Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 367

English Translation | XML-Ansicht
θεο[ί]·

V ἐπ’ Ἀντικλ<έ>ους ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς Αἰγεῖδος πέμπτ–
ης πρυτανείας, ἧι Ἀντιφῶν Κοροίβου Ἐλευσί(νιος)VIII ἐγρα–
μμάτευεν· ἑνδεκάτηι· τετάρτηι καὶ τριακοστῆι τῆς πρυταν–
5είας· τῶμ προέδρων ἐπεψήφιζ̣εν Φίλυλλος Ἐλευσί(νιος)·
Δημοσθένης Δημοκλέους Λαμπτρεὺς εἶπεν· ἐπειδ–
ὴ Ἡρακλείδης Σαλαμίνιος διατελεῖ φιλοτιμούμ–
ενος πρὸς τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων καὶ ποιῶν ὅ τι δ–
ύναται ἀγαθόν, <κ>αὶ πρότερόν τε ἐπέδωκεν ἐν τῆι σ–
10πανοσιτίαι : ΧΧΧ : μεδίμνους πυρῶν : 𐅃 : δράχμου–
ς πρῶτος τῶν καταπλευσάντων ἐνπόρων, καὶ πάλιν,
ὅτε αἱ ἐπιδόσεις ἦσαν, ἐπέδωκε : ΧΧΧ : δραχμὰς εἰ–
ς σιτωνίαν, καὶ τὰ ἄλλα διατελεῖ εὔνους ὢν καὶ φι–
λοτιμούμενος πρὸς τὸν δῆμον, δεδόχθαι τῶι δήμω–
15ι· ἐπαινέσαι Ἡρακλείδην Χαρικλείδου Σαλαμίνι–
ον καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι εὐνοίας ἕνεκ–
α καὶ φιλοτιμίας τῆς πρὸς τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων·
εἶναι δ᾿ αὐτὸν πρόξενον καὶ εὐεργέτην τοῦ δήμου
τοῦ Ἀθηναίων αὐτὸν καὶ ἐγγόνους· εἶναι δ᾿ αὐτοῖς
20καὶ γῆς καὶ οἰκίας ἔνκτησιν κατὰ τὸν νόμον καὶ σ–
τρατεύεσθαι αὐτοὺς τὰς στρατείας καὶ εἰσφέρε–
ιν τὰς εἰσφορὰς μετὰ Ἀθηναίων· ἀναγράψαι δὲ τόδ–
ε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν
καὶ τοὺς ἄλλους ἐπαίνους τοὺς γεγενημένους αὐ–
25τῶι ἐν στήληι λιθίνει καὶ στῆσαι ἐν ἀκροπόλει· ε–
ἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν τῆς στήλης δοῦναι τὸν ταμία–
ν ΔΔΔ δραχμὰς ἐκ τῶν εἰς τὰ κατὰ ψηφίσματ᾿ ἀναλισ–
κομένων τῶι δήμωι. vacat

