Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 912

English Translation | XML-Ansicht
θ ε ο ί·
ἐπὶ Πειθιδήμου ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς Ἐρεχθεῖδος δευτέρας π–
[ρ]υτανείας,       vacat
Μεταγειτνιῶνος ἐνάτει ἱσταμένου· ἐνάτει τῆς πρυτανεί–
5ας· ἐκκλησία κυρία· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Σώστρατος Κ–
αλλιστράτου Ἐρχιεὺς καὶ συμπρόεδροι· v v v ἔδοξεν τῶι δή–
μωι· v v v Χρεμωνίδης Ἐτεοκλέους Αἰθαλίδης εἶπεν· ἐπειδὴ
πρότερομ μὲν Ἀθηναῖοι καὶ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ σύμμαχ–
οι οἱ ἑκατέρων φιλίαν καὶ συμμαχίαν κοινὴν ποιησάμενο–
10ι πρὸς ἑαυτοὺς πολλοὺς καὶ καλοὺς ἀγῶνας ἠγωνίσαντο με–
τ’ ἀλλήλων πρὸς τοὺς καταδουλοῦσθαι τὰς πόλεις ἐπιχειρ–
οῦντας, ἐξ ὧν ἑαυτοῖς τε δόξαν ἐκτήσαντο καὶ τοῖς ἄλλ[ο]ις
Ἕλλησιν παρεσκεύασαν τὴν ἐλευθερίαν· καὶ νῦν δὲ κ[α]ιρῶν
καθειληφότων ὁμοίων τὴν Ἑλλάδα πᾶσαν διὰ το[ὺς κ]αταλύε–
15ιν ἐπιχειροῦντας τούς τε νόμους καὶ τὰς πατρίους ἑκάστ–
οις πολιτείας ὅ τε βασιλεὺς Πτολεμαῖος ἀκολούθως τεῖ τ–
ῶν προγόνων καὶ τεῖ τῆς ἀδελφῆς προ[α]ιρέσει φανερός ἐστ–
ιν σπουδάζων ὑπὲρ τῆς κοινῆς τ[ῶν] Ἑλλήνων ἐλευθερίας, κ̣αὶ
ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναίων συμμαχία[ν] ποιησάμενος πρὸς αὐτὸν καὶ
20τοὺς λοιποὺς Ἕλληνας ἐψήφισται παρακαλεῖν ἐπὶ τὴν αὐτὴ–
ν προαίρεσιν· ὡσαύτως δὲ καὶ Λακεδαιμόνιοι φίλοι καὶ σύμ–
μαχοι τοῦ βασιλέως ὄντες Πτολεμαίου καὶ πρὸς τὸν δῆμον τ–
ὸν Ἀθηναίων εἰσὶν ἐψηφισμένοι συμμαχίαν μετά τε Ἠλείων
καὶ Ἀχαιῶν καὶ Τεγεατῶν καὶ Μαντινέων καὶ Ὀρχομενίων κα–
25ὶ Φιαλ[έων] καὶ Καφυέων καὶ Κρηταέων, ὅσοι εἰσὶν ἐν τεῖ συμμ–
[αχίαι τ]εῖ Λακεδαιμονίων καὶ Ἀρέως καὶ τῶν ἄλλων συμμάχω–
[ν καὶ] πρέσβεις ἀπὸ τῶν συνέδρων ἀπεστάλκασιν πρὸς τὸν δῆ–
[μ]ον καὶ οἱ παραγεγονότες παρ’ αὐτῶν ἐμφανίζουσιν τήν τε Λ–
ακεδαιμονίων καὶ Ἀρέως καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων φιλοτιμί–
30αν, ἣν ἔχουσιν πρὸς τὸν δῆμον, καὶ τὴν περὶ τῆς συμμαχίας ὁμολ–
ογίαν ἥκουσι κομίζοντες· ὅπως ἂν οὖν κοινῆς ὁμονοίας γενομ–
ένης τοῖς Ἕλλησι πρός τε τοὺς νῦν ἠδικηκότας καὶ παρεσπον–
δηκότας τὰς πόλεις πρόθυμοι μετὰ τοῦ βασιλέως Πτολεμαίου
καὶ μετ’ ἀλλήλων ὑπάρχωσιν ἀγωνισταὶ καὶ τὸ λοιπὸν μεθ᾿ ὁμον
35οίας σώιζωσιν τὰς πόλεις, v v v v ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχθαι τῶ[ι δ]–
ήμωι· τὴμ μὲν φιλίαν καὶ τὴν συμμαχίαν εἶναι Ἀθηναίοις κ[αὶ]
Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς βασιλεῦσιν τοῖς Λακεδαιμον[ίων]
καὶ Ἠλείοις καὶ Ἀχαιοῖς καὶ Τεγεάταις καὶ Μαντινεῦσ[ιν κα]–
Ὀρχομενίοις καὶ Φιαλεῦσιν καὶ Καφυεῦσιν καὶ Κρητ[αεῦσι]–
40 ν, ὅσοι ἐν τεῖ συμμαχίαι εἰσὶν τεῖ Λακεδαιμονίων κα[ὶ Ἄρέως]
καὶ τοῖς ἄλλοις συμμάχοις κυρίαν εἰς τὸν ἅπαντα [χρόνον, ἣν]
ἥκουσι κομίζοντες οἱ πρέσβεις· καὶ ἀναγράψα[ι αὐτὴν τὸν γρ]–
αμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήληι χαλκ[ῆι καὶ στῆσαι ἐ]–
ν ἀκροπόλει παρὰ τὸν νεὼ τῆς Ἀθηνᾶς τῆς Πο[λιάδος· ὀμόσαι δὲ]
45[τὰ] ἀρχεῖα τοῖς πρέσβεσιν τοῖς παραγεγο[νόσιν παρ’ αὐτῶν τὸ]–
[ν ὅρκον τὸ]ν περὶ τῆς συμμαχίας κατὰ τὰ [πάτρια· v τοὺς δὲ κεχε]–
[ιρο]τον[ημένους] ὑπὸ τοῦ δήμου πρ[έσβ]ε[ις ἀποπέμψαι, οἵτινες το]–
[ὺς ὅ]ρκους ἀπολ[ήψονται παρὰ] τ̣ῶ̣[ν λοιπῶν Ἑλλήνων· v v χειροτο]–
[ν]ῆσαι δὲ καὶ συνέδρους [δύο τὸν δῆμον αὐτίκα μάλα ἐξ Ἀθηναίω]–
50ν ἁπάντων, οἵτινες μετά τε Ἀρέως [καὶ τῶν ἀπὸ τῶν συμμάχων ἀ]–
ποστελλομένων συνέδρων βουλεύσοντ̣[αι περὶ τῶν κοινῆι συ]–
μφερόντων· μερίζειν δὲ τοῖς αἱρεθεῖσ[ιν τοὺς ἐπὶ τῆι διοικ]–
ήσει εἰς ἐφόδια, οὗ ἂν χρόνου ἀποδημῶ[σιν, ὅ τι ἂν διαχειροτο]–
νοῦντι δόξει τῶι δήμωι· ἐπαινέσαι δ[ὲ τοὺς ἐφόρους Λακεδαι]–
55μονίων καὶ Ἀρέα καὶ τοὺς συμμάχους [καὶ στεφανῶσαι αὐτοὺς]
χρυσῶι στεφάνωι κατὰ τὸν νόμον· ἐπ[αινέσαι δὲ καὶ τοὺς πρέσ]–
βεις τοὺς ἥκοντας παρ’ αὐτῶν v Θεομ[. . . . . . .c.14. . . . . . . Λακεδα]–
ιμόνιον v v Ἀργεῖον Κλεινίου Ἠλεῖο[ν v καὶ στεφανῶσαι ἑκάτ]–
ερον αὐτῶν χρυσῶι στεφάνωι κατὰ [τὸν νόμον φιλοτιμίας ἕνε]–
60κα καὶ εὐνοίας, ἧς ἔχουσιν περί [τε τοὺς ἄλλους συμμάχους κα]–
ὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων· εἶνα[ι δὲ ἑκατέρωι αὐτῶν καὶ ἄλλο ἀγ]–
αθὸν εὑρέσθαι παρὰ τῆς βουλ[ῆς καὶ τοῦ δήμου, ὅτου ἂν δοκῶσιν]
ἄξιοι εἶναι· καλέσαι δὲ αὐτ[οὺς καὶ ἐπὶ ξένια εἰς τὸ πρυτανεῖ]–
ον εἰς αὔριον· ἀναγράψαι δὲ [καὶ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέ]–
65α τὸν κατὰ πρυτανείαν εἰστ[ήλην λιθίνην καὶ τὴν συνθήκην κα]–5
ὶ στῆσαι ἐν ἀκροπόλει· εἰς [δὲ τὴν ποίησιν καὶ τὴν ἀναγραφὴν τ]–
ῆς στήλης μερίσαι τοὺς ἐπ[ὶ τῆι διοικήσει τὸ ἀνάλωμα, ὃ ἂν γέν]–
ηται. v v v σύνεδροι οἵδε κ[εχειροτόνηνται· vacat? ]
v v v v Κάλλιππος Ἐλευσίν[ιος, – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –].
vacat spatium unius versus
70σπονδαὶ καὶ συμμαχία [Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς συμμάχοις το]–
ῖς Λακεδαιμονίων πρὸς [Ἀθηναίους καὶ τοὺς συμμάχους τοὺς Ἀθην]–
αίων εἰς τὸν ἅπαντα [χρόνον· ἔχειν ἑκατέρους τὴν ἑαυτῶν ἐλευθέρ]–
ους ὄντας καὶ αὐτον̣[όμους πολιτείαν πολιτευομένους κατὰ]
τὰ πάτρια· ἐὰν δέ τ̣[ις ἴει ἐπὶ πολέμωι ἐπὶ τὴν χώραν τὴν Ἀθην]–
75αίων ἢ τοὺς νόμο[υς καταλύει ἢ ἐπὶ πολέμωι ἴει ἐπὶ τοὺς συμμά]–
χους τοὺς Ἀθην[αίων, βοηθεῖν Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς συμμάχ]–
ους τοὺς Λ[ακεδαιμονίων παντὶ σθένει κατὰ τὸ δυνατόν· ἐὰν δέ τ]–
ις ἴει ἐπὶ π[ολέμωι ἐπὶ τὴν χώραν τὴν Λακεδαιμονίων ἢ τοὺς]
νόμους κατ[αλύει ἢ ἐπὶ πολέμωι ἴει ἐπὶ τοὺς συμμάχους τοὺς Λ]–
80ακεδαιμ[ονίων, βοηθεῖν Ἀθηναίους καὶ τοὺς συμμάχους τοὺς Ἀθην]–
[αίων παντὶ σθένει κατὰ τὸ δυνατόν· – – – – – – – – – – – – – – –]
lacuna
[. . . . . . . . . . . . .26. . . . . . . . . . . . .]ΗΔ[. . . . . . . . . .20. . . . . . . . . .]
[ . . . . . .12. . . . . . Λακεδαιμονίου]ς καὶ τοὺς συμμάχους Ἀθηναί–
[οις καὶ τοῖς συμμάχοις· v v ὀμό]σαι δὲ Ἀθηνα[ί]ους μὲν Λακεδαι–
85[μονίοις καὶ τοῖς ἀπὸ ἑκάστης] πόλεως τοὺς στρατηγοὺς καὶ τ–
[ὴν βουλὴν καὶ τοὺς ἄλλους ἄρ]χοντας καὶ φυλάρχους καὶ ταξι–
[άρχους καὶ ἱππάρχους· v v «ὀμ]νύω Δία Γῆν Ἥλιον Ἄρη Ἀθηνᾶν Ἀρε–
[ίαν Ποσειδῶ Δήμητραν· v v ἐ]μ[μ]ενεῖν ἐν τεῖ συμμαχίαι τεῖ γεγ–
[ενημένηι· εὐορκοῦσιν μὲν] πολλ[ὰ κ]ἀ̣γαθά, ἐπιορκοῦσι δὲ τἀνα–
90[ντία». v Λακεδαιμονίους δὲ] Ἀθη[να]ίοις ὀμόσαι κατὰ ταὐτὰ τοὺ–
[ς βασιλεῖς καὶ τοὺς ἐφόρο]υς [καὶ] τοὺς γέροντας· κατὰ ταὐτὰ δ–
[ὲ ὀμόσαι καὶ κατὰ τὰ{τα}ς ἄλλας] πόλεις τοὺς ἄρχοντας· v v ἐὰν δ–
[ὲ δοκῆι Λακεδαιμονίοις καὶ τ]οῖς συμμάχοις καὶ Ἀθηναίοις
[ἄμεινον εἶναι προσθεῖναί τι] καὶ ἀφελεῖν περὶ τῆς συμμαχί–
95[ας, ὃ ἂν δοκῆι ἀμφοτέροις, εὔο]ρκον εἶναι· ἀναγράψαι δὲ τὴν συ–
[μμαχίαν ἐν στήλαις χαλκαῖ]ς καὶ στῆσαι ἐν ἱερῶι, ὅπου ἂν βού–
[λωνται.] vacat 0,27
Götter!
Unter dem Archon Peithidemos; die Erechtheïs hatte die zweite
Prytanie inne, vacat;
im Metageitnion am neunten, dem neunten (Tag) der Prytanie;
5Haupt-Volksversammlung; von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung Sostratos
S.d. Kallistratos aus dem Demos Erchia und seine Mitvorsitzenden. Beschluss des
Volkes; Chremonides S.d. Eteokles aus dem Demos Aithalidai stellte den Antrag: Da
früher die Athener und die Lakedaimonier und die Bundesgenossen
von beiden (Städten) Freundschaft und gemeinsame Bundesgenossenschaft
10miteinander eingegangen sind und viele und ehrenhafte Kämpfe geführt haben
zusammen gegen jene, die die Städte zu knechten sich unter-
fingen, woraus sie sich selbst Ruhm erworben und den übrigen
Greichen die Freiheit verschafft haben; und jetzt, da eine ähnliche
Situation ganz Griechenland erfasst hat durch diejenigen, die
15sich unterfangen, die Gesetze und die bei jedem traditionellen
Verfassungen aufzulösen, auch der König Ptolemaios in Übereinstimmung
mit der Haltung seiner Vorfahren und der seiner Schwester in öffentlicher Weise
bemüht ist um die gemeinsame Freiheit der Griechen, und
auch das Volk der Athener ein Bündnis mit ihm eingegangen ist und
20beschlossen hat, auch die übrigen Griechen um dieselben Einstellung
zu bitten; in gleicher Weise auch die Lakedaimonier, Freunde und
Bundesgenossen des Königs Ptolemaios, mit dem Volk der
Athener ein Bündnis beschlossen haben zusammen mit den Eleiern
und Achaiern und Tegeaten und Mantineiern und Orchomeniern und
25Phigaleiern und Kaphyeern und Kretern, die im Bündnis
mit den Lakedaimoniern und mit Areus und den übrigen Bundesgenossen
stehen, und Gesandte aus den Reihen der Delegierten entsandt hat zu dem
Volk (der Athener), und die von ihnen Gekommenen dargelegt haben den
Eifer der Lakedaimonier und des Areus und der anderen Bundesgenossen,
30den sie für das Volk hegen, und mitgebracht haben die Vereinbarung
über das Bündnis; – Damit nun, wenn allgemeine Eintracht eingetreten
ist unter den Griechen, sie gegen die derzeitigen vertragsbrüchigen
Vergewaltiger der Städte zusammen mit dem König Ptolemaios
und miteinander bereitwillige Kämpfer sind dafür, künftig einträchtig
35das Wohl der Städte bewahren, zu Glück und Heil!, wolle beschließen
das Volk: dass die Freundschaft und Bundesgenossenschaft zwischen Athenern und
Lakedaimoniern und den Königen der Lakedaimoniern
und den Eleiern und Achaiern und Tegeaten und Mantineiern
und Orchomeniern und Phigaleiern und Kaphyeern und Kretern,
40die im Bündnis mit den Lakedaimoniern und Areus
und den übrigen Bundesgenossen stehen, gültig sein solle auf alle Zeit, wie
sie die Gesandten mitbringen; und dass sie aufzeichne der
Sekretär, der während der Prytenie amtiert, auf eine Stele aus Bronze und aufstelle
auf der Akropolis bei dem Tempel der Athena Polias; dass schwören
45die Magistrate den Gesandten, die von ihnen gekommen sind,
den Eid über das Bündnis gemäß der Tradition; dass man
vom Volk gewählten Gesandte abschicke, die die
Eide von den übrigen Griechen empfangen; dass das
Volk auch sogleich zwei Delegierte aus allen
50Athener wähle, die zusammen mit Areus und den von den Bundesgenossen
entsandten Delegierten beraten werden über die gemeinsamen
Interessen; dass den Gewählten der Finanzverwalter auszahle
ein Reisegeld, solange sie anwesend sein werden, was in seiner Höhe durch
Handhebung das Volk beschließt; dass man belobige auch die Ephoren der
55Lakedaimonier und Areus und die Bundesgenossen und sie bekränze
mit goldenem Kranz gemäß dem Gesetz; dass man belobige auch die
von ihnen gekommenen Gesandten: Theom- - S.d. - - - aus Lake-
daimon; Argeios S.d. Kleinias aus Elis, und bekränze einen jeden
der beiden mit goldenem Kranz gemäß dem Gesetz wegen ihres Ehrgeizes
60und ihres Wohlwollens, das sie hegen gegenüber den anderen Bundesgenossen
und dem Volk der Athener; dass jeder der beiden auch noch andere Auszeichnung
finden wird bei dem Rat und dem Volk, deren sie für würdig erachtet
werden; dass man sie auch zum Festbankett in das Prytaneion lade
für morgen; dass diesen Beschluss der Sekretär, der
65während der Prytanie amtiert, aufzeichne auf eine steinerne Stele, und auch den Vertragstext,
und aufstelle auf der Akropolis; dass für die Anfertigung und die Aufzeichnung
auf die Stele die Finanzverwalter die Kosten begleichen, wie hoch auch immer
sie sind. Als Delegierte wurden gewählt: - - -,
Kallippos aus dem Demos Eleusis, - - -.
1 Zeile frei

70Vertrag und Bündnis zwischen den Lakedaimoniern und den Bundesgenossen
der Lakedaimonier und den Athenern und den Bundesgenossen der Athener
für alle Zeit: Dass beide Seiten ihr Land besitzen in
Freiheit und Autonomie und ihre Verfassung haben gemäß
der Tradition; dass, wenn jemand in kriegerischer Absicht zieht gegen das Land der
75Athener oder die Gesetze auflöst oder in kriegerischer Absicht zieht gegen die
Bundesgenossen der Athener, zu Hilfe kommen die Lakedaimonier und die
Bundesgenossen der Lakedaimonier mit aller Kraft, soweit es ihnen möglich ist; dass,
wenn jemand in kriegerischer Absicht zieht gegen das Land der Lakedaimonier oder
die Gesetze auflöst oder in kriegerischer Absicht zieht gegen die Bundesgenossen der
80Lakedaimonier, zu Hilfe kommen die Athener und die Bundesgenossen der
Athener mit aller Kraft, soweit es ihnen möglich ist; - - -
Lücke
- - -
- - - die Lakedaimonier und ihr Bundesgenossen den Athenern
und ihren Bundesgenossen; dass schwören die Athener den Lakedai-
85moniern und den (Abgesandten) aus jeder Stadt, und zwar die Generäle und
der Rat und die anderen Archonten und Phylarchen und Taxiarchen
und Hipparchen: “Ich schwöre bei Zeus, Ge, Helios, Ares, Athena Areia,
Poseidon (und) Demeter, fest zu bleiben in dem abgeschlossenen
Bündnis. Den Eidbewahrern soll viel Gutes (widerfahren), den Eidbrechern aber
90das Gegenteil”. – Dass dementsprechend schwören auch die Lakedaimonier den Athenern
und zwar die Könige und die Ephoren und die Mitglieder des Ältestenrates; dass dementsprechend
schwören auch die anderen Städte, und zwar die (jeweiligen) Archonten. Wenn
den Lakedaimoniern und den Bundesgenossen und den Athenern
es besser scheint, etwas hinzuzufügen oder zu streichen an dem
95Bündnisvertrag, soll, was beide beschließen, eidgemäß gelten; dass man den
Bündnisvertrag aufzeichne auf Stelen aus Bronze und aufstelle im Heiligtum,
wo sie wollen.