Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 871

English Translation | XML-Ansicht
ἐπὶ Διοτίμου ἄρχοντος, ἐπὶ τῆ[ς]
[Π]αμδιονίδος δω̣δεκάτης πρυ[τα]–
νείας, ἧι Λυσίσ[τ]ρατος Ἀ̣ριστο̣[μ]–
άχου ΠαιανιεὺςV ἐγραμ[μ]άτευε[ν]·
5Σκιροφοριῶνος ἕκτει [μ]ετ᾿ εἰκ[ά]–
δας· πέμπτει κα̣ὶ ε<ἰ>κοστ[ε]ῖ τῆς π[ρ]–
υτανείας· ἐκκλησία· τῶν̣ προέδ[ρ]–
ων ἐπεψήφιζεν Φιλόμηλος Φιλ[ο]–
μήλου Ἁλαιεὺς καὶ συμπρόεδρ[ο]–
10ι· ἔδοξεν τῶι δήμωι· Σιμωνίδ̣η[ς Ἡ]–
γήμονος Ἁγνούσιος εἶ[π]εν· ἐ[πει]–
δὴ ὁ Παιόνων β[α]σιλεὺς Α̣ὐδωλ̣[έω]–
ν ἔκ τε τῶν ἔμπ̣ροσθ̣ε χρόνων ε[ὔν]–
ους ἐστὶν τῶ[ι] δήμωι τῶ[ι] Ἀθηνα[ί]–
15ων χρείας παρεχόμενος καὶ συ[ν]–
εργῶν εἰς τὴν ἐλευθερ[ί]αν τῆι [π]–
όλει καὶ κομισαμένου [τ]οῦ δήμ[ο]–
υ τὸ ἄστυ πυθόμενος συν̣ήσθη τ[ο]–
ῖς γεγενημένοις εὐτυχήμασι[ν]
20νομίζων εἶναι κοινὴν καὶ αὐτ[ῶ]–
ι τὴν τῆς πόλεως σωτηρίαν, παρ[έ]–
χεται δὲ χρείας καὶ ἰδίαι τοῖ[ς]
τε διατρίβουσιν Ἀθηναίων πα[ρ᾿]
ἑαυτὸν καὶ τοῖς ἀφικνουμένο[ι]–
25ς εἰς τὴν χώραν· δέδωκεν δὲ καὶ [σ]–
ί[τ]ου δωρεὰν τῶι δήμωι μεδίμν[ο]–
[υ]ς ἑπτακισχιλίους κα[ὶ] πεντα[κ]–
οσίους Μακ̣εδονίας τοῖς ἰδίοι[ς]
ἀναλώμασιν καταστήσας εἰς τ[ο]–
30ὺς λιμένας τοὺς τῆς πόλεως· ἐπ[α]–
νγέλλεται δὲ καὶ εἰς τὸ λοιπὸ[ν]
παρέξεσθαι χρείας συν̣εργῶν [ε]–
ἴς τε τὴν τοῦ Πειραιέως κομιδ̣[ὴ]–
ν καὶ τὴν τῆς πόλεως ἐλευθερί[α]–
35ν, ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχθαι τῶι v [v ]
δήμωι· ἐπαινέσαι τὸμ βασιλέι[α]
Αὐδωλέοντα Πατράvου Παίονα [ἀ]–
ρετῆς ἕνεκα καὶ εὐνοίας τῆς ε[ἰ]–
ς τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων καὶ στ[ε]–
40φανῶσαι αὐτὸν χρυσῶ[ι] στεφάν[ω]–
ι καὶ ἀνειπεῖν τὸν στέφανον [Δι]–
ο̣νυσίων τῶν μεγάλων τ[ρ]αγωιδ[ῶ]–
ν τῶι ἀγῶνι, τῆς δ̣ὲ ποήσ̣εως τοῦ [σ]–
τεφάνου καὶ τῆς ἀναγορεύσεω[ς]
45ἐπιμεληθῆναι τοὺς ἐπὶ τεῖ δι[ο]–
[ι]κήσει· εἶναι δὲ αὐτὸν Ἀθηναῖ[ο]–
ν̣ καὶ τοὺς ἐγγόνους αὐτοῦ καὶ [ἐ]–
[ξ]εῖναι αὐτῶι γράψασθαι φυλῆς κ[α]–
[ὶ] δήμου καὶ φρατρίας, ἧς ἂμ βού[v ]–
50ληται· τοὺς δὲ πρυτάνεις οἳ ἂν [π]–
ρῶτον λάχωσιν πρυτανεύειν δ[ο]–
ῦναι περὶ αὐτοῦ τὴν ψῆφον εἰς [τ]–
ὴμ πρώτην ἐκκλησίαν, τοὺς δὲ θ̣[ε]–
σμοθέτας εἰσαγαγεῖν αὐτῶι τ[v ]–
55ὴν δοκιμασ[ί]αν τῆς δωρεᾶς εἰς [τ]–
ὸ δικαστή[ρι]ον, ὅταν πρῶτον οἷ̣[ό]–
ν̣ τ᾿ ἦι· στῆσ[αι] δ̣ὲ αὐτοῦ καὶ εἰκόν[α]
χ̣αλκῆ[ν] ἐφ᾿ [ἵπ]που ἐν ἀγορᾶι· τῆς [δ]–
[ὲ] ποήσεως̣ [κ]α̣ὶ τῆς στάσεως ἐπ[ιμ]–
60[ελ]η̣θῆ̣[ναι το]ὺς ἐπὶ τῆ[ι] διοικ[ήσ]–
