Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 870

English Translation | XML-Ansicht
[ἐπὶ Δ]ιοτίμου ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς Ἀντι[γονίδος ἑ]–
[βδό]μης πρυτανείας, ἧι Λυσίστρατο[ς Ἀριστομά]–
[χου] ΠαιανιεὺςV ἐγραμμάτευεν· Γα[μηλιῶνος ἕνει]
[καὶ] νέαι· ἐνάτηι καὶ εἰ[κο]στῆι τῆ[ς πρυτανείας]·
5[ἐκκ]λησία· τῶν προέδρω[ν ἐπε]ψ[ήφιζεν – –7–8– –]
[. . .]οσθένου Ξυπετ[αιὼν καὶ συμπρόεδροι· ἔδο]–
[ξε]ν τῶι δήμωι· Ἀγύρ[ριος Καλλιμέδοντος Κολλυ]–
τεὺς εἶπεν· ἐπειδὴ [πρότερόν τε οἱ πρόγονοι οἱ]
Σπαρτόκου χρείας [παρέσχοντο τῶι δήμωι καὶ]
10νῦν Σπάρτοκος πα[ραλαβὼν τὴν εἰς τὸν δῆμον οἰ]–
κειότητα κοινῆι [τε τῶι δήμωι χρείας παρέχε]–
ται καὶ ἰδίαι Ἀθη[ναίων τοῖς ἀφικνουμένοις]
πρὸς αὑτόν, ἀνθ᾿[ὧν καὶ ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναίων αὐτοὺς]
πολίτας ἐποιή[σατο καὶ ἐτίμησ]εν [εἰκόσιν χαλ]–
15καῖς ἔν τε τῆι [ἀγορᾶι καὶ] ν τῶι ἐμπορίωι [καὶ]
ἄλλαις δωρεα[ῖς, αἷς προσή]κει τιμᾶσθαι τοὺ[ς]
ἀγαθοὺς ἄνδρ[ας, καὶ διέθε]το, ἐάν τις βαδίζε[ι]
ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τ[ὴν τῶν προγόνω]ν αὐτοῦ ἢ τὴν Σπα[ρ]–
τόκου, βοηθε[ῖν παντὶ σθένε]ι κ[α]ὶ κατὰ γῆν καὶ
20κατὰ θάλατ[ταν· ἔτι δὲ Σπάρτ]οκος ἀφικομένης
πρεσβείας [παρ᾿ Ἀθηναίων ἀκ]ούσας, ὅτι ὁ δῆμος
κεκόμιστ[αι τὸ ἄστυ, συνήσ]θη τοῖς εὐτυχήμασ[ι]
τοῦ δή[μ]ο[υ καὶ δέδωκεν σίτ]ου δωρεὰν μυρίου[ς]
καὶ πε[ντακισχιλίους με]δίμνους, ἐπαγγέλλε[τ]–
25[αι δὲ καὶ εἰς τὸ λοιπὸν χρ]είαν παρέξεσθαι τῶ[ι]
[δήμωι τῶι Ἀθηναίων καθό]τι ἂν δύνηται, καὶ ταῦ
[τα πράττει προαιρούμεν]ος διαφυλάττειν τὴν
[εὔνοιαν τὴν εἰς τὸν δῆμ]ον τὴν παραδεδομένην
[αὐτῶι παρὰ τῶν προγόνω]ν· ὅπως ἂν οὖν φαίνηται
30[καὶ ὁ δῆμος φιλοτιμού]μενος πρὸς τοὺς εὔνους
[διὰ τοῦ ἔμπροσθεν χρ]όνου διαμεμενηκότας αὐ
[τῶι, ἀγαθῆι τύχηι, δε]δόχθαι τῶι δήμωι· ἐπ[αινέ]–
[σαι μὲν τὸν βασιλέ]α Σπάρτοκον Εὐμήλου5–6– –
[. .5. . . καὶ στεφανῶ]σαι χρυσῶι στεφάνωι [κατὰ]
35[τὸν νόμον ἀρετῆς] ἕνεκα καὶ εὐνοίας, ἣν ἔχω[ν δι]–
[ατελεῖ πρὸς τὸν] δῆμον, καὶ ἀνειπεῖν τὸν στέ[φα]–
[νον Διονυσίω]ν τῶν μεγάλων τραγωιδοῖς ἐν τῶι
[ἀγῶνι· τῆς δὲ π]οιήσεως τοῦ στεφάνου καὶ τῆς ἀ
[ναγορεύσεω]ς ἐπιμεληθῆναι τοὺς ἐπὶ τῆι διο[ι]–
40[κήσει· στῆσαι] δ᾿ αὐτοῦ καὶ εἰκόνα χαλκῆν ἐν τῆ[ι]
[ἀγορᾶι παρὰ] τοὺς προγόνους καὶ ἑτέραν ἐ[ν ἀκρ]–
[οπόλει· ὅπω]ς ἂν δὲ καὶ εἰδῆι ὁ βασιλεὺς Σπάρτ[ο]–
[κος τὰ ἐψηφ]ισμένα τῶ<ι> δήμωι, χειροτονῆσαι πρέ–
[σβεις τρε]ῖς ἄνδρας ἐξ Ἀθηναίων ἁπάντων, οἵτι–
45[νες αἱρεθ]έντες ἀπαροῦσιν καὶ τό τε ψήφισμα ἀ–
[ποδώσου]σιν καὶ ἀπανγελοῦσι τὴν εὔνοιαν, ἣν
[ἔχει πρὸ]ς αὐτὸν ὁ δῆμος, καὶ παρακαλοῦσιν αὐ–
[τὸν βοηθ]εῖν τῶι δήμωι, καθότι ἂν δύνηται· δοῦ–
[ναι δὲ ἐφ]όδια τῶν πρέσβειων ἑκάστωι τὸ τετα–
50[γμένον]· ὅπως ἂν δὲ καὶ ὑπόμνημα ἦι τῆς οἰκειό–
[τητος] κ̣αὶ τῶν δωρειῶν τῶν προστιθεμένων αὐ–
[τῶι πρ]ὸς ταῖς ὑπαρχούσαις, τὸν γραμματέα τὸν
[κατὰ] π̣ρυτανείαν ἀναγράψαι τόδε τὸ ψήφισμα
[ἐν στ]ήληι λιθίνηι καὶ στῆσαι ἐν ἀκροπόλει· τὸ
55[δὲ ἀ]νάλωμα τὸ γενόμενον μερίσαι τοὺς ἐπὶ τῆι
[διο]ικήσει.

