Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 884

English Translation | XML-Ansicht

I [ἐπὶ Τηλοκλέους ἄρχον]τος, ἐπὶ τῆς [Ἀκαμαν]τίδος δεκάτης πρυτανείας, ε[ἷ . . . . .10. . . . .]
[. . . . . 11. . . . . . ἐγραμμ]άτευεν· Μουνιχιῶ[ν]ος ἐνάτει ἐπὶ δέκα· εἰκοστεῖ τ[ῆς πρυτανεία]–
[ς· ἐκκλησία κυρία· τῶν] προέδρων ἐπεψήφ[ι]ζεν Πυργίων Ἀγαθάρχου Λαμπτ[ρεὺςκαὶ συμπ]–
[ρόεδροι· ἔδοξεν τεῖ β]ουλεῖ καὶ τῶι δήμωι· Φίλιππος Ἀστυγ̣ένου Θυμαιτ[άδης εἶπεν· ἐπ]–
5[ειδὴ Ἀθηναῖοι οἱ οἰ]κοῦντες ἐν Λήμνωι ἀποφαίνουσιν Κωμέαν τὸν ὑπὸ τ[οῦ δήμου χειρ]–
[οτονηθέντα ἵππαρχ]ον εἰς Λῆμνον καλῶς καὶ φιλοτίμως ἐπιμεμελῆσθαι τ[ῆς Λήμνου κ]–
[ατὰ τὴν ἀρχήν, ἀποφα]ίνουσιν δὲ αὐτὸν [κα]ὶ διατελεῖν ἐμ πᾶσι τοῖς καιροῖς π[ρόνοιαν]
[ποιούμενον, ὅπως ἂν] αἱ πόλεις τὰ πρὸς [ἀλλ]ήλας καὶ οἱ πολῖται τὰ πρὸς ἑαυτοὺς [ὁμονο]–
[ῶσι καὶ οἰκῶσι τήν] τε πόλιν καὶ τὴν χώ[ραν] ἐν εἰρήνει καὶ ταῦτα πάντα πεπόηκεν κ̣αὶ ἀ[δω]–
10[ροδοκήτως καὶ ἀξίω]ς τοῦ δήμου· ὅπως ἂ[ν οὖ]ν καὶ ὁ δῆμος φαίνηται τιμῶν τοὺς πρὸς ἑα[υ]–
[τὸν φιλοτιμουμένους, ἀ]γαθεῖ τύχει, δ[εδό]χθαι τῶι δήμωι· ἐπαινέσαι Κωμέαν Χαιρέου Λ–
[αμπτρέα εὐνοίας ἕνεκα καὶ φ]ιλοτιμί[ας τ]ῆς εἰς τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων καὶ [τὸν δ]ῆμον
[τὸν ἐν Λήμνωι καὶ στεφανῶσα]ι αὐτὸν χ[ρυσ]ῶι στεφάνωι κατὰ τὸν νόμον, καὶ εἶ[ναι α]ὐτῶι
[κυρίας Ἀθήνησιν τὰς δωρεὰς] τὰς δεδο[μέν]ας ὑπὸ τῶν ἐν τεῖ νήσωι κατοικούντ[ων· ἀν]αγρ–
15[άψαι δὲ τὸ ψήφισμα τόδε καὶ τ]ὰς δωρεὰ[ς τὸ]ν γραμματέα τοῦ δήμου ἐν ἀκροπόλει [καὶ ἐ]ν τ–
[. . . .9. . . . .· εἰς δὲ τὴν ἀναγρα]φὴν μερίσα[ι] τοὺς ἐπὶ τε[ῖ διοι]κήσει ἐκ τῶν εἰς τὰ [κατὰ ψ]η

II [φίσματα ἀναλισκομένων τῶι δ]ήμωι :𐅄: Κ[. . .]ς Δελφι[. . . . .10. . . . .]εὺς εἶπεν· ἐπει[δὴ . . .]
[. . . . . . . . . . .23. . . . . . . . . . . . τ]οῦ δήμου το[ῦ Ἀθ]ηναίων [. . . . . . .13. . . . . . τῆ]ς̣ δημοκρατία–
[ς . . . . . . . . . . . .24. . . . . . . . . . . .]ΝΠ̣ΕΡΙΕΣ[. . . .]ΤΩΝΤΗ[. . . . .9. . . . πα]ραγενόμενος εἰς Λῆ–
20[μνον . . . . . . . . . . . . .26. . . . . . . . . . . . .]Σ̣Π[. .5. . .] καὶ [. . . .9. . . . .]ατα τῶν στρατηγῶν ὡς ἐν
[. . . . . . . . . . . . . . . . . .36. . . . . . . . . . . . . . . . . .]Τ̣ΑΛ[. .]ΗΣ τῶν ἱππέων καὶ τῶν ἀναβάσεων δ–
[. . . . . . . . . . . . . . . . . .36. . . . . . . . . . . . . . . . . .]ς καὶ τὰς ἐξετάσεις πεποίηται ἀκολούθ–
[ως τοῖς νόμοις . . . . . . . . . .21. . . . . . . . . . .μ]ένου παρὰ τῶν ἱππέων τοῖς παραγιγνομένο–
[ις . . . . . . . . . . . . . . .31. . . . . . . . . . . . . . . .]ται οὐκ οἰόμενος δεῖν ἐνοχλῆσαι αὐτούς, ἀλ–
25[λὰ . . . . . . . . . . . .24. . . . . . . . . . . . τοὺς ἱππ]εῖς εἰς τὸ εὐτάκτως ὑπακούειν τὰ παρανγελ–
[λόμενα . . . . . . . . . . . . .27. . . . . . . . . . . . . .]ν τε παρὰ τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων καὶ τοῦ ἐν Λ–
[ήμνωι . . . . . . . . . . . .25. . . . . . . . . . . . . τὸ συ]μφέρον εἰς ἀργυρίου λόγον ἑλέσθαι καὶ πα–
[. . . . . . . . . . . . . . .30. . . . . . . . . . . . . . . ὁμον]οοῦσαν καὶ δημοκρατουμένην τὴν νῆσον κα–
[. . . . . . . . . . . . . . . .33. . . . . . . . . . . . . . . . . συ]μφερόντως τῶι δήμωι τῶι ἐν Ἡφαιστίαι· ὅπ–
30[ως ἂν εἰδῶσι πάντες οἱ ἱππαρχήσειν μέλλοντ]ες εἰς Λῆμνον, ὅτι ἐπίσταται ὁ δῆμος ὁ ἐν
[Ἡφαιστίαι τιμᾶν τοὺς πεφιλοτιμημένους πρ]ὸς ἑαυτούς, ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχθαι τῶι δ–
[ήμωι τῶι Ἡφαιστιέων· ἐπαινέσαι Κωμέαν Χαιρέ]ου Λαμπτρέα καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν χρυ–
[σῶι στεφάνωι κατὰ τὸν νόμον ἀρετῆς ἕνεκα καὶ ε]ὐνοίας τῆς εἰς τὸν δῆμον τὸν Ἡφαιστιέ–
[ων· εἶναι δ᾿ αὐτῶι καὶ ἐκγόνων ἀεὶ τῶι πρεσβυτάτ]ωι σίτησιν ἐν πρυτανείωι καὶ προεδρ–
35[ίαν ἐν πᾶσι τοῖς ἀγῶσι τῆς πόλεως, ἐπειδὰν τὰς εὐ]θύνας δῶι καὶ ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναίων ἐπι–
[κυρώσηι τὰ ἐψηφισμένα· χειροτονῆσαι δ᾿ ἤδη τρεῖς] ἄνδρας ἐξ Ἀθηναίων ἁπάντων, οἵτιν–
[ες ἐπιμελήσονται τῆς τοῦ στεφάνου ἀναγορεύσεω]ς· καὶ ὅσα ὁ δῆμος ὁ ἐν Ἡφαιστίαι ἐψή–
[φισται αὐτῶι, ἀναγράψαι τὸν γραμματέα τοῦ δήμου] ἐν στήληι λιθίνηι καὶ στῆσαι παρ[ὰ]

III [. . . . . . . . . . . . . . . . . .36. . . . . . . . . . . . . . . . . . εἶπεν]· ἐπειδὴ ὑπὸ τοῦ βασιλέως Σελεύ[κο]–
40[υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . πρεσ]βευτὴς Κωμέας ὑπὸ τοῦ δήμου [. .]
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] Ἀθηναίων ἐλευθέρας κ[αὶ . .]
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]αυτοῦ καὶ τοῦ δήμ[ου . . .]
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] χειροτονηθε[. . .6. . .]
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . π]όλεις ἀμφο[τερα . . .]
45[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . π]ρὸς ἀλ[ληλ. .5. . .]
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ΜΕ[. . . .9. . . . .]
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

I Unter dem Archon Telokles; die Akamantis hatte die zehnte Prytanie inne, für die - - - S.d. - - -
aus dem Demos - - - Sekretär war; im Mounichion am neunzehnten, dem zwanzigsten (Tag) der Prytanie;
Haupt-Volksversammlung; von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung Pyrgion S.d. Agatharchos aus dem Demos Lamptrai und seine Mit-
vorsitzenden. Beschluss von Rat und Volk; Philippos S.d. Astygenes aus dem Demos Thymaitadai stellte den Antrag: Da
5die auf Lemnos angesiedelten Athener darlegen, dass Komeas, der vom Volk durch Handheben
gewählte Hipparch für Lemnos, in guter und ehrgeiziger Weise für Lemnos im Rahmen seines Amtes
Sorge getragen hat; sie ferner darlegen, dass er auch stets zu jedem Zeitpunkt Vorsorge getroffen
hat, dass die Städte untereinander und die Bürger untereinander in Eintracht
leben und die Stadt und das Umland in Frieden bewohnen, und er dies alles getan hat in unbestechlicher
10und dem Volk würdiger Weise; – Damit nun auch das Volk in öffentlicher Weise diejenigen ehrt, die
ihm gegenüber ehrgeizig sind, zu Glück und Heil!, wolle beschließen das Volk: dass man belobige Komeas S.d. Chaireas aus
dem Demos Lamptrai wegen seines Wohlwollens und seines Ehrgeizes für das Volk der Athener und das Volk
auf Lemnos und ihm bekränze mit goldenem Kranz gemäß dem Gesetz; dass ihm auch
in Athen die Privilegien sein sollen, die ihm von den auf der Insel angesiedelten (Bürgern) verliehen wurden; dass
15diesen Beschluss und die Privilegien der Sekretär des Volkes aufzeichne auf der Akropolis und in
- - -; dass für die Aufzeichnung die Finanzverwalter begleichen aus dem Dekret

II Fonds des Volkes 50 (Drachmen). – K[...]s S.d. Delphi- - - aus dem Demos - - - stellte den Antrag: Da
- - - des Volkes der Athener - - - der Demokratie
- - - gekommen nach Lemnos
20- - - der Generäle, so wie in
- - - der Reiter und der Aufmärsche
- - - und die Übungen ausgeführt hat gemäß
den Gesetzen - - - seitens der Reiter, die gekommen sind
- - - es nicht für nötig erachtet hat, sie zu behelligen, sondern
25- - - die Reiter zum ordnungsgemäßen Befolgen der Befehle
- - - bei dem Volk der Athener und den auf Lemnos
- - - das für die Finanzabrechnung nützliche zu wählen und
- - - [den Nachfolgern im Amt] die Insel in Eintracht und Frieden
[übergeben hat] - - - die Interessen des Volkes in Hephaistia; – Damit
30nun auch alle, die in Zukunft Hipparchen für Lemnos sein werden, wissen, dass das Volk in
Hephaistia die zu ehren versteht, die ihnen gegenüber ehrgeizig gewesen sind, zu Glück und Heil!, wolle beschließen
das Volk in Hephaistia: dass man belobige Komeas S.d. Chaireas aus dem Demos Lamptrai und ihn bekränze mit
goldenem Kranz gemäß dem Gesetz wegen seiner Leistung und seines Wohlwollens gegenüber dem Volk in Hephaistia;
dass ihm und dem jeweils ältesten seiner Nachkommen freie Beköstigung im Prytaneion sein soll, und ein Ehrensitz
35bei allen den Festspielen der Stadt, sobald er Rechenschaft abgelegt und das Volk der Athener das
Beschlossene bestätigt haben wird; dass man sogleich drei Männer aus allen Athenern wähle, die
Sorge tragen werden für die Verkündigung des Kranzes; und dass alles, was das Volk in Hephaistia
ihm beschließt, der Sekretär des Volkes aufzeichne auf eine steinerne Stele und aufstelle bei

III - - -; - - - stellte den Antrag: Da von dem König Seleukos
- - - Komeas als Gesandter von dem Volk
- - - der Athener frei und - - -
- - - und des Volkes
- - - durch Handheben gewählt - - -
45- - - beide Städte - - -
- - - untereinander - - -
- - -
- - -