Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 447

English Translation | XML-Ansicht
[θε]ο[ί]·

I [– – – – – – – – – – – – – – – – ἄ]ρχοντος vac.
[. . . . . . . .16. . . . . . . . ] . [. . . .]· Ἀριστόνικος Ἀρι[στοτέλο]–
[υς Μαραθώνιος εἶπ]εν· τύχηι ἀγαθῆι τοῦ δήμου [τοῦ Ἀθη]–
5[ναίων, ὅπως ἂν τῆι] Ἀθηνᾶι ἡ θυσία ὡς καλλίστ[η ἦι Πανα]–
[θηναίοις τοῖς μ]ικροῖς καὶ πρόσοδος ὡς πλε[ίστη . . .]
[. . . . . .12. . . . . . ]ι̣ς, δεδόχθαι τοῖς νομοθέται[ς· τὴν μὲν]
[Νέαν μισθούτω]σαν δέκα ἡμέραις πρότερον . [. . . .7. . . ]
[οἱ πωληταὶ δέκ]α̣ ἔτη κατὰ δικληρίαν τῶι ΤΟ󰂪[. . . .7. . .]
10[. . . .7. . . τῶι πρ]οτέρωι ἔτει ἢ ὧι ἂν ἡ ΔΑ[. ]ΑΝ̣ΤΙ[. . . .7. . . ]
[. . . . .10. . . . . μι]σθωταῖς ἐγγυητὰς λαμβανου[σ . . .6. . .]
[. . . .8. . . . τὴ]ν̣ πεντηκοστὴν πωλεῖν τὴν ἐν τῆ[ι Νέαι . .]
[. . . . .10. . . . .]Ν· τοὺς δὲ πρυτάνεις προγράφει[ν . . .6. . . ]
[. . . .8. . . . τὴ]ν μίσθωσιν τῆς Νέας διαρρήδην [καὶ τῆς π]–
15[εντηκοστῆς] τὴν πρᾶσιν τῆς ἐν τῆι Νέαι χωρὶ[ς . . .6. . . ]
[. . . .7. . . πρό]σοδος γένηται δυοῖν ταλάντο[ιν . . .6. . . ]
[. . . . .9. . . . τ]ῶν κτημάτων τῶν ἐν τῆι Νέα̣[ι] κ[. . . . .9. . . . ]
[. . . .7. . . ὑπά]ρχειν τῆι Ἀθηνᾶι τουτο[. . . . . . .13. . . . . . ]
[. . . .7. . . Παν]αθηναίων τῶν μικρῶν τ[. . . . .9. . . . · οἱ δὲ ἀ]–
20[ποδέκται με]ρ̣ιζόντων αὐτὸ εἰς ταῦ[τα . . . . . .12. . . . . .]
[. . . . . .11. . . . .]ον δ’ εἶναι καὶ τὸμ προ[. . . . . . .14. . . . . . . ]
[. . . . . .11. . . . . ]αι μισθοῦν ΚΑ󰁡Ο. . [. . . . . . . .16. . . . . . . . ]
[. . . . . .11. . . . . ]ι̣· τὸν δὲ ταμίαν [. . . . . . . . . .19. . . . . . . . . ]
[. . . . . .12. . . . . . ]Ο̣ΝΤΑΣΤΗΣ[. ] . [. . . . . . . . . .20. . . . . . . . . . ]
25[. . . . . . .13. . . . . . ]^[. . .]Ι̣– – – – – – – – – – – – – – – – –
lacuna

II – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –. [. .]
[– – – – – ὅπως ἂν– – – – – – – – – – – – εὐ]σ[εβ]ῶς κα–
[ὶ . . . . . . . . . . . . . . .29. . . . . . . . . . . . . .] κ̣α̣τ’ ἐνιαυτὸν κ–
[. . . . . . . .16. . . . . . . . π]α̣ρ̣ε̣σκευ̣[ασμ]έ̣νη ὡς ἄριστα τῆι Ἀ–
30[θηνᾶι καθ’ ἕκαστο]ν τὸν ἐνιαυτὸν ὑπὲρ τοῦ δήμου τοῦ Ἀ–
[θηναίων καὶ τἆλ]λα, ὅσα δεῖ διοικῆται περὶ τὴν ἑορτὴ–
[ν τὴν ἀγομένην τ]ῆι θεῶι καλῶς ὑπὸ τῶν ἱεροποιῶν εἰς
[τὸν ἀεὶ χρόνον, ἐ]ψηφίσθαι τῶι δήμωι τὰ μὲν ἄλλα καθά–
[περ τῆι βουλῆι, θ]ύειν δὲ τοὺς ἱεροποιοὺς τὰς μὲν δύο
35[. . . . .10. . . . . τῆ]ι̣̣ Ἀθηνᾶι τῆι Ὑγιείαι καὶ τὴν ἐν τῶι ἀρ–
[χαίωι νεῶι θυο]μένην καθάπερ πρότερον, καὶ νείμαντ–
[ας τοῖς πρυτάν]εσιν πέντε μερίδας καὶ τοῖς ἐννέα ἄρ–
[χουσιν . . .5. . ] κ̣αὶ ταμίαις τῆς θεοῦ μίαν καὶ τοῖς ἱερ–
[οποιοῖς μίαν] κ̣αὶ τοῖς στ[ρα]τηγοῖς καὶ τοῖς ταξιάρχ–
40[οις . . .5. . καὶ τ]οῖς πομπ[εῦσι]ν τοῖς Ἀθηναίοις καὶ τα–
[ῖς . . . . .9. . . .]ς κατὰ εἰω[θότα], τ̣ὰ δὲ ἄλλα κρέα Ἀθηναίο–
[ις μερίζειν· ἀ]πὸ δὲ τῶν τε[τταρ]άκοντα μνῶν καὶ τῆς μι–
[ᾶς τῶν ἐκ τῆς μ]ισθώσεως τῆς Νέας βοωνήσαντες οἱ ἱερ–
[οποιοὶ μετὰ τ]ῶν βοωνῶν, πέμψαντες τὴν πομπὴν τῆι θε–
45[ῶι θυόντων τα]ύτας τὰς βοῦς ἁπάσας ἐπὶ τῶι βωμῶι τῆς
[Ἀθηνᾶς τῶι με]γάλωι, μίαν δὲ ἐπὶ τῶι τῆς Νίκης, προκρί–
[ναντες ἐκ τῶν] καλλιστευουσῶν βοῶν, καὶ θύσαντες τῆ–
[ι Ἀθηνᾶι τῆι] Πολιάδι καὶ τῆι Ἀθηνᾶι τῆι Νίκηι ἁπασῶ–
[ν τῶν βοῶν τῶ]ν ἀπὸ τῶν τετταράκοντα μνῶν καὶ μιᾶς ἐω–
50[νημένων νε]μ̣όντων τὰ κρέα τῶι δήμωι τῶι Ἀθηναίων ἐν
[. . . . .9. . . .]ι, καθάπερ ἐν ταῖς ἄλλαις κρεανομίαις· ἀπ̣–
[ονέμειν δὲ] τὰς μερίδας εἰς τὸν δῆμον ἕκαστον κατὰ [τ]–
[οὺς πέμπον]τας, ὁπόσους ἂν παρέχηι ὁ δῆμος ἕκαστος· [ε]–
[ἰς δὲ τὰ μι]σθώματα τῆς πομπῆς καὶ τὸ μαγειρικὸν κα[ὶ]
55[κόσμησιν] τοῦ βωμοῦ τοῦ μεγάλου καὶ τἆλλα ὅσα προσ[ή]
[κει . . . . ]. εῖσθαι περὶ τὴν ἑορτὴν καὶ εἰς παννυχίδα
[διδόναι] : 𐅄 : δραχμάς· τοὺς δὲ ἱεροποιοὺς τοὺς διοι[κ]–
[οῦντας τ]ὰ Παναθήναια τὰ κατ’ ἐνιαυτὸν ποεῖν τὴν πα[ν]–
[νυχίδα] ὡς καλλίστην τῆι θεῶι καὶ τὴν πομπὴν πέμπε[ι]–
60[ν ἅμα ἡ]λίωι ἀνιόντι, ζημιοῦντας τὸν μὴ πειθαρχο[ῦντ]–
[α ταῖς ἐ]κ τῶν νόμων ζημίαις· ἑλέσθαι δὲ τὸν δῆμ[ον . . . ]
[. . . . . .11. . . . . ]. [. . .6. . . ἄ]ν̣[δ]ρ̣α̣ς ἐξ Ἀθηναίων ἁπ[άντων . ]
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Götter!

