Dank abzustatten wissen denen, die stets in Wort und Tat das Beste für Rat und Volk wirken, diesen Beschluss der Sekretär,
15der während der Prytanien amtiert, aufzeichne auf eine steinerne Stele und aufstelle auf der Akropolis; dass für die Aufzeichnung auf die Stele der Schatzmeister 30 Drachmen gebe aus dem Dekret-Fonds
des Volkes.

Seite B

II Phanodemos S.d. Diyllos aus dem Demos Thymaitadai stellte den Antrag: - - -
- - - dass der Rat sogleich wähle - - -
- - - wie es ihnen am besten scheint - - - weihe die Statue
20- - - an Hephaistos und Athena Hephaistia; dass aufzeichne - - - die Ratsmitglieder mit Patronym und Demos
- - - für Heil und Gesundheit des Rates und des Volkes der Athener; dass man aufzeichne auch den Beschluss, durch den der Rat
vom Volk in der Volksversammlung im (Theater des) Dionysos bekränzt wurde, der nach seinem Urteil gut für die Ordnung der Festspiele für Dionysos in der Stadt
gesorgt hat.
vacat 0,28

I Kephisophon S.d. Kallibios aus dem Demos Paiania stellte den Antrag: Da der Rat unter dem Archon Pythodotos gut und gerecht
25für die Ordnung des Theaters gesorgt hat, dass man ihn belobige und bekränze mit goldenem Kranz im Wert von 500 Drachmen; dass sogleich
die entsprechenden Schatzmeister gemäß dem Gesetz für das Opfer 50 Drachmen geben an diejenigen Ratsmitglieder, die nach seinem Urteil am besten für die Ordnung gesorgt haben.
vacat 0,13

IV - -on S.d. Antikrates aus dem Demos Pambotadai stellte den Antrag: zu Glück und Heil, wolle beschließen der Rat: Da Eudoxos S.d. Theangelos
aus dem Demos Sypalettos gut und gerecht für die Verwaltung gesorgt hat, für die er vom Rat gewählt war, und für die Ordnung
des Rates, zusammen mit den jeweils amtierenden Prytanen, dass man ihn belobige und bekränze mit
30goldenem Kranz im Wert von 500 Drachmen, sobald er Rechenschaft abgelegt hat; und dass, damit der Kranz angefertigt und die Auszeichnung seitens des Rates
öffentlich werde, der Rat sogleich fünf Männer wähle, die den Kranz anfertigen werden; dass die Schatzmeister
das Geld aus dem Dekret-Fonds des Rates geben; dass man diesen Beschluss
auf die Weihung des Rates unter dem Archon Pythodotos aufzeichne.
vacat

Seite C

Der Sekretär, der während der Prytanien amtiert:
35Kleostratos S.d. Timosthenes aus dem Demos Aigilia.
vacat
Verantwortlicher für die Dekrete:
Demophilos S.d. Pantaleon aus dem Demos Agryle.
vacat
Verantwortlicher für den Theorikon-Fonds:
Kephisophon S.d. Kephalion aus dem Demos Aphidna.
vacat
40Schatzmeister des Rates:
Antikles S.d. Aristokrates aus dem Demos Kydathenaion,
Dromokleides S.d. Thrasymedes aus dem Demos Hagnous.

V Brachyllos S.d. Bathyllos aus dem Demos Erchia stellte den Antrag: Da Eudoxos gut und gerecht
für die Verwaltung und die Ordnung des Rates, wofür ihn der Rat eingesetzt hat, gesorgt hat zusammen mit den jeweils amtierenden Prytanen, und fortwährend
45stets das Beste riet, wolle beschließen der Rat: dass man belobige Eudoxos S.d. Theangelos aus dem Demos Sypalettos wegen seiner Leistung und seiner Gerechtigkeit
gegenüber dem Rat, und ihn bekränze mit goldenem Kranz im Wert von 500 Drachmen, sobald er Rechenschaft abgelegt hat; dass das
Geld für den Kranz von jedem Ratsmitglied komme; dass er auch seitens des Volkes auf alle möglichen Vergünstigungen
rechnen dürfe; dass man diesen Beschluss aufzeichne auf die Weihung des Rates unter dem Archon Pythotodos; dass für die Aufzeichnung und die
Anfertigung - - -