Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 370

English Translation | XML-Ansicht

col.I
[ψήφισ]μα, καθ’ ὃ παρέλαβε
[Μιλτ]ιάδης τὰς τριή–
[ρεις] καὶ τετρήρεις
[καὶ τ]ὰς τριακοντόρους
[καὶ] τὰ σκεύη·
[Κηφισ]οφῶν Λυσιφῶντος
[Χολα]ργεὺς εἶπεν· ἀγα–
[θῆι τύ]χηι τοῦ δήμου τοῦ
[Ἀθην]αίων, ὅπως ἂν τὴν
5[ταχίσ]την πράττηται
[τὰ δεδ]ογμένα τῶι δήμωι
[περὶ] τῆς εἰς τὸν Ἀδρίαν
[ἀποι]κίας, ἐψηφίσθαι τῶι
[δήμ]ωι τοὺς μὲν τῶν νε–
10[ωρί]ων ἐπιμελητὰς πα–
[ραδο]ῦναι τοῖς τριηράρ[χ]–
[οις τ]ὰς ναῦς καὶ τὰ σκεύη
[κατὰ τ]ὰ δεδογμένα τῶι δή–
[μωι, το]ὺς δὲ τριηράρχους
15[τοὺς κα]θεστηκότας παρα–
[κομίζει]ν τὰς ναῦς ἐπὶ τὸ
[χῶμα ἐ]ν τῶι Μουνιχιῶνι
[μηνὶ π]ρὸ τῆς δεκάτης
[ἱσταμέ]νου καὶ παρέχειν
20[παρεσ]κευασμένας εἰς
[πλοῦν]·  τὸν δὲ πρῶτον πα–
[ρακομί]σαντα στεφανωσά–
[τω ὁ δῆ]μος χρυσῶι στεφά–
[νωι ἀ]πὸ : 𐅅 : δραχμῶν,
25[τὸν δὲ] δεύτερον ἀπὸ : ΗΗΗ
[δραχμ]ῶν, τὸν δὲ τρίτον ἀ–
[πὸ : ΗΗ] : καὶ ἀναγορευσά–
[τω ὁ κῆ]ρυξ τῆς βουλῆς Θαρ–
[γηλίων] τῶι ἀγῶνι τοὺς στε–
30[φάνους], τοὺς δὲ ἀποδέκτας
[μερίσα]ι τὸ ἀργύριον τὸ
[εἰς τοὺ]ς στεφάνους, ὅπω–
[ς ἂν ἦι] φανερὰ ἡ φιλοτι–.
[μία ἡ εἰ]ς τὸν δῆμον τοῖς
35[τριηρ]άρχοις· ὅπω[ς] δ’ ἂν
[καὶ] αἱ σκήψεις εἰσαχθῶσι,
[τοὺ]ς θεσμοθέτας παρα–
[πλ]ηρῶσαι δικαστήρια εἰς
[ἕν]α καὶ διακοσίους τῶι
40[στ]ρατηγῶι τῶι ἐπὶ τὰς συμ–
[μ]ορίας ἡιρημένωι ἐν τῶι
[Μ]ουνιχιῶνι μηνὶ τῆι δευ–
[τ]έραι ἱσταμένου καὶ τῆι
[π]έμπτηι ἱσταμένου, τὸν
45δὲ μισθὸν διδόναι τοῖς
δικαστηρίοις τοὺς ταμί–
[α]ς τῶν τῆς θεοῦ κατὰ τὸν
[νό]μον· ὅπως δ’ ἂν ὑπάρχηι
[τῶ]ι δήμωι εἰς τὸν ἅπαντα
50[χρ]όνον ἐμπορία οἰκεία καὶ
[σιτ]οπομπία, καὶ ναυστάθμο
[οἰκ]είου κατασκευασθέν–
[το]ς ὑπάρχει φυλακὴ ἐπὶ
[Τυρ]ρηνοὺς καὶ Μιλτιά–
55[δης] ὁ οἰκιστὴς καὶ οἱ ἔποι–
[κοι ἔχ]ωσιν χρῆσθαι οἰκεί–
[ωι ναυ]τικῶι, καὶ τῶν Ἑλ–
[λήνων] καὶ βαρβάρων οἱ
[πλέοντε]ς τὴν θάλατταν
60[– –c.7–8– – ε]ἰσπλέωσιν εἰ–
[ς τὸ – –c.6–8– –]ον τὸ Ἀθηναίων,
[– – –c.9–10– –ον]τες καὶ τὰ ἄλ–
[λα – – –c.13– – –]τες ὅτι
– – – – – – – – – – – – – – – –

