Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 985

English Translation | XML-Ansicht

I – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – –c.7– – . . ΑΝ– –3–4– – . . – – – – – – – – – – – – – –
[– – – ἐ]πολιόρκησεν τῆς Ε . – – – – – – – – – – – – – –
[. .]εν, ὅσα ἦν ἐν τεῖ τῶν ἐναντίων συμμαχία[ι· Θυμο]–
[χά]ρη[ς] δὲ ὁ ὑὸς ὁ τούτου, πατὴρ δὲ Φαίδρου, χει[ροτονη]–
5θεὶς στρατηγὸς ὑπὸ τοῦ δήμου ἐπὶ τὸ ναυτικ[ὸν ἔπλε]–
υσεν ἐπὶ τῶν νεῶν, ἃς ὁ δῆμος 〚– – – – –c.19– – – – –〛
συνέπεμπεν εἰς τὴν Ἀσίαν, v καὶ συνδιεπολέμησ[εν τ]–
ὸν πόλεμον τὸν ἐν Κύπρωι καὶ ἔλαβεν Ἅγνωνα τὸν Τ[ήϊο]–
ν καὶ τὰς ναῦς τὰς μετ’ αὐτοῦ· καὶ ἐπὶ Πραξιβούλου ἄρχον[τ]–
10ος Γλαυκέτου καθειληφότος Κύθνον καὶ καταγαγόντ–
ος ἐντεῦθεν τὰ πλοῖα τήν τε πόλιν ἔλαβεν καὶ αὐτὸν
Γλαυκέτην καὶ τὰ πλοῖα τὰ μετ’ αὐτοῦ καὶ παρεσκεύ–
ασεν ἀσφάλειαν τοῖς πλέουσι τὴν θάλατταν· v Κασ–
σάνδρου δὲ πολιορκοῦντος Ὠρεὸν ἀποσταλεὶς στ–
15ρατηγὸς ἐπὶ τῶν νεῶν τῶν τῆς πόλεως τοὺς πολίτας
τοὺς πλέοντας ἐν ταῖς ναυσὶν παρειτήσατο, ὥστε τ
ῶν συμμάχων μόνους Ἀθηναίους ἀλειτουργήτους
εἶναι τῶν ἔργων τῶν πρὸς τὴν πολιορκίαν· v καὶ αὐ–
τὸς δὲ Φαῖδρος τὴν αὐτὴν αἵρεσιν ἔχων τοῖς προγό–
20{γο}νοις διατετέλεκεν ἑαυτὸν ἄξιον παρασκευάζω–
ν τῆς πρὸς τὸν δῆμον εὐνοίας· v καὶ ἐπὶ Νικίου μὲν ἄρ–
χοντος στρατηγὸς ὑπὸ τοῦ δήμου χειροτονηθεὶς ἐπὶ
τὴν παρασκευὴν δὶς πάντων, ὧμ προσῆκεν ἐπεμελήθ–
η καλῶς καὶ φιλοτίμως· v καὶ ἐπὶ τὴν χώραν χειροτονη–
25θεὶς πλεονάκις καὶ ἐπὶ τοὺς ξένους γενόμενος τρὶς
τὴν πᾶσαν ἐποήσατο σπουδήν, ὅπως ἂν οἱ στρατιῶται
ὡς ἄριστα κατασκευασ{α}μένοι παρέχωνται τὰς χρε–
ίας τῶι δήμωι· v πρεσβεύσας δὲ πρὸς τὸν βασιλέα τὸν
πρεσβύτερον Πτολεμαῖον ἐκόμισεν τῶι δήμωι σῖτον
30καὶ χρήματα· χειροτονηθεὶς δὲ ὑπὸ τοῦ δήμου ἐπὶ τὰ
ὅπλα στρατηγὸς τὸν ἐνιαυτὸν τὸν ἐπὶ Κίμωνος ἄρχοντ–
ος διετέλεσεν ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ τῆς κοινῆς σωτηρί–
ας, καὶ περιστάντων τεῖ πόλει καιρῶν δυσκόλων διεφύ–
λαξεν τὴν εἰρήνην τῆι χώραι ἀποφαινόμενος ἀεὶ τὰ κράτ–
35ιστα, καὶ τὸν σῖτον ἐκ τῆς χώρας καὶ τοὺς ἄλλους καρποὺς
αἴτιος ἐγένετο εἰσκομισθῆναι, συμβουλεύσας τῶι δήμω–
ι συντελέσαι 〚– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –〛
〚. . .〛, καὶ τὴν πόλιν ἐλευθέραν καὶ δημοκρατουμένην αὐ–
τόνομον παρέδωκεν καὶ τοὺς νόμους κυρίους τοῖς μεθ’
40ἑαυτόν· v 〚– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –〛
〚– – – – – – – –〛 v διετέλεσε καὶ λέγων καὶ πράττων ἀγαθ–
ὸν ὅ τι ἠδύνατο ὑπὲρ τοῦ δήμου 〚– – – – – – – – – – – – –〛
〚– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –〛
〚. . . . . .〛 v χειροτονηθεὶς ἐπὶ τὰ ὅπλα πρῶτος ὑπὸ τοῦ δήμου
