Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 327

English Translation | XML-Ansicht

III [ἐπὶ Ε]ὐαινέτου ἄρχον[τος, ἐπὶ τῆς . . . . . . . .16. . . . . . . . πρυτ]–
[ανε]ίας, ἧι Πρόξενος Π[υλαγόρου ἈχερδούσιοςVIII ἐγραμμάτευ]–
[εν]· ἕνηι καὶ νέαι· ἑβδό[μηι καὶ δεκάτηι τῆς πρυτανείας· ἐκκ]–
[λη]σία· τῶν προέδρων ἐ[πεψήφιζεν . . . . . . . . .18. . . . . . . . .· ἔδ]–
5[οξ]εν τῶι δήμωι· Θεοδω[ρ . . . . . . . . . . .21. . . . . . . . . . εἶπεν· ἐπ]–
[ε]ιδὴ Φυλεὺς χειροτ[ονηθεὶς γραμματεὺς τῆι τε βουλῆι κα]–
[ὶ] τῶι δήμωι ἐπὶ Πυθο[δή]λ̣ο[υ ἄρχοντος τὴν ἀρχήν, ἐφ᾿ ἣν ἐχειρ]–
[οτ]ονήθη, ἦρξεν καλ[ῶς κ]αὶ κ[ατὰ τοὺς νόμους καὶ ὑπὸ τῶν πρυ]–
[τα]νειῶν πασῶν ἐστ[εφ]ανώ[θη . . . . . . . . . . . .24. . . . . . . . . . . .]
10[. . . . τῆς β]ουλῆς κ̣[α]ὶ̣ τῆς ἐκ̣[κλησίας . . . . . . . . .18. . . . . . . . .]
[. .]Μ[. . . .7. . .]Γ[. . . .]ΟΔΗΜΟ[. . . . . . . . . .20. . . . . . . . . . κατὰ τὸ]–
[ν ν]όμον κα[. . . .7. . .]ΙΤΟΓΙ̣[. . . . . . . . . . .20. . . . . . . . . ., δεδόχθ]–
[αι] τῶι δήμωι· ἐ̣[παιν]έ̣σαι τ[ὸν γραμματέα τῆς βουλῆς καὶ τοῦ]
[δή]μου τὸν ἐπὶ Π̣[υθοδ]ήλο[υ ἄρχοντος Φυλέα Παυσανίου Οἰνα]–
15[ῖο]ν καὶ στεφαν[ῶσαι χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ Χ δραχμῶν· τὸ δὲ ἀ]–
[ρ]γ̣ύριον τὸ εἰ[ς τὸ]ν στέ̣φ̣[ανον προδανεῖσαι τὸν ταμίαν τοῦ]
[δ]ήμου ἐκ τῶν [εἰς τ]ὰ κατὰ ψηφ[ίσματα ἀναλισκομένων τῶι δή]–
[μ]ωι· ὅπως δ᾿ ἂν ὁ τ[α]μίας ἀπολάβ[ηι τὸ ἀργύριον τὸ εἰρημένον],
[τ]οὺς προέδρους, οἳ ἂν λάχωσι[ν προεδρεύειν . . . . .9. . . . το]–
20[ὺ]ς νομοθέτας προσνομοθετῆ[σαι περὶ τοῦ ἀναλώματος, ὅπως]
[ἂ]ν καὶ οἱ ἄλλοι οἱ καθιστάμε[νοι γραμματεῖς φιλοτιμῶντα]–
ι πρός τε τὴν βουλὴν καὶ τὸν δ[ῆμον, ἄρχειν κατὰ τοὺς νόμου]–
ς καὶ εἶναι χρήσιμοι τῶι δήμ[ωι τῶι Ἀθηναίων· ἀναγράψαι δ]–
ὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμμα[τέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν σ]–
25τήληι λιθίνηι καὶ τὸ τῆς βουλ[ῆς, ὃ εἶπε Ἀγασίας, καὶ τὸ τοῦ]
δήμου, ὃ εἶπεν Ἱπποχάρης, καὶ [στῆσαι ἐν ἀκροπόλει· εἰς δὲ τ]–
ὴν ἀναγραφὴν τῆς στήλης δοῦ[ναι τὸν ταμίαν τοῦ δήμου ΔΔ δ]–
ραχμὰς ἐκ τῶν κατὰ ψηφίσμα[τα ἀναλισκομένων τῶι δήμωι. v ]