lacuna vv. nonnullorum

col.II
ἐὰν δέ τις μὴ ποήσει, οἷς
65ἕκαστα προστέτακται, ἢ
ἄρχων ἢ ἰδιώτης, κατὰ τόδε
τὸ ψήφισμα, ὀφειλέτω ὁ μὴ
ποήσας μυρίας δραχμὰς
ἱερὰς τῆι Ἀθηνᾶι, καὶ ὁ εὔ–
70θυνος καὶ οἱ πάρεδροι ἐ–
πάναγκες αὐτῶν καταγι–
γνωσκόντων ἢ αὐτοὶ ὀφει–
λόντων· τὴν δὲ βουλὴν τοὺς
𐅅 : ἐπιμελεῖσθαι τοῦ ἀπο–
75στόλου κολάζουσαν τοὺς
ἀτακτοῦντας τῶν τριη–
ράρχων κατὰ τοὺς νόμους·
τοὺς δὲ πρυτάνεις ποεῖν
βουλῆς ἕδραν ἐπὶ χώματι
80περὶ τοῦ ἀποστόλου συ–
νεχῶς, ἕως ἂν ὁ ἀπόστο–
λος γένηται· ἑλέσθαι δὲ
καὶ ἀποστολέας τὸν δῆ–
μον δέκα ἄνδρας ἐξ Ἀ–
85θηναίων ἁπάντων, τοὺς
δὲ αἱρεθέντας ἐπιμε–
λεῖσθαι τοῦ ἀποστόλο,
καθάπερ τῆι βουλεῖ προσ–
τέτακται· εἶναι δὲ τῆι
90βουλεῖ καὶ τοῖς πρυτάνε–
σιν ἐπιμεληθεῖσιν τοῦ
ἀποστόλου στεφανωθῆ–
ναι ὑπὸ τοῦ δήμου χρυσῶι
στεφάνωι ἀπὸ : Χ : δραχμῶν·
95ἐὰν δέ τοῦ προσδέει τόδε
τὸ ψήφισμα τῶν περὶ τὸν
ἀπόστολον, τὴν βουλὴν
κυρίαν εἶναι ψηφίζεσθαι
μὴ λύουσαν μηθὲν τῶν
100ἐψηφισμένων τῶι δήμωι·
ταῦτα δ’ εἶναι ἅπαντα
εἰς φυλακὴν τῆς χώρας.

col.I
Dekret, aufgrund dessen Miltiades
übernommen hat die
Trieren und Tetreren
und die Dreissigruderer
und die Ausrüstung:
Kephisophon S.d. Lysiphon
aus dem Demos Cholargos stellte den Antrag: zu
Glück und Heil des Volkes
der Athener, damit
5auf das schnellste ausgeführt werden
die Beschlüsse des Volkes
über die Kolonie
in die Adria, wolle
beschließen das Volk: dass die
10Werftaufseher den
Trierarchen übergeben
die Schiffe und die Ausrüstung
gemäß den Beschlüssen des
Volkes; dass die eingesetzten
15Trierarchen die Schiffe
an die Reede bringen
in dem Monat
Mounichion vor dem zehnten
und sie präsentieren
20ausgerüstet zur
Fahrt; den ersten, der
sie ausgerüstet hat, soll
das Volk bekränzen mit goldenem
Kranz von 500 Drachmen (Wert),
25den zweiten von 300
Drachmen (Wert), den dritten von
200 (Drachmen Wert); und der
Herold des Rates soll verkünden
beim Wettkampf der Thargelien die
30Kränze; dass die Apodektai
das Geld für die Kränze
auszahlen, damit
öffentlich werde der
Ehrgeiz gegenüber dem Volk bei den
35Trierarchen; dass, damit auch
die Einlassungen verhandelt werden,
die Thesmotheten die
Gerichtshöfe vollzählig machen
mit zweihundertundeinem (Richter) für
40den General, der für die Sym-
morien gewählt ist, in dem
Monat Mounichion am
zweiten und am
fünften; und dass
45den Sold für die
Gerichtshöfe die
Schatzmeister der Göttin gegen gemäß dem
Gesetz; und damit
das Volk für alle
50Zeit eigene Märkte und
Getreidetransport habe, und durch
die Anlage einer eigenen Schiffsstation
Schutz gegen
Thyrrhener, und damit Miltiades,
55der Gründer, und die Siedler
über eine eigene Flotte
verfügen, und von den
Griechen und Nicht-Griechen diejenigen,
die zur See segeln
60- - - einfahren
in das - - - der Athener,
- - - und das übrige
- - - dass
- - -

Lücke von einigen Zeilen

col.II
wenn aber einer dies nicht tut, denen
65ein jedes (hiervon) vorgeschrieben ist, ob
Magistrat oder Privatmann, gemäß
diesem Beschluss, soll, der es nicht
tut, zehntausend Drachmen schulden,
die der Athena verfallen sind, und
70der Prüfer und seine Kollegen
sollen sie pflichtgemäß
anzeigen oder sollen selbst
schuldig sein; und dass der Rat
der 500 Sorge trage für die
75Entsendung, bestrafend die
ordnungswidrigen Trierarchen
gemäß den Gesetzen;
dass die Prytanen die Sitzung
des Rates abhalten auf der Reede
80über die Entsendung in
Permanenz, bis die Entsendung
erfolgt sein wird; und dass das
Volk als Entsender
zehn Männer aus allen
85Athenern wähle; dass
die Gewählten Sorge
tragen für die Entsendung,
so wie vom Rat angeordnet;
dass für den
90Rat und die Prytanen,
die für die Entsendung
Sorge tragen, Bekränzung möglich
ist durch das Volk mit goldenem
Kranz von 1000 Drachmen (Wert);
95und falls etwas fehlt in diesem
Dekret über die
Endsendung, dass der Rat
zum Beschluss berechtigt ist,
solang er dabei keinen der
100Beschlüsse des Volkes aufhebt;
dass dies alles in die Kategorie
“zum Schutz des Landes” gehört.