Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 921

English Translation | XML-Ansicht

I – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
[– – – – – – – – – – – – – ἐπειδὴ οἱ πρυτάνεις τῆς Αἰγεῖδος] ἐ̣π̣α̣[ι]ν̣έ̣σαν̣τ̣ε̣[ς καὶ]
[στεφανώσαντες τὸν ταμίαν, ὃν εἵλοντο ἐξ ἑαυτῶ]ν ἀποφαίνουσιν εἰς τὴν βο[υ]–
[λὴν τὰς θυσίας τεθυκέ]να̣[ι ἁπάσας], ὅσαι καθῆ̣κο̣ν ἐν τῆ[ι] πρυτανεία[ι – – –]
[. .]ΙΙΝΟΥΔΕΤΩΝΚΑΙ[. . . . . . . .]Λ . ΙΙΤ, ἀ̣γ̣αθῆι τύχει, δεδόχθαι τῆι βουλεῖ· ἐ–
5[π]αινέσ̣α̣ι̣ τὸν ταμίαν Νικοκράτην Δίωνος Ἀ[γ]κυλῆθεν καὶ τὸν γ[ρα]μματέα̣ Ἀ[ν]–
τισ̣θ̣ένην Ὀνησ̣ιφῶντος Τειθράσιον εὐσεβείας ἕνεκα τῆς̣ π[ρ]ὸ̣ς τ̣[ο]ὺς θεοὺ̣ς [καὶ]
φιλοτιμίας τῆς εἰς τοὺς φυλέτας· ἐπαινέσαι δὲ καὶ ἐκ τῶν φυλετῶν Καλλι[κρά]–
την Κο̣λ̣λ̣υτέα· ἐπαινέσαι δὲ καὶ τὸν κήρυκα τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου Εὐκλῆ[ν]
Φιλοκλέους Τρινεμεέ̣α.

II ἐπὶ τῆς δω[δεκ]άτης πρυτανείας· ΕΥΜΟΣ Ἐπικράτου Αἰθαλίδης εἶ[π]εν̣· [ἐπ]ε[ι]δὴ Ν[ι]κοκ̣ρά–
της βουλεύ̣ειν λαχὼν τὸ̣ν ἐν[ι]αυτὸ[ν] τὸ[ν] ἐ[π’ Ε]ὐβούλου ἄρχ̣οντος διατετέλεκεν
λέγων καὶ πράττων ἀγα[θό]ν, ὅ τι ἠδύ[ν]ατο ὑπ̣ὲρ̣ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου, καὶ τα–
[μ]ίας αἱρεθεὶς ὑπὸ τῆς βουλῆς εἴς τε τὰς̣ θυσίας τοῖς [ἱ]ε̣[ροῖς τὸν πόρον ἅπα]–
σιν μεμέρικεν τοῖς ἱεροποιοῖς, καὶ αὐτὸς συνεπιμε[μέ]λη̣τα[ι] θ̣υ̣σι̣άζ̣ων πά–
15σας τὰς̣ θυσίας, ἔθυσεν δ̣[ὲ] καὶ ἐκ̣ τῶν ἰδίων καὶ π̣εφιλοτίμητ̣αι εἰς τὴν βουλὴν
καὶ ὑπὲρ πάντων [ὧν] ὠ̣ικο̣νόμηκεν ἀπολελόγισται τῆι βουλεῖ ὀρθῶς καὶ δικαίως,
ἀγαθῆι τύχει, δεδόχθαι τῆι βουλεῖ· ἐπαινέσαι Νικοκράτην Δίωνος Ἀγκυλῆθεν εὐ–
σεβείας ἕνεκα τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ φιλοτιμίας τῆς εἰς τὴν βουλήν.

col.I
Ἀγκυλ̣εῖς
20Νικοκράτης Δίωνος
Τειθράσιο[ι]
Ἀντισθένης Ὀνησιφῶ̣ντος
Πολύ̣στρατος Δορκέως
Θεόπομπος Εὐθύφρονος
25Ἀμ̣ε[ι]νοτέλης Ἀντιδώρου
Ἐρχιεῖς
Καλλίστρατος Τελεσί[ν]ου
Εὔξενος Εὐξι̣θέου
Ἐπιγένης Ἐπαμ[ε]ίνονος
30Παναίτιος Φίλωνος
Σωκλῆς Ἀρ̣ιστοφίλου
Εὔβιος Εὐπολέμου
Σόλων Ἀθηνο̣δώρου
Ἀμφικλῆς Πυδοδώρου
35Λυσικράτης Εὐφιλήτου
Εὐφίλητος Λυσικράτου
Ὀτρυνεῖς
Φιλιστίδης Διοδώρου

col.II
Ἁλαιεῖς
40Εὐθύμαχος Εὐθυκ̣ράτου
Μ[ν]ησίλοχος Μνασίππου
Πεδιοκλῆς Σ̣μικύθου
Μνήσαρχος Μνησαρχίδου
Ἀθήνιππος Ἀθηνίππου
45Ἐπιχαρίδης Λυσ– – –
Μνησαγόρας̣ Νι<κομένου>
Πολύζ̣ηλος Κλεινίππου
[Κ]ο̣λλυτεῖς
Καλλικράτης Π̣υθοδήλου
50Κλείτης Νίκωνος
Δίων Δίωνος
Ἀριστί̣ων Πολυκράτου
[Φηγ]αι̣εῖς
Χαιρ̣έστ[ρ]ατος Πολυε[ύ]κτου
55Ἀντιφῶν Πολυε[ύ]κτου
Ἀμφ̣ικράτης Ἀμφ̣ικλέους
Φιλαίδαι
Μέναιχμος Ἀρίστου
Διότιμος Μελανθίου
60Εὐα[γ]ί[δ]ης Δ[ε]ινίου

col.III
Ἰωνίδαι
Δημοσθένης Σατύρου
Πλωθεῖς
Νίκων Θεοδώρου
65Περία̣ν̣δρος Λυσί̣ου
ἐκ Κολωνοῦ
– – – – – – – – – – – –
Λυσικ̣[λ]ῆς Λυσικλέους
Ἑστιαιό̣θ̣εν
70Ἀρχίας Κρίτωνος
Κ̣υ̣δαντίδ̣α̣[ι]
Δημοκλῆς Δημοκλέου
Ἐρικεεῖς
Ἀντίδωρος Διοκλέου
75Ἀγαθοκλῆς Ἀριστοφάνου
Ἀραφήνιοι
Κάλλιππος Ἀντάνδρου
Καλλισθένης Φανομάχου
ἐγ Μυρρινούτ[τ]ης
80Ἀκάδημος Νεοκλέου


οἱ φυλέται
τὸν ταμίαν
Νικοκράτην

ὁ δῆμος
85τοὺς πρυτάνεις

οἱ ἀΐσιτο̣ι
τὸν ταμίαν
Νικοκράτην

οἱ φυλέται
90Καλλικράτην
Κολλυτέα

οἱ φυλέται
τὸν γραμματέα
Ἀντ̣[ι]σθένην

95οἱ φυλέται
τὸν κήρυκα
Εὐκλῆν

τ[ὸ]ν ὑπογραμματέα
[Ἐ]π̣ικλῆν

100οἱ φυλέται
τὸν γραμ[μ]ατέα
τοῦ δήμου
Νεοπτόλεμον.

I - - -
- - - Da die Prytanen der Aigeïs belobigt und
bekränzt und dem Rat angezeigt haben, dass der Schatzmeister, den sie aus ihren Reihen gewählt haben,
alle die Opfer geopfert habe, die sie in der Prytanie verpflichtet waren; - - -
- - -, zu Glück und Heil!, wolle beschließen der Rat: dass man
5belobige den Schatzmeister Nikokrates S.d. Dion aus dem Demos Ankyle und den Sekretär
Antisthenes S.d. Onesiphon aus dem Demos Teithras wegen ihrer Frömmigkeit gegenüber den Göttern und
ihres Ehrgeizes für die Phylengenossen; dass man belobige auch von den Phylengenossen Kallikrates
aus dem Demos Kollyte; dass man belobige auch den Herold des Rates und des Volkes, Eukles
S.d. Philokles aus dem Demos Trinemeia.

II Unter der zwölften Prytanie; EUMOS S.d. Epikrates aus dem Demos Aithalidai stellte den Antrag: Da Nikokrates,
gewählt zum Bouleuten im Jahr des Archons Euboulos, stets in Wort und Tat,
wie es ihm möglich war, Gutes wirkte für den Rat und das Volk; und
zum Schatzmeister gewählt von dem Rat, für die Opfer das Geld für alle Opfertiere
angewiesen hat den Tempelpflegern; und er selbst mit Sorge trug für die Darbringung
15aller Opfer; er auch aus eigenen Mitteln geopfert und Ehrgeiz für den Rat gezeigt
und über alles, was er verwaltet hatte, Rechnung abgelegt hat vor dem Rat in ordnungs- und gesetzmäßiger Weise,
zu Glück und Heil!, wolle beschließen der Rat: dass man belobige Nikokrates S.d. Dion aus dem Demos Ankyle
wegen seiner Frömmigkeit gegenüber den Göttern und seines Ehrgeizes für den Rat.

col.I
aus dem Demos Ankyle:
20Nikokrates S.d. Dion.
aus dem Demos Teithras:
Antisthenes S.d. Onesiphon,
Polystratos S.d. Dorkeus,
Theopompos S.d. Euthyphron,
25Ameinoteles S.d. Antidoros.
aus dem Demos Erchia:
Kallistratos S.d. Telesinos,
Euxenos S.d. Euxitheos,
Epigenes S.d. Epameinon,
30Panaitios S.d. Philon,
Sokles S.d. Aristophilos,
Eubios S.d. Eupolemos,
Solon S.d. Athenodoros,
Amphikles S.d. Pythodoros,
35Lysikrates S.d. Euphiletos,
Euphiletos S.d. Lysikrates.
aus dem Demos Otryne:
Philistides S.d. Diodoros.

col.II
aus dem Demos Halai:
40Euthymachos S.d. Euthykrates,
Mnesilochos S.d. Mnasippos,
Pediokles S.d. Smikythos,
Mnesarchos S.d. Mnesarchides,
Athenippos S.d. Athenippos,
45Epicharides S.d. Lys- -,
Mnesagoras S.d. Nikomenes,
Polyzelos S.d. Kleinippos.
aus dem Demos Kollyte:
Kallikrates S.d. Pythodelos,
50Kleites S.d. Nikon,
Dion S.d. Dion,
Aristion S.d. Polykrates.
aus dem Demos Phegaia:
Chairestratos S.d. Polyeuktos,
55Antiphon S.d. Polyeuktos,
Amphikrates S.d. Amphikles.
aus dem Demos Philaidai:
Menaichmos S.d. Aristos,
Diotimos S.d. Melanthios,
60Euagides S.d. Deinias.

col.III
aus dem Demos Ionidai:
Demosthenes S.d. Satyros.
aus dem Demos Plotheia:
Nikon S.d. Theodoros,
65Periandros S.d. Lysias.
aus dem Demos Kolonos:
- - -
Lysikles S.d. Lysikles.
aus dem Demos Hestiaia:
70Archias S.d. Kriton.
aus dem Demos Kydantidai:
Demokles S.d. Demokles.
aus dem Demos Erikeia:
Antidoros S.d. Diokles,
75Agathokles S.d. Aristophanes.
aus dem Demos Araphen:
Kallippos S.d. Antandros,
Kallisthenes S.d. Phanomachos.
aus dem Demos Myrrhinoutta:
80Akademos S.d. Neokles.


Die Phylengenossen für
den Schatzmeister
Nikokrates.

Das Volk für
85die Prytanen.

Die ständigen Ehrengäste
für den Schatzmeister
Nikokrates.

Die Phylengenossen
90für Kallikrates
aus dem Demos Kollyte.

Die Phylengenossen für
den Sekretär
Antisthenes.

95Die Phylengenossen für
den Herold
Eukles.

(und) für den Untersekretär
Epikles.

100Die Phylengenossen für
den Sekretär
des Volkes
Neoptolemos.