Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG II/III³ 1, 986

English Translation | XML-Ansicht
[ἐ]πὶ Θυμοχάρου ἄρχοντο[ς, ἐπὶ τῆς . . . .8. . .δος τρίτης πρυτανε]–
[ί]ας, ἧι Σώστρατο[ς] Ἀ[ρι]στ[. . . . . . . .16. . . . . . . . ἐγραμμάτευεν· Βοη]–
[δ]ρομιῶνος ἕνει καὶ [νέαι· πέμπτει καὶ εἰκοστεῖ τῆς πρυτανεία]–
[ς]· ἐκκλησία κυρία· τῶν [π]ροέ[δρων ἐπεψήφιζεν . . . . . . .15. . . . . . . .]–
5[.]που ΘριάσιοςVIII καὶ συμπρ[όεδροι v – – – – – – –I aut II, – – – – –]
[.]ς ΛαμπτρεύςIII, v Δημότιμο[ς – – – – –IV, – – – – –– – –V, – – – – –]
[.] ΛευκονοεύςVI, v Ἄτταβος Θ[ορίκιοςVII, – – – – – – – IX, – – – –]
[. .]ος ἈνακαιεύςX, v Τεισία[ς ῬαμνούσιοςXI, – – – – – – – – – –XII
[v v Ἀ]λεξίων Ἀμφιχάρους Ἀζ[ηνιεὺς εἶπεν· v ἐπειδὴ οἱ ἔφηβοι οἱ ἐ]–
10[γγραφέντε]ς καὶ ἐφηβεύσαν[τες ἐπὶ Ἀντιφῶντος ἄρχοντος διέμε]–
[ιναν πειθαρ]χοῦντες τοῖ[ς τε νόμοις καὶ τῶι κοσμητῆι – – – – – –]
[. . . . . . . .17. . . . . . . . .]ΝΕ– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
lacuna
[. . . . .10. . . . . ὅ τε βασιλεὺς καὶ οἱ τῶν Μυστηρί]ων ἐπιμεληταί· ἔ̣δ̣–
[ραμον δὲ καὶ τὰς λαμπάδας καὶ τοὺς ἄλλο]υς δρόμους τοὺς γιγνο–
15[μένους . . . . . . . . . . . . .27. . . . . . . . . . . . . .]ΩΣΑΝΤΩΝ αὐτοὺς τῶν γ–
[. . . . . . . . . . . . .27. . . . . . . . . . . . . . ἀποδει]κνύμενοι τὴν αὑτῶν σ–
[πουδὴν καὶ φιλοτιμίαν· v ἐποιήσαντο δὲ κ]αὶ τὴν ἀπόδειξιν τῆι
[βουλῆι περὶ τῆς ἐφηβείας· v ὅπως ἂν οὖν ἐφά]μιλλον ἦι πᾶσι τοῖς ἐ–
[φήβοις τοῖς ψηφίσμασι τοῦ δήμου πειθαρχ]εῖν εἰδόσιν, ὅτι χάρ–
20[ιτας ἀποκομιοῦνται καταξίας παρὰ τοῦ δή]μου, v τύχηι ἀγαθῆι, δ–
[εδόχθαι τῆι βουλῆι· τοὺς προέδρους οἳ ἂν] λάχωσιν προεδρεύει–
[ν ἐν τῶι δήμωι εἰς τὴν πρώτην ἐκκλησίαν πρ]οσαγαγεῖν πρὸς τὸν
[δῆμον τὸν κοσμητὴν καὶ χρηματίσαι περὶ τ]ούτων, γνώμην δὲ ξυμ–
[βάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον, ὅτι δο]κεῖ τεῖ βουλεῖ v ἐπα–
25[ινέσαι τοὺς ἐφήβους καὶ στεφανῶσαι θαλλ]οῦ στ̣εφάνωι σωφροσ–
[ύνης ἕνεκα, ἣν ἔχοντες διατελοῦσι πρὸς τὸν δῆμο]ν· v ἀναγρ[άψαι]
[δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλ]–
[ηι λιθίνηι καὶ στῆσαι ἐν ἀγορᾶι· v εἰς δὲ τὴν ἀναγραγὴν μερίσα]–
[ι τὸν ἐπὶ τῆι διοικήσει τὸ γενόμενον ἀνάλωμα – – – – – – – – –]
lacuna
30[. . . . .10. . . . .]Ν̣[.]ΕΣ̣ [. . . . . . .15. . . . . . . . ἐπαινέσαι δὲ καὶ στεφανῶ]–
[σαι θαλλο]ῦ στεφάν[ωι εὐταξίας ἕνεκα τὸν κοσμητὴν τῶν ἐφήβων]
[. .] . ωνίδην Ἀνδροκλ[έους . . . . . .13. . . . . . . καὶ τὸν παιδοτρίβην]
Ἑρμόδωρον Ἑορτίου Ἀχ[αρνέα v v v καὶ τὸν ἀκοντιστὴν Λυσικλῆν]
Ἀντιπάτρου Συπαλήττι[ον v v v καὶ τὸν ὁπλομάχην Νίκανδρον Νι]–
35κάνδρου Ἀνκυλῆθεν v κα̣[ὶ τὸν τοξότην . . . . . . . . . .20. . . . . . . . . .]–
α v καὶ τὸν γραμματέα – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[ἡ] βουλή
– – – – –

