Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 857

English Translation | XML-Ansicht
– – – – – – – – – – – – – – –?– – – – – – – – – – – – – – – –
vacat 0,104
[ἐπ]ὶ Ὀ[λυμ]πιοδώρο[υ] ἄ[ρ]χο[ντ]ος, ἀναγραφέως δὲ Ἐπ[ικ]–
[ού]ρο[υ το]ῦ Ἐπιτέλου[ς] Ῥα[μν]ουσίου, ἐπὶ τῆς Πανδ[ιο]–
[νί]δος δεκά[τ]ης πρυτανε[ία]ς· Μουν[ι]χιῶνος ἕνει [κα]–
[ὶ νέ]αι· πρώτει τῆς πρυτα[νε]ίας· ἐκκλησία· τῶν προ[έ]–
5[δρω]ν ἐπεψήφ[ι]ζε Νικόβο[υλ]ος Νικίου Φρεάρριο̣ς [κ]–
[αὶ σ]υνπρόεδροι· ἔδοξεν [τῶ]ι δήμωι· Στρατοκλῆς Ε[ὐ]–
[θυ]δήμου Διομεεὺς εἶπε[ν· ἐ]πειδὴ οἵ τε πρόγονοι [ο]–
[ἱ] Φ[ι]λιππίδου διετέλεσ[α]ν ἄνδρες ἀγαθοὶ ὄντες [π]–
[ε]ρ[ὶ] τὸν δῆμον τὸν Ἀθηνα[ί]ων καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς κ̣[αι]–
10[ρ]οῖς ἀποδεικνύμενοι τ[ὴ]ν εὔνοιαν καὶ τὴν φιλο[τ]–
[ιμ]ίαν, πολλὰς [μ]ὲν καὶ με[γ]άλας χρείας παρέσχον[τ]–
[ο τ]ῶι δήμωι· πολλὰ δὲ εἰς [τ]ὰς ἐπιδόσε[ι]ς καὶ τριη[ρ]–
[α]ρχίας κ̣αὶ χορηγίας κα[ὶ] τὰς ἄ[λ]λας λειτουργία[ς]
[ἐκ τ]ῶν ἰδίων χρήματα̣ ἀ[νή]λωσαν, ὧν ὑπομνήματα ἐ[ν]
15[τ]οῖ[ς] ἱε̣ροῖς τῆς πόλεως [τ]ρίποδες καὶ τἆλλα ἀνα[θ]–
[ή]μ̣ατα κα[τ]αλέλειπτ[αι· κα]ὶ στρατηγίας καλὰς [κ]α[ὶ]
[ἐν]δόξ̣ους ἐστρα[τ]ήγησ[αν] καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θ[ά]–
[λατ]ταν· καὶ αὐτὸς Φιλιπ[π]ίδης περὶ πλείστου πο[ι]–
[ο]ύμενος [τ]ὴν ὑπάρχουσα[ν] αὐτῶι τῶν προγόνων πρ[ὸ]–
20[ς] τὸν δ̣[ῆ]μον εὔνοιαν καὶ [φ]ιλοτιμίαν διατετέλε[κ]–
[εν] ἀποδει[κ]νύμενος ἔν τ[ε] ταῖς ἐπιδόσεσιν καὶ τ[ρ]–
[ι]ηραρχίαις κ̣αὶ χορηγί[α]ις καὶ ταῖς ἄλλαις λ̣ε[ιτ]–
[ο]υργίαις καὶ φιλοτιμί[α]ις πάσαις· καὶ χειροτο[ν]–
[η]θεὶς στρατηγὸς ἐπὶ τὸ [ν]αυτικὸν ἐστρατή̣γησε[ν]
25[κ]αλῶς καὶ συνφερόντως [τ]ῶι δήμωι· καὶ βασιλεὺς [ὢ]–
[ν] τάς τε θυσίας ἁπάσας, ὅ[σ]ας προσῆκεν αὐτὸν ὑπὲ[ρ]