[ει – – – – – – – – – – – – – – – – – –]
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Unter dem Archon Diotimos; die
Pandionis hatte die zwölfte Prytanie inne,
für die Lysistratos S.d. Aristomachos
aus dem Demos Paiania Sekretär war;
5im Skirophorion am fünfundzwanzigsten,
dem fünfundzwanzigsten (Tag) der
Prytanie; Volksversammlung; von den Vorsitzenden
leitete die Abstimmung Philomelos S.d. Philo-
melos aus dem Demos Halai und seine Mitvorsitzenden.
10Beschluss des Volkes; Simonides S.d.
Hegemon aus dem Demos Hagnous stellte den Antrag: Da
der König der Paionen, Audoleon,
schon von früheren Zeiten her wohlwollend
ist gegenüber dem Volk der Athener
15und ihm Dienste erwiesen und mitgearbeitet
hat an der Freiheit für die Stadt;
und als er erfuhr, dass das Volk sich
der Stadt bemächtigt hat, er sich mitfreute
über die eingetretenen glücklichen Ereignisse
20in der Überzeugung, dass auch ihn
die Rettung der Stadt angehe; er auch
Dienste leistet speziell denjenigen
Athenern, die sich bei ihm aufhalten
oder in sein Land
25kommen; er auch als Geschenk
an Getreide gegeben hat dem Volk
siebentausend und fünfhundert
Medimnen aus Makedonien, und
auf eigene Kosten in die Häfen
30der Stadt gebracht hat; er auch
ankündigt, für die Zukunft
Dienste zu leisten und mitzuarbeiten
an der Wiedergewinnung des Piräus
und an der Freiheit der Stadt,
35zu Glück und Heil!, wolle beschließen
das Volk: dass man belobige den König
Audoleon, S.d. Patraos, aus Paionien
wegen seiner Leitung und seines Wohlwollens
gegenüber dem Volk der Athener, und
40ihn bekränze mit goldenem Kranz
und den Kranz verkündige an den
Großen Dionysien bei der Tragödien-
Aufführung; dass für die Anfertigung des
Kranzes und die Verkündigung
45Sorge tragen die Finanzverwalter;
dass auch Athener sein soll er
und seine Nachkommen, und es
ihm erlaubt sei, eingeschrieben zu werden in Phyle
und Demos und Phratrie, die er will;
50dass die Prytanen, die als erste
zum Prytanenamt erlost sein werden,
über ihn abstimmen lassen in der
kommenden Volksversammlung; dass die
Thesmotheten für ihn die
55Prüfung der Ehrung einleiten bei
dem Gerichtshof, sobald dieser soweit
ist; dass man auch von ihm ein Standbild
aus Bronze zu Pferde aufstelle auf der Agora;
dass für die Anfertigung und die Aufstellung Sorge
60tragen die Finanzverwalter
- - -
- - -