Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 983

English Translation | XML-Ansicht

I ἐπὶ Φιλίνου ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς Αἰγεῖδος πρώτης πρυτανείας, ἧ–
ι Θεότιμος Στρατοκλέους ΘοραιεὺςII ἐγραμμάτευεν· Ἑκατομ–
βαιῶνος ἑνδεκάτει· ἑνδεκάτει τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία κυ–
ρία· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Ἀρεσίας Λαμπροκλέους Πειρα–
5ιεὺς καὶ συμπρόεδροι· ἔδοξεν τῶι δήμωι· v Λύανδρος Λυσιάδου
Ἀναφλύστιος εἶπεν· περὶ ὧν ἀπαγγέλλουσιν οἱ πρυτάνεις τῆς
Αἰγεῖδος ὑπὲρ τῆς θυσίας, ἧς ἔθυον τὰ πρὸ ἐκκλησίας τῶι τε Ἀ–
πόλλωνι τῶι Προστατηρίωι καὶ τεῖ Ἀρτέμιδι τεῖ Βουλαίαι καὶ τ[ο]–
ῖς ἄλλοις θεοῖς, οἷς πάτριον ἦν, v v ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχθαι τῶι δ[ή]–
10μωι· τὰ μὲν ἀγαθὰ δέχεσθαι, ἅ φασιν γεγονέναι ἐν τοῖς ἱεροῖς [ἐφ’]
ὑγιείαι καὶ σωτηρίαι τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου 〚[καὶ τοῦ βασιλέ]〛–
〚[ως Ἀντιγόνου καὶ τῆς βασιλίσσης Φίλας καὶ τῶν ἐγγόνων αὐτῶ]〛–
〚[ν]·〛 v ἐπειδὴ δὲ οἱ πρυτάνεις τῆς Αἰγεῖδος τεθύκασιν ὑπὲρ τῆς
[π]όλεως φιλοτίμως, ὅπως ἂν ἔχει καλῶς καὶ εὐσεβῶς τεῖ βουλε[ῖ]
15[κα]ὶ τῶι δήμωι τὰ πρὸς τοὺς θεούς· v ἐπιμεμέληνται δὲ καὶ τῆς
[συλ]λογῆς τοῦ δήμου ἀκολούθως τοῖς νόμοις· v ἐπαινέσαι τοὺ–
[ς πρ]υτάνεις τῆς Αἰγεῖδος καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι κα–
τ̣ὰ̣ [τ]ὸν νόμον ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης τῆς εἰς τὸν δῆμο–
ν τὸ̣[ν] Ἀ̣θηναίων· v ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέ–
20α τὸν κ̣[α]τὰ πρυτανείαν ἐν στήληι λιθίνηι καὶ στῆσαι ἐν τῶι πρυ–
τανικῶι· ε̣[ἰς] δὲ τὴν ἀν[α]γ̣ραφὴν τῆς στήλης μερίσαι τὸν ἐπὶ τεῖ v
διοικήσει τ̣ὸ̣ γενόμ[εν]ον ἀνάλωμα.
vacat 0,12

II ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ· Λυκομήδης Διοχάρου Κον[θ]υλῆ[θε]ν εἶπεν· ἐπ–
ειδὴ ο<ἱ> πρυτάνεις τῆς Αἰγεῖδος ἐπαινέσαντες κα[ὶ στε]φανώ̣σα̣[ν]–
25τες ἀποφαίνουσιν τεῖ βουλεῖ τὸν ταμίαν τῆς βουλῆς Λ̣[ύανδρον]
Ἀναφλύστιον καὶ τὸν ταμίαν τὸν ἐξ ἑαυτῶν Ἀριστοκλῆν [Ἁλαιέα]
καὶ τὸν γραμματέα Θαλινίδην Ἁλαιέα τάς τε θυσίας ἁπά[σας τεθ]–
υκέναι τὰς καθηκούσας ἐν τεῖ πρυτανείαι ὑπὲρ τῆς βου[λῆς καὶ]
τοῦ δήμου 〚– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –〛
30ἐπιμεμελῆσθαι δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων καλῶς καὶ φιλο̣[τίμως],
ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ· v ἐπαινέσαι τὸν ταμίαν [τῆς βο]–
υλῆς v Λύανδρον Λυσιάδου Ἀναφλύστιον v καὶ τὸν ἐξ ἑαυτ[ῶν v v ]
Ἀριστοκλῆν Θρασυκλέους Ἁλαιέα v καὶ τὸν γραμματέα Θ̣[αλινί]–
δην Κνοίθωνος Ἁλαιέα v καὶ τὸν πεφιλοτιμημένον εἰς ἑα̣[υτοὺς]
35Νίκιππον Αὐτοκλέους ἐκ Κολωνοῦ· v ἐπαινέσαι δὲ καὶ τὸν̣ [κήρυκα]
τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου Εὐκλῆν Φιλοκλέους Τρινεμε[έα καὶ v ]
τὸν γραμματέα τοῦ δήμου Δύνατον Κριτοδήμου Πειρα̣[ιέα καὶ v ]
τὸν ὑπογραμματέα Νικόμαχον Νίκωνος Γαργήττιον· v ἀ̣[ναγράψ]–
αι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανε̣[ίαν ἐν σ]–
40τήληι λιθίνηι καὶ στῆσαι ἐν τῶι πρυτανικῶι· εἰς δὲ τὴν ἀν[αγραφὴν]
τῆς στήλης μερίσαι τὸν ἐπὶ τεῖ διοικήσει τὸ γενόμενον [ἀνάλωμα].