– – – – –
– – – – –

lacuna

[οἱ ἐφηβεύσαντες ἐπὶ] Ἀντιφῶντος ἄρχοντος·

col.I
40      [ἈντιγονίδοςI]
– – – – – – – – – – – – – – –ς
[– – – – – – – – – – – Γαργ]ή̣ττιος
– – – – – – – – – – – – – – –ῆθεν
– – – – – – – – – – – – – – – –ῆθεν
45      [ΔημητριάδοςII]
[– – – – – – – – – – – – – ἐκ Κοί]λης
– – – – – – – – – – – – – – – – – –εύς
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

col.II
      ΟἰνηίδοςVIII
Πειθικλῆς Μενάνδρου Περιθοίδης
50Θεαίτητος Κηφισοφῶντος Ἐπικ[ηφί]σι(ος)
      ΚεκροπίδοςIX
Θεογένης Ἡγήμονος Ἀθμονεύ[ς]
Εὐκλῆς Εὐκλέους Ἁλαιεύς
Σμικρίας Ἀριστοδήμου Ἁλαιε[ύ]ς
55      ἹπποθωντίδοςX
Φιλόστρατος Διοφάντου Ἐλευ̣[σίνιος]
Σπεύσιππος Ἀλεξίωνος Ἀζηνι[εύς]
Εὐθύκριτος Θεαινέτου Ἀχερδ[ούσιος]
Αὐτόδικος Ἀρχεστράτου ἐξ Ο[ἴου]
60[Ἀ]ριστείδης Καλλιφάνου Κόπρ[ειος]
      ΑἰαντίδοςXI
[. .4. .κ]ράτης Ἰφικράτου[ς Ῥαμνούσιος]
[. . .7. . . .] Ἡ̣νιόχου – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Unter dem Archon Thymochares; die - - - hatte die dritte Prytanie inne,
für die Sostratos S.d. Arist- - aus dem Demos - - - Sekretär war; im Boë-
dromion am alten und neuen, dem fünfundzwanzigsten (Tag) der Prytanie;
Haupt-Volksversammlung; von den Vorsitzenden leitete die Abstimmung - - -
5S.d. - -pos aus dem Demos Thria und seine Mitvorsitzenden: - - - aus dem Demos - - -, - - -
aus dem Demos Lamptrai, Demotimos - - - aus dem Demos - - -, - - - aus dem Demos - - -, - - -
aus dem Demos Leukonoion, Attabos aus dem Demos Thorikos, - - - aus dem Demos - - -, - - -
aus dem Demos Anakaia, Teisias aus dem Demos Rhamnous, - - - aus dem Demos - - -.
Alexion S.d. Amphichares aus dem Demos Azenia stellte den Antrag: Da die Epheben, die
10eingeschrieben waren und dienten unter dem Archon Antiphon, stets
gehorsam waren gegenüber den Gesetzen und dem Kosmeten, - - -
- - -
Lücke
- - - der Basileus und die Mitglieder der Mysterien-Kommission; sie auch
die Fackelläufe mitgelaufen sind und die anderen Läufe, die
15stattfanden - - - sie
- - - einen Beweis ihres Eifers
und ihres Ehrgeizes ablegten; sie auch dem Rat ihre Epheben-
Ausbildung unter Beweis stellten; – Damit nun ein Wettstreit sei unter allen
Epheben, den Beschlüssen des Volkes Folge zu leisten, in dem Wissen, dass
20sie seitens des Volkes angemessenen Dank erhalten werden, zu Glück und Heil!,
wolle beschließen der Rat: dass die Vorsitzenden, die erlost sein werden zum Vorsitz
im Volk für die nächste Volksversammlung, einführen in der Volksversammlung
den Kosmeten und hierüber verhandeln lassen und die Beschlussvorlage
des Rates in die Volksversammlung einbringen, wonach der Rat es für gut befindet, dass
25man belobige die Epheben und sie bekränze mit einem Olivenkranz wegen ihrer Besonnenheit,
die sie stets gegenüber dem Volk hegen; dass diesen Beschluss
der Sekretär, der während der Prytanie amtiert, aufzeichne auf eine
steinerne Stele und aufstelle auf der Agora; dass für die Aufzeichnung
der Finanzverwalter die entstandenen Kosten begleiche.