III Τηλέμαχος Θεαγγέλου Ἀχαρνεὺς εἶπεν· ἐπειδὴ Ἡρ–
30ακλείδης Σαλαμίνιος ἐπέδωκεν τὸν σῖτον τῶι δή–
μωι πεντέδραχμον πρῶτος τῶν καταπλευσάντων ἐ–
μπόρων ἐπ᾿ Ἀριστοφῶντος ἄρχοντος, ἐψηφίσθαι τῶ–
ι δήμωι ἐπαινέσαι Ἡρακλείδην Χαρικλείδου Σαλ–
αμίνιον καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν χρυσῶι στεφάνωι
35φιλοτιμίας ἕνεκα τῆς εἰς τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίω–
ν· ἐπειδὴ δὲ καταχθεὶς ὑπὸ Ἡρακλεωτῶν πλέων Ἀθή–
ναζε παρειρέθη τὰ ἱστία ὑπ᾿ αὐτῶν, ἑλέσθαι πρεσβ–
ευτὴν ἕνα ἄνδρα ἐξ Ἀθηναίων ἁπάντων, ὅστις ἀφικόμενος ε–
ἰς Ἡράκλειαν ὡς Διονύσιον ἀξιώσει ἀποδοῦναι τ–
40ὰ ἱστία τὰ Ἡρακλείδου καὶ τὸ λοιπὸν μηδέν’ ἀδικε–
ῖν τῶν Ἀθήναζε πλεόντων· καὶ ταῦτα ποιῶν τά τε δί–
καια ποιήσει καὶ οὐθενὸς ἀτυχήσει τοῦ δήμου 〚τ̣[ο]ῦ̣ Ἀ〛–
〚θηναίων〛 τῶν δικαίων· δοῦναι δὲ τῶι αἱρεθέντι πρεσβευ–
τεῖ εἰς ἐφόδια τὸν ταμίαν τοῦ δήμου : 𐅄: δραχμὰς ἐκ τῶ–
45ν κατὰ ψηφίσματ’ ἀναλισκομένων τῶι δήμωι. εἱρέθ–
η πρεσβευτὴς Θηβαγένης Ἐλευσίνιος. vacat

I Τηλέμαχος Θεαγγέλου Ἀχαρ(νεὺς) εἶπεν· ἐψηφίσθαι τῶι
δήμωι τὴμ βουλὴν προβουλεύσασαν ἐξενεγκεῖν ε–
ἰς τὴν πρώτην ἐκκλησίαν περὶ Ἡρακλείδου, καθότ–
50ι εὑρήσεται, ἄν τι δύνηται ἀγαθὸν παρὰ τοῦ δήμου
τοῦ Ἀθηναίων. vacat

II Κηφισόδοτος Εὐαρχίδου Ἀχαρνεὺς εἶπεν· περὶ ὧν ὁ
δῆμος προσέταξεν τῆι βουλῆι προβουλεῦσαι περ–
ὶ Ἡρακλείδου τοῦ Σαλαμινίου, δεδόχθαι τῆι βουλ–
55ῆι· ἐπειδὴ Ἡρακλείδης καταπλεύσας Ἀθήναζε σῖτ–
ον ἄγων ἐπέδωκεν τῶι δήμωι τρισχιλίους μεδίμν–
ους πέντε δραχμῶν ἕκαστον, τοὺς προέδρους, οἳ ἂν λάχωσι–
ν προεδρεύειν εἰς τὴν πρώτην ἐκλησίαν, προσαγα–
γεῖν Ἡρακλείδην πρὸς τὸν δῆμον καὶ χρηματίσαι,
60γνώμην δὲ ξυμβάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμο–
ν, ὅτι δοκεῖ τῆι βουλεῖ ἐπαινέσαι Ἡρακλείδην Χα–
ρικλείδου Σαλαμίνιον καὶ στεφανῶσαι χρvvvvv
υσῶι στεφάνωι ἀπὸ 𐅅 δραχμῶν· εἶναι δ᾿ αὐτῶι καὶ εὑ–
ρέσθαι παρὰ τοῦ δήμου ὅ τι ἂν δύνηται ἀγαθόν, ὅπως ἂ–
65ν καὶ οἱ ἄλλοι φιλοτιμῶνται εἰδότες, ὅτι τιμᾶι καὶ στεφανοῖ ἡ βουλὴ τοὺς φ[ι]–
λοτιμουμένους. vacat