45στρατηγὸς τὸν ἐνιαυτὸν τὸν ἐπὶ Ξενοφῶντος ἄρχοντος
διετέλεσε πάντα πράττων ἀκολούθως τοῖς τε νόμοις κα–
ὶ τοῖς τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου ψηφίσμασιν· v 〚– – – – –〛
〚– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –〛
〚– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –〛
50〚– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –〛
〚– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –〛
〚– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –〛
καὶ ἀγωνοθ<έ>της χειροτονηθεὶς ὑπὸ τοῦ δήμου ἐπὶ Νικίο–
υ ἄρχοντος ἐπεμελήθη τῶν τε θυσιῶν, ὅπως ἂν συντελεσ–
55[θῶσ]ι πᾶσαι κατὰ τὰ πάτρια καὶ οἱ ἀγῶνες ὡς κάλλιστοι
[γέν]ωνται καὶ ἄξιοι τῆς τοῦ δήμου φιλοτιμίας, καὶ ὕστ–
[ερον] τοῦ ὑοῦ Θυμοχάρου ἀγωνοθέτου χειροτονηθέντος
[εἰς τὸ]ν ἐνιαυτὸν τὸν ἐπ’ Εὐβούλου ἄρχοντος συνεπεμε–
λήθη καὶ τούτων πάντων, φανερὰν ἀποδεικνύμενος
60ἐμ πᾶσιν, ἣν ἔχει πρὸς τὸν δῆμον εὔνοιαν· v v καὶ τὰς ἄλ–
λας δὲ πάσας λειτουργίας λελειτούργηκεν φιλοτίμ–
ως, καὶ ὅσαι ἐπιδόσεις γεγόνασιν ἐν τῶι δήμωι πα–
σῶν μετέσχηκεν, v καὶ ἐπὶ πᾶσιν τούτοις ἐστεφά–
νωται ὑπό τε τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου· v v ὅπως ἂ–
65ν οὖν φαίνηται καὶ ὁ δῆμος τιμῶν τοὺς ἀγαθοὺς
ἄνδρας καὶ ἀξίους μνήμης, v v ἀγαθεῖ τύχει, δεδό–
χθαι τεῖ βουλεῖ· v τοὺς προέδρους, οἵτινες ἂν λά–
χωσιν προεδρεύειν ἐν τῶι δήμωι, ὅταν αἱ ἡμέραι
αἱ ἐκ τοῦ νόμου ἐξήκωσιν, χρηματίσαι περὶ τού–
70των, γνώμην δὲ ξυμβάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν
δῆμον, ὅτι δοκεῖ τεῖ βουλεῖ v v ἐπαινέσαι Φαῖδρο–
ν Θυμοχάρου Σφήττιον v καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν
χρυσῶι στεφάνωι κατὰ τὸν νόμον ἀρετῆς ἕνεκ–
α καὶ εὐνοίας, ἣν ἔχων διατελεῖ περὶ τὸν δῆμον τ–
75ὸν Ἀθηναίων,v καὶ ἀναγορεῦσαι τὸν στέφανον Δι–
ονυσίων τῶν μεγάλων τραγωιδῶν τῶι ἀγῶνι τῶι
καινῶι v καὶ Παναθηναίων τῶν μεγάλων τῶι γυ–
μνικῶι ἀγῶνι· v τῆς δὲ ποήσεως τοῦ στεφάνου v v
καὶ τῆς ἀναγορεύσεως ἐπιμεληθῆναι τὸν ἐπὶ
80τεῖ διοικήσει. v στῆσαι δὲ αὐτοῦ τὸν δῆμον καὶ
εἰκόνα χαλκῆν ἐν ἀγορᾶι καὶ εἶναι αὐτῶι σίτ–
ησιν ἐμ πρυτανείωι καὶ ἐκγόνων τῶι πρεσβυτ–
άτωι ἀεὶ καὶ προεδρίαν ἐμ πᾶσι τοῖς ἀγῶσιν, v
οἷς ἡ πόλις τίθησιν· χειροτονῆσαι δὲ τὸν δῆ–
85μον ἤδη τρεῖς ἄνδρας ἐξ Ἀθηναίων, ο<ἵ>τινες
ἐπιμελήσονται τῆς τε ποήσεως τῆς εἰκόνος
καὶ τῆς ἀναθέσεως· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφι–
σμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν σ–
[τ]ήλει λιθίνει καὶ στῆσαι παρὰ τὴν εἰκόνα· v
90εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν τῆς στήλης μερίσαι τ–
ὸν ἐπὶ τεῖ διοικήσει τὸ γενόμενον ἀνάλωμα.