vacat

col.I
      Ἁλαιεῖς
Ἀριστοκλῆς Θρασυκλέου
Θαλινίδης Κνοίθωνος
45Ἀρχέδημος Διοδώρου
[Δ]ημοφάνης Ἐπιζήλου
[Μ]νησαγόρας Νικομένου
[Ἀ]ριστοκράτης Πυθίππου
Νικοκλῆς Νικύλου
50Κλειτίας
Μνήσαρχος
      Κολλυτεῖς
Ἀριστίων Πολυκράτου
Ναυκράτης Ναυκλέους
55Ἐρσιγένης Σίμωνος
Καλλικράτης Πυθοδήλου
      Ἀνκυλεῖς
Εὔαλκος Διοδώρου
      ἐκ Κολωνοῦ
60Ἀντιφάνης Καλλίου
Ν̣ίκιππος
      Ὀτρυνεῖς
Εὐξίθεος Φιλιστίδου

col.II
      Ἐρχιεῖς
65Σμῖκρος Ἀριστίωνος
Μικίων Κηφισοδώρου
Παναίτιος Μικίωνος
Ἀμύντωρ Χαρίνου
Φιλίων Διογείτονος
70Διοκλῆς Ἀριστοφίλου
Πανταίνετος ̣Ἐπαινέτ(ου)
Εὔξενος Εὐξιθέου
Νικόφημος Θεοδώρου
Φειδόστρατος
75Χαιρέστρατος
      Κυδαντίδαι
Πραξιτέλης Αἰσχέου
      Ἰωνίδαι
Δημέας
80Φίλιππος
      Τειθράσιοι
Σωφάνης
Εὐχάριστος
Εὐηγέτης

col.III
85      Ἀραφήνιο[ι]
Ἀμφιτέλη[ς – – –]
Ἄρχιππος Ἀρ– – –
      Φηγα̣ιε[ῖ]ς
Ἀρχέδημο̣ς
90Καλλιφάνης
      ἐγ Μυρρινο[ύ]ττη[ς]
Δερκύλος Ἐπι– – –
      Π[λ]ωθεῖς
Καλλίας Φρυνίχου
95Λυσαρχίδης
      Φιλαίδαι
Μνησίβουλος Μνησ– –
Ξενόκριτος Ἀντιγ[νου]
Τιμοκλῆς
100      Ἑστιαιόθεν
Χαρίας
      Βατεῖς
Εὐφίλητος Πυθέο[υ]
      Ἐρικεεῖς
105Δημοσθένης
Ἀντίδωρος.

vacat 0,20

I Unter dem Archon Philinos; die Aigeïs hatte die erste Prytanie inne,
für die Theotimos S.d. Stratokles aus dem Demos Thorai Sekretär war; im Hekatom-
baion am elften, dem elften (Tag) der Prytanie; Haupt-Volksversammlung;
von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung Aresias S.d. Lamprokles aus dem Demos Peiraieus
5und seine Mitvorsitzenden. Beschluss des Volkes; Lysandros S.d. Lysiades
aus dem Demos Anaphlystos stellte den Antrag: Worüber Bericht erstatten die Prytanen der
Aigeïs, nämlich über die Opfer, die sie opferten vor den Volksversammlungen dem
Apollon Prostaterios und der Artemis Boulaia und den
anderen Göttern, denen es traditionell Brauch ist, zu Glück und Heil!, wolle beschließen das
10Volk: dass man das Gute billige, das nach ihren Worten geschehen ist bei den Opfern für
das Heil und die Rettung des Rates und des Volkes [[und des Königs
Antigonos und der Königin Phila und ihrer Nachkommen]]; –
Da aber die Prytanen der Aigeïs geopfert haben für die Stadt in
ehrgeiziger Weise, damit es gut und fromm für den Rat
15und das Volk steht bei dem, was die Götter angeht; sie auch Sorge getragen haben für
das Zusammentreten der Volksversammlung gemäß den Gesetzen: dass man belobige die
Prytanen der Aigeïs und bekränze mit goldenem Kranz gemäß
dem Gesetz wegen ihrer Leistung und ihrer Gerechtigkeit gegenüber dem Volk
der Athener; dass diesen Beschluss der Sekretär, der während
20der Prytanie amtiert, aufzeichne auf eine steinerne Stele und aufstelle in dem
Prytanikon; dass für die Aufzeichnung auf die Stele der Finanzverwalter
die entstandenen Kosten begleiche.
vacat 0,12