Lücke

30- - -; dass man belobige und bekränze
mit einem Olivenkranz wegen seiner guten Ordnung auch den Kosmeten der Epheben,
[...]onides S.d. Androkles aus dem Demos - - -; und den Knabentrainer
Hermodoros S.d. Heortios aus dem Demos Acharnai; und den Speerwurflehrer Lysikles
S.d. Antipatros aus dem Demos Sypalettos; und den Waffenausbilder Nikandros
35S.d. Nikandros aus dem Demos Ankyle; und den Speerwurflehrer - - -;
und den Sekretär - - -.

Der Rat für
- - -.

- - -
- - -

Lücke


Die Ex-Epheben unter dem Archon Antiphon:

col.I
40aus der Phyle Antigonis:
- - - S.d. - - - aus dem Demos - - -,
- - - S.d. - - - aus dem Demos Gargettos,
- - - S.d. - - - aus dem Demos - - -,
- - - S.d. - - - aus dem Demos - - -.
45aus der Phyle Demetrias:
- - - S.d. - - - aus dem Demos Koile,
- - - S.d. - - - aus dem Demos - - -,
- - -

col.II
aus der Phyle Oineïs:
50Peithikles S.d. Menandros aus dem Demos Perithoidai,
Theaitetos S.d. Kephisophon aus dem Demos Epikephisia.
aus der Phyle Kekropis:
Theogenes S.d. Hegemon aus dem Demos Athmonon,
Eukles S.d. Eukles aus dem Demos Halai,
55Smikrias S.d. Aristodemos aus dem Demos Halai.
aus der Phyle Hippothontis:
Philostratos S.d. Diophantos aus dem Demos Eleusis,
Speusippos S.d. Alexion aus dem Demos Azenia,
Euthykrates S.d. Theainetos aus dem Demos Acherdous,
60Autodikos S.d. Archestratos aus dem Demos Oion,
Aristeides S.d. Kalliphanes aus dem Demos Koproi.
aus der Phyle Aiantis:
[....]krates S.d. Iphikrates aus dem Demos Rhamnous,
- - - S.d. Heniochos aus dem Demos - - -,
- - -