IV Φυλεὺς Παυσανίου Οἰναῖος εἶπεν· ἐπειδὴ Ἡρακλείδης Σαλαμίνιος καταπλεύ–
σας Ἀθήναζε σῖτον ἄγων ἐπ᾿ Ἀριστοφῶντος ἄρχοντος ἐπέδωκεν τῶι δήμωι ΧΧΧ με–
δίμνους 𐅃 δράχμους καὶ διὰ ταῦτα ὁ δῆμος ἐψηφίσατο αὐτῶι τὴν βουλὴν προβου–
70λεύσασαν ἐξενεγκεῖν εἰς τὸν δῆμον, καθότι εὑρήσεται, ἄν τι δύνηται ἀγαθὸν παρὰ
τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων, καὶ πάλιν ἐπ’ Εὐθυκρίτου ἄρχοντος ἐπέδωκεν τῶι <δήμωι> εἰς σιτωνίαν ΧΧΧ δ–
ραχμάς, δεδόχθαι τῆι βουλῆι· τοὺς προέδρους, οἳ ἂν λάχωσι προεδρεύειν εἰς τὴν κυρίαν
ἐκκλησίαν, προσαγαγεῖν Ἡρακλείδην πρὸς τὸν δῆμον καὶ χρηματίσαι, γνώμην δὲ ξυ–
μβάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον, ὅτι δοκεῖ τῆι βουλῆι ἐπαινέσαι Ἡρακλείδην
75Χαρικλείδου Σαλαμίνιον καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ : 𐅅 : δραχμῶν·
εἶναι δ᾿ αὐτῶι καὶ εὑρέσθαι ἀγαθὸ[ν πα]ρὰ τοῦ δήμου, ὅτου ἂν δοκεῖ ἄξιος εἶναι, ὅπως
ἂν καὶ οἱ ἄλλοι ἐθέλωσι – –c.4– –Ω[– – –c.12– – – τὴν βου]λ̣ὴ̣ν̣ καὶ τὸν δῆ[μ]ο[ν] ὁρῶντες
τοὺς φιλοτιμουμέ[νους – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – τὸν] δῆμον
– –c.5– – . – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – πάσα̣ι̣ς
80Α̣– – – – – – – – – – –c.28– – – – – – – – – – –ς. vacat

in corona:
ὁ δῆμος

in corona:
ὁ δῆμος

in corona:
ἡ βουλή

in corona:
ἡ βουλή.

Götter!

V Unter dem Archon Antikles; die Aigeis hatte die fünfte
Prytanie inne; Antiphon S.d. Koroibos aus dem Demos Eleusis war
Sekretär; am elften (Tag des Monats), dem vierunddreissigsten der Prytanie;
5von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung Philyllos aus dem Demos Eleusis;
Demosthenes S.d. Demokles aus dem Demos Lamptrai stellte den Antrag: da
Herakleides von Salamis stets ehrgeizig
gegenüber dem Volk der Athener ist und nach Kräften
Gutes tut, und in der Vergangenheit während
10der Getreideknappheit 3000 Medimnen Weizen zu 5 Drachmen gegeben hat
als erster der eintreffenden Getreidehändler, und wiederum,
als die Spendenumlage stattfand, er 3000 Drachmen spendete
für den Getreideankauf, und er auch sonst stets wohlwollend und
ehrgeizig ist gegenüber dem Volk, wolle beschließen das Volk:
15dass man belobige Herakleides S.d. Charikleides von Salamis
und bekränze mit goldenem Kranz wegen seines Wohlwollens
und seines Ehrgeizes gegenüber dem Volk der Athener;
dass er Proxenos und Wohltäter des Volkes
der Athener sei, er selbst und die Nachkommen; dass ihm auch
20das Recht sei zum Erwerb von Grund und Haus gemäß dem Gesetz, und
dass sie Militärdienst leisten im Heer und die Extra-Steuern
zahlen zusammen mit den Athenern; dass diesen
Beschluss aufzeichne der Sekretär, der während der Prytanien amtiert,
und auch die anderen Ehreungen, die ihm zuteil wurden,
25auf eine steinerne Stele und aufstelle auf der Akropolis;
dass für die Aufzeichnung auf die Stele der Schatzmeister
30 Drachmen gebe aus dem Dekret-Fonds
des Volkes.