II Beschluss des Rates; Lykomedes S.d. Diochares aus dem Demos Konthyle stellte den Antrag: Da
die Prytanen der Aigeïs belobigt und bekränzt
25und dem Rat dargelegt haben, dass der Schatzmeister des Rates, Lysandros aus dem Demos
Anaphlystos, und den Schatzmeister aus ihren eigenen Reihen, Aristokles aus dem Demos Halai,
und der Sekretär Thalinides aus dem Demos Halai, alle die Opfer geopfert
haben, die sie in der Prytanie verpflichtet waren für den Rat und
das Volk [[- - -]];
30sie auch Sorge getragen haben für alles andere in guter und ehrgeiziger Weise,
zu Glück und Heil!, wolle beschließen der Rat: dass man belobige den Schatzmeister des Rates,
Lysandros S.d. Lysiades aus dem Demos Anaphlystos, und den aus ihren eigenen Reihen,
Aristokles S.d. Thrasykles aus dem Demos Halai, und den Sekretär Thalini-
des S.d. Knoithon aus dem Demos Halai, und den Verdientesten unter ihnen,
35Nikippos S.d. Autokles aus dem Demos Kolonos; dass man belobige auch den Herold
des Rates und des Volkes Eukles S.d. Philokles aus dem Demos Trinemeia, und
den Sekretär des Volkes Dynatos S.d. Kritodemos aus dem Demos Peiraieus, und
den Untersekretär Nikomachos S.d. Nikon aus dem Demos Gargettos; dass diesen
Beschluss der Sekretär, der während der Prytanie amtiert, aufzeichne auf eine
40steinerne Stele und aufstelle in dem Prytanikon; dass für die Aufzeichnung
auf die Stele der Finanzverwalter die entstandenen Kosten begleiche.

vacat

col.I
aus dem Demos Halai:
Aristokles S.d. Thrasykles,
Thalinides S.d. Knoithon,
45Archedemos S.d. Diodoros,
Demophanes S.d. Epizelos,
Mnesagoras S.d. Nikomenes,
Aristokrates S.d. Pythippos,
Nikokles S.d. Nikylos,
50Kleitias,
Mnesarchos.
aus dem Demos Kollyte:
Aristion S.d. Polykrates,
Naukrates S.d. Naukles,
55Ersigenes S.d. Simon,
Kallikrates S.d. Pythodelos.
aus dem Demos Ankyle:
Eualkos S.d. Diodoros.
aus dem Demos Kolonos:
60Antiphanes S.d. Kallias,
Nikippos.
aus dem Demos Otryne:
Euxitheos S.d. Philistides.

col.II
aus dem Demos Erchia:
65Smikros S.d. Aristion,
Mikion S.d. Kephisodoros,
Panaitios S.d. Mikion,
Amyntor S.d. Charinos,
Philion S.d. Diogeiton,
70Diokles S.d. Aristophilos,
Pantainetos S.d. Epainetos,
Euxenos S.d. Euxitheos,
Nikophemos S.d. Theodoros,
Pheidostratos,
75Chairestratos.
aus dem Demos Kydantidai:
Praxiteles S.d. Aischeas.
aus dem Demos Ionidai:
Demeas,
80Philippos.
aus dem Demos Teithras:
Sophanes,
Eucharistos,
Euhegetes.

col.III
85aus dem Demos Araphen:
Amphiteles S.d. - - -,
Archippos S.d. Ar- -.
aus dem Demos Phegaia:
Archedemos,
90Kalliphanes.
aus dem Demos Myrrhinoutta:
Derkylos S.d. Epi- -.
aus dem Demos Plotheia:
Kallias S.d. Phrynichos,
95Lysarchides.
aus dem Demos Philaidai:
Mnesiboulos S.d. Mnes- -,
Xenokritos S.d. Antigenes,
Timokles.
100aus dem Demos Hestiaia:
Charias.
aus dem Demos Bate:
Euphiletos S.d. Pytheas.
aus dem Demos Erikeia:
105Demosthenes,
Antidoros.

vacat 0,20