vacat 0,013

I [ἐπ]ὶ Πυθοδήλου ἄρχοντος, ἐ[πὶ τῆς . . . .8. . . . ἐνάτης πρυτανεί]–
30[ας]· τετράδι ἐπὶ δέκα· δευτέ[ραι τῆς πρυτανείας· βουλὴ ἐν βουλ]–
[ευτ]ηρίωι· τῶν προέδρων ἐπε[ψήφιζεν . . . . . . . . . .19. . . . . . . . .]·
[ἔδ]οξεν τῆι βουλῆι· Ἀγασί[ας . . . . . . . . . .19. . . . . . . . . εἶπεν· ἐπ]–
[ειδ]ὴ Φυλεὺς Παυσανίου Ο[ἰναῖος χειροτονηθεὶς γραμματεὺ]–
[ς τῆι] βουλῆι καὶ τῶι δήμω[ι τὴν ἀρχὴν ἄρχει δικαίως καὶ κατὰ]
35[τοὺς ν]όμους καὶ αἱ πρυτα[νεῖαι . . . . . . . . . .20. . . . . . . . . . ἐπη]–
[ινέκα]σι καὶ ἐστεφανώκα[σι . . . . . . . . . . . . .26. . . . . . . . . . . . .]
[. . .6. . .] τ̣ο[. .] λαγχαν[. . . . . . . . . . . . . . . .32. . . . . . . . . . . . . . . .]
[. . . . . . . .16. . . . . . . .]Λ̣[. . . . . . . . . . . . . .27. . . . . . . . . . . . ., δεδό]–
[χθαι τῆι βουλῆι· ἐ]παιν[έσαι Φυλέα Παυσανίου Οἰναῖον ἀρετῆ]–
40[ς ἕνεκα καὶ δικαι]οσύνης [τῆς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον τὸ]–
[ν Ἀθη]ν̣α̣ίων [κ]αὶ στεφανῶσα[ι αὐτὸν χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ . δρα]–
[χμῶ]ν, ἐπειδὰν τὰς εὐθύνας [δῶι· ὅπως δ᾿ ἂν καὶ ὁ δῆμος αὐτὸν τιμ]–
[ήσ]ηι, τοὺς προέδρους, οἳ ἂν λ[άχωσι προεδρεύειν εἰς τὴν πρώτ]–
[ην] ἐκκλησίαν χρηματίσαι π[ερὶ αὐτοῦ, γνώμην δὲ ξυμβάλλεσθ]–
[αι] τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον, ὅ[τι δοκεῖ τῆι βουλῆι εἶναι αὐτῶ]–
[ι ε]ὑρέσθαι παρὰ τοῦ δήμου ἀγ[αθὸν ὅ τι ἂν δύνηται. vac.]

vacat 0,013

II [ἐπ]ὶ Πυθοδήλου ἄρχοντος, ἐπ[ὶ τῆς . . . . .10. . . . . δεκάτης πρυτα]–
[ν]είας· ἕνει καὶ νέαι· ἑβδόμη[ι καὶ τριακοστῆι τῆς πρυτανεία]–
[ς]· ἐκκλησία· τῶν προέδρων ἐπε[ψήφιζεν . . . . . . . . .18. . . . . . . . .]·
50ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δ[ήμωι· Ἱπποχάρης . . . . .9. . . . Ἀλωπ]–
εκῆθεν εἶπεν· περὶ ὧν Φυλε[ὺς . . . . . . . .16. . . . . . . . τῆς βουλῆς]
κα[ὶ] τοῦ δ[ή]μου καὶ οἱ συν[. . . . . . . . . . . . . . .29. . . . . . . . . . . . . .]–
ανίας καὶ Χαρίδημος, δεδ[όχθαι τῆι βουλῆι· τοὺς προέδρους, ο]–
ἳ ἂν λάχωσι προε[δρ]εύε[ι]ν [εἰς τὴν πρώτην ἐκκλησίαν, προσαγα]–
55γεῖν αὐτοὺς πρ[ὸς τὸν δῆμον καὶ χρηματίσαι, γνώμην δὲ ξυμβά]–
[λ]λεσθαι τῆς β[ουλῆς εἰς τὸν δῆμον, ὅτι δοκεῖ τῆι βουλῆι ἐπαι]–
[νέ]σαι Φυλέα Π[αυσανίου Οἰναῖον ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύ]–
[νης κ]αὶ στεφαν[ῶσαι χρυσῶι στεφάνωι, ἐπειδὰν τὰς εὐθύνας δ]–
[ῶι· ἐπα]ινέσαι δὲ κ̣[αὶ τοὺς συν. . . . . . . . . . .22. . . . . . . . . . . ανί]–
60[αν καὶ Χ]αρίδημον Ο[ἰ]να̣[ίους, ὅτι δικαίως καὶ κατὰ τοὺς νόμου]–
[ς ἄρχου]σι τὴν ἀρχὴν κα[ὶ στεφανῶσαι . . . . .10 . . . . . χρυσῶι στε]–
[φάνωι ἀ]πὸ :Χ: δραχμῶν· τὸ [δὲ ἀργύριον τὸ εἰς τοὺς στεφάνους πρ]–
[οδανεῖ]σαι μὲν τὸν ταμ̣[ίαν τοῦ δήμου . . . . . . . . . .19. . . . . . . . .]
[. . .5. . τὸν] δ[ὲ] ταμίαν δ[οῦναι – – – – – – – – – – – – – – – – –]
65[. . . . .10. . . . .] . ον ἀπο[λαβ – – – – – – – – – – – – – – – – –]

