Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 922

English Translation | XML-Ansicht

I – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
[– – – – – – – – – – – – – – – – – – ἐπαινέσαι τοὺς πρυτάνεις τ]–
[ῆς Ἐρεχθεῖδος καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι κατὰ τὸ]–
ν νό̣[μον ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ φιλοτιμίας τῆς εἰς τὴν βουλὴ]–
ν καὶ τὸ[ν δῆμον τὸν Ἀθηναίων· v v ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφ]–
ισμα τὸν̣ [γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήληι λιθί]–
νηι καὶ στ[ῆσαι ἐν τῶι πρυτανικῶι· εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν κ]–
5αὶ τὴν στήλη̣[ν δοῦναι τοὺς ἐπὶ τεῖ διοικήσει τὸ γενόμενο]–
ν ἀνάλωμα. v v v [ vacat ]

II Ἀριστώνυμος Θ[. . . . . . . . 15. . . . . . . εἶπεν· v ἐπειδὴ οἱ πρυτ]–
άνεις τῆς Ἐρεχθε[ῖ]δος ἐπαινέσα[ντες καὶ στεφανώσαντε]–
ς τὸν ταμίαν, ὃν εἵλοντο ἐ<ξ ἑ>αυτῶν ἀποφ̣[αίνουσιν εἰς τὴν βο]–
10[υ]λὴν ἐπιμεμελῆσθαι ἑαυτῶν τῶν τε θυ[σιῶν ἁπασῶν, ὅσαι κ]–
[α]θῆκον ἐν τεῖ πρυτανείαι καὶ αὐτῶν τῶν̣ [ἄλλων καλῶς τε κ]–
[α]ὶ φιλοτίμως, v ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχθαι τε[ῖ βουλεῖ· v ἐπαιν]–
[έ]σαι τὸν ταμίαν v Νικοκλῆν Ἀπολλοδώρου Λ̣[αμπτρέα εὐσε]–
[βε]ίας ἕνεκα τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ φιλοτιμί[ας τῆς εἰς τ]–
15οὺς φυλέτας· v ἐπαινέσαι δὲ καὶ τὸν γραμματέα [ἐξ ἑαυτῶν],
ὃν ἀποπεφάνκασιν τεῖ βουλεῖ v Πασικλῆν Πασίωνο[ς Εὐωνυ]–
μέα ἐπιμελείας ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης τῆς εἰς το[ὺς φυλέ]–
τας. vacat

col.I
Λαμπτρε[ῖς]
20Νικοκλῆς Ἀπολλοδώ(ρου)
Φίλιππος Φιλιππίδου
Κτησικράτης Κτησίου
Ἀριστώνυμος Ἀριστω(νύμου)
Δείνων Δειν[ο]στράτου
25Κτησί̣α̣ς Φιλοδήμου
Ἐπιχάρης Σωσίππου
Κ[α]λλίας Καλλιτέλου(ς)
Δίων Διοδώρου
Σμικρίας Εὐμήδου(ς)
30Εὐωνυμεῖς
Πασικλῆς Πασίωνος
Πείθαρχος Πειθιδήμ(ου)
Ἐπικράτης Ἀνδροκλε( )
Διόδωρος Διφίλου
35Τιμοκλῆς Λεωκράτο(υς)
Τιμοκλῆς Τιμοδήμο(υ)
Διονύσιος Αὐτόνου
Κα[λ]λίστρατος Καλλισ(τράτου)

col.II
Θεότιμος Εὐφράνορ(ος)
40Κτ[ήσ]αρχος Τιμάνδρ(ου)
Χαρμοκράτης Σωκλέ(ους)
Ξενοκλῆς Θρασυλόχ(ου)
Κηφισ[ι]εῖς
Φιλόφρων Ἀριστοδή(μου)
45Ἀντικράτης Ἀντικρά(τους)
Δίωξις Διώξιδος
Ἀντίμαχος Φιλοκλέ(ους)
Πρωτόμαχος Πρωτομ(άχου)
Πυθοκλῆς Γρύπωνο(ς)
50Ἀντίμαχος Ἀντικλέ(ους)
Μενάλκης Φιλοκράτο(υς)
Ἀναγυράσιοι
Ἱερώνυμος Ἱέρωνος
Νικόβουλος Ἀριστεί(δου)
55Σωσίστρατος Σόλωνο(ς)
Ἀθηνοκλῆς Ναυσιμά(χου)
Ποσείδιππος Θεοφάν(ους)
Μνησικλῆς Μενεστρά(του)
Φιλόστρατος Σωσθέ(νους)

col.III
60Κτήσων ΚτησI – – – –
Περγασε[ῖς]
Ἀριστοκλείδης Ἀρ̣[. . ( )]
Πολυ<κ>λείδης Καλλι[. . ( )]
Ἀντοκίδης Ναυκράτ(ους)
65Κηδοί
Πυθόδωρος Πυθοδήλ(ου)
Εὔφημος Εὐγνώτου
Φηγούσιοι
Δέξανδρος Δεξάνδρ(ου)
70[Θ]ημακεῖς
Σ[ι]μωνίδης Σιμωνί(δου)
Παμβωτάδαι
Λεώκριτος Φιλίνου
Συβρίδαι
75Εὔβουλος Εὐδίκου
Ἀγρυλεῖς
Χαρίας Χαριδήμου
Θηραμ[έ]νης Χαρίου
Φρύνιχος Ἐπικράτο(υς)


80 τούσδε ἐστεφάνωσαν οἱ πρυτάνεις

[τ]ὸν ταμίαν
Νικοκλ[ῆν]
Ἀπολλοδώρο[υ]
Λαμπτρέα

85ἡ β[ο]υλή,
ὁ δῆμος
τοὺς πρυ–
τάνεις

οἱ ἀείσιτοι
90τvὸν ταμίαν
Νικοκλῆν
Ἀπολλοδώ(ρου)
Λαμπτρέ(α)