I Unter dem Archon - - -.
- - -; Aristonikos S.d. Aristoteles
aus dem Demos Marathon stellte den Antrag: Zu Glück und Heil des Volkes der
5Athener! Damit das Opfer für Athena auf das beste geschieht während der
Kleinen Panathenäen und Einkünfte so viel als möglich - - -
- - -, wollen beschließen die Thesmotheten: dass die Poleten die
Nea verpachten zehn Tage vor - -
auf zehn Jahre in zwei Losen dem - - -
10- - - in dem Jahr zuvor, oder demjenigen, der - - -
- - - den Pächtern, die Bürgen nehmen - - -
- - - verpachten die auf der Nea liegende 2%-Steuer - - -
- - -; dass die Prytanen in schriftlicher Form - - -
- - - im Einzelnen die Verpachtung der Nea und
15separat den Verkauf der auf der Nea liegenden 2%-Steuer
- - - Einnahmen in Höhe von zwei Tal. generiert werden - - -
- - - der Besitztümer in der Nea - - -
- - - sein soll für Athena - - -
- - - der Kleinen Panathenäen - - -; dass die
20Apodektai das (Geld) anweisen für dieses - - -
- - - sein soll und den - - -
- - - verpachten so wie - - -
- - -; dass der Schatzmeister - - -
- - -
25- - -

LückeII - - -
- - - damit nun - - - in frommer und
- - - Weise - - - jährlich
- - - aufs beste bereitet für
30Athena in jedem Jahr seitens des Volkes
der Athener und alles andere, was nötig ist für die der Göttin
veranstalteten Festspiele, in guter Weise durch die Opfervorsteher organisiert wird
für alle Zeit, wolle beschließen das Volk: das andere,
wie vom Rat (beantragt); dass aber die Opfervorsteher opfern die zwei
35- - -, eines der Athena Hygieia, das andere im
Alten Tempel, treditionell geopfert wie früher, und dass sie zuteilen
an die Prytanen fünf Portionen und an die neun Ar-
chonten - - - und an die Schatzmeister der Göttin eine und an die
Tempelfleger eine und an die Generäle und die Offiziere
40- - - und an die Athener, die an der Prozession teilnehmen, und an die
- - - nach gewohnter Weise, und das andere Fleisch an die
Athener verteilen; von den einundvierzig Minen aus der
Verpachtung der Nea sollen die Opfervorsteher Kühe kaufen
zusammen mit den Rinderverkäufern, die Prozession für die Göttin
45anführen und alle diese Kühen opfern am großen Altar
der Athena, nur eine davon am Alter der Nike,
die sie aus den schönsten Kühen ausgewählt haben; und nach
der Opferung an Athena Polias und Athena Nike sollen sie von
all den mit den einundvierzig Minen gekauften
50Kühen das Fleisch an das Volk der Athener verteilen im
- - -, so wie bei den anderen Fleischverteilungen; dass
sie die Portionen zuteilen an jeden Demos gemäß der Zahl der Prozessions-
Teilnehmer, die jeder Demos gestellt hat;
dass sie für Mietkosten der Prozession, für den Lohn des Kochs,
55für die Ausschmückung des großen Altars und für alles, was der
Durchführung - - - des Festes und der Nachtfeier dient,
50 Dr. geben; dass die Opfervorsteher, die die
jährlichen Panathenäen organisieren, die Nachtfeier
für die Göttin aufs Schönste veranstalten und die Prozession
60bei Sonnenaufgang durchführen, wobei sie jeden, der ihrer Autorität nicht gehorcht,
mit den gesetzlichen Strafen bestrafen; dass das Volk wähle - - -
- - - Männer unter allen Athenern
- - -