lacuna

d in corona:
– – – – – – – Οἰναῖον
[ἡ βουλὴ κ]αὶ ὁ δῆμος

III Unter dem Archon Euainetos; die - - - hatte die - - - Prytanie
inne; Proxenos S.d. Pylagoras aus dem Demos Acherdous war
Sekretär; am letzten (Tag des Monats), dem siebzehnten der Ptyranie; Volks-
versammlung; von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung - - -;
5Beschluss des Volkes; Theodor- - - stellte den Antrag: Da
Phyleus, gewählt zum Sekretär für den Rat und das
Volk unter dem Archon Pythodelos, sein Amt, in das
er gewählt war, gut ausgeführt hat und gemäß den Gesetzen und von allen
Prytanien bekränzt worden ist - - -
10- - - des Rates und der Volksversammlung - - -
- - - gemäß dem
Gesetz - - -, wolle
beschließen das Volk: dass man belobige den Sekretär des Rates und des
Volkes unter dem Archon Pythodelos, Phlyeus S.d. Pausanias aus dem Demos Oinoe
15und bekränze mit goldenem Kranz im Wert von 1000 Drachmen; dass
das Geld für den Kranz der Schatzmeister des Volkes vorschieße
aus dem Dekret-Fonds des Volkes; und dass,
damit nun auch der Schatzmeister das besagte Geld zurückbekomme,
die Vorsitzenden, die zum Vorsitz gewählt werden - - - (veranlassen, dass) die
20Nomotheten einen Gesetzeszusatz einbringen über diese Auszahlung, damit
auch die anderen, die als Sekretäre eingesetzt sind, ehrgeizig
gegenüber dem Rat und dem Volk sich mühen, ihr Amt gemäß den Gesetzen auszuüben
und dem Volk der Athener nützlich zu sein; dass diesen
Beschluss der Sekretär, der während der Prytanien amtiert, auf eine
25steinerne Stele aufzeichne und auch den des Rates, den Agasias beantragt hat, und den des
Volkes, den Hipparches beantragt hat, und aufstelle auf der Akropolis; dass für die
Aufzeichnung auf der Stele der Schatzmeister des Volkes 20 Drachmen
geben aus dem Dekret-Fonds des Volkes.

vacat 0,013

I Unter dem Archon Pythodelos; die - - - hatte die neunte Prytanie
30inne; am vierzehnten (Tag des Monats), dem zweiten der Prytanie; Ratsversammlung im
Buleuterion; von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung - - -;
Beschluss des Rates; Agasias - - - stellte den Antrag:
Da Phyleus S.d. Pausanias aus dem Demos Oinoe, gewählt zum Sekretär
für den Rat und das Volk, sein Amt gerecht ausübte und gemäß
35den Gesetzen, und die Prytanien - - -
- - - gewählt - - -
- - -
- - -, wolle
beschließen der Rat: dass man belobige Phlyeus S.d. Pausanias aus dem Demos Oinoe wegen
40seiner Leistung und Gerechtigkeit gegenüber dem Rat und dem Volk der
Athener und ihn bekränze mit goldenem Kranz im Wert von [.] Drach-
men, sobald er Rechenschaft abgelegt hat; und dass, damit nun auch das Volk ihn ehren wird,
die Vorsitzenden, die zum Vorsitz gewählt werden für die erste Volksversammlung,
darüber verhandeln lassen, und die Beschlussvorlage
45des Rates im Volk einbringen, wonach der Rat beschließt, dass er
seitens des Volkes auf alle möglichen Vergünstigungen rechnen dürfe.

vacat 0,013

II Unter dem Archon Pythodelos; die - - - hatte die zehnte Prytanie
inne; am letzten (Tag des Monats), dem siebenunddreißigsten der Prytanie;
Volksversammlung; von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung - - -;
50Beschluss von Rat und Volk; Hippochares - - - aus dem Demos Alo-
peke stellte den Antrag: worüber Phyleus - - - des Rates
und des Volks und die Kollegen (?) - - -
nias und Charidemos, wolle beschließen der Rat: dass die Vorsitzenden, die
zum Vorsitz gewählt werden für die erste Volksversammlung, sie
55einführen vor das Volk und darüber verhandeln lassen, und die Beschlussvorlage
des Rates im Volk einbringen, wonach der Rat beschließt, dass man
belobige Phlyeus S.d. Pausanias aus dem Demos Oinoe wegen seiner Leistung und
Gerechtigkeit und bekränze mit goldenem Kranz, sobald er Rechenschaft abgelegt
hat; dass man belobige auch die Kollegen (?) - - -anias
60und Charidemos aus dem Demos Oinoe, weil sie gerecht und gemäß den Gesetzen
ihr Amt ausübern, und bekränzen - - - mit goldenem Kranz
im Wert von 1000 Dr.; dass das Geld für die Kränze der
Schatzmeister des Volkes vorschieße - - -
- - - der Schatzmeister gebe - - -
65- - - empfangen - - -

Lücke

d im Kranz:
Für - - - aus dem Demos Oinoe
der Rat und das Volk.