II Λύανδρος Λυσιάδου Ἀναφλύστιος εἶπεν· ἀγα–
[θ]εῖ τύχει, δεδόχθαι τῶι δήμωι· v τὰ μὲν ἄλλα
[πά]ντα πράττειν περὶ τῆς δωρεᾶς, ἧς εἴτηκεν
95Φαῖδρος κατὰ τὸ πρότερον ψήφισμα, ὃ Λύανδρο–
ς εἶπεν· τοὺς δὲ θεσμοθέτας εἰσαγαγεῖν αὐτ–
ῶι τὴν δοκιμασίαν τῆς δωρεᾶς εἰς τὸ δικαστ–
ήριον κατὰ τὸν νόμον. v v ἐπὶ τὴν ἀνάθεσιν τῆ–
ς εἰκόνος οἵδε κεχειροτόνηνται· v Θυμοχάρ–
100ης Σφήττιος, v Μένων Ἀχαρνεύς, v v Στράτων
Σφήττιος.

    in corona:
      ἡ βουλή,
      ὁ δῆμος

I - - -
- - -
belagerte - - -
- - -, was dem Bündnis der Feinde angehörte; – Thymo-
chares aber, dessen Sohn, der Vater des Phaidros, nachdem er
5vom Volk gewählt worden war zum General für die Flotte, ist aus-
gesegelt mit den Schiffen, die das Volk 〚zusammen mit König Demetrios〛
nach Asien entsandt hat, und nahm gemeinsam die ganze Zeit
am Krieg in Zypern teil und nahm Hagnon aus Teos und die
Schiffe unter dessen Kommando gefangen; und unter dem Archon Praxiboulos,
10als Glauketes Kythnos genommen hatte und von da aus
Schiffe kaperte, nahm er die Stadt ein und Glauketes
selbst und die Schiffe unter dessen Kommando, und brachte
so Sicherheit den zur See Fahrenden; und als
Kassander Oreos belagerte, wurde er als General
15über die Schiffe der Stadt entsandt und setzte sich
für die auf seinen Schiffen segelnden Bürger ein, so dass
als einzige der Bundesgenossen nur die Athener
nicht verpflichtet waren zu Tätigkeiten für die Belagerung. – Und
(da) Phaidros selbst dieselbe Gesinnung hat wie seine
20Vorfahren und stets sich als würdig erwiesen hat des
Wohlwollens gegenüber dem Volk; er auch, unter dem Archon
Nikias von dem Volk zum General für die Kriegsrüstung
zweimal gewählt, für alles, was (sein Amt) betraf, Sorge getragen hat
in guter und ehrgeiziger Weise; er auch, (zum General) für das
25Umland mehrfach, für die Söldner dreimal gewählt,
allen Eifer an den Tag legte, damit die Soldaten,
auf das beste ausgerüstet, dem Volk Dienste
erwiesen; er auch eine Gesandtschaft zu dem König
Ptolemaios den Älteren unternahm und dem Volk Getreide
30und Geld verschaffte; er auch, vom Volk gewählt zum
General für die Bewaffnung in dem Jahr des Archons Kimon,
stets kämpfte für das allgemeine Wohl,
und als schwierige Zeiten die Stadt bedrohten, er
dem Land den Frieden bewahrte, indem er stets das Beste
35empfahl, und so die Ursache wurde, dass das Getreide aus dem Umland und die
anderen Früchte eingebracht werden konnten; er dem Volk den Rat gab,
abzuschliessen 〚einen Friedensvertrag mit dem König
Demetrios〛, und so die Stadt frei und demokratisch regiert
und autonom übergab, und die Gesetze in Kraft, an seine
40Nachfolger; 〚- - -〛
〚- - -〛; er stets in Wort und Tat Gutes, soweit es möglich war,
bewirkte für das Volk; 〚- - -〛
〚- - -〛
〚......〛; und als erster General für die Bewaffnung vom Volk
45gewählt in dem Jahr des Archons Xenophon,
er stets alles tat in Übereinstimmung mit den Gesetzen
