Inscriptiones Graecae

Ein Projekt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Seitensuche

IG IV² 2, 749

XML-Ansicht
ἀγαθῆι τύχηι, δεδ[όχθ]αι τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δ̣ήμωι·
τοῦ δήμου πᾶσιν μὲν τοῖς ἀπεσταλμένοις ἐπὶ τὴν [πό]–
λιν πεπειθαρχηκότος τε καί, ἐφ᾿ ὅσον ἦν δυνατόν, κατηκ[ο]–
λουθηκότος ταῖς ἑκάστων αὐτῶν βουλήσεσιν, κατα[στα]–
5θέντος δὲ καὶ Κλέωνος τῶν τοῦ βασιλέως Ἀττάλο[υ]
Φιλαδέλφου σωματοφυ[λ]κων καὶ μείναντος ἔτ[η δε]–
καὲξ καὶ ἐν τούτοις ἀπόδειξιν πεποιημένου τ[ῆς] π[ραγ]–
ματικῆς καὶ τῆς κατὰ τὸν βίον εὐταξίας, ἴσως δὲ καὶ δ[ικαίως]
προσενηνεγμένου πᾶσιν μετὰ τῆς πάσης καθαρει[ότη]–
10τος, οὐθὲν ἐφελκο[μέ]νου τν ἰδιωτικῶν οὐδ᾿ ἀπ᾿ ὀρθῆς [κ]αὶ
μετ᾿ ἐξουσίας θέλ[οντ]ος πράττειν, ἀλλὰ τὰ μὲν πλεῖστα [πει]–
ρωμένου συλλύειν, τοὺς δὲ μ[ὴ] συλλυομένους ἀναπένπον[τος]
ἐπὶ τὰ καλῶς καὶ δικαίως νενομοθετημένα ἡμῖν ὑπὸ τῶ[ν βα]–
σιλέων κατά τε τὰ ε[ς τὸ δημ]σ̣ιον κε[χ]ρηματισμένα π[ροσ]–
15τάγματα καὶ τοὺς νόμους, [ὅ]π̣ως καὶ τῶι ἀσθενεστάτωι [πρὸς]
τὸν δυνατώτατον [καὶ] τῶι δημοτικωτάτωι πρὸς τὸν εὐπο[ρώ]–
τατον ἡ ἴση ὑπάρ[χῃ δικα]ιοδοσ[ί]α, τῶν τε ἀπενενχθεισ[ῶν]
ἐν τούτοις τοῖς [ἔτεσι] δικῶ[ν] τ̣ὰς μὲν πλείστας εἰς σύλ[λυ]–
σιν ἀγηγοχώ[ς, τὰς δὲ ἐπ᾿] αὐ[τὸν ἀ]νενεγχθείσας διεξαγη[γο]–
20χὼς ὥστε καὶ [μάλ]α [το]ὺς τὰς δίκας ἔχοντας εὐδοκεῖν, τ[ήν]
τε ἄλλην ἀναστ[ροφὴν πε]ποιη[μέ]νος εὐσχημόνως καὶ ἀξ̣[ί]–
ως τοῦ τε βασιλέως καὶ τῆ[ς] πόλεως, κακοῦ μὲν εἰς τὸ δυν[α]–
τὸν οὐθενὶ βουληθεὶς παραί[τι]ος γίνεσθαι, [ἀ]γαθοῦ δὲ κατ[ὰ τὸ]
δίκαιον καὶ κοινῇ καὶ [ἰ]δία[ι ἑκ]άστωι, καθηκολουθηκ̣[ὼς]
25ᾗ ἔχοντες οἱ βασιλεῖς [ἡ]μῶν [δια]τελοῦσιν πρὸς τὴν πό[λιν]
προαιρέσει εὐαπάντ[ητο]ς γινόμενος τοῖς τε κατὰ τ[ν πό]–
λιν καὶ τοῖς παραγινο[μένο]ις παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ τῶ[ν]