III Telemachos S.d. Theangelos aus dem Demos Acharnai stellte den Antrag: da
30Herakleides von Salamis das Getreide dem Volk gegeben hat
für fünf Drachmen als erster der eintreffenden Getreidehändler
unter dem Archon Aristophon, soll Beschluss fassen
das Volk: dass man belobige Herakleides S.d. Charikleides von
Salamis und ihn bekränze mit goldenem Kranz
35wegen seines Ehrgeizes gegenüber dem Volk der Athener;
und da er auf seiner Fahrt nach Athen von Herakleoten
gekapert und seine Segel geraubt worden sind, dass man
als Gesandten einen Mann aus allen Athenern wähle, der sich nach seiner
Ankunft in Herakleia zu Dionysios begeben und ersuchen wird, Herakleides’
40Segel zurückzugeben und in Zukunft kein Unrecht zu verüben
an denen, die nach Athen segeln; und wenn er dies tut, dass er
das Rechte tun und einer gerechten Behandlung durch das Volk
der Athener nicht verlustig gehen wird; dass der Schatzmeister des Volkes
dem gewählten Gesandten als Wegegeld 50 Drachmen gebe aus
45dem Dekret-Fonds des Volkes. Es
wurde gewählt: Thebagenes aus dem Demos Eleusis.

I Telemachos S.d. Theangelos aus dem Demos Acharnai stellte den Antrag: das Volk
wolle beschließen, dass der Rat eine Beschlussvorlage formuliere und einbringe in
die erste Volksversammlung über Herakleides, wie er
50auf alle möglichen Vergünstigungen rechnen könne seitens des Volkes
der Athener.

II Kephisodotos S.d. Euarchides aus dem Demos Acharnai stellte den Antrag: worüber das
Volk dem Rat auftrug, eine Beschlussvorlage einzubringen über
Herakleides von Salamis, wolle beschließen der Rat:
55da Herakleides, als er nach Athen segelte und Getreide
mit sich führte, dem Volk dreitausend Medimnen zu
je fünf Drachmen gab, dass die Vorsitzenden, die ausgelost sein
werden zum Vorsitz für die erste Volksversammlung, Herakleides
einführen vor das Volk und verhandeln lassen
60und die Beschlußvorlage des Rates in die Volksversammlung
einbringen, wonach der Rat beschließt, zu belobigen Herakleides S.d.
Charikleides von Salamis und zu bekränzen mit
goldenem Kranz von 500 Drachmen (Wert); dass er auch
seitens des Volkes auf alle möglichen Vergünstigungen rechnen dürfe, damit
65auch die anderen ehrgeizig sind in dem Wissen, dass der Rat ehrt und bekränzt diejenigen,
die ehrgeizig sind.

IV Phyleus S.d. Pausanias aus dem Demos Oinoe stellte den Antrag: da Herakleides von Salamis, als er nach
Athen segelte und Getreide brachte unter dem Archon Aristophon, dem Volk 3000 Medimnen gab zu
5 Drachmen, und deswegen das Volk für ihn beschlossen hat, dass der Rat eine Beschlussvorlage
70einbringe in die Volksversammlung, wie er auf alle möglichen Vergünstigungen rechnen könne seitens
des Volkes der Athener; und wiederum unter dem Archon Euthykritos er dem Volk zum Getreideankauf 3000
Drachmen gab, wolle beschließen der Rat: dass die Vorsitzenden, die ausgelost sein werden zum Vorsitz für die Haupt-
Volksversammlung, Herakleides einführen vor das Volk und verhandeln lassen und die Beschlußvorlage
des Rates in die Volksversammlung einbringen, wonach der Rat beschließt, zu belobigen Herakleides
75S.d. Charikleides von Salamis und zu bekränzen mit goldenem Kranz von 500 Drachmen (Wert);
dass er auch seitens des Volkes auf solche Vergünstigungen rechnen dürfe, deren er würdig ist, damit
auch die anderen sich entschliessen - - - den Rat und das Volk, wenn sie sehen,
dass die Ehrgeizigen - - - das Volk - - -
- - - allen
80- - -.


Kranz:
Das Volk.

Kranz:
Das Volk.

Kranz:
Der Rat.

Kranz:
Der Rat.