vacat 0,135

in corona:
ὁ δῆμος.
Unter dem Archon Diotimos; die Antigonis hatte die
siebte Prytanie inne, für die Lysistratos S.d. Aristomachos
aus dem Demos Paiania Sekretär war; im Gamelion am
alten und neuen, dem neunundzwanzigsten (Tag) der Prytanie;
5Volksversammlung; von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung - - -
S.d. - -osthenes aus dem Demos Xypete und seine Mitvorsitzenden.
Beschluss des Volkes; Agyrrhios S.d. Kallimedon aus dem Demos Kollyte
stellte den Antrag: Da auch schon früher die Vorfahren des
Spartokos Nutzen erwiesen haben dem Volk,
10und nun Spartokos von ihnen die Partnerschaft zu dem Volk
übernommen hat und sowohl insgesamt dem Volk Nutzen
erweist als auch speziell den Athenern, die zu
ihm kommmen, wofür das Volk der Athener sie auch
zu Bürgern gemacht und sie geehrt hat mit Standbildern
15aus Bronze auf der Agora und im Handelszentrum, und auch
mit anderen Ehren, mit denen billigerweise die
guten Männer geehrt werden, und ferner beschlossen hat, wenn jemand
in das Reich seiner Vorfahren oder des Spartokos selbst
eindränge, mit aller Kraft zu Hilfe zu kommen, zu Lande und
20zu Wasser; und da schließlich Spartokos, als er von der aus Athen
angekommenen Gesandtschaft hörte, dass das Volk
sich der Stadt bemächtigt habe, sich über dieses Ereignis
gemeinsam mit dem Volk gefreut und als Geschenk fünfzehntausend
Medimnen Getreide gegeben hat und verspricht,
25auch in Zukunft Nutzen zu erweisen dem
Volk der Athener, soweit es in seiner Macht stehe, und
dies tut in der Absicht, das Wohlwollen
gegenüber dem Volk zu bewahren, welches ihm
von den Vorfahren überkommen ist; – Damit nun auch in öffentlicher
30Weise das Volk Ehrgeiz zeigt für die, die
in der Vergangenheit ihm wohlwollend geblieben
sind, zu Glück und Heil!, wolle beschließen das Volk: dass man
belobige den König Spartokos S.d. Eumelos - - -
- - - und bekränze mit goldenem Kranz gemäß
35dem Gesetz wegen seiner Leistung und seines Wohlwollens, das er
stets gegenüber dem Volk hegt, und den Kranz verkündige
an den Großen Dionysien bei der Tragödien-
Aufführung; dass für die Anfertigung des Kranzes und
die Verkündigung Sorge tragen die Finanzverwalter;
40dass man auch ein Standbild aus Bronze von ihm aufstelle auf der
Agora neben denen seiner Vorfahren und ein anderes auf der
Akropolis; dass man, damit der König Spartokos auch erfahre
die Beschlüsse des Volkes, wähle drei Männer
aus allen Athenern, die
45nach ihrer Wahl aufbrechen und den Beschluss
abgeben und das Wohlwollen melden werden, das
das Volk für ihn hegt, und ihn darum bitten werden,
dem Volk zu helfen, wie es in seiner Macht steht; dass
man jedem der Gesandten das festgesetzte Reisegeld
50gebe; – Damit es auch eine Erinnerung an die
Partnerschaft und die Ehrungen gibt, die ihm zu den bereits
bestehenden hinzugefügt wurden: dass der Sekretär,
der während der Prytanie amtiert, diesen Beschluss
auf eine steinerne Stele aufzeichne und auf die Akropolis aufstelle;
55dass die Finanzverwalter die entstandenen Kosten
begleichen.

vacat 0,135

im Kranz:
Das Volk.