Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 853

English Translation | XML-Ansicht
anaglyphum

Ἡροδώ[ρου].

[θε]ο[ί]·
[ἐπὶ Νικοστράτ]ου ἄρχοντος, ἐπὶ τῆ[ς Δη]–
[μητριάδος ἐνά]της πρυτανείας· Ἐλ[α]φ̣[η]–
5[βολιῶνος ἐνάτ]ει ἱσταμένου· πέμπ[τ]ε[ι]
[καὶ εἰκοστεῖ τῆ]ς πρυτανείας· ἐκκλ[η]σί–
[α κυρία· τῶν πρ]οέδρων ἐπεψήφιζεν [Ἀ]ντ–
[ίμαχος Α. . . .ο]υ Ἀχαρνεὺς καὶ συμ[π]ρό–
[εδροι· ἔδοξεν τ]ῶι δήμωι· Γόργος Φρ[υ]νι–
10[. . . . . .12. . . . . .]ς εἶπεν· ἐπειδὴ Ἡρόδωρ–
[ος πρότερόν τε] διατρίβων παρ᾿ Ἀντιγό–
[νωι τῶι βασιλε]ῖ εὔνους ἦν τῶι δήμωι τ–
[ῶι Ἀθηναίων κα]ὶ νῦν ἐμ πίστε<ι> ὢν τῶι βα–
[σιλεῖ Δημητρί]ωι ἀγαθόν, ὅ τι δύναται
15[πράττει κοιν]εῖ τε ὑπὲρ τῆς πόλεως κα–
[ὶ ἰδίαι ὑπὲρ ἑκ]άστου Ἀθηναίων ἀεὶ το–
[ῦ δεομένου, ἀπο]φαίνουσιν δ᾿ αὐτὸν καὶ
[οἱ πρέσβεις οἱ] πεμφθέντες ὑπὲρ τῆς ε–
[ἰρήνης πρὸς τὸ]ν βασιλέα Δημήτριον σ–
20[υναγωνίσασθα]ι τῶι δήμωι εἰς τὸ συντ–
[ελεσθῆναι τήν] τε φιλίαν τὴν πρὸς τὸν
[βασιλέα Δημήτρ]ιον καὶ ὅπως ἂν ὁ δῆμο–
[ς ἀπαλλαγεὶς το]ῦ πολέμου τὴν ταχίστ–
[ην καὶ κομισάμε]νος τὸ ἄστυ δημοκρατ–
25[ίαν διατελῆι ἔ]χ̣ων, ἀγαθεῖ τύχει, δεδό–
[χθαι τῶι δήμωι]· ἐπαινέσαι Ἡρόδωρον Φ–
[. . . . . .12. . . . . .]κηνὸν εὐνοίας ἕνεκα κ–
[αὶ φιλοτιμίας], ἧς ἔχων διατελεῖ περὶ
[τὸν δῆμον τὸν Ἀ]θηναίων, καὶ στεφανῶσ–
30[αι αὐτὸν χρυσ]ῶ̣ι στεφάνωι κατὰ τὸν νό–
[μον καὶ ἀνειπε]ῖν τὸν στέφανον Διονυ–
[σίων τῶν ἐν ἄστ]ει τραγω[ι]δῶν τῶι ἀγῶν–
[ι· εἶναι δ᾿ αὐτὸν] Ἀθηναῖον καὶ τοὺς ἐκγ–
[όνους αὐτοῦ καὶ] γράψασθαι αὐτὸν φυλ–
35[ῆς καὶ δήμου κα]ὶ φρατρίας, ἧς ἂν βούλη–
[ται· εἶναι δ᾿ αὐτ]ῶι καὶ σίτησιν ἐμ πρυτ–
[ανείωι καὶ ἐκγ]όνων ἀεὶ τῶι πρεσβυτ[ά]–
[τωι καὶ προεδρ]ίαν ἐν πᾶσιν τοῖς ἀγῶ[σ]–
[ιν, οἷς ἡ πόλις τ]ίθησιν· στῆσαι δ᾿ αὐτο[ῦ]
40[τὸν δῆμον καὶ ε]ἰκόνα χαλκῆν ἐν ἀγορ[ᾶ]–
[ι πλὴν παρ᾿ Ἁρμό]<δ>ιον καὶ Ἀριστογείτ[ο]–
[να καὶ τοὺς Σωτ]ῆρας· χειροτονῆσαι δ[ὲ]
[τὸν δῆμον ἤδη τ]ρεῖς ἄνδρας ἐξ Ἀθηνα[ί]–
[ων ἁπάντων, οἵτ]ινες ἐπιμελήσονται [τ]–
45[ῆς ποήσεως τῆς] εἰκόνος· μερίσαι δ᾿ αὐτ–
[οῖς τὸν ἐξετασ]τὴν καὶ τοὺς τριττυάρ–
[χους εἰς τὴν εἰ]κόνα, ὅ τι ἂν ἀνάλωμα γέ–
[νηται· τοὺς δὲ πρ]υτάνεις δοῦναι περὶ
[αὐτοῦ τὴν ψῆφον] εἰς τὴν πρώτην ἐκκλη–
50[σίαν· τοὺς δὲ θεσ]μοθέτας εἰσαγαγεῖν
[αὐτῶι τὴν δοκι]μ̣ασίαν τῆς πολιτείας
[καὶ τῆς δωρεᾶς] εἰς τὸ δικαστήριον κα–
[τὰ τὸν νόμον, ὅτ]αν πρῶτον δικαστήρια
[ἀναπληρῶσιν· ἀ]ναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψή–
55[φισμα τὸν γραμ]ματέα τὸν κατὰ πρυταν–
[είαν ἐν στήλει] λιθίνει καὶ στῆσαι ἐν
[ἀκροπόλει· εἰς] δὲ τν ἀναγραφὴν τῆς σ–
[τήλης δοῦναι τ]ὸν ἐπὶ τεῖ διοικήσει. v

in corona:
ὁ δῆμος.
Relief

(Dekret) für Herodoros.

Götter!
Unter dem Archon Nikostratos; die De-
metrias hatte die neunte Prytanie inne;
5im Elaphebolion am neunten, dem fünf-
undzwanzigsten (Tag) der Prytanie; Haupt-Volks-
versammlung; von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung An-
timachos S.d. A- -os aus dem Demos Acharnai und seine
Mitvorsitzenden. Beschluss des Volkes; Gorgos S.d. Phryni- -
10aus dem Demos - - - stellte den Antrag: Da Herodoros
sich bereits früher, als er sich bei König
Antigonos aufhielt, wohlwollend war gegenüber dem Volk
der Athener, und jetzt als Vertrauter
des Königs Demetrios nach Möglichkeit Gutes
15tut sowohl insgesamt für die Stadt als auch
speziell für jeden Athener, der seiner
bedarf; ihn auch die wegen des
Friedensvertrages zu dem
König Demetrios geschickten Gesandten
20bezeichnen als Mitstreiter des Volkes
für den Ausbau der Freundschaft
zu König Demetrios und dafür, dass das Volk
aufs schnellste vom Krieg ablässt und die
Stadt in seinen Besitz bringt, um für immer
25Demokratie zu haben, zu Glück und Heil!,
wolle beschließen das Volk: dass man belobige Herodoros
S.d. Ph- - aus - -kos wegen seines Wohlwollens
und seines Ehrgeizes, den er beständig für
das Volk der Athener hegt, und ihn
30bekränze mit goldenem Kranz gemäß dem
Gesetz, und den Kranz verkündige bei den Dionysien
in der Stadt an den Tragödien-Aufführungen;
dass er auch Athener sein soll und
seine Nachkommen, und eingeschrieben werde in
35Phyle und Demos und Phratrie, die er
will; dass auch sein soll Speisung im Prytaneion
ihm und dem jeweils ältesten seiner Nachkommen,
und ein Ehrensitz bei allen Festen,
die die Stadt ausrichtet; dass das Volk
40aufstelle auch sein Standbild aus Bronze auf
der Agora nahe bei Harmordios und Aristogeiton
und den Rettern; dass das Volk
auch drei Männer unter allen Athenern
wähle, die Sorge tragen werden
45für die Anfertigung der Statue; dass ihnen
der Prüfungsbeamte und die Trittyarchen
für das Bild anweisen, was an Ausgaben
anfällt; dass die Prytanen über ihn
abstimmen lassen in der kommenden
50Volksversammlung; dass die Thesmotheten für ihn
die Prüfung des Bürgerrechts und
der (anderen) Privilegien einleiten bei dem Gerichtshof
gemäß dem Gesetz, sobald sie zuerst einen Gerichtshof
auffüllen; dass diesen Beschluss aufzeichne
55der Sekretär, der während der Prytanie amtiert,
auf eine steinerne Stele und aufstelle auf der
Akropolis; dass für die Aufzeichnung auf der
Stele der Finanzverwalter (das Geld) gebe.


im Kranz:
Das Volk.