und den Beschlüssen des Rates und des Volkes; 〚- - -〛
〚- - -〛
〚- - -〛
50〚- - -〛
〚- - -〛
〚- - -〛;
und zum Festspielleiter gewählt vom Volk unter dem Archon
Nikias, er Sorge trug um die Opfer, dass sie verrichtet werden
55allesamt gemäß dem traditionellen Brauch, und die Spiele so schön
wie möglich werden und würdig dem Ehrgeiz des Volkes; und
als später sein Sohn Thymochares zum Festspielleiter gewählt wurde
für das Jahr des Archons Euboulos, er gemeinsam mit ihm Sorge
trug auch für all dieses und so öffentlich in allem
60gezeigt hat, welches Wohlwollen er gegenüber dem Volk hegt; und
er auch alle anderen Pflichten erfüllt hat in ehrgeiziger Weise,
und soviele Sonderumlagen im Volk es auch gab, er an allen
sich beteiligt hat und für dieses alles bekränzt worden ist
durch den Rat und das Volk; – Damit nun
65auch das Volk in öffentlicher Weise die guten und
des Gedenkens würdigen Männer ehrt, zu Glück und Heil! wolle
beschliessen der Rat: dass die Vorsitzenden, die erlost sein
werden zum Vorsitz in der Volksversammlung, sobald die gesetzlich
vorgeschriebenen Tage verstrichen sind, hierüber verhandeln lassen
70und die Beschlussvorlage des Rates in die Volksversammlung
einbringen, wonach der Rat es für gut befindet, dass man belobige Phaidros
S.d. Thymochares aus dem Demos Sphettos und ihn bekränze
mit goldenem Kranz gemäß dem Gesetz wegen seiner Leistung und
seines Wohlwollens, dass er stets für das Volk der
75Athener hegt, und verkündige den Kranz an den
Großen Dionysien bei der Tragödien-Uraufführung
und an den Großen Panathenäen bei dem
Sportwettkampf; dass für die Anfertigung des Kranzes
und die Verkündigung der Finanzverwalter
80Sorge trage; dass das Volk auch sein
Standbild aus Bronze auf der Agora aufstelle; dass ihm auch
sein solle Speisung im Prytaneion und dem jeweils
ältesten seiner Nachkommen; dass ihm auch ein Ehrensitz sein solle bei alle den Spielen,
die die Stadt ausrichtet; dass das Volk sogleich
85drei Männer wähle aus allen Athenern, die
Sorge tragen werden für die Anfertigung des Standbildes
und ihre Weihung; dass diesen Beschluss
der Sekretär, der während der Prytanie amtiert, aufzeichne auf
eine steinerne Stele und aufstelle bei dem Standbild;
90dass für die Aufzeichnung auf die Stele
der Finanzverwalter die entstandenen Kosten begleiche.

II Lysandros S.d. Lysiades aus dem Demos Anaphlystos stellte den Antrag: zu
Glück und Heil!, es wolle beschliessen das Volk: das Übrige,
was das Privileg betrifft, das Phaidros erbeten hat,
95alles zu machen gemäß dem früheren Beschluss, den Lysandros
beantragt hat, (und zusätzlich): dass die Thesmotheten für ihn die Prüfung
des Privilegs einleiten bei dem Gericht
gemäß dem Gesetz. – Für die Aufstellung des
Standbildes wurden folgende gewählt: Thymochares
100aus dem Demos Sphettos, Menon aus dem Demos Acharnai, Straton
aus dem Demos Sphettos.


im Kranz:
Der Rat (und)
das Volk.