[ξ]ένων τοῖς παρεπιδη̣[μοῦ] σ̣ιν· δι᾿ ἃ καὶ πλειονάκις ὁ δῆμ[ος ἠ]–
[ξ]ίου τοὺς βασιλεῖς μετὰ πρεσβείας, ὡς μέγιστον αὐτῶν
30 χαριουμένων τῶι δ[ήμωι], ν ἐπιχωρήσωσιν μέν[ειν] αὐτὸ[ν]
[ἐ]πὶ τῆς πόλεως· διά τε δὴ ταῦτα καὶ διὰ τὸ εἰς τὰ τοῦ βασι
λέως πράγματα [καλῶς] καὶ δικαίως ἀνεστράφθαι, [ὥσπ]ε[ρ καὶ]
[ἐ]ν τοῖς ἄλλοις π[ᾶσιν, μετ]ὰ καλοκἀγαθίας καὶ δικαιοσ[ύ]–
[ν]ης >< δεδχθ[αι τῆι] βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· ἐπαινέσαι Κλέω[να]
35[Στ]ρατάγο[υ] τ̣[ὸν ἐπιστατ]ή̣σαντα ἐπὶ τῆς πόλεως, καὶ τ[ι]–
μῆσαι χ[ρ]υσ[ῶι σ[τεφάνωι καὶ] εἰκόνι χαλκῆι ἀρετῆς ἕνεκεν [καὶ]
[εὐ]νοίας, ἣνχ[ων δι]ατελ[εῖ καὶ εἰς] τὸν βασιλέα Εὐμένη καὶ τ[ὸν]
[βα]σιλέα Ἄττ[αλο]ν [Φ]ιλάδε[λφον] καὶ τν βασίλισ[σα]ν Στρατο[νί]–
[κη]ν καὶ Ἄτταλο[ν τὸν] βασιλέως Ε[ὐμ]ένου καὶ τὸ[ν] δ[ῆμ]ον τ[ὸν Αἰ]–
40 [γιν]ητῶν καὶ ἀνα[γόρευσιν ποιήσασ] θα[ι] Ἀτταλείων κα[ὶ] Εὐμεν[εί]–
ων καὶ Νικηφορίων θυ[μελικῶι] [γῶνι κ]αὶ Διονυσί[ω]ν τρ[α]γ<ῳ>δοῖς [καὶ]
τὴν ἐπιμέλειαν ἑ[κάστοτε ε]ἶνα[ι τῶν ἐν ἀρ]χεῖ ὄντω[ν] στρατηγῶν· [εἶ]–
ναι δὲ αὐτὸν καὶ πολί[την καὶ] [κγόνους α]ὐτοῦ καὶ γράψασθαι
φυλῆς καὶ δήμου οὗ ἂν [βούλη]ται, ὑπάρ[χ]ειν δὲ αὐ[τ]ῶι καὶ σίτη–
45[σ]ιν ἐν πρυτανείωι διὰ βίου· τὸν δὲ γραμμα[τέα τ]οῦ δήμου ἀναγρψαι
[ἐς σ]τήλην, ἣν σταθῆναι ἐν τῶι Ἀτταλείωι, τὸ δὲ γενόμενον ἀνάλ[ω]–
[μα] ε[ἴς] τε τὴν ἀναγραφὴν καὶ τὴν ἀνάθεσιν [μ]ερίσαι τὸν ταμίαν, τῆς
[δὲ] ἀναθέσεως τὴν ἐπιμέλεια[ν] ποιήσασθ[αι] τοὺς στρατηγούς, ἵ–
[ν]α τούτων συντελουμένων [φ]ανερὸς ἦι ὁ δῆμος καταξίως τιμ[ή]–
50[σ]ων κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύ[ν]αμ[ιν] τοὺς ἀξίως μὲν τοῦ βασιλέως,
[κα]λῶς δὲ καὶ δικαίως προσφερομένους ἑαυτῶι· ἀναπέμψαι δὲ [τό]–
[δε τὸ ψή]φισμα τοὺ<ς> στρατηγοὺς πρὸς τὸν βασιλέα, ἵνα μετὰ τῆς ἐ–
κείν[ο]υ γνώμης συντελῆται τὰ ἐψηφισμένα.

                   in corona picta:
                  ἡ βουλή
55                  ὁ δῆμος
                  Κλέωνα
                  Στρατάγου
               Περγαμηνόν.
Zu Glück und Heil wollen Rat und Volk beschließen:
Da das Volk allen (Gouverneuren), die in die Stadt entsandt
worden sind, Gehorsam leistete und, soweit es möglich war,
den Wünschen eines jeden von ihnen sich fügte; und da auch
5Kleon aus dem Kreis der Leibwächter des Königs Attalos
Philadelphos (als Gouverneur) eingesetzt war und sechszehn
Jahre im Amt verblieb und in dieser Zeit seinen geraden Charakter in
politischer und privater Hinsicht unter Beweis stellte, allen in
gleicher und gerechter Weise mit völliger Integrität begegnete,
10keine privaten Streitfälle an sich riß oder auf direkten (Befehl) und
kraft seiner Amtsgewalt betreiben wollte, sondern die meisten
durch Einigung zu schlichten versuchte, die nicht geeinigten (Parteien) aber verwies
auf die uns durch die Könige zuteil gewordene gute und gerechte Gesetzgebung,
die sich auf die im Archiv registrierten (königlichen) Verordnungen
15und die Gesetze stützt, damit auch für den Schwächsten
gegenüber dem Stärksten und für den Einfachsten gegenüber dem
Wohlhabendsten die gleiche Rechtsprechung gelte; von den
in diesen Jahren stattfindenden Prozessen hat er die meisten einer
Einigung zugeführt, die ihm erneut vorgelegten (Prozesse) so zu Ende
20geführt, daß auch die verurteilte Partei (das Urteil) durchaus billigte; auch
im übrigen verhielt er sich ehrenvoll und in einer
dem König sowie der Stadt würdigen Weise; er wollte nach Möglichkeit
für keinen die Ursache für Schlechtes, dagegen nach Recht und Billigkeit
für alle insgesamt und jeden einzelnen die Ursache für Gutes sein; er
25verhielt sich in Übereinstimmung mit der Gesinnung der Könige
für unsere Stadt freundlich zu den Einwohnern der Stadt
und denen, die vom König kamen, und den Fremden, die sich
hier aufhielten. Deswegen hat das Volk auch mehrfach
die Könige durch Gesandtschaften ersucht, daß diese dem Volk die größte
30Freude machen würden, wenn sie gestatteten, daß er (Gouverneur)
für die Stadt bliebe; und deswegen und weil er sich gegenüber den
Interessen des Königs, so wie auch in allen anderen Belangen,
gut und rechtmäßig verhielt, mit Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit,
so möge beschließen das Volk: daß man belobige Kleon,
35S.d. Stratagos, den Gouverneur der Stadt, und ihn ehre mit
goldenem Kranz und einer Bronzestatue wegen seiner Tugend und
seines Wohlwollens, das er stets gegenüber dem König Eumenes und dem
König Attalos Philadelphos und der Königin Stratonike
und Attalos, dem Sohn des Königs Eumenes, und dem Volk der
40Aigineten hegt, und daß die Verkündung geschehe bei den Attalos- , Eumenes-
und Nikephoria-Spielen an den szenischen und bei den Dionysien an den Tragödien-
aufführungen, und daß dafür die jeweils amtierenden Strategen Sorge tragen; daß
auch Bürger sein sollen er und seine Nachkommen, und man sie einschreibe
in eine Phyle und einen Demos nach Wunsch; daß ihm auch auf Lebenszeit Speisung
45im Prytaneion sein solle; daß der Sekretär des Volkes (dies) aufzeichne auf eine
Stele, die man im Attalos-Tempel aufstelle; daß die entstandenen Ausgaben
für die Aufzeichnung und die Weihung (der Stele) der Schatzmeister anweise;
daß für die Weihung die Strategen Sorge tragen; damit,
wenn dies alles ausgeführt ist, das Volk für alle offenkundig diejenigen
50nach seinen Möglichkeiten würdig ehren wird, die ihm in dem König würdiger,
guter und gerechter Weise von Nutzen sind; daß die Strategen diesen
Beschluß an den König schicken, damit nach dessen
Zustimmung das ausgeführt werde, was beschlossen wurde.

in einem Kranz :
Der Rat,
55das Volk (ehren)
Kleon,
S. d. Stratagos,
aus Pergamon.