[τ]ῆς πόλεως τέθυκεν εὐσ[ε]βῶς καὶ κατὰ τὰ πάτ̣ρια, [κ]–
[α]ὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων τῶ[ν] ἐν τεῖ ἀρχεῖ, ὅσα οἱ ν̣όμ[ο]–
[ι] αὐτῶι προσέταττον, ἐπ[ι]μεμέληται καλῶς καὶ ἀ[δ]–
30[ω]ροδοκήτως· καὶ ἀγωνοθ[έ]της αἱρεθεὶς πε[π]όηκε[ν]
[τ]οὺς ἀγῶνας τοῖς θεοῖς [π]άντας καλῶς καὶ φιλοτ[ί]–
[μ]ως, καὶ τὰς ἄλλας ἐπιμ[ελ]είας πάσας, ἐφ᾿ ὅσας αὐτ[ὸ]–
[ν] ὁ δῆμος ἢ ἡ βουλὴ κ̣εχε[ιρ]οτόνηκεν ἐπιμεμέλη[τα]–
[ι] δικαίως· καὶ πρεσβεί[ας] κα̣λὰ̣ς καὶ συνφερούσ[ας]
35[τῶι] δήμω[ι] π̣επρέσβευκ[εν]· καὶ ἀγωνιστὴν ἑαυτὸ[ν ὑ]–
[πὲρ τ]ῶν τεῖ πατρίδι συ[νφ]ερόντων ἐν πᾶσιν τοῖς [κ]–
[αιροῖ]ς παρέσχηται, δε[δό]χθαι τῶι δήμωι· ἐπαινέ[σ]–
[αι Φιλι]ππίδην Φιλομ[λο]υ Παιανιέα τῆς τε τῶν π[ρ]–
[ογόνων . . .7. . . .]Η[. . . ἀρε]τῆς ἕνεκα καὶ φιλοτιμ[ί]–
40[ας πρὸς τὸν δῆμον, καὶ στε]φανῶσαι αὐτὸν χρυσῶι [σ]–
[τεφάνωι . . . . . .13. . . . . . .· κ]αὶ ἀνειπεῖν τὸν στέφ[α]–
[νον Διονυσίων τῶν ἐν ἄστ]ει καὶ Δημητριε[ί]ων τρ[α]–
[γωιδῶν τῶι ἀγῶνι· τῆς δ᾿ ἀν]αγορεύσεως ἐπιμεληθ[ῆ]–
[ναι . . . . . .13. . . . . . .· στῆσ]αι δ᾿ αὐτοῦ τὸν δῆμον κα[ὶ]
45[εἰκόνα χαλκῆν ἐν ἀγορᾶι]· εἶναι δ᾿ αὐτῶι καὶ ἐκγό[ν]–
[ων ἀεὶ τῶι πρεσβυτάτωι σ]ίτησιν ἐν πρυτανείωι [κ]–
[αὶ προεδρίαν ἐν πᾶσι τοῖς] ἀγῶσιν, οἷς ἡ πόλις τί[θ]–
[ησιν· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ] ψήφισμα τὸν ἀναγραφ[έ]–
[α ἐν στήλαις λιθίναις κα]ὶ στῆσαι τὴν μὲν ἐν ἀκρ[ο]–
50[πόλει, τὴν δὲ παρὰ τὴν εἰκ]όνα· εἶναι δὲ Φιλιππίδ̣[η]–
[ι ἐν ταῖς στήλαις προσαν]αγράψασθαι{ς} τὰς εὐερ[γ]–
[εσίας καὶ ἐπιδόσεις καὶ] τριηραρχ[ί]ας καὶ τὰς ἄ[λ]–
[λας λειτουργίας τὰς γεγ]ενημένας τοῖς προγόν[ο]–
[ις καὶ ἑαυτῶι· τὸ δ᾿ ἀνάλωμ]α τὸ εἰς τὴν πόησιν τοῦ [σ]–
55[τεφάνου καὶ τῆς εἰκόνος] καὶ τὴν ἀναγραφὴν τῶν [σ]–
[τηλῶν μερίσαι τὸν ἐπὶ τῆ]ι διοικήσει.
vacat 0,26
– – – – – – – – – – – – – – –?– – – – – – – – – – – – – – –
- - -
vacat 0,104
Unter dem Archon Olympiodoros; Schriftführer war
Epikouros S.d. Epiteles aus dem Demos Rhamnous; die Pandionis
hatte die zehnte Prytanie inne; im Mounichion am alten und neuen,
dem ersten (Tag) der Prytanie; Volksversammlung; von den Vorsitzenden
5leitete die Abstimmung Nikoboulos S.d. Nikias aus dem Demos Phrearrioi
und seine Mitvorsitzenden. Beschluss des Volkes; Stratokles S.d.
Euthydemos aus dem Demos Diomeia stellte den Antrag: Da (schon) Philippides’
Vorfahren stets sich als vortreffliche Männer
für das Volk der Athener erwiesen und bei allen Gelegenheiten
10ihr Wohlwollen und ihren Ehrgeiz gezeigt haben;
vielen und großen Nutzen dem Volk erwiesen
haben; für Sonderumlagen und Trierarchien
und Choregien und für andere Ehrenämter
aus eigenen Mitteln viel Geld aufgewendet haben, wofür als Erinnerungsstücke
15in den Heiligtümern der Stadt die Dreifüße und die anderen
Weihgeschenke geblieben sind; sie auch gut und ruhmvoll
das Amt eines Strategen ausgeführt haben sowohl zu Land als auch zu
Wasser; und da auch Philippides selbst so viel als möglich
das ihm von den Vorfahren überkommene Wohlwollen
20gegenüber dem Volk und den Ehrgeiz stets
gezeigt hat bei Sonderumlagen und Trierarchien
und Choregien und bei den anderen Ehrenämtern
und Engagements; er auch als
gewählter General für die Flotte sein Amt
25in guter und dem Volk vorteilhafter Weise ausgeübt hat; er auch als Basileus
alle Opfer, die er für die Stadt verpflichtet war,
fromm und nach traditionellem Brauch geopfert hat; er auch
für alles andere in seinem Amt, was die Gesetze
ihm anordneten, gut und unbestechlich
30Sorge getragen hat; er auch als gewählter Festspielleiter
alle Feste für die Götter gut und ehrgeizig veranstaltet hat;
er auch für alle anderen Aufgaben, für die ihn
das Volk oder der Rat wählte, in gerechter Weise
Sorge getragen hat; er auch gute und dem Volk vorteilhafte
35Gesandschaften unternommen hat; und auch sich als Streiter
für die Interessen seiner Heimat bei allen Gelegenheiten
erwiesen hat, so wolle beschließen das Volk: dass man belobige
Philippides S.d. Philomelos aus dem Demos Paiania wegen
seiner Vorfahren [und seiner eigenen] Leistung und seines Ehrgeizes
40für das Volk, und ihn bekränze mit goldenem
Kranz - - - und verkündige den Kranz
an den Dionysien in der Stadt und den Demetrieia bei
der Tragödien-Aufführung; dass für die Verkündigung
der - - - Sorge trage; dass das Volk auch sein
45Standbild aus Bronze auf der Agora aufstelle; dass ihm und dem
jeweils ältesten Nachkommen auch Speisung sein soll im
Prytaneion, und ein Ehrensitz bei allen Festspielen, die die Stadt
ausrichtet; dass der Schriftführer diesen Beschluss aufzeichne
auf steinerne Stelen und aufstelle die eine auf der
50Akropolis, die andere neben der Statue; dass es Philippides
erlaubt sei, auf die Stelen hinzuzuschreiben die Wohltaten
und Sonderumlagen und Trierarchien und die
anderen Ehrenämter, die von den Vorfahren und
von ihm selbst geleistet wurden; dass die Kosten für die Anfertigung des
55Kranzes und des Standbildes und für die Aufzeichnung auf den
Stelen der Finanzverwalter begleiche.
vacat 0,26
- -?- -