τὸν γραμ–
95ματέα̣
Πασικλῆν
Πασίωνος
Εὐωνυμ[έ(α)]

τὸν κήρυκα
100τv ῆς βουλῆς
καὶ τοῦ δήμ[ου]
Εὐκλῆν
Τρινεμ(εέα)

τὸν γραμμα[τέα]
105τvῆς βουλῆς
καὶ τοῦ δήμου
Νεοπτόλεμον
Δειραδι(ώτην)

τὸν ὑπογρ–
110αμματέα
Ἐπικλῆν
Καλλιμάχο(υ)
Ἰφιστιά(δην)

ο[[– – –]]ι
115Διονύσιον
Αὐτόνου
Εὐωνυμέα.

I - - -
- - -: dass man belobige die Prytanen
der Erechtheïs und bekränze mit goldenem Kranz gemäß dem
Gesetz wegen ihrer Leistung und ihres Ehrgeizes für den Rat
und das Volk der Athener; dass diesen Beschluss
der Sekretär, der während der Prytanie amtiert, aufzeichne auf eine steinerne
Stele und aufstelle in dem Prytanikon; dass für die Aufzeichnung
5und die Stele die Finanzverwalter die entstandenen Kosten
bezahlen.

II Aristonymos S.d. - - - aus dem Demos - - - stellte den Antrag: Da die Prytanen
der Erechtheïs belobigt und bekränzt und dem Rat
angezeigt haben, dass der Schatzmeister, den sie aus ihren Reihen gewählt haben,
10Sorge getragen habe für sie und für alle die Opfer, die
sie in der Prytanie verpflichtet waren, für diese und für alles andere in guter und
ehrgeiziger Weise, zu Glück und Heil!, wolle beschließen der Rat: dass man
belobige den Schatzmeister Nikokles S.d. Apollodoros aus dem Demos Lamptrai wegen
seiner Frömmigkeit gegenüber den Göttern und seines Ehrgeizes für die
15Phylengenossen; dass man belobige auch den Sekretär aus ihren Reihen,
den sie dem Rat angezeigt haben, Pasikles S.d. Pasion aus dem Demos Euonymon,
wegen seiner Fürsorge und seiner Gerechtigkeit gegenüber den Phylen-
genossen.

col.I
aus dem Demos Lamptrai:
20Nikokles S.d. Apollodoros,
Philippos S.d. Philippides,
Ktesikrates S.d. Ktesias,
Aristonymos S.d. Aristonymos,
Deinon S.d. Deinostratos,
25Ktesias S.d. Philodemos,
Epichares S.d. Sosippos,
Kallias S.d. Kalliteles,
Dion S.d. Diodoros,
Smikrias S.d. Eumedes.
30aus dem Demos Euonymon:
Pasikles S.d. Pasion,
Peitharchos S.d. Peithidemos,
Epikrates S.d. Androkle()
Diodoros S.d. Diphilos,
35Timokles S.d. Leokrates,
Timokles S.d. Timodemos,
Dionysios S.d. Autonos,
Kallistratos S.d. Kallistratos,

col.II
Theotimos S.d. Euphranor,
40Ktesarchos S.d. Timandros,
Charmokrates S.d. Sokles,
Xenokles S.d. Thrasylochos.
aus dem Demos Kephisia:
Philophron S.d. Aristodemos,
45Antikrates S.d. Antikrates,
Dioxis S.d. Dioxis,
Antimachos S.d. Philokles,
Protomachos S.d. Protomachos,
Pythokles S.d. Grypon,
50Antimachos S.d. Antikles,
Menalkes S.d. Philokrates.
aus dem Demos Anagyrous:
Hieronymos S.d. Hieron,
Nikoboulos S.d. Aristeides,
55Sosistratos S.d. Solon,
Athenokles S.d. Nausimachos,
Poseidippos S.d. Theophanes,
Mnesikles S.d. Menestratos,
Philostratos S.d. Sosthenes,

col.III
60Kteson S.d. Ktes- -.
aus dem Demos Pergase:
Aristokleides S.d. Ar- -,
Polykleides S.d. Kalli- -,
Antokides S.d. Naukrates.
65aus dem Demos Kedoi:
Pythodoros S.d. Pythodelos,
Euphemos S.d. Eugnotos.
aus dem Demos Phegous:
Dexandros S.d. Dexandros.
70aus dem Demos Themakos:
Simonides S.d. Simonides.
aus dem Demos Pambotadai:
Leokritos S.d. Philinos.
aus dem Demos Sybridai:
75Euboulos S.d. Eudikos.
aus dem Demos Agryle:
Charias S.d. Charidemos,
Theramenes S.d. Charias,
Phrynichos S.d. Epikrates.


80Die Prytanen haben bekränzt die folgenden:

Den Schatzmeister
Nikokles
S.d. Apollodoros
aus dem Demos Lamptrai.

85Der Rat (und)
das Volk für
die Pry-
tanen.

Die ständigen Ehrengäste
90für den Schatzmeister
Nikokles
S.d. Apollodoros
aus dem Demos Lamptrai.

Den
95Sekretär
Pasikles
S.d. Pasion
aus dem Demos Euonymon.

Den Herold
100des Rates
und des Volkes
Eukles
aus dem Demos Trinemeia

Den Sekretär
105des Rates
und des Volkes
Neoptolemos
aus dem Demos Deiradiotai.

Den Unter-
110sekretär
Epikles
S.d. Kallimachos
aus dem Demos Iphistiadai.

Die - - - für
115Dionysos
S.d. Antonos
aus dem